Articles & Analyses- N. Lygeros
end

ZEE

Articles & Analyses

N. Lygeros

Articles      Talks       Interviews
Vision topostratégique de la Zone Economique Exclusive de la France.
Etude topostratégique.

ArticlesΗ σύμβαση περί υφαλοκρυπήδας και τα διαγράμματα του Voronoi
Για να κατανοήσουμε το υπόβαθρο των διαγραμμάτων Voronoi, όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, αρκεί να εξετάσουμε την Σύμβαση περί Υφαλοκρηπίδας. Και για να επινοήσουμε το υπόβαθρο της Σύμβασης περί Υφαλοκρηπίδας, όσον αφορά στο μαθηματικό πλαίσιο, αρκεί να μελετήσουμε τα διαγράμματα Voronoi…

Χωρική θάλασσα, ραγιαδισμός και Casus Belli
Το πλαίσιο της Χωρικής θάλασσας είναι ξεκάθαρο κι όμως υπάρχει μια τάση ραγιαδισμού που όχι μόνο αλλοιώνει τα πράγματα αλλά προωθεί στον δικό μας χώρο το Casus Belli. Η μελέτη των δεδομένων επαρκεί για να απορρίψει αυτήν την τάση και να δείξει το πεδίο δράσης…

Καστελλόριζο και Διαγράμματα Voronoi
Όταν εξετάζουμε την περίπτωση του Καστελόριζου σε βασικό επίπεδο, έχουμε την απλοϊκή εντύπωση ότι πρόκειται για μια λεπτομέρεια όσον αφορά το εδαφικό μας. Σε δεύτερο επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη του Καστελόριζου είναι σημαντική για την ένωση των F.I.R Αθήνας και Λευκωσίας…

Castelorizo and Voronoi diagrams
When we examine the case of Castelorizo on a basic level, we are under the simplistic impression that it concerns a detail regarding our territory. On a second level, we realize that the existence of Castelorizo is important for the unification of the FIRs of Athens and Nicosia...

ΑΟΖ, Ευρωπαικό πλαίσιο και Διαγράμμτα Voronoi
H ΑΟΖ δεν είναι μια ουτοπία. Η Κύπρος το απέδειξε με τις δημοκρατικές συμφωνίες που έκανε με την Αίγυπτο και το Λίβανο, κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατάφερε αυτές τις συμφωνίες, ενώ είναι κράτος που έχει υποστεί εισβολή και ζει ακόμα και τώρα την κατοχή…

EEZ, European framework and Voronoi diagrams
The EEZ is not a utopia. Cyprus has proved it with the democratic agreements it made with Egypt and Lebanon, nations that do not belong in the European Union...

Zone d'exclusivité économique, cadre européen et diagrammes de Voronoï
La ZEE n'est pas une utopie. Chypre l'a prouvé avec les accords démocratiques réalisés avec l'Egypte et le Liban, pays qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne. Ainsi elle a réussi ces accords, alors que l'État subit une invasion et vit encore sous l'occupation...

Από τα διαγράμματα Voronoi στα διαγράμματα Delaunay
Τα διαγράμματα Voronoi δεν λύνουν μόνο προβλήματα γεωγραφίας και τοπολογίας. Όταν τα επινόησε ο Georgy Voronoy (1868 – 1908), ο οποίος ήταν μαθητής του Andrey Markov (1856 – 1922) αλλά και δάσκαλος των Delaunay (1890 -1980) και Sierpiński (1882 – 1969), δημιούργησε έναν ολόκληρο μαθηματικό πλαίσιο μέσω της υπολογιστικής γεωμετρίας…

From the Voronoi diagrams to the Delaunay triangulation
The Voronoi diagrams do not only solve problems in geography and topology. When Georgy Voronoi (1868-1908) invented them, who was a student of Andrey Markov (1856-1922) but also the teacher of Delaunay (1890-1980) and Sierpiński (1882-1969), he created an entire mathematical framework via computational geometry...

Διαγράμματα Voronoi και θεωρία παιγνίων
Όταν εξετάζουμε τα Διαγράμματα Voronoi ή ακόμα και την τριγωνοποίηση του Delaunay δεν είναι άμεσος ο συσχετισμός με τη θεωρία παιγνίων. Τα Διαγράμματα Voronoi, όπως το αποδείξαμε σε προηγούμενες μελέτες εμπεριέχουν εξ αρχής μια δυναμικότητα, λόγω της υπολογιστικής γεωμετρίας και της τοπολογίας, η οποία επιτρέπει, όχι μόνο την τριγωνοποίηση του Delaunay, αλλά μία ολόκληρη διαδικασία τοποστρατηγικής…

Voronoi diagrams and Game Theory
When we examine the Voronoi diagrams or even the Delaunay triangulation, the correlation to Game Theory is not direct. The Voronoi diagrams, as we have proved it in previous studies, include from the start a dynamic due to computational geometry and topology, which allows not only the Delaunay triangulation but an entire topostrategic process...

Το Αιγαίο ως τοποστρατηγικό παράδειγμα
Το Αιγαίο μέσω των διαγραμμάτων Voronoi και της τριγωνοποίησης Delaunay παρουσιάζεται ως τοποστρατηγικό παράδειγμα. Η μοναδικότητα του Αιγαίου γίνεται αντιληπτή μόνο όταν συγκρίνεται με τη Μικρονησία και την Πολυνησία μόνο που δεν βρίσκεται σ’ ένα ωκεανό αλλά μια θάλασσα ημίκλειστη...

The Aegean Sea as a topostrategic paradigm
The Aegean Sea via the Voronoi diagrams and the Delaunay triangulation is presented as a topostrategic paradigm. The uniqueness of the Aegean Sea becomes understandable only when it is compared to Micronesia and Polynesia, only it is not found in an ocean but a semi-confined sea...

Η αντικειμενική αξία του Αιγαίου
Όταν προσπαθούμε να πείσουμε μερικούς δικούς μας για την αξία του Αιγαίου, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι μεταξύ άλλων, η επιφύλαξη, ο φόβος, η φοβία, ο ενδοτισμός κι ο ραγιαδισμός. Άλλοι έχουν προβλήματα με τα διαγράμματα Voronoi και την τριγωνοποίηση Delaunay, λόγω του γνωστικού αντικειμένου…

The objective value of the Aegean Sea
When we are trying to convince some of our own on the value of the Aegean Sea, we face considerable difficulties for several reasons, which among others are reservation, fear, phobia, submissiveness and servility...

Casus Belli, τοποστρατηγική και timing
Οι φοβίες του Casus belli δεν επιτρέπουν τη στρατηγική εξέταση του θέματος κι η έλλειψη στρατηγικής εξουδετερώνει το πρόβλημα του timing. Το Casus belli, θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι μία επίθεση στο χώρο της νοητικής στρατηγικής...

Casus belli, topostrategy and timing
The phobias of the Casus belli do not allow the strategic examination of the issue and the lack of strategy eliminates the timing problem. The Casus belli, whether we want it or not, is an attack in the space of mental strategy...

Casus belli and topostrategy
Casus belli whether we want it or not, has changed meaning. Even if the Turkish National Assembly has not taken an official decision on its lifting, there is a change of phase as far as its teleology is concerned...

Casus Belli και τοποστρατηγική
Το Casus Belli θέλουμε δεν θέλουμε έχει αλλάξει νόημα. Ακόμα κι αν η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει πάρει επίσημη απόφαση για την άρση του, υπάρχει μια αλλαγή φάσης όσον αφορά στην τελεολογία του. Η μονοσήμαντη έκφραση απέκτησε μια πολυσημία κι η στατική θέση μετατράπηκε σε δυναμική κίνηση. Αυτή η αλλαγή ενεργοποιεί και την έννοια της τοποστρατηγικής, διότι αλλάζουν και τα δεδομένα προσβασιμότητας του Αιγαίου…

Casus belli and topostrategy
Casus belli whether we want it or not, has changed meaning. Even if the Turkish National Assembly has not taken an official decision on its lifting, there is a change of phase as far as its teleology is concerned. The univocal expression has acquired a polysemy and the static position has been converted into a dynamic movement...

Από την άρση του Casus Belli στην τοποστρατηγική της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
Αφού η άρση του Casus Belli δεν είναι πια μια θεωρητική ουτοπία είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και τις προοπτικές αυτής της αλλαγής φάσης ακόμα κι αν για να γίνει υπαρκτή θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η προετοιμασία είναι εύλογη στη στρατηγική…

From the lifting of Casus belli to the topostrategy of the E.E.Z.
Since the lifting of the Casus belli is no longer a theoretical utopia, it is necessary also to examine the perspectives of this change of phase even if, in order to become existent, we should wait for the final decision of the Turkish National Assembly...

Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Καστελλόριζο
Για όσους δεν έχουν πρόσβαση άμεσα σε τοποστρατηγικά δεδομένα, είναι αποτελεσματικό να έχουν μερικά παραδείγματα της ιστορίας μας, έτσι ώστε να κατανοήσουν και τη δομή των ιδιομορφιών του μέλλοντος. Για πολλούς από εμάς ο Μαραθώνας κι οι Θερμοπύλες αποτελούν παραδείγματα κι αυτό ισχύει και στο διεθνές γίγνεσθαι...

Παράδοξα σενάρια στρατηγικής
Όταν εξετάζουμε την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο, ο προβληματισμός μας είναι τουρκικός. Με λόγια πιο στρατιωτικά, ο σχεδιασμός είναι απλός τουλάχιστον θεωρητικά...

Paradoxical strategic scenarios
When we examine Greek sovereignty in Castelorizo, our questioning is Turkish. In more military words the planning is simple, at least theoretically...

Στρατηγικά βήματα προς την καθιέρωση της ελληνικής ΑΟΖ
Η εμμονή μας να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας με την Τουρκία, για να καθορίσουμε εκ των υστέρων τα όρια της ελληνικής ΑΟΖ. δεν είναι μόνο μη αποτελεσματική, αλλά κι επικίνδυνη σε βάθος χρόνου. Το Casus Belli, τα 12ΝΜ και το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας δεν είναι παρά μόνο λεπτομέρειες σε σχέση με το γενικό πλαίσιο της ΑΟΖ...

Strategic steps towards the establishment of the Greek E.E.Z.
Our persistence to solve all our problems with Turkey, in order to determine afterwards the borders of the Greek E.E.Z., is not only non-efficient but also dangerous over time. Casus belli, the 12 nautical miles and the problem of the shelf are nothing but details in relation to the general E.E.Z. framework...

Η ενοποίηση των αεροναυτιλιακών χαρτών
Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις διαπραγματεύσεις είναι η έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου για τους χάρτες μας. Αυτό το πρόβλημα έχει συνέπειες και στο θέμα των ορίων και στο θέμα των συνόρων. Οι επιπτώσεις δεν παρουσιάζονται μόνο στο F.I.R αλλά και στα χωρικά ύδατα. Στο τεχνικό επίπεδο όλα εξαρτώνται από την αποδοχή του αρχικού χάρτη…

Το Καστελόριζο ως αιχμή του δόρατος
Τώρα που η Κύπρος έκανε συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά στην ΑΟΖ, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις προηγούμενες συμφωνίες με το Λίβανο και την Αίγυπτο, οι τρεις εξωτερικές ΑΟΖ έχουν πλέον την ιδιότητα της συνεκτικότητας, η οποία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι στην τοπολογία…

Castelorizo as a spearhead
Now that Cyprus has reached an agreement with Israel regarding the EEZ, completing in this way its previous agreements with Lebanon and Egypt, the three external EEZ have henceforth the capacity of cohesion, which as we know, is very significant in topology...

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ
Ο προβληματισμός της Ελλάδας περί ΑΟΖ δεν είναι ούτε φανταστικός, ούτε φαντασιακός, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Αντιθέτως η ΑΟΖ ως έννοια είναι μία πραγματικότητα με πολλαπλές επιπτώσεις, ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολλοί στον ελλαδικό χώρο ανακαλύπτουν τη σημασία και την ουσία της ΑΟΖ, ενώ υπάρχουν συμφωνίες της Κύπρου όσον αφορά σε αυτό το θέμα…

European EEZ
The problem of Greece’s EEZ is neither fictional nor imaginary, as some might believe. On the contrary, as a notion the EEZ is a reality with multiple repercussions, specifically in the European framework. Many are just discovering the importance and the essence of the EEZ while the agreements of Cyprus concerning this issue already exist...

Η αναγκαιότητα της ελληνοαλβανικής ΑΟΖ
Η ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα και αν χρειάζεται μια διόρθωση, σημασία έχει ότι υπάρχει. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, διότι τα διαδικαστικά λάθη μπορούν ν' απαλειφθούν δίχως δυσκολία...

The necessity of the Albano-Greek coalition
The Albano-Greek Agreement on the maritime zones may have not been accepted, but as a framework it was a sound movement. Even if it needs correction, it is important that it exists. We must not abandon our effort because the procedural errors can be removed without difficulty. We must focus on the essence, which is a new framework of coalition inside the topological hole of the European Union...

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ως αξιολογία των ακριτικών σημείων
Στη συμβατική αντίληψη των πραγμάτων, τα ακριτικά σημεία δεν είναι παρά ασήμαντες λεπτομέρειες. Ενώ στα μαθηματικά γνωρίζουμε τη σημαντικότητα των άκρων μιας οντότητας. Επιπλέον, ξέρουμε ότι οι ιδιομορφίες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία. Έτσι παραδείγματος χάριν, οι πολλαπλότητες του Riemann χαρακτηρίζονται από τις ιδιομορφίες…

The Exclusive Economic Zone as axiology of extreme points
In the conventional perception of things, extreme points are nothing but meaningless details. While in mathematics we are familiar with the significance of an entity’s edges. Moreover, we know that singularities constitute characteristic elements...

Η Μυκονοποίηση του Καστελλόριζου
Μπορεί ο τίτλος να αποτελεί μια γλωσσική βαρβαρότητα προς το παρόν αλλά έρχεται ν' απαντήσει σε μερικούς προβληματισμούς από ανθρώπους που αγαπούν αυτό το νησί και δεν θέλουν να μείνουν άπρακτοι. Οι κάρτες που στάλθηκαν στο Καστελόριζο, αλλά και η ενίσχυση που πήρε η όλη προσπάθεια από τα ελληνικά blogs είναι σημαντική…

The Mykonization of Castelorizo
The title may constitute a linguistic barbarity at present but it answers several concerns by people who love the island and who do not want to remain inactive. The cards sent to Castelorizo, but also the whole support that this effort received from the Greek blogs is important...

Η ΑΟΖ ως στρατηγικό πλεονέκτημα
Η ορθολογική ανάλυση του θέματος της ΑΟΖ αναδεικνύει αντικειμενικά ότι αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό είναι πλέον γεγονός. Μπορούμε βέβαια να το κρύψουμε από τον εαυτό μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει…

The EEZ as a strategic advantage
The rational analysis of the EEZ issue objectively highlights that it constitutes a strategic advantage. Whether we want it or not, this is henceforth a fact. We can of course hide it from ourselves but this does not mean that it does not exist. We can also not pay adequate attention to it, however this will not apply to our opponents.

Τι θα γίνει με το Καστελόριζο;
Λητώ: Τι θα γίνει με το Καστελόριζο; Όλγα: Τι εννοείς; Λητώ: Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι;

Casus Belli και ΑΟΖ
Πολλοί από τους δικούς μας που αναρωτιούνται ακόμα κατά πόσο η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας επιτρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο παλαιότερων διακρατικών διαπραγματεύσεων, έχουν την εντύπωση ότι η Τουρκία μπορεί να προκηρύξει ένα νέο Casus belli που να αφορά στην ΑΟΖ…

Casus belli and EEZ
Many of us who are still wondering up to what extent the notion of the Exclusive Economic Zone allows us to exit the dead end of previous interstate negotiations, are under the impression that Turkey can declare a new Casus belli regarding the EEZ...

Το απεχθές χρέος
Η ύπαρξη της έννοιας του απεχθούς χρέους είναι η απόδειξη ότι μέσω της δικαιοσύνης, μπορεί η ηθική να εισβάλει στην οικονομία. Το απεχθές χρέος αν και φαινομενικά παράλογο για τους συντηρητικούς κύκλους, είναι μόνο και μόνο παράδοξο. Έχει αυτό το κοινό στοιχείο με τη δημοκρατία, η οποία αποδέχεται μέσα της το παράδοξο για να εξασφαλίσει την ικανότητά της και την ανθεκτικότητά της, δίχως να επιδιώκει την πληρότητά της.

Dialogue espagnol (Dialogue)
Carlos : Tu as entendu, à propos de la Grèce ?
Marina : Non, que s'est-il passé ?
Carlos : Ils disent qu'elle n'existe plus.
Marina : Qui le dit ?...


Αρχή αναλογίας και Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αρχή της αναλογίας προβάλλεται από κράτη που θέλουν να αποφύγουν την εφαρμογή της μέσης γραμμής θεωρώντας ότι αποτελεί μια αδικία. Όταν βρισκόμαστε στην περίπτωση ενός μικρού νησιού απέναντι σε μια μεγάλη ακτή…

Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ριζικά διαφορετικό από τον προβληματισμό των 12 ΝΜ. Στην ουσία υπάρχει διαφορά και με την υφαλοκρηπίδα. Πολλά χρόνια δώσαμε βαρύτητα στα δύο πρώτα, δίχως ν' αντιληφθούμε την αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ…

The EEZ issue is not bipolar
The EEZ issue is not bipolar. This means that it is radically different from the 12 NM concern. In fact there is also a difference with the continental shelf. Many years on we gave substance to the first two, without comprehending the effectiveness of the EEZ. Now, that it is understood by all, that the EEZ offers new potentials and has other properties,we should not remain set on the bipolar ...

Το στρατηγικό και στρατιωτικό παράδειγμα της Μάλτας
Όταν ασχολούμαστε αποκλειστικά με ενδογενή δεδομένα, έχουμε την εντύπωση ότι η κατάστασή μας είναι ιδιάζουσα και διατυπώνουμε περίεργες απόψεις περί μοναδικότητας. Αυτή η κρατική μορφή σολιψισμού, όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, αλλά δικαιολογεί και μία απαράδεκτη αδράνεια...

Vision topostratégique de la Zone Économique Exclusive de la France. (dessin)


Οι άνθρωποι του Καστελλόριζου
Το Καστελλόριζο δεν είναι μόνο ένα νησί. Οι κάτοικοι του δεν είναι ούτε άγνωστοι , ούτε αγνοούμενοι, όπως πιστεύουν μερικοί ειδικοί που είναι έτοιμοι να τους θυσιάσουν για να λύσουν με εύκολο τρόπο προβλήματα διαπραγματεύσεων…

Η ανθεκτικότητα του Καστελλόριζου
Το Καστελλόριζο δεν είναι μοναδικό, επειδή είναι μοναχικό, διότι είναι ένα σύμπλεγμα. Κι η ανθεκτικότητά του δεν μετριέται μόνο από το νησί. Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα και η ονομασιολογία του. Η Μεγίστη, ως όνομα, είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του νησιού, αλλά ολόκληρου του συμπλέγματος…

Πατρίδα μας είναι το Καστελλόριζο
Για όσους δεν έχουν καταλάβει το μήνυμα του λαού μας, θα πούμε τα πράγματα πιο απλά: Πατρίδα μας είναι το Καστελλόριζο. Κι όσοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν, θα το δουν μέσα από το έργο του λαού μας. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις από την πλευρά της Κύπρου όσον αφορά στη διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο στις 17 Φεβρουαρίου 2003, αναδεικνύουν πολλά βασικά νοητικά σχήματα, τα οποία έγιναν ορατά με το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης…

Η επιστροφή της μόδας
Όταν μερικοί ασκούν κριτική σε ανθρώπους, όπως είναι ο καθηγητής Καρυώτης λέγοντας ότι ανέπτυξαν μια μόδα αντί να ομολογήσουν ότι ανέδειξαν το θέμα της ΑΟΖ ξεχνούν κάτι το οποίο ξέρει κάθε σοβαρή κυρία: η μόδα επιστρέφει μετά από λίγο καιρό. Έτσι κι η ΑΟΖ, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο αυτούς τους μήνες, υπήρχε ήδη το 2001…

Η απόσταση και το Καστελλόριζο
Είναι πλέον κοινότυπο ότι το Καστελλόριζο είναι μακριά για την ελληνική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, το Καστελλόριζο θεωρείται από πολλούς ότι βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας. Για να απορρίψουμε αυτές τις προκαταλήψεις αρκεί να εξετάσουμε μια φωτογραφία του λιμανιού του νησιού το 1920…

Το απέραντο γαλάζιο και το Καστελλόριζο
Σιγά σιγά, όλοι οι πολιτικοί της Ελλάδας συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει κάτι με την ελληνική ΑΟΖ και να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτο αυτό το απέραντο γαλάζιο.

Τουρκικές φοβίες και ελληνική δράση
Όταν οι δικοί μας συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία έχει διαχρονικά δομικά προβλήματα και κρατιέται μόνο μέσω μίας τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου, τότε θα καταλάβουν ότι η μοναδική δύναμή της είναι το φαινομενικό, το οποίο οφείλεται στις αδυναμίες των αντιπάλων της.

Τοποστρατηγικό Καστελλόριζο
Η ανάγκη και η ανάδειξη της τοποστρατηγικής έννοιας του Καστελλόριζου, είναι απαραίτητες. Γνωρίζουμε ότι κάθε τουρκικό σχέδιο κατάληψης ελληνικών νησιών, εμπεριέχει τουλάχιστον το Καστελλόριζο

Μαθηματικές λεπτομέρειες και στρατηγικές επιπτώσεις
Στα μαθηματικά προσέχουμε πάντα τις λεπτομέρειες. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη, διότι πρόκειται για μία νοητική τέχνη. Στην περίπτωση της επιστήμης, η πραγματικότητα μέσω της φύσης αναδεικνύει τελικά τις λεπτομέρειες που προκαλούν προβλήματα στις θεωρίες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από μοντέλα.

Détails mathématiques et conséquences stratégiques
En mathématiques nous faisons toujours attention aux détails. Ce processus est indispensable car il s'agit d'un art intellectuel. Dans le cas de la science la réalité via la nature révèle finalement des détails qui causent des problèmes aux théories, lesquelles ne sont rien de plus qu'un modèle...

Η Γαύδος, το άλλο μας Καστελλόριζο
Το θέμα της ΑΟΖ δεν αναδεικνύει μόνο την σημασία του Καστελλόριζου, αλλά κάθε ακριτικού νησιού της Ελλάδας. Μια από αυτές τις σημαντικές περιπτώσεις είναι και η Γαύδος. Με τη Γαύδο εμπλέκεται, φαινομενικά, μόνο και μόνο η Λιβύη, λόγω γεωγραφίας.

Gavdos, notre autre Castellorizo
Le sujet de la Z.E.E. ne révèle pas seulement l'importance de Castellorizo mais de chaque île frontalière de la Grèce. Un de ces cas importants est aussi Gavdos. Avec Gavdos est impliquée, en apparence, seulement et uniquement la Lybie, en raison de la géographie. Seulement en réalité l'affaire de Castellorizo avec la Turquie influence celle de Gavdos avec la Lybie...

Η ΑΟΖ και το θέμα της επικάλυψης
Μέσω του ορισμού της η ΑΟΖ έχει αναδείξει το θέμα της επικάλυψης. Βέβαια αυτό υπάρχει και στα 6 ΝΜ, 10 ΝΜ και 12 ΝΜ, μόνο που αυτές οι μικρές αποστάσεις δεν δείχνουν το μέγεθος. Ενώ με τα 200 ΝΜ, η ΑΟΖ προσφέρει άλλες δυνατότητες ακόμα και αν πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα η ιδιότητα της οικονομικής δραστηριότητας

Όταν η ΑΟΖ αφοπλίζει την Τουρκία
Την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας αναρωτιούνται ακόμα αν η έννοια της ΑΟΖ, όπως την ανέδειξε ο καθηγητής Καρυώτης, έχει κάποια αξία, την ώρα που μερικοί από τους δικούς μας φοβούνται ακόμα και να την θεσπίσουν, η δυναμική της ΑΟΖ όχι μόνο προβληματίζει την Τουρκία, αλλά στην ουσία την αφοπλίζει.

Η Ζουράφα, η δύναμη του σημείου της ΑΟΖ
Αν χρειαζόμαστε ένα φυσικό παράδειγμα της δύναμης του σημείου στην ΑΟΖ για να γίνει κατανοητή σε όλους η αξία της, αρκεί να πάρουμε τη Ζουράφα. Σε σχέση με τα μεγέθη των κλασικών νησιών του Αιγαίου, μπορεί αυτή να μοντελοποιήσει με την έννοια των φυσικών, το σημείο...

Η συμβολή των νησιών του Ιονίου Πελάγους για την ΑΟΖ
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι τοπικό και πρέπει να το εξετάζουμε ολικά και σφαιρικά, ειδικά όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις φοβίες μερικών. Η θέσπιση της ΑΟΖ δεν αφορά αποκλειστικά το Αιγαίο Πέλαγος βέβαια, αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος, δίχως να ξεχάσουμε και το Λιβυκό.

Η αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ
Αν μερικοί δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες, για να υποσκάψουν το έργο του καθηγητή Καρυώτη, η πραγματικότητα έρχεται να τους αντικρούσει και να τους αφοπλίσει

ΑΟΖ, Λιβύη και Στρατηγική Διαπραγμάτευσης
Ασχολούμαστε συνεχώς με την Τουρκία λόγω των προβλημάτων που προκαλεί κι όμως όσον αφορά στην ΑΟΖ, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με τα άλλα κράτη. Αλλιώς εγκλωβιζόμαστε σε μια αδιέξοδο, διότι η Τουρκία δεν έχει όφελος με το θέμα της ΑΟΖ, γιατί λοιπόν να προωθήσει σε διακρατικό επίπεδο όταν γνωρίζει ότι θα πρέπει να παρακάμψει το Δίκαιο της θάλασσας, διότι δεν θέλει ν' ακούσει για μια δίκαιη επίλυση του θέματος...

Νέο Casus Belli
Όλοι αυτοί που τόσα χρόνια ζουν μέσα στη φοβία ενός υποτιθέμενου Casus Belli εκ μέρους της Τουρκίας το οποίο δικαιολογεί μια πρωτοφανή αδράνεια στο διπλωματικό επίπεδο, θα υποστούν την πραγματικότητα ενός νέου Casus Belli...

ΑΟΖ, Γενοκτονία και Θεωρία Παιγνίων
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα θέματα της ΑΟΖ και της Γενοκτονίας μπορούν να συσχετίζονται. Κι όμως η πραγματικότητα το αποδεικνύει. Ένα αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουμε αυτό το γεγονός είναι να το εντάξουμε στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων. Σε αυτό, οι παίκτες έχουν αρχικά συμφέροντα, τα οποία λειτουργούν ως υπόβαθρο, αλλά και στρατηγικές συμπεριφοράς μέσα στο πεδίο δράσης. Καθώς η ΑΟΖ δρα ως καταλυτικό στοιχείο, προκαλεί αναμενόμενες αντιδράσεις.

EEZ, Genocide and Game Theory
It is difficult for someone to imagine that the issues of EEZ and of Genocide can be correlated. And yet reality proves it. An efficient way to understand this issue is to place it in the framework of game theory. In this, the players have initial special interests which function as a foundation, but also as behavioral strategies within the field of action. While the EEZ acts as a catalytic ...

Η γεώτρηση ως αιχμή του δόρατος
Όταν υπάρχει αγώνας ακόμα και η επιλογή των λέξεων είναι σημαντική, όχι μόνο για τις κινήσεις αλλά και για το πλαίσιο. Τώρα αυτό ονομάζεται Αφροδίτη και η πλατφόρμα της εταιρείας Noble, Όμηρος...

Συζήτηση
Τις επόμενες ημέρες ο Ελληνισμός ίσως χρειαστεί να δώσει κάτι περισσότερο από μία διπλωματική μάχη σε Καστελόριζο και Κύπρο. Είμαστε κατά τη γνώμη σας οι Έλληνες έτοιμοι και ενωμένοι ώστε να αντιμετωπίσουμε τούτη τη νέα πρόκληση; Μπορούμε; Στο Καστελλόριζο και στην Κύπρο βρισκόμαστε ήδη πέρα από μια διπλωματική μάχη, ενώ πριν μερικούς μήνες κανείς δεν το πίστευε πραγματικά.

Μεγάλα λόγια και μικρές πράξεις
Τώρα, την ώρα της δράσης, ποια ψέματα θα πουν εκείνοι που δεν θα κάνουν τίποτα αλλά που θα μας εξηγήσουν τα πάντα ακόμα και αυτά που δεν είχαν προβλέψει; Πόσες θολές σκέψεις θα ακούσουμε και πάλι να μας μιλούν για την ανεπάρκεια της πατρίδας όταν το παίγνιο είναι σοβαρό και μεγάλο για τις υπερδυνάμεις;...

Φοβίες και πραγματικότητα
Όλο και περισσότεροι προσπαθούν να προκαλέσουν φοβίες στο λαό μας, θεωρώντας ότι είναι ευάλωτος και ότι είναι πρόσφορο το έδαφος. Μόνο που η χώρα μας δεν είναι μόνο χώρος όπου ο καθένας μπορεί να έχει όποιες απαιτήσεις θέλει...

Eθνικά θέματα και εθνική συνείδηση
Πολλοί λένε ότι ασχολούνται με εθνικά θέματα και μερικοί βέβαια το κάνουν ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν κι αρκετοί διαχειριστές των λεγόμενων blogs. Πολλοί τους κατηγορούν για διάφορα, αλλά είναι περισσότεροι όσοι τους διαβάζουν...

Η πρωτοβουλία της Κύπρου
Η πρωτοβουλία της Κύπρου δεν είναι μία απερίσκεπτη κίνηση, όπως θεωρούν μερικοί από τους δικούς μας. Ούτε είναι μία κίνηση τακτικής, όπως πιστεύουν μερικοί ειδικοί. Στην πραγματικότητα, αυτή η πρωτοβουλία είναι απλώς η ορθολογική εφαρμογή μιας υψηλής στρατηγικής που γεννήθηκε με την ανάγκη της ύπαρξης ενός κράτους, το οποίο έχει υποστεί μια εισβολή και αντέχει ακόμα και τώρα μια κατοχή...

Από το τριπλό σημείο επαφής έως το Καστελλόριζο
Το τριπλό σημείο επαφής των ΑΟΖ της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου είναι καθοριστικό, όχι ως ορισμός αλλά ως συνέπεια για το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου. Αρχικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει επαφή της ΑΟΖ της Ελλάδας με την ΑΟΖ της Κύπρου, είναι να έχει όχι μόνο το Καστελλόριζο μια οικονομική δραστηριότητα αλλά και η Στρογγύλη.

Οικονομική δραστηριότητα στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου
Η ΑΟΖ είναι πιο ανθρώπινη από την υφαλοκρηπίδα. Με την απαίτηση της οικονομικής δραστηριότητας, ενεργοποιεί και την ανθρώπινη. Γι' αυτό το λόγο, το κατοικημένο νησί έχει εξ ορισμού οικονομική δραστηριότητα. Η ύπαρξη και μόνο των ανθρώπων εξασφαλίζει την ύπαρξη της ΑΟΖ. Ενώ αυτό δεν ισχύει με την υφαλοκρηπίδα. Αυτή η διαφορά κάνει και τη διαφορά για τους δικούς μας στο σύμπλεγμα Καστελλόριζου...

Economic activity in the Kastellorizian cluster
The EEZ is more humane than the continental shelf. With the requirement of economic activity, it activates the human one as well. For this reason, the inhabited island has by definition an economic activity. The mere existence of people, ensures the existence of the EEZ. While this does not apply in the case of the continental shelf. This difference makes the difference for our Kastellorizian ...

ΑΟΖ, ονομασίες και στρατηγική.
Το πλαίσιο της ΑΟΖ δημιουργεί μια δυναμική σε πολλούς τομείς και ενώ φαίνεται να αφορά αποκλειστικά ένα οικονομικό θέμα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς λόγω στρατηγικής. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα αφορά τη σημειωτική. Οι ονομασίες των κοιτασμάτων στο πεδίο της έρευνας δεν είναι τυχαίες. Όσον αφορά στο Ισραήλ έχουμε ήδη τις ονομασίες Dalit, Leviathan και Tamar, οι οποίες έχουν σχέση με την εβραϊκή μυθολογία. Όσον αφορά στην Τουρκία έχουμε πλέον την Αφροδίτη, κι ας μην ξεχάσουμε ότι η πλατφόρμα της γεώτρησης ονομάζεται Όμηρος όπως το είχαμε ήδη επισημάνει σε παλαιότερη αναφορά...

Τα βάσανα της Ψωροκώσταινας
Δύο ψηλοί και δύο κοντές σ' ένα μαγαζί του λιμανιού. Θανάσης: Εμείς το έχουμε τούμπανο! Χρύσα: Κι εγώ κρυφό καμάρι…

Τρύπες στο νερό
Δέσποινα: Άκουσες για τις τρύπες στο νερό; Μαρία: Και βέβαια ! Και στο ράδιο ακόμα… Δέσποινα: Μαρία μου, εσύ όλα τα πιάνεις. Δεν είχα ιδέα…

Τα ψάρια και οι άνθρωποι
Στα πλατάνια… Γιαγιά: Μαρία, πού πήγαν τα παιδιά; Μαρία: Για ψάρεμα. Γιαγιά: Κι ακόμα να γυρίσουν;

Αναφορά στον Κονδύλη
Ποια είναι η γνώμη σας για την στρατηγική σκέψη του Παναγιώτη Κονδύλη ; Σε ποια σημεία ουσίας συμφωνείτε και σε ποια σημεία διαφωνείτε μαζί του ; Από τα λίγα κείμενα σας που έχω διαβάσει προς το παρόν, έχω την αίσθηση ότι δεν διαφωνείτε με τις απόψεις του Κονδύλη. Απλά κινείστε σε άλλο, συμπληρωματικό ίσως επίπεδο. Δεν αμφισβητείτε ότι η ισχύς είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος.

Η μέση γραμμή στην ΑΟΖ ως ισορροπία Nash.
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Jonh Nash είναι η εισαγωγή της έννοιας της ισορροπίας, που φέρει πια το όνομά του, στη θεωρία παιγνίων στο πλαίσιο των παιγνίων μη μηδενικού αθροίσματος. Αφού ξεπεράσουμε τις φοβίες μας με το διπολικό σύνδρομο σε σχέση με την Τουρκία...

ΑΟΖ της Κύπρου και αγγλικές βάσεις.
Η ΑΟΖ της Κύπρου δεν έχει μόνο και μόνο οικονομικές επιπτώσεις. Μπορεί να μην είναι άμεσα κατανοητό λόγω του ορισμού της ΑΟΖ όμως οι στρατηγικές επιπτώσεις υπάρχουν. Ένα απλό παράδειγμα είναι οι αγγλικές βάσεις τις οποίες παρουσιάζουν πειστικά και επίμονα ως κυρίαρχες. Ενώ στην πραγματικότητα ο θεσμός που καθορίζει τις βάσεις είναι απλώς μια κρατική ενοικίαση, ανεξαρτήτως αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ζήτησε ποτέ το ανάλογο χρηματικό ποσό από το Ηνωμένο Βασίλειο και δίνει πάντα άδεια για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή Ακάμα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη δράση της ΑΟΖ πάνω σε αυτό το πλαίσιο.

Το θέμα της ΑΟΖ είναι υπερκομματικό.
Λίγο ή πολύ τώρα ο ελληνικός λαός γνωρίζει το θέμα της ΑΟΖ. Και αυτό οφείλεται στο έργο των ανθρώπων σαν τον καθηγητή Καρυώτη και τον κύριο Κασσίνη. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους είμαστε υπόχρεοι...

Πες το αν δεν μπορείς (ποίημα)
Πες το αν δεν μπορείς
για να το κάνουμε εμείς ...


Η Ελλάδα δεν είναι αθάνατη
Λίγοι είναι αυτοί που προσέχουν τα σύμβολα και τα συνθήματα. Αυτοί όμως βλέπουν ότι και η διαφορά κάνει τη διαφορά. Όταν ακούμε την έκφραση: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει», ποιος το σκέφτεται πραγματικά και γιατί δεν είναι το ίδιο με την έκφραση: «Η Ελλάδα είναι αθάνατη»...

O στρατηγικός ρόλος του Πειραιά.
Ο Πειραιάς δεν ήταν ξηρά, αλλά νησί που έγινε λιμάνι, δηλαδή γη θάλασσας. Ήλθε από τη θάλασσα για να δώσει μέλλον στη γη, στην πατρίδα μας. Βέβαια αυτό το επινόησε ένας Θεμιστοκλής και το κατανόησε ένας Θουκυδίδης, ενώ άλλοι ακόμα και να το κοίταζαν δεν θα το έβλεπαν καν...

O στρατηγικός ρόλος του Πειραιά στην ΑΟΖ
Ο Πειραιάς δεν ήταν ξηρά, αλλά νησί που έγινε λιμάνι, δηλαδή γη θάλασσας. Ήλθε από τη θάλασσα για να δώσει μέλλον στη γη, στην πατρίδα μας. Βέβαια αυτό το επινόησε ένας Θεμιστοκλής και το κατανόησε ένας Θουκυδίδης, ενώ άλλοι ακόμα και να το κοίταζαν δεν θα το έβλεπαν καν...

Δίκαιο της θάλασσας και ΑΟΖ
Κοιτάζουμε τη θάλασσα και δεν βλέπουμε το μέλλον μας. Έχουμε το απέραντο γαλάζιο κι αναρωτιόμαστε ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Η ΑΟΖ δεν είναι θεωρία αλλά εφαρμογή και οι επιπτώσεις της είναι απόλυτα πρακτικές. Η Μεσόγειος δεν είναι μια κλειστή θάλασσα και καμιά δικαιολογία από την πλευρά της Τουρκίας δεν στέκει...

Les menaces de la Turquie
Les menaces de la Turquie fusent de partout. Elles tentent d'intimider la France, l'Arménie, la Grèce, Chypre, Israël... Cependant leur rayon d'action n'atteint que les poltrons. En effet ce type de comportement est tout à fait diachronique, il date même de l'époque ottomane qui engendre tant de nostalgie à la Turquie actuelle...

ΑΟΖ: Από τις εκτιμήσεις στα αποτελέσματα
Εδώ και μήνες ακούμε μερικούς αναλυτές να μας εξηγούν ότι η ΑΟΖ είναι μόνο και μόνο ένα θεωρητικό πλαίσιο δίχως καμιά πρακτική αξία στον τομέα της οικονομίας. Δέχονταν βέβαια την πραγματικότητα του παραδείγματος της Κύπρου, αλλά όχι τις εφαρμογές του στην Ελλάδα...

ΑΟΖ, Στρατηγική και Καστελλόριζο.
Δεν είναι πια ανάγκη να αναδείξουμε το κοινό πεδίο της ΑΟΖ, της Στρατηγικής και του Καστελλόριζου, με την έννοια του συμπλέγματος βέβαια, αφού όλοι ξέρουμε τη μέγιστη σημασία και της Στρογγύλης. Καθώς, το 2012 θα είναι το έτος της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ, πρέπει να υπολογίσουμε από τώρα τα επόμενα βήματα...

Η νοητική Χάρτα της ΑΟΖ.
Το γενικό πρόβλημα της αντίληψης για τη σημασία της ΑΟΖ είναι ότι δεν έχουμε εικόνα της πραγματικότητάς της. Τα 200ΝΜ αλλάζουν τόσο πολύ τα συνηθισμένα δεδομένα που μας δυσκολεύουν στη νοητική μας μοντελοποίηση. Επιπλέον, η κλασική γεωγραφία με την απλοϊκή της έννοια δίνει έμφαση μόνο στην ξηρά...

ΑΟΖ και Γενοκτονία των Ποντίων
Για όσους πιστεύουν ότι το Αιγαίο πρέπει να χωριστεί στα δύο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι αλλιώς θα ήταν άδικο για την Τουρκία, θα θέλαμε να τους δώσουμε ένα ποντιακό μάθημα μέσω της γενοκτονίας. Αν η Τουρκία είναι τώρα σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε ΑΟΖ είναι απλώς και μόνο για ένα λόγο...

Η ΑΟΖ, ένα όραμα για την Ελλάδα.
Η αλλαγή φάσης υπάρχει. Η ΑΟΖ δεν είναι πλέον υπό αμφισβήτηση από όλους τους άλλους, αντιθέτως, θέλουν πλέον να προλάβουν τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, πριν ακόμα υπάρξει καν η θέσπισή της. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα μερικοί δικοί μας που δεν πείστηκαν από το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ, φανταζόμαστε τώρα ότι οι ΑΟΖ της Αιγύπτου αλλά και της Τουρκίας θα καταφέρουν πιο αποτελεσματικά ν’ αλλάξουν και τους άπιστους της ΑΟΖ...

Η Στρογγύλη και η τακτική του αστακού
Η Στρογγύλη ως νησί μπορεί να είναι μόνο και μόνο μια λεπτομέρεια την οποία αγνοούν οι περισσότεροι. Κι όμως αυτό το νησί, τοποστρατηγικά, είναι από τα πιο σημαντικά, διότι επιτρέπει την ένωση της ελληνικής ΑΟΖ με την κυπριακή. Η θέση της Στρογγύλης είναι όχι μόνο σημαντική, αλλά και κρίσιμη όσον αφορά στο θέμα της ανθεκτικότητας...

Κρίσιμες ώρες
Δεν αρκεί πια να λέμε στο λαό μας ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, διότι δεν είναι πια στιγμές. Δεν αρκεί πια να λέμε ότι πρέπει να αντέξει, διότι δεν βλέπει το όραμα. Ακόμα και οι μαχητές θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός...

ΑΟΖ: Από το Δίκαιο στην Επανάσταση της θάλασσας.
Το πλαίσιο της ΑΟΖ είναι καθορισμένο από το Δίκαιο της θάλασσας και από το 1982. Κι όμως περιμέναμε χρόνια για να μετατρέψουμε αυτό το πλαίσιο σε πεδίο τουλάχιστον για τον ελληνισμό μέσω της θέσπισης της Κύπρου το 2004...

EEZ : From the Law, to the Revolution of the Sea
The context of the EEZ is defined by the Law of the Sea from 1982 ,yet still , we were waiting for years to turn this framework into a field, at least for Hellenism through the establishment of the EEZ of Cyprus in 2004 And that was transformed into an action field with the drillings of 2011, and the discovery of the richness of the Venus gas field.
Now, with the pipeline issue, the whole ...


Τα μυαλά της Ελλάδας
Η οικονομική κρίση έχει την τάση να προκαλεί παράλογες κινήσεις. Μερικοί από τους δικούς μας θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι στο εξωτερικό. Γι’ αυτό το λόγο είναι ικανοί να βάλουν τα χρήματά τους ακόμα και στην Κύπρο. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονται πια τα κατεχόμενα και το κυπριακό...

Το ηθικό των Ελλήνων
Το ηθικό των Ελλήνων δεν πρόκειται να σπάσει. Και δεν είναι αυτή η κρίση που θα τα καταφέρει. Οι δυσκολίες υπάρχουν, σίγουρα, αλλά συνηθισμένα τα βουνά απ’ τα χιόνια. Όσον αφορά στην αντοχή μας, η ιστορία την έχει αποδείξει. Κι αφού είμαστε οι απόγονοι των ανθρώπων του ελληνισμού, της αρχαιότητας, του βυζαντίου, της επανάστασης και της ελευθερίας, τίποτα δεν θα μας βάλει κάτω...

«Ασαφές τοπίο», «διακεκαυμένη ζώνη» και ΑΟΖ
Στο θέμα της ΑΟΖ μέσω του Δικαίου της Θάλασσας με τη συμφωνία του 1982, όλα είναι ξεκάθαρα και γι’ αυτό το λόγο έχουμε πάνω από 130 χώρες που έχουν ΑΟΖ. Αν υπάρχουν δυσκολίες για τη θέσπιση της ΑΟΖ, αυτές είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης και βέβαια τεχνικών γνώσεων. Οι ειδικοί του τομέα είναι ο καθηγητής Καρυώτης και ο κύριος Κασσίνης, άρα αν κάποιος έχει πρόβλημα για τα θεσμικά πλαίσια ας τους ζητήσει εξηγήσεις. Αλλά είναι απαράδεκτο να βρίσκουμε εκφράσεις που προέρχονται από τον κρατικό φορέα του τύπου «ασαφές τοπίο» και «διακεκαυμένη ζώνη» για περιοχές της θεωρητικής ελληνικής ΑΟΖ.

Μεσογειακές ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε σε συνδυασμό το πλαίσιο της Μεσογείου και το πλαίσιο της ΑΟΖ, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζουν επί της ουσίας οι συσχετισμοί των χωρών. Λόγω των αποστάσεων, η επιρροή της ΑΟΖ είναι σημαντική πάνω στα μεγέθη των κρατών. Έτσι κράτη που θεωρούνται παραδοσιακά μεγάλα, ακόμα και αν είναι παράκτια μπορεί να έχουν μια σχετικά μικρή ΑΟΖ...

Νησιά και παράκτιο κράτος.
Μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου της θάλασσας και του πεδίου της ΑΟΖ, βρίσκουμε συχνά το νοητικό σχήμα που ακολουθεί: Νησιά και παράκτιο κράτος. Πριν εξετάσουμε το θέμα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν προβλέπεται δεδικασμένο με τη συμφωνία...

Η πολιτική βούληση του λαού
Ακούμε όλο και πιο συχνά αυτήν την περίοδο ότι υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής βούλησης. Κι όταν εξετάζουμε τους πολιτικούς έχουμε την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν λύνεται. Στην πραγματικότητα ξεχνάμε όλοι μας ότι οι πολιτικοί δεν είναι παρά εκπρόσωποι του λαού. Κατά συνέπεια, το θέμα είναι αποκλειστικά η πολιτική βούληση του λαού και τίποτα άλλο...

Μια ΑΟΖ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!.
Συνεχίζουμε το έργο μας ή τις δουλειές μας, όπως λένε οι άλλοι, διότι το έχει ανάγκη η πατρίδα μας, για να ζήσουν πιο ωραία οι δικοί μας, για να είναι πιο όμορφη η ανθρωπότητα. Αλλιώς ποιος θα το κάνει; Κι αν δεν έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε κανονικά, κι αν δεν θα υπάρχουν καλοκαίρια για μας, δεν πειράζει, ας ζήσουν οι αδιάφοροι, οι κοινωνικοί και οι ραγιάδες την πραγματικότητα που δημιουργούμε...

Sur la simple connexité en topostratégie.
Ainsi que nous l'avons montré dans un précédent article (cf. article 3494, Une vision topologique et isopérimétrique de l'Union Européenne.), l'adhésion de l'Autriche à mis en évidence un phénomène nouveau dans la topostratégie européenne, l'apparition d'une enclave constituée par la Suisse. Cette enclave représente un trou topologique dans la surface bidimensionnelle de l’Union Européenne. Ce phénomène s'est ensuite poursuivi avec l'adhésion des pays de l'Est au moment de l’adhésion des dix nouveaux états en 2004...

Η ΑΟΖ ως αξιολογία των εκλογών.
Ανάμεσα στα εθνικά θέματα, υπάρχει ένα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία τον τελευταίο καιρό: είναι η ΑΟΖ. Ενώ υπάρχει ως θεωρητική οντότητα από το 1982, μόνο πρόσφατα έγινε μαζικά γνωστή στο ελληνικό γίγνεσθαι. Πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης της θέσπισης της από την Ελλάδα...

Τα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.
Όταν οι δικοί μας έχουν φοβίες και απολογούνται λόγω λαϊκισμού, διότι οι θέσεις τους δεν έχουν ούτε βάσεις ούτε σταθερότητα, προσέχουν τα πάντα για τον εαυτό τους και δεν εξετάζουν το πολιτικό και το εθνικό κόστος της πατρίδας μας. Μας εξηγούν ότι μερικοί θέλουν ακόμα και να πουλήσουμε και τα νησιά μας στο Αιγαίο για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα οικονομικά μας προβλήματα...

Πολιτική με κότσια
Όταν επισκέπτεσαι το Αρτσάχ, μόνο ένα μοντέλο είναι γνωστό περί Ελλάδας και αυτό είναι το σπαρτιατικό, διότι είχαν να πολεμήσουν με εφτά εκατομμύρια Αζέρους, ενώ οι Αρμένιοι ήταν μόνο εκατόν πενήντα χιλιάδες...

ΑΟΖ και Euroasia Interconnector
Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα το δυναμικό πλαίσιο της ΑΟΖ, έρχεται το Euroasia Interconnector να αποδείξει σε όλους την αποτελεσματικότητά του. Έχουμε αναπτύξει πρόσφατα μια φιλική σχέση με τον Σόλωνα Κασσίνη στο πλαίσιο του αγώνα μας για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά έχουμε κι έναν άλλο παλιό και τολμηρό φίλο Κύπριο τον Νάσο Κτωρίδη που μας βοήθησε τα μέγιστα όταν αντιμετωπίζαμε το Σχέδιο Ανάν, που τώρα έρχεται να ενισχύσει επί του πρακτέου την όλη μας προσπάθεια για να αναδείξουμε ότι η ουτοπία και του άλλου μας φίλου από την Αμερική Θεόδωρου Καρυώτη είναι πλέον ένα όραμα για τον ελληνισμό σε όλες του τις διαστάσεις...

Η ΑΟΖ ως εθνικό θέμα.
Στη χώρα της δημοκρατίας είναι αναπόφευκτο να έχουμε αντιφατικές απόψεις για όλα τα θέματα, διότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφραστεί ακόμα και αν δεν έχει γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Έτσι ήταν αναμενόμενο τώρα που η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έγινε όχι ένα φαινόμενο μόδας, αλλά ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό γίγνεσθαι να διαβάζουμε ακόμα και κατηγορίες άμεσες ή έμμεσες ενάντια σε αυτούς που προωθούν...

Ανάγκη στρατηγικής ανάπτυξης.
Το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι σημαντικό από μόνο του αλλά ως μέσο μιας στρατηγικής ανάπτυξης. Η ΑΟΖ δίχως στρατηγική είναι απλώς ένας επιπλέον θεσμός. Η ουσία του είναι ότι αποτελεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης...

ΑΟΖ και εκλογές.
Η πρώτη φάση της στρατηγικής για την θέσπιση της ΑΟΖ μόλις τέλειωσε. Το καθαρά θεωρητικό πλαίσιο μετατρέπεται με την ανακοίνωση των εκλογών σε πεδίο. Αυτή η φάση θα διαρκέσει έως τις εκλογές για να παραδώσει την σκυτάλη στο πεδίο δράσης. Στο ενδιάμεσο λοιπόν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να πείσει όλα τα κόμματα να συμπεριλάβουν την ΑΟΖ στο πρόγραμμα τους, έτσι ώστε να είναι όλα θετικά προς την θέσπισή της...

Μεσογειακές Συμφωνίες και ΑΟΖ.
Για να υλοποιηθεί η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ και για να προχωρήσουμε στην οριοθέτησή της μέσω των διμερών σχέσεων με την Αλβανία, Ιταλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Κύπρο και Τουρκία, πρέπει να γνωρίζουμε και τις υπάρχουσες συμφωνίες μέσα στη Μεσόγειο. Σε αυτές πρέπει να εντάξουμε και τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης του 1982 (υπόθεση Λιβύη –Τυνησία) και του 1985 (Λιβύη- Μάλτα). Υπάρχουν οριοθετήσεις που αφορούν χωρικά εθνικά ύδατα...

Τα Δωδεκάνησα ως ασπίδα της ΑΟΖ.
Όσοι θεωρούν ακόμα τα Δωδεκάνησα αποκλειστικά ως τουριστικό προορισμό στην καλύτερη περίπτωση ή ως ευάλωτη περιοχή της Ελλάδας στην χειρότερη, πρέπει να καταλάβουν ότι στην πραγματικότητα αποτελούν την ασπίδα της ΑΟΖ. Το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου είναι η αιχμή του δόρατος και επιτρέπει την επαφή με την ΑΟΖ της Κύπρου...

Το σύμβολο της Στρογγύλης
Μέσα από το πλαίσιο της ΑΟΖ, αναδείξαμε όχι μόνο την αξία του συμπλέγματος του Καστελλορίζου, αλλά και το σύμβολο της Στρογγύλης. Τώρα πλέον ο καθένας ξέρει ότι αυτό το μικρό νησί επιτρέπει την επαφή των ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μπορεί να πει ο καθένας ότι είναι γνωστό σε όλους...

Τα ιστιοφόρα της ΑΟΖ.
Η ιδέα του Νίκου Καραβασάκη περί ιστιοπλοΐας στο ελληνικό απέραντο γαλάζιο μπορεί να φανεί φιλόδοξη, αλλά έχει νόημα και πρέπει να την προωθήσουμε με κάθε τρόπο. Μπορεί μάλιστα να τη συνδυάσουμε με τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης των Δωδεκανήσων από τον τουρκικό ζυγό...

ΑΟΖ, γαλλικό παράδειγμα και σύμπλεγμα Καστελλορίζου.
Όσοι πιστεύουν ότι το σύμπλεγμα Καστελλορίζου είναι μακριά και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το ελληνικό κράτος ας εξετάσουν τι κάνει το γαλλικό κράτος με τα Διασκορπισμένα νησιά στον Ινδικό ωκεανό...

ΑΟΖ και Στρατηγική Ομάδα Κρούσης
Τα δικαιώματα που δεν διεκδικούμε, δεν υπάρχουν. Κάθε μαχητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γνωρίζει και γι’ αυτό το λόγο υποστηρίζει με πάθος και αποφασιστικότητα τα θύματα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις χώρες. Από τα πιο βασικά θέματα έως τα πιο έντεχνα...

Επικίνδυνες αποφάσεις .
Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στις 24/02/1982 έχει ως εξής: «The Court enumerated the relevant circumstances to be taken into account in achieving an equitable delimitation, including: the fact that the area relevant to the delimitation in the present case was bounded by the Tunisian coast from Ras Ajdir to Ras Kaboudia and the Libyan coast from Ras Ajdir to Ras Tajoura and by the parallel of latitude passing through Ras Kaboudia and the meridian passing through Ras Tajoura;...

Επικίνδυνες αποφάσεις II.
Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης στις 03/06/1985 έχει ως εξής: «In consequence, an equitable result may be arrived at by drawing, as a first stage in the process, a median line every point of which is equidistant from the low-water mark of the relevant coast of Malta (excluding the islet of Filfla), and the low-water mark of the...

ΑΟΖ και παράλληλες διαδικασίες.
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι αποκλειστικά σειριακό. Πρέπει βέβαια να γίνει η θέσπισή της και στη συνέχεια οι οριοθετήσεις με τα άλλα κράτη, αλλά παράλληλα υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο για το φυσικό αέριο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου...

Αναγκαιότητα θέσπισης ΑΟΖ.
Κάθε καθυστέρησή μας για τη θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, προσφέρει δυνατότητες δυνατότητας στους άλλους να πάρουν πρωτοβουλίες που θα μας ενοχλούν όλο και περισσότερο διότι ακόμα και το ερευνητικό επιστημονικό πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης πάνω στο γεωπολιτικό πεδίο...

Οι άσκοπες κινήσεις της Τουρκίας.
Με την ΑΟΖ, η Τουρκία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες όχι μόνο με την Κύπρο, αλλά και με την Ελλάδα. Έχει κατανοήσει ότι το Δίκαιο της Θάλασσας ακολουθεί το Δίκαιο και όχι την επεκτατική της θέληση. Γι αυτό το λόγο κάνει σπασμωδικές κινήσεις με την Κύπρο...

Το όραμα της ΑΟΖ.
Το όραμα της ΑΟΖ είναι πλέον ορατό από όλους μας. Ξέρουμε όλοι τώρα ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέλησή μας η θέσπισή της. Δεν είναι καν θέμα πολιτικής βούλησης, διότι η πίεση του ελληνικού λαού είναι μεγαλύτερη...

Οι απαιτήσεις της ΑΟΖ.
Οι απαιτήσεις της ΑΟΖ είναι πολλαπλές και βέβαια δεν είναι αποκλειστικά πολιτικές. Η πολιτική πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο, για να μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση ορθολογικά και να πάρει μετά την αποτελεσματική απόφαση...

Η ΑΟΖ είναι θέμα χρόνου.
Η ΑΟΖ είναι θέμα χρόνου πια. Ο ελληνικός λαός το έχει συνειδητοποιήσει. Και η θέσπιση πρέπει να γίνει άμεσα. Η αλλαγή φάσης είναι κατανοητή και δεν έχει μόνο σχέση με το πολιτικό σκηνικό. Όμως, αφού ο χρόνος είναι μαζί μας...

Το ορθολογικό πλαίσιο της ΑΟΖ.
Το ορθολογικό πλαίσιο της ΑΟΖ δεν εμπεριέχει μόνο πολλά συμφέροντα όπως ακούμε συνήθως αλλά και πολλούς παράγοντες και στρατηγικές συμπεριφορές. Το παίγνιο ακόμα και περιορισμένο στη Μεσόγειο είναι πολύπλοκο δίχως όμως να είναι περίπλοκο...

Από τη Ζώνη Παξών στην ΑΟΖ του Καστελλόριζου.
Όταν δεν έχουμε πρόσβαση σε επιστήμονες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το κοινό στοιχείο που υπάρχει μεταξύ Παξών και Καστελλόριζου δεν φαίνεται άμεσα. Βέβαια, η αγορά του Φύλλου Καστελλόριζου εξηγεί πολλές λεπτομέρειες που είναι στρατηγικά σημαντικές και για το θέμα της υφαλοκρηπίδας αλλά βέβαια και για το θέμα της ΑΟΖ...

Οι παράλογοι χάρτες της Τουρκίας.
Την ώρα που μερικοί ειδικοί του παρελθόντος, αναρωτιούνται ακόμα αν έχει νόημα η ΑΟΖ κι αν αξίζει να αποδεχθούν ότι οι προσπάθειές τους σε άλλο τομέα ήταν μάταιες, ενώ βλέπουμε τις δυνατότητες της πρώτης και την απουσία αποτελεσμάτων των δεύτερων, έρχεται η Τουρκία με τον παραδοσιακό της τρόπο, που πάντα με τακτ και ύφος ζητά...

Το βάθος της ΑΟΖ.
Amsterdam, Athina, Kazan, Kula, Thessaloniki είναι ονομασίες των λασποηφαιστείων που υπάρχουν στην περιοχή του Αναξιμάνδρου, η οποία βρίσκεται νότια του συμπλέγματος Καστελλόριζου. Τα λασποηφαίστεια δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Είναι μια γεωλογική ένδειξη του βάθους της ΑΟΖ και έμμεσα της αξίας της...

Στρατηγικές επενδύσεις και ΑΟΖ.
Η ΑΟΖ δεν είναι μόνο ένα τυπικό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΑΟΖ έχει μέσα της μια τεράστια δυναμική που είναι ορατή στους ειδικούς, αλλά ακόμα άγνωστη στους άλλους. Η σφαιρικότητα των τομέων που αγγίζει η ΑΟΖ είναι θεαματική και δίχως αυτή είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις επιπτώσεις...

Οι εκλογές και η κυβέρνηση της ΑΟΖ
Οι επόμενες εκλογές έχουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο επιλογής και κατά συνέπεια ένα αποτελεσματικό κριτήριο. Όλες οι συζητήσεις που γίνονται περί κρίσεως έχουν νόημα μόνο και μόνο αν υπάρχει αναζήτηση λύσης. Και η λύση πρέπει να είναι ορθολογική και όχι να προέρχεται από τάσεις λαϊκισμού. Η έξοδος από το Ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλώς θεατρική και μάλιστα παράλογη, διότι ούτε αυτοί που την προωθούν δεν την πιστεύουν πραγματικά και περιμένουν από τους άλλους ν’ αντισταθούν αποτελεσματικά για να πείσουν μερικούς που πνίγονται από οικονομικά προβλήματα, αλλά δίχως να αλλάξουν το νόμισμα στην τελική...

Από την ελπίδα στο όραμα.
Η πατρίδα μας είναι καταπιεσμένη κι ο λαός μας δεν ξέρει ποιον να πιστέψει με όλα αυτά που ακούει. Θα ήθελε να υπάρχει κάποια λύση, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να δει το μέλλον, διότι το παρόν και η πραγματικότητα λειτουργούν ως ένας ορίζοντας που αποτελεί ένα εμπόδιο. Έτσι, όταν ο πολιτικός είναι ανίκανος να αλλάξει τα δεδομένα και αναγκάζει το λαό μας να μην έχει πια ούτε ελπίδα, δεν είναι ανάγκη να είναι καν υποψήφιος...

ΑΟΖ ή μιζέρια
Όποιος δεν αναφέρεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αυτήν την περίοδο αποδεικνύει ότι δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και απλώς θέλει να δώσει την εντύπωση ότι το κάνει...

Η δυναμική της ΑΟΖ.


ΑΟΖ και Νέα δεδομένα για το EuroAsia Interconnector.
Η ΑΟΖ δεν είναι πια ένα θεωρητικό θέμα, αλλά ένα πρακτικό που έχει πολιτικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο τεχνικό και ανήκει πλέον στην πολιτική ατζέντα ακόμα και αν μερικοί πολιτικοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα την εμβέλειά της για την οικονομία μας. Έτσι είναι καλό να αναφέρουμε και την κοινοπραξία που θα κατασκευάσει το EuroAsia Interconnector που θα ενώσει καλωδιακά το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγει το φυσικό αέριο...

ΑΟΖ και δημιουργία ιστορίας.


Οι εκλογές και η οικονομία
Οι εκλογές είναι σίγουρα ένας στόχος για πολλούς, αλλά δεν μπορούν να είναι το τελικό αποτέλεσμα και στην πραγματικότητα ούτε ένα ενδιάμεσο, εκτός αν αποκτήσουμε ανθεκτική κυβέρνηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να πείσουμε με οικονομικά κριτήρια ότι η στήριξη της Ελλάδας είναι απαραίτητη, αλλιώς θα έχουμε αναπόφευκτα μεγάλα προβλήματα και άμεσα και σε βάθος χρόνου...

Η μαχητικότητα της ΑΟΖ.
Η μαχητικότητα της ΑΟΖ γίνεται όλο και πιο εμφανής με την πάροδο του χρόνου. Την ώρα που όλοι προσπαθούν να σταθούν στα πολιτικά τους πόδια και να κάνουν μίζερες οικονομίες, για να παρουσιασθούν ως άξιοι υποψήφιοι, η έννοια της ΑΟΖ αποκτά μία πραγματική πολιτική οντότητα...

Ψηφίζω ΑΟΖ (διάλογος)
-Τι θα ψηφίσεις;
-ΑΟΖ.
-Υπάρχει τέτοιο κόμμα;...


Εσύ δεν θέλεις ΑΟΖ; (διάλογος)
-Εσύ δεν θέλεις ΑΟΖ;
-Και βέβαια θέλω !
-Τότε τι περιμένεις;...


H μάχη της ΑΟΖ
Η μάχη της ΑΟΖ δεν θα είναι θεωρητική. Η μάχη της ΑΟΖ δεν θ’ αρχίσει με τους ξένους, αλλά με τους ραγιάδες, τους δικούς μας που θέλουν να εκμεταλλεύονται μια κατάσταση δίχως εθνικά θέματα. Προτιμούν την Ελλάδα πεσμένη και καταπιεσμένη, για να μην μπορεί να αντισταθεί στη βαρβαρότητα...

Πολιτισμός και ΑΟΖ
Πολλοί μας κατηγορούν, ειδικά αυτήν την περίοδο, ότι δεν είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό μας. Βέβαια δίνουν έμφαση στα οικονομικά μας προβλήματα και παραμερίζουν τα πάντα για να μας απαξιώσουν με ένα πιο αισχρό τρόπο. Μα δεν πρόκειται να το καταφέρουν διότι είμαστε ένας λαός με πολιτισμό που ξέρει ν’ αντιστέκεται ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες...

Οι εχθροί της ΑΟΖ.
Οι εχθροί της ΑΟΖ βρίζουν ανθρώπους σαν τον Θ. Καρυώτη, Σ. Κασσίνη, Η. Κονοφάγο, Α. Φώσκολο, διότι αντιλαμβάνονται ότι σιγά σιγά χάνουν την μάχη της ΑΟΖ. Μερικοί από αυτούς τους εχθρούς δουλεύουν χρόνια ενάντια στην ιδέα της ΑΟΖ...

Ο ρόλος του καθενός.
Όποιος δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να δώσει μια πραγματική μάχη για την πατρίδα του διότι ήταν πολύ νέος ή πολύ αδιάφορος, τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Με το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο δράσης...

ΑΟΖ και συμμαχικό πλαίσιο.
Για να ξεπεράσουμε τις εσωτερικές μας δυσκολίες είναι απαραίτητο να βρούμε ένα συμμαχικό πλαίσιο, το οποίο να είναι υπερκομματικό. Αν ενταχθούμε σε μια εσωτερική διαμάχη, για να κερδίσουμε απλώς ποσοστά, το πιο πιθανό είναι να βρεθούμε σε μία κατάσταση ανάλογη με την προηγούμενη. Οι εκλογές, που είναι εκ φύσης ανταγωνιστικές, δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο...

Στρατηγική πολιτική.
Δεν χρειαζόμαστε τοπικές αντιπαραθέσεις, αλλά μια ολική αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε κομματικές συγκρούσεις, αλλά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο πολιτικά...

Κινδυνολογία και ασχετοσύνη.
Δεν φτάνει που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, έχουμε και άσχετες κότες που κινδυνολογούν, για να δικαιολογήσουν την απραξία και την ανικανότητά τους τόσα χρόνια. Όχι μόνο δεν έδωσαν τίποτα στην Ελλάδα, αλλά προσπαθούν να προβάλουν τις φοβίες τους ως στίγμα της πραγματικότητας. Αν τις ακούσουμε, τότε θα πιστέψουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα...

Η αλήθεια της ΑΟΖ
Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται όλοι σε σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, είναι ο σάλος που προκαλεί στο κατεστημένο. Διότι η ΑΟΖ δεν αναδεικνύει μόνο δομικά εσωτερικά προβλήματα του κρατικού φορέα αλλά και ολόκληρης της πολιτικής που δεν είναι εθνική...

Η αλήθεια της ΑΟΖ
Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται όλοι σε σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, είναι ο σάλος που προκαλεί στο κατεστημένο. Διότι η ΑΟΖ δεν αναδεικνύει μόνο δομικά εσωτερικά προβλήματα του κρατικού φορέα αλλά και ολόκληρης της πολιτικής που δεν είναι εθνική...

Τρία γράμματα (ποίημα)
Τρία γράμματα
σου ζήτησα...


Αθλιότητα πολιτικής σκέψης.
Όταν υπάρχουν σοβαρά εθνικά θέματα, εμφανίζεται η αθλιότητα της πολιτικής σκέψης. Είχαμε και στο παρελθόν τουλάχιστον στην Κύπρο ένα τετραπέρατο παράδειγμα με τις αντιδράσεις ενάντια στον Τάσσο Παπαδόπουλο...

Ποιος θέλει πραγματικά την ΑΟΖ;
Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να απαντήσει στο φυσιολογικό ερώτημα: Ποιος θέλει πραγματικά την ΑΟΖ; Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να συμβάλλει στον αγώνα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Διότι μερικοί μιλούν για την ΑΟΖ, μόνο και μόνο επειδή βλέπουν ότι τη θέλει ο ελληνικός λαός...

Who really wants the EEZ?
Each voter must answer the question that comes naturally: Who really wants the EEZ?
Only in this manner he will be able to contribute by helping the battle for the Exclusive Economic Zone.
Because some are talking about the EEZ, merely because they can see that the Greek nation wants it.
Whereas they are only thinking of their career, either as a member of parliament...


ΑΟΖ και γελοιότητες.
Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπάρχει από το 1982 και το πλαίσιο της θέσπισης είναι ξεκάθαρο. Εδώ και χρόνια παλεύουμε όλοι μας για να γίνει γνωστό το θέμα της ΑΟΖ, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός ν’ αντιληφθεί ότι πρόκειται για...

ΑΟΖ και πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο
Αντί να εξετάζουμε δευτερεύοντα θέματα, πρέπει να μελετάμε τις επιστημονικές και τεχνικές λύσεις που προσφέρει το πλωτό υγροποιημένο φυσικό αέριο για να είναι ακόμα πιο αποδοτική η εκμετάλλευση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης...

EEZ and floating liquefied natural gas
Instead of examining secondary issues, we ought to study the scientific and technical solutions offered by the floating liquefied natural gas, in order for the exploitation of the Greek Exclusive Economic Zone to be even more efficient.
And so that we don't think that these solutions do not already exist, it is sufficient to look at some data from Shell's Prelude FLNG...


Δομικά στοιχεία περί κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
Η μελέτη της δημοσίευσης των Α. Φώσκολου, Η. Κονοφάγου και Α. Bruneton επιτρέπει την ανάδειξη δομικών στοιχείων που σχετίζονται βέβαια με την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη...

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ. (video)


ΑΟΖ, LNG και αγωγός
Τα κοιτάσματα Αφροδίτη, Leviathan και Tamar είναι τρεις από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της δεκαετίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοί είναι οι εξής...

ΑΟΖ εδώ και τώρα! (video)


Διευκρινίσεις περί ΑΟΖ.
Η ΑΟΖ αποτελεί ένα δείγμα υψηλής στρατηγικής για την Ελλάδα και όχι μια απλή κίνηση τακτικής σε οικονομικό επίπεδο. Η εμβέλεια της ΑΟΖ προέρχεται από τη στρατηγική, ενώ το βάρος της από την οικονομία...

ΑΟΖ Ρωμιοσύνης (video)


ΑΟΖ, Δεδομένα και γεωτρήσεις.
Τα δεδομένα, όσον αφορά στις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι τόσο χαρακτηριστικά για το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που αξίζει να αναδειχθεί. Αν κάνουμε μια συστηματική σύγκριση μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Λιβύης και Αιγύπτου, τότε μπορούμε να κρίνουμε πιο ορθολογικά την αξία των κοιτασμάτων της περιοχής, αλλά και την ιδιαιτερότητα της Κύπρου με το κοίτασμα Αφροδίτη που βρίσκεται στο οικόπεδο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ...

Η ΑΟΖ μας (video)


Ο αγώνας του ελληνισμού.
Από την αρχή, ο αγώνας του ελληνισμού σχετίζεται με τη θάλασσα. Ο πολιτισμός μας γεννήθηκε στη θάλασσα κι είμαστε ο λαός της θάλασσας από την Αρχαιότητα. Κανείς δεν μας την έμαθε. Με τη ζωή μας τη μάθαμε και με τη μνήμη μας την κρατήσαμε μέσα στο πνεύμα μας...

Η ΑΟΖ ως κριτήριο εκλογών.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι πια μόνο ένα όραμα για την Ελλάδα, αλλά κι ένα κριτήριο εκλογών για την επόμενη αναμέτρηση. Σε αυτή τη φάση, όλοι έχουν πάρει μία θέση στα ελληνικά κόμματα ανάλογα με την ιδεολογία τους...

Η ώρα της ΑΟΖ (video)


Οικονομικές πιέσεις και ΑΟΖ
Οι εκλογές έγιναν κι όμως οι αγορές δεν έχουν αλλάξει και οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ακόμα ουσιαστικά μηνύματα αλλαγής. Αυτό είναι ορθολογικό, αφού δεν υπάρχει κυβέρνηση...

Ο αγώνας της ΑΟΖ (video)


Δείγματα εμπιστοσύνης.
Όταν ο ελληνικός λαός βλέπει μόνο δυσκολίες γύρω και δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον, δεν χρειάζεται μηνύματα, αλλά μόνο πράξεις ουσίας. Πριν όμως αυτές τις πράξεις που θα υλοποιήσουν το όραμά του, πρέπει να υπάρχουν δείγματα εμπιστοσύνης...

Ο κόσμος της ΑΟΖ


Ο κοινός αγώνας


Η εκστρατεία της ΑΟΖ.
Η εκστρατεία της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι απαραίτητη και στο εξωτερικό. Οι επαφές που κάναμε με την Ινδία, την Γαλλία και την Κύπρο αποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη. Διότι κανείς στο εξωτερικό δεν είναι ενημερωμένος για τον εθνικό σχεδιασμό μας και όλες οι εκτιμήσεις για την κατάσταση της Ελλάδας γίνονται χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η θέσπιση της ΑΟΖ...

Παράλληλες διαδικασίες.
Τώρα που ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον τη σημασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης για την πατρίδα μας, πρέπει να κάνουμε μια επαγγελματική ενημέρωση στις ξένες εταιρίες που έχουν τεχνογνωσία και τεχνολογία στον τομέα της έρευνας του φυσικού αερίου και των πετρελαίων για την αξία των οικοπέδων της ελληνικής ΑΟΖ...

Η απαραίτητη υποστήριξη.
Γνωρίζοντας το μέγεθος της ΑΟΖ των ακριτικών μας νησιών πρέπει να τα υποστηρίξουμε έμπρακτα με την παρουσία μας και βέβαια με την ενίσχυση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δεν αρκεί να μιλούμε για το σύμπλεγμα Καστελλόριζου και τη Γαύδο...

Η ΑΟΖ ως Ζήτημα Εξωτερικής Πολιτικής.
Ανάμεσα στα Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής με τα οποία συμφώνησαν και τα τρία κόμματα που αποτελούν τη νέα κυβέρνηση, το πρώτο είναι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με την εξής φράση: «Συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.»...

Οι μαχητές της ΑΟΖ (ποίημα).
Οι μαχητές της ΑΟΖ
δεν έχουν ανάγκη...


Το μέλλον της πατρίδας (ποίημα)
Το μέλλον της πατρίδας
εξαρτάται άμεσα...


Η ανάγκη της Ελλάδας
Η ανάγκη της Ελλάδας είναι μία και λέγεται ΑΟΖ. Οι ανάγκες είναι πολλές, αλλά δίχως στρατηγική δεν πρόκειται ν’ αλλάξουν. Δεν έχει σημασία, λοιπόν, αν ο καθένας μας τα βρίσκει με την κυβέρνηση ή με την αντιπολίτευση...

Μαχητή της ΑΟΖ (ποίημα)
Μαχητή της ΑΟΖ
μην κοιτάς πίσω σου...


Fighter of EEZ (poem)
Fighter of EEZ
don't look behind you...


Οι εφοπλιστές της ΑΟΖ.
Η θέσπιση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μόνο η αρχή της υλοποίησης ενός από τα πιο σημαντικά οράματα της Ελλάδας, είναι και το σήμα που περιμένουν οι εφοπλιστές μας, που βρίσκονται στο εξωτερικό και αποτελούν τον πρώτο εμπορικό στόλο του κόσμου...

Ενεργειακή πολιτική και ΑΟΖ
Έχοντας στο πρόγραμμά της τη θέσπιση της ΑΟΖ, η νέα Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αναπτύξει μια ενεργειακή πολιτική που δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη. Αυτή η πρόκληση είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να υλοποιήσει μια εθνική πολιτική σε υπερκομματικό επίπεδο...

Η κρισιμότητα των αποφάσεων.
Η κρισιμότητα των αποφάσεων παρουσιάζεται συχνά όταν έχουμε να κάνουμε με εθνικά θέματα και ειδικά μεγάλης εμβέλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίγνωση όχι μόνο του θέματος, αλλά και των δυνατοτήτων μας παίζει ένα σημαντικό ρόλο και δίχως την κατάλληλη προετοιμασία, οι πολιτικοί φορείς είναι ανίκανοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων...

Κάποια μέρα


Ο λαός της ΑΟΖ.
Όταν δεν πιστεύεις πια σε τίποτα, όταν οι πολιτικοί δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματά σου, όταν δεν βλέπεις πια το μέλλον, είναι δύσκολο να σε πείσουν ότι υπάρχει ένα όραμα ικανό ν’ αλλάξει τη γενική κατάσταση.

Le peuple de la ZEE
Quand tu ne crois plus en rien, quand les politiciens ne répondent pas à tes demandes, quand tu ne vois plus d'avenir, il est difficile de te convaincre qu'il y a une vision capable de changer la situation générale...

Η ανακήρυξη της ΑΟΖ
Η ανακήρυξη της ΑΟΖ είναι το επόμενο στάδιο μετά τις εκλογές. Έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση κι αντιπολίτευση που είναι πλέον ενημερωμένες ή στην τελική φάση της ενημέρωσης, όσον αφορά στις τεχνικές διαδικασίες για το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης κι υπάρχει πια μια γενική σύγκλιση απόψεων περί της ανακήρυξής της...

La proclamation de la ZEE
La proclamation de la ZEE est la prochaine étape après les élections. Nous avons un gouvernement élu et une opposition désormais au courant ou dans la phase finale de l'information, concernant les procédures techniques pour la question de la zone économique exclusive il y a maintenant un consensus général sur sa déclaration...

Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ως έμμεση ενίσχυση της ελληνικής ΑΟΖ
Το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, είναι ένας πλωτός υπεράκτιος σταθμός αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ο φορέας ανάπτυξης καλλιέργειάς του είναι η GASTRADE A.E., η οποία ανήκει στον όμιλο Καπελούζο. Ο στόχος του ΑΣΦΑ είναι μία ευέλικτη λύση αεριοποίησης, δίχως να προκαλεί φθορά στον περιβάλλοντα χώρο...

Pitreries turques dans les territoires occupés
Nous dédions affectueusement à ces rayas-là qui croient en l'efficacité de la Turquie, la photo suivante qui montre un appareil de forage dans les territoires occupés turcs de Chypre, lequel vient contrebalancer les travaux de Chypre dans la ZEE chypriote...

A LAW TO PROVIDE FOR THE PROCLAMATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BY THE HELLENIC REPUBLIC


Η ενεργειακή Ελλάδα προ ΑΟΖ.
Λόγω της έλλειψης της θέσπισης και της οριοθέτησης της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης οι περιοχές που δόθηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό ανήκουν στα χωρικά εθνικά ύδατα, δηλαδή απέχουν από την ακτή λιγότερο από 6ΝΜ...

Οι αετοί δεν γονατίζουν! (video)


Η ΑΟΖ ως πλαίσιο εμπιστοσύνης
Η ΑΟΖ, αν και είναι ήδη και επίσημα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της τρικομματικής κυβέρνησης, πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο σε σχέση με την όλη Βουλή των Ελλήνων. Με την ψήφο εμπιστοσύνης, η Βουλή αποδέχεται ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης έχει νόημα για την πατρίδα μας...

ΑΟΖ και ιστορικές αποφάσεις.
Τώρα φτάσαμε σε μια νέα φάση με τις προγραμματικές δηλώσεις των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Μετά από τις δύο εκλογές και τις δυνητικές κινήσεις εισχωρούμε στην επόμενη πραγματικότητα. Η αλλαγή φάσης δεν προκαλείται μόνο από την ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία μερικοί τη θεωρούν μια απλή τυπική διαδικασία...

ΑΟΖ και πρωθυπουργική δέσμευση.
Είχαμε βέβαια την προγραμματική σύγκλιση, όπου ήταν γραμμένη η συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη της ΑΟΖ, αλλά ο καθένας μας μπορούσε με επιφυλακτικότητα να θεωρήσει ότι ήταν απλώς μια διπλωματική έκφραση από την τρικομματική κυβέρνηση...

ΕΕΖ and the Prime Minister's commitment
There was certainly a pre-electoral convergence, where systematic preparation to proclaim the EEZ was written down, but each one of us could have been so cautious as to consider that this was simply a diplomatic expression by the trilateral government. However, now the Prime Minister's statement in the Greek Parliament substantially constitutes a Premier's commitment, which is not only a written mention in a text, but also a non-diplomatically-styled point...

La ZEE et l'engagement du Premier Ministre
Nous avions sans doute la convergence du programme, où était écrite la préparation systématique de la proclamation de la ZEE, mais chacun de nous aurait pu penser prudemment que c'était juste une expression diplomatique du gouvernement tripartite. Seulement maintenant, avec la déclaration du Premier ministre au Parlement Grec...

Η κραυγή των αετών (video)


Περί Νομοσχεδίου θέσπισης ΑΟΖ
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλής των Ελλήνων αναφέρθηκε άμεσα και επί του πρακτέου, το θέμα της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αναφέρθηκαν σε αυτήν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση μέσω πρωθυπουργού, υπουργών, προέδρων και βουλευτών...

Sur le projet de loi sur la proclamation de la ZEE
Pour la première fois dans l'histoire du Parlement grec, il a été directement fait référence à ce qui doit être fait, la question de la zone économique exclusive grecque. Ils en ont fait référence au sein du gouvernement et de l'opposition par le premier ministre, les présidents et les députés. C'est la preuve que nous avons en effet atteint une maturité politique qui permet de regarder à ce titre le projet de loi instituant la ZEE...

Μια ομάδα, ένας στόχος! (video)


ΑΟΖ και κομματικές εξελίξεις.
Καθώς η ΑΟΖ έχει αναδειχθεί επιτέλους σε σοβαρό και εθνικό θέμα που ανήκει πια στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, κάθε κόμμα της Βουλής των Ελλήνων θέλει και αυτό να πάρει μία θέση, για να αναδείξει τον ρόλο του σε αυτήν την προσπάθεια. Μπορεί να φανεί ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί ένα παράδοξο...

Γαύδος και ελληνική ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε με ακρίβεια τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ήδη βρεθεί στο Ισραήλ και στην Κύπρο, μπορούμε ν’ αντιληφθούμε επί του πρακτέου την αξία του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Παραδείγματος χάρη το κοίτασμα Αφροδίτη στο οικόπεδο 12, έχει ένα εμβαδόν της τάξης των 140Km2. Ενώ το κοίτασμα Αχιλλέας στην ελληνική ΑΟΖ...

Από το όραμα στην επιτροπή της ΑΟΖ
Για να συνειδητοποιήσουμε μερικές φορές ότι γράφεται η ιστορία, μερικά γεγονότα είναι αναγκαία, αλλιώς έχουμε την εντύπωση ότι απλώς εκτελούμε μία καθημερινή αποστολή. Αν όμως θυμηθούμε ακόμα και ελάχιστα γεγονότα, τότε αντιλαμβανόμαστε την ιστορικότητα μιας διαδρομής ή μάλλον ενός μαραθωνίου...

Μίκης, ο μαχητής της ΑΟΖ.
Αν δεν είχαμε μια άμεση συνάντηση με το Μίκη, με όσα λέγονται για τις θέσεις του, δεν θα ξέραμε με ακρίβεια την άποψή του και τις γνώσεις του περί του θέματος. Κι όταν κάποιοι άσχετοι τον κατηγορούν ότι δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική...

Δημόσιος Φορέας Υδρογονανθράκων
Αφού οι περισσότεροι δεν έχουν διαβάσει, και μάλλον καταλάβει, το Προεδρικό Διάταγμα που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας στις 10 Φεβρουαρίου 2012, αποφασίσαμε να το αναδείξουμε, για να μην ακούμε πια άσχετες απόψεις με το θέμα της ΑΟΖ. Διότι ακόμα κι αν ο καθένας πιστεύει πια πως πρέπει να γίνει η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ...

Αετίσια βλέμματα (ποίημα)
Αετίσια βλέμματα θωρούν
το απέραντο γαλάζιο...


Από το GRITA στο EuroAsia Interconnector.
Το GRITA είναι η ηλεκτρική σύνδεση που υπάρχει ήδη μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, συνδέει τη Galatina και τον Άραχθο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι 400 KV, 1250 A και 500 MW. Το πέρασμα του καλωδίου γίνεται βέβαια από τις δύο θεωρητικές ΑΟΖ της Ιταλίας και της Ελλάδας, λόγω της συμφωνίας...

Σπάνιες Γαίες, χαρακτηριστικά και δεδομένα.
Οι σπάνιες γαίες είναι χημικά στοιχεία και πιο συγκεκριμένα μέταλλα. Ετυμολογικά, έχουν αυτήν την ονομασία λόγω της σπανιότητάς τους και των οξειδίων τους που έχουν μια γαιώδη μορφή. Απαρτίζονται από τα ακόλουθα στοιχεία:...

Σπάνιες Γαίες και εφαρμογές
Για το Λανθάνιο: - Για την αποθήκευση υδρογόνου το κράμα LaNi5 σε μορφή αφρού, απορροφά 400 φορές τον όγκο τους...

Σπάνιες Γαίες και εφαρμογές
Για το Λανθάνιο: - Για την αποθήκευση υδρογόνου το κράμα LaNi5 σε μορφή αφρού, απορροφά 400 φορές τον όγκο τους. - Για καταλύτη κινητήρα βενζίνης, το La Pb Mn O3 εφαρμοσμένο στο οξείδιο του Λανθανίου είναι πιο οικονομικό από το λευκόχρυσο και το παλλάδιο που χρησιμοποιούνται τώρα.

Η ομάδα των ανύπαρκτων


Οι ανύπαρκτοι
- Και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουμε; - Όχι βέβαια… - Καλώς. - Και το έργο;

Η πορεία της ελληνικής ΑΟΖ δεν σταματά!.
Η πορεία της ελληνικής ΑΟΖ δεν σταματά! Την ΑΟΖ τη θέλει ο ελληνικός λαός όχι μόνο επειδή είναι ένα σύμβολο πλέον, αλλά διότι είναι η αρχή μιας νέας περιόδου για την Ελλάδα με το κεφάλι ψηλά, που δεν ξέρει να γονατίζει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αφού το θέλει η κυβέρνηση και μάλιστα δυναμικά...

Περί Νόμου του 2012 για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
Ο Νόμος του 2012 για την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ότι το εξωτερικό της όριο δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων – 1ΝΜ= 1852m – από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Αυτό, βέβαια, ως θεμελιακή αρχή...

Δικαιώματα και Καθήκοντα στον Νόμο 2012 της ΑΟΖ.
Ο Νόμος του 2012 για τη θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης θα πρέπει να περιγράφει τα Δικαιώματα και τα Καθήκοντα άλλων κρατών στην ελληνική ΑΟΖ. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του Νόμου του 2012 για την ελληνική ΑΟΖ, η Ελληνική Δημοκρατία...

Το υπόδειγμα του κοιτάσματος Αφροδίτη
Για να αντιληφθούμε πραγματικά τι σημαίνει πρακτικά, σε οικονομικό επίπεδο να βρεθούν στην ελληνική ΑΟΖ, κοιτάσματα φυσικού αερίου σε περιοχές όπως είναι τα Ιωάννινα, το Ιόνιο και η Νότια Κρήτη για να μην έχουμε να εξετάσουμε και τις κλασσικές φοβίες, πρέπει να έχουμε ένα γενικό υπόδειγμα...

Υπόδειγμα Νόμου περί ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελληνικής Δημοκρατίας


Το άγγιγμα του αετού (video)


ΑΟΖ ή ραγιαδισμός.
Δεν αρκεί που παλεύουμε όλοι μας για να αναδείξουμε το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και να αποκτήσει επιτέλους η πατρίδα μας το δικαίωμα που της ανήκει, αλλά πρέπει επιπλέον να διαχειριστούμε...

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Γεωπολιτική.
Όταν εξετάζουμε τη Μεσόγειο αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα νησιά της είναι ευρωπαϊκά και μάλιστα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΖ στη Μεσόγειο...

Greek EEZ and European Geopolitics
When we examine the Mediterranean Sea we realize that all its islands are European and they do in fact belong to the European Union. To this effect the EU has the biggest EEZ in the Mediterranean. In addition, this EEZ is coherent, which is substantial quality for routes of ships, especially the LNG ones and what is more for natural gas or oil pipelines...

ZEE grecque et géopolitique européenne
Lorsque l'on examine la Mer Méditerranée nous nous rendons compte que toutes les îles sont européennes et font donc partie de l'Union Européenne. En conséquence, l'Union Européenne possède la plus grande Zone Economique Exclusive en Mer Méditerranée. Par ailleurs, cette ZEE est connexe, cette propriété est substantielle pour les trajets des bateaux, notamment pour le GNL, et encore plus pour les pipelines de gaz ou de pétrole...

Η θέσπιση της ΑΟΖ είναι προτεραιότητα
Την ώρα που δεχόμαστε οικονομικές πιέσεις και επιθέσεις, το θέμα δεν είναι μόνο οι δηλώσεις και οι αντιδηλώσεις, αλλά οι πράξεις. Προσπαθούν μερικοί να ερμηνεύσουν τα λεγόμενα ξένων αξιωματούχων για να υπερασπισθούν τις θέσεις τους. Πάλι καλά που υπάρχουν πολιτικοί που διαβάζουν καλά αυτά τα λεγόμενα και δίνουν τις σωστές απαντήσεις, αλλιώς δεν θα ήξερε τι να πει και ο ελληνικός λαός...

Proclaiming EEZ is a priority
At a time when are under economic pressure and receive economic attacks, statements and counter statements only are not the case, but actions are. Some try to interpret foreign officials’ words in order to defend their own position. Thankfully there are politicians reading these words well and giving correct answers...

ΑΟΖ, Αρκτική, Η.Π.Α και Ε.Ε
Όπως το υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ιστορικό πλαίσιο της Αρκτικής είναι το εξής. Η περίοδος 2005-2010 υπήρξε η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αρκτική, και η περιοχή προβλέπεται ότι δεν θα έχει πάγους κατά το θέρος εντός των επομένων 30 έως 40 ετών. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές θα μπορούσαν δυνητικά να ελευθερώσουν την πρόσβαση σε τεράστιους φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και να επιτρέψουν την πραγματοποίηση θαλασσίων διαδρόμων οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να καταστήσουν συντομότερες και λιγότερο δαπανηρές σημαντικές εμπορικές οδούς μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

ZEE, Arctique,U.S.A et U.E
Comme l'Union Européenne le rappelle le contexte historique de l'Arctique est le suivant. La période 2005-2010 a été la plus chaude jamais enregistrée dans l'Arctique, et que la zone est prévue sans glaces en été dans les 30 à 40 ans...

EEZ, Arctic, USA and EU
As reminded by the European Union the Arctic historic framework is the following: The period 2005-2010 has been the warmest ever recorded in the Arctic, and this area is foreseen not to have ices during summer season of the next 30-40 years...

Αλτρουισμός, Ομορφιά, Ζωή (Feutre sur cahier)


Το αρκτικό στρατηγικό άνοιγμα για τη ΝΑ – Μεσόγειο. (με Η. Κονοφάγο)
Η θαλάσσια (offshore) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέρχεται σήμερα σε 42,3 εκατομμύρια βαρέλια (boe) ημερησίως δηλαδή αντιπροσωπεύει το 30% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων...

Το ακριτικό επίτευγμα


AOZ και μακροπολιτική
Ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένα κοίτασμα στην ελληνική ΑΟΖ, θα έπρεπε και πάλι να τη θεσπίσουμε λόγω στρατηγικής. Η πολιτική ωριμότητα έχει φτάσει πλέον σε αυτό το επίπεδο. Όμως εξετάζοντας τις λεκάνες Λεβαντίνης και Ηροδότου με τις αναλογίες και τις ομοιότητες που έχουν και με τα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί ειδικά στο Ισραήλ και στην Κύπρο...

EEZ and macropolitics
Even if there were not a single deposit in the Greek EEZ, we ought to proclaim it in this case also, on strategy grounds. Political maturity has now reached this level. However, when examining ‘Levantine’ and ‘Herodotus’ basins with their bearing analogies and similarities also with the deposits found especially in Israel and Cyprus too...

Κάθε νησί και μια θάλασσα


Η ΑΟΖ ως οικονομικό εργαλείο .
Την ώρα που προετοιμαζόμαστε για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ, δηλαδή την υλοποίηση του πρώτου σταδίου, πρέπει ήδη να μελετάμε και το στρατηγικό βάθος. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας εξωτερικές περιπτώσεις. Άλλα κράτη αντιμετωπίζουν την ΑΟΖ ως ένα οικονομικό εργαλείο. Αυτήν την περίοδο, η Ιταλία λόγω οικονομικής δυσκολίας δίνει έμφαση στην οικοπεδοποίηση...

EEZ as economic tool
As we get prepared for proclaiming the Greek EEZ, namely for materializing the first stage, we already have to study its strategic depth as well. This may take place by examining foreign cases. Other states have considered EEZ to be an economic tool. At this period, due to economic difficulties Italy puts emphasis on plot charting...

ΑΟΖ και ενιαίο αναλογικό πλαίσιο
Όταν εξετάζουμε αποκλειστικά το κοίτασμα Αφροδίτη στο οικόπεδο 12 της Κύπρου, κάποιοι από τους δικούς μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια μοναδική περίπτωση. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις γεωλογικές αναλογίες που υπάρχουν όχι μόνο στη λεκάνη Λεβαντίνης, αλλά και στη λεκάνη Ηροδότου...

ΑΟΖ και διάγραμμα ροής .
Για να γίνει κατανοητός ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας, δεν χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της γεωπολιτικής ούτε καν της γεωμετρίας, μια απλή ανάλυση με θεμελιακή τοπολογία επαρκεί για να αναδείξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ενεργειακού κόμβου. Αν εξετάσουμε τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

ΑΟΖ και πιθανότητες εύρεσης κοιτασμάτων.
Για κατανοήσουμε αποτελεσματικά και σε μεγαλύτερο βάθος τις πιθανότητες εύρεσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, είναι καλό να εξετάσουμε την περίπτωση του Ισραήλ, λόγω της μικρής του ΑΟΖ, η οποία εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τη Λεκάνη Λεβαντίνης...

ΑΟΖ και επενδυτικό ρίσκο
Το επενδυτικό ρίσκο είναι απαραίτητο για τις εταιρείες που ειδικεύονται στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο, ενώ τα κράτη δεν το προτιμούν. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι ενοχλητική και μάλιστα στην πραγματικότητα συνδυάζεται λόγω της ασυμμετρίας που υπάρχει μεταξύ της τεχνογνωσίας και του οικοπέδου, της γεώτρησης με το κοίτασμα...

ΑΟΖ και είδη συμβάσεων αναδόχων.
Όταν εξετάζουμε τον Πετρελαϊκό Κώδικα περί συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου τίτλου, βρίσκουμε το Άρθρο 13 που προβλέπει τρεις μεγάλες κατηγορίες: τις συμβάσεις παραχώρησης, τις συμβάσεις διανομής και άλλου τύπου, όπως είναι οι συμβάσεις υπηρεσιών με ρίσκο...

Το στρατηγικό παράδειγμα της κυπριακής ΑΟΖ.
Το στρατηγικό παράδειγμα της κυπριακής ΑΟΖ είναι απλό ως νοητικό σχήμα, αλλά όχι απλοϊκό. Η Κύπρος είναι νησί και αποτελεί ένα απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, αν δεν αξιοποιήσει την ΑΟΖ της. Επιπλέον έχει μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση και κατά συνέπεια μεγάλο κόστος εισαγωγής. Οι αναλύσεις λοιπόν είναι ξεκάθαρες...

The strategic example of the Cypriot EEZ
As a mental schema the Cypriot EEZ strategic example is simple, but not simplistic. Cyprus is an island and constitutes an isolated energy system, unless it takes advantage of its EEZ. Moreover, it has a high degree of energy dependency and, consequently, importing energy is very costly. Thus, these analyses are clear...

Τεχνικά δεδομένα της κυπριακής ΑΟΖ.
Για να μπορέσουμε ν’ αναπτύξουμε μια τεχνική στρατηγική για την Ελλάδα, αφού θεσπίσουμε την ΑΟΖ, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα τεχνικά δεδομένα της κυπριακής ΑΟΖ. Με αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε μια ορθολογική μεθοδολογία που δεν έχει να κάνει με πολιτικές απόψεις γεμάτες φοβίες, αλλά με επιστημονικές γνώσεις...

Διαχωρισμός κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΖ.
Ένα από τα βασικά στοιχεία στην έρευνα κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ θα είναι ο διαχωρισμός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό οφείλεται αρχικά στη διαφορά αερίου και υγρού, αλλά έχει βέβαια και επιπτώσεις οικονομικές αφού υπάρχει διαφορά κοστολόγησης μεταξύ των δύο...

Οικονομική κατάσταση και στρατηγική ανάπτυξης
Η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας μάς αναγκάζει να κάνουμε κινήσεις με ακόμα περισσότερη στρατηγική. Ένας από τους κυρίαρχους τομείς, όπου η στρατηγική επιβάλλεται, είναι η αξιοποίηση της ΑΟΖ. Δεν είμαστε σε μια κλασική περίοδο κι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Σε αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε ότι σπάνια εκτελούν μη-αποκλειστικά...

Στρατηγική διαχείριση κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΖ
Το θέμα του πορώδους περιλαμβάνεται στη διαχείριση του κοιτάσματος (Reservoir Management, gestion du réservoir). Και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό, όχι μόνο στον εντοπισμό και στην εκτίμηση του μεγέθους του κοιτάσματος, αλλά και στην εκμετάλλευσή του που είναι βέβαια η πιο κερδοφόρα. Διότι μόλις βρεθεί κοίτασμα (π.χ. Πρίνος) το Κράτος είναι υποχρεωμένο να συνεργαστεί με την Εταιρεία και να την ελέγξει σε όλα τα επόμενα βήματα Ανάπτυξης και Παραγωγής, ώστε η εκμετάλλευση να γίνει σύμφωνα με την διεθνή καλή πρακτική (Good Oil Field Practice, bonne pratique pétrolière)...

Les hydrocarbures et les Accords d'Évian
Cinquante ans après, les Accords d’Évian sont manifestement très peu lus et surtout ne sont pas décrites à travers des éléments de géostratégie et de géopolitique. Certains les mentionnent sans même les avoir parcourus et d’autres après les avoir survolés ne peuvent saisir l’essentiel. Tout le monde met en exergue la première partie qui correspond à l’accord de cessez-le-feu en Algérie. Certes ces onze articles jouent un rôle important dans l’arrêt du processus mais ne donnent aucune explication sur les circonstances et le contexte.

Μεθοδολογία εξόρυξης κοιτασμάτων.
Όταν μιλούμε για εξόρυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων πρέπει να ξέρουμε ότι η ενέργεια που χρειάζεται μπορεί να δοθεί από την ίδια την φύση λόγω της θερμοδυναμικής κατάστασης. Έτσι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε χρήση ακόμα και της βαρύτητας, για να έχουμε μια αποτελεσματική εξόρυξη με ελαχιστοποίηση κόστους και βέβαια να είναι και φιλική προς το περιβάλλον...

ΑΟΖ και θέσεις εργασίας
Ένας τρόπος έμμεσος για να αντιληφθούμε την αξία της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της στον αριθμό των θέσεων εργασίας. Για να γίνει αυτή η μελέτη επί του πρακτέου μπορούμε να αναλύσουμε αληθινούς αριθμούς του τομέα του φυσικού αερίου που έχουν αντίκτυπο στην γενική οικονομία των ΗΠΑ μέσω των θέσεων εργασίας. Το φυσικό αέριο στην Αμερική υποστηρίζει...

H αντίσταση των Ελλήνων .
Αυτήν την περίοδο δοκιμάζεται κάθε μέρα η αντίσταση των Ελλήνων. Οι οικονομικές πιέσεις προκαλούν δυσκολίες, στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε ως λαός. Όμως όταν έχουμε δικούς μας που συνεχώς μας κατηγορούν και προβάλλουν μια αρνητική εικόνα στο εξωτερικό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα...

Από τις χημικές ιδιότητες του μεθανίου στην ενεργειακή στρατηγική
Αν γίνεται τόσος λόγος στην έρευνα των υδρογονανθράκων περί μεθανίου, ο λόγος είναι και απλός και πολλαπλός. Το μεθάνιο είναι το πιο μικρό μόριο της οικογένειας των αλκανίων. Έχει ένα μόνο άτομο άνθρακα και τέσσερα του υδρογόνου και το γεωμετρικό του σχήμα είναι ένα τετράεδρο, όπου ο άνθρακας βρίσκεται στο κέντρο και τα άτομα του υδρογόνου στο κέντρο των τεσσάρων εδρών και όχι στις κορυφές, όπως νομίζουν οι περισσότεροι που δεν έχουν κάνει στερεοχημεία επί του πρακτέου...

Δομικά και τεχνικά δεδομένα αγωγών υδρογονανθράκων
Ένας από τους βασικούς τρόπους για να μετρήσουμε τη δυσκολία τοποθέτησης ενός αγωγού σε υποθαλάσσιο χώρο, είναι να υπολογίσουμε το γινόμενο του βάθους της τοποθέτησης με τη διάμετρο του αγωγού στο τετράγωνο. Με την πάροδο του χρόνου οι μηχανικοί ανεβάζουν όλο και περισσότερο αυτή τη δυσκολία με τους νέους αγωγούς...

Πλωτό Σύστημα Yγροποίησης Φυσικού Αερίου στην Ελληνική ΑΟΖ.
To 1972, δέκα χρόνια πριν την υπογραφή του Δικαίου της Θάλασσας, ανακαλύφθηκε στην ελληνική ΑΟΖ, στο Βόρειο Αιγαίο, το κοίτασμα Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» με αποθέματα ύψους ~1 Δις m3, δηλαδή διακόσιες φορές μικρότερα αποθέματα από αυτά της Αφροδίτης ~200 Δις m3 (~7 Τρις κυβικά πόδια) που ανακαλύφθηκαν στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2011...

Από τις σεισμικές γραμμές στις στρατηγικές επενδύσεις Νότια της Κρήτης.
Σε παγκόσμια κλίμακα, σε γενικό πλαίσιο, κι όχι μόνο στη Μεσόγειο, έχει διαπιστωθεί ότι Συγκλίνουσες Λιθοσφαιρικές Πλάκες φιλοξενούν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Σε αυτό εξάλλου το περιβάλλον έχει ανακαλυφθεί το 20% του συνόλου των γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Δεν είναι λοιπόν μία θεωρητική προσέγγιση μόνο, αλλά ένα πρακτικό δεδομένο της έρευνας του τομέα. Στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη...

Δεδομένα και υπολογισμοί ενεργειακής σκακιέρας στα Δωδεκάνησα
Για να επινοήσουμε πώς θα είναι η μελλοντική ενεργειακή σκακιέρα στα νησιά μας και ειδικά στα Δωδεκάνησα, μέσω του πλαισίου της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί με τα σημερινά δεδομένα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους τωρινούς σταθμούς αποθήκευσης :...

Το CNG ως ενδιάμεσο υψηλής στρατηγικής.
Η απόφαση της κατασκευής μιας μονάδας υγροποίησης φυσικού αερίου είναι ένα δείγμα των αποτελεσμάτων της υψηλής στρατηγικής στην Κύπρο. Μόνο και μόνο η ύπαρξη του κοιτάσματος Αφροδίτη (7TCF) και του κοιτάσματος Leviathan (16TCF), όχι μόνο υποστηρίζει αυτήν την απόφαση, αλλά και την δικαιολογεί. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και η σχετική συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, η οποία όμως...

Επιστολή στον Αντώνη


Η ΑΟΖ ως διαπραγματευτικό χαρτί.
Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ειδικά αφού θεσπιστεί, είναι ότι αποτελεί ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Η ελληνική ΑΟΖ δεν είναι απλώς ένα τεράστιο θαλάσσιο εμβαδόν, είναι και τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία ακολουθούν ως γεωλογική συνέχεια εκείνα του Ισραήλ...

EEZ as a bargaining chip
One of the main advantages of the Greek Exclusive Economic Zone, especially after having it proclaimed, is that it constitutes a bargaining chip. The Greek EEZ is not simply a huge maritime area it also means huge hydrocarbon deposits, which follow in a geological series those of Israel (especially Leviathan and Tamar deposits) and of Cyprus ...

Στρατηγικές κινήσεις και διαχείριση κρίσης.
Δεν αρκεί να υπάρχουν απαιτήσεις από παντού, για να υπάρξει επίλυση ενός προβλήματος, ειδικά όταν αυτό έχει τις διαδράσεις μιας κρίσης. Επιπλέον οι αντιδραστικές κινήσεις δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα εκτός από εκτόνωση βέβαια. Οι διαπραγματεύσεις που έχει να διαχειριστεί η Ελλάδα, είναι από μόνες τους μια μορφή κρίσης. Και γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε μια στρατηγική διαχείρισης κρίσεων για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο σημεία ισορροπίας, αλλά τις στρατηγικές που πρέπει να αναπτυχθούν για να υπάρξει μια αντεπίθεση...

H ζώνη του ελληνισμού


Η ΑΟΖ του Ελληνισμού.
Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο απαιτούν στρατηγικές κινήσεις. Οι επαφές που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας γίνονται όλο και ισχυρότερες λόγω της έννοιας της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αλλά και της ανακάλυψης κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ δείχνουν την πορεία που πρέπει ν’ ακολουθήσουμε για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί...

Η ενεργειακή αξία της Ελλάδας και της Κύπρου.
Για να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη αξία έχουν τα αναμενόμενα αποθέματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλό να εξετάσουμε την παραγωγή και την κατανάλωση φυσικού αερίου σε αυτήν, αλλιώς έχουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε ένα εντελώς θεωρητικό πλαίσιο...

Ήρθε η ώρα της θέσπισης της ΑΟΖ.
Όλες οι μελέτες φτάνουν στην τελική φάση σε όλα τα επίπεδα για το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Με πολύ απλά λόγια, για να είναι κατανοητά σε όλους ακόμα και στους πιο αδιάφορους κι επιφυλακτικούς, ήρθε η ώρα της θέσπισης την ελληνικής ΑΟΖ. Και αυτό δεν γίνεται γιατί είναι ο τελικός μας σκοπός, αλλά επειδή είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου της Ελλάδας...

Η θέσπιση της ΑΟΖ ως κυρίαρχο θέμα.
Σε μια περίοδο που αναζητούμε μέτρα εξοικονόμησης σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης, πρέπει να φροντίσουμε και το θέμα της ανάπτυξης. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με παθητικό τρόπο, όπως το περιμένουν οι περισσότεροι. Διότι η ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο με οικονομίες άλλα και με στρατηγικές επενδύσεις. Επιπλέον αν τα μέτρα είναι μόνο και μόνο ενδογενή δεν μπορούν να ενισχύσουν το πεδίο δράσης...

Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική της ΑΟΖ.
Ακόμα και αν κάνουμε μία πολύ συντηρητική προσέγγιση, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις έγκυρων πετρελαϊκών οίκων, τα αναμενόμενα (με 50% πιθανότητα) αποθέματα Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου του Αιγαίου Πελάγους ανέρχονται σε περίπου 1,5 Δις αντίστοιχα βαρέλια πετρελαίου, του Ιονίου Πελάγους...

Βεβαιωμένα και πιθανά συμβατικά και μη, αποθέματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο .
Η θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μόνο σημαντική για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Και ο λόγος είναι απλός. Προς το παρόν, όπως έχει η τεχνολογία σε εμπορικό επίπεδο τουλάχιστον, δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στην Ανατολική Μεσόγειο παρά μόνο τα συμβατικά αποθέματα...

Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει .
Εκ μέρους του λαού που δεν μπορεί να περιμένει, όπως λέει και το «έντεχνο» τραγούδι θα θέλαμε να συνειδητοποιήσουν όλοι οι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, ότι το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν είναι μία μόδα, όπως το απέδειξε η ίδια η ιστορία την τελευταία περίοδο...

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ.
Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Νόμου της ελληνικής ΑΟΖ, ότι ο καθένας μας ζητά την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην πατρίδα μας, για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες...

PETITION EN FAVEUR DE LA PROCLAMATION DE LA ZEE GRECQUE
Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons montrer à toutes les institutions politiques et particulièrement à l'Assemblée grecque qui doit voter le projet de loi sur la Loi de la ZEE grecque, que chacun de nous demande l'application du Droit de la Mer...

Signatures to support the proclamation of the Greek EEZ
With these signatures of greek people, we want to show in all political operators and especially in hellenic parliament, where the bill will be voted for the Law of the greek EEZ, that everyone requests to apply the law of the sea...

Firmas a favor de la proclamación de la ZEE griega
Con estas firmas de los ciudadanos griegos queremos mostrar a todas las instituciones políticas, especialmente en el Parlamento griego donde se votará el proyecto de la Ley de ZEE griega, que todo el mundo pide la aplicación del Derecho del Mar...

ПЕТИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ЭЭЗ
С этими подписями греческого народа мы хотим показать всем политическим учреждениям и особенно греческомy парламентy, где будет проголосован законопроект o Законе греческoй ЭЭЗ, o том что каждый из нас просит применения Mорского Правa...

Unterschriften zur Unterstœtzung der Ausrufung der griechischen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)
Mit diesen Unterschriften des griechischen Volkes, wollen wir allen politischen Akteuren in Griechenland und vor allem dem griechischen Parlament, welches die Entscheidungsverantowrtung über das Gesetz der griechischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)...

Firme per l'adozione della Z.E.E.greca
Con queste firme del popolo greco, noi vogliamo mettere in evidenza la necessità della Zeolite greca affinché sia finalmente presa la decisione politica della sua estrazione nella nostra Tracia...

חתימות לתמיכה בדרישת האא"א היווני


Είδη και γεωμετρία κεφαλών γεωτρύπανων (Η. Αγγελάκος, Ν. Λυγερός, Ν. Χατζηγεωργίου, Χ. Χατζηγεωργίου)
Στις γεωτρήσεις για πετρέλαιο αλλά και για φυσικό αέριο, συνήθως τα τρυπάνια χρειάζονται αν οι εταιρείες τρυπήσουν εναλλασσόμενα στρώματα πετρωμάτων, τα οποία συνήθως είναι άλλα συνεκτικά και σκληρά άλλα πορώδη και σχετικά μαλακά...

Σπάνιες στιγμές
Σπάνιες στιγμές είναι αυτές όπου συνειδητοποιείς την ώρα που κάνεις μία πράξη, ότι έχει ιστορική σημασία και ότι θα αφήσει το στίγμα της και στα επόμενα έτη. Είναι σπάνιες αυτές οι στιγμές διότι η κοινωνία που ζει αποκλειστικά μέσα στο παρόν, τις αποφεύγει και δεν τις προωθεί...

Υπολογισμός όγκου υδριτών στην ελληνική ΑΟΖ και γεωοικονομική σημασία.
Ι. Υπολογισμός αποθεμάτων υδριτών Με βάση την εικόνα 1 αν θεωρήσουμε, σε πρώτη προσέγγιση βέβαια, ότι το μήκος της περιοχής των υδριτών είναι 1000km και το πλάτος τους, εντός της Ελληνικής ΑΟΖ...

Η υπογραφή μας. (Feutre sur cahier).


Ακόμα και οι φοβίες είναι κουραστικές.
Ακόμα και οι φοβίες είναι κουραστικές. Όταν δεν υπάρχει γνώση το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι οι φοβίες. Αυτό μπορεί να είναι κατανοητό σε ατομικό επίπεδο, αφού ο χαρακτήρας του καθενός είναι και η μοίρα του, όπως λέει ο συγγραφέας. Αυτό όμως που πρέπει να μας απασχολεί είναι στο επίπεδο της χώρας...

Οικονομικά δεδομένα και στρατηγική αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ
Με δεδομένη την οικονομική κρίση στη χώρα μας είχαμε πρόσφατα επισημάνει την ανάγκη άμεσης και μαζικής προσέλκυσης επενδύσεων εντοπισμού και αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορέσει να ανακουφισθεί η ελληνική οικονομία με σχετικά έσοδα και θέσεις εργασίας...

Το απέραντο γαλάζιο του Ελληνισμού
Αν σκεφτείς μία μέρα πόσο απλός είναι ο ελληνισμός, τότε θα αντιληφθείς ότι κι εσύ μπορείς να είσαι ένα κομμάτι του με το έργο σου. Στο κάτω κάτω της γραφής, τι άλλο είσαι εκτός από ήλιο, θάλασσα και ουρανό. Ζεις σε μια λεπτή λωρίδα γης, μπορεί και πάνω σ' ένα από τα νησιά μας, αλλά είσαι μία ψηφίδα από το ψηφιδωτό μας;...

Λαέ της θάλασσας


Όταν μαζεύαμε υπογραφές


Ελληνικοί υδρογονάνθρακες και νομοθεσία
Για να γίνει εντελώς κατανοητό το καθεστώς της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ και να αποδείξουμε ότι οι απολαβές θα αφορούν αποκλειστικά το ελληνικό κράτος, πρέπει να εξετάσουμε το αρχικό πλαίσιο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 94/22/ΕΚ στις 30 Μαΐου 1994, η οποία έχει υπογράψει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας...

Από την επιλογή της PGS στην de facto ΑΟΖ.
Για αυτούς που θεωρούν ακόμα και τώρα την ελληνική ΑΟΖ μόνο ως ένα θεωρητικό κατασκεύασμα από ειδικούς, η επιλογή της νορβηγικής εταιρείας Petroleum Geo-Services (PGS) αποτελεί μία αλλαγή φάσης που πρέπει να παραδεχθούν και για πολλούς λόγους μάλιστα. Η επιλογή της PGS δεν είναι μόνο σημαντική επιστημονικά...

2000 Υπογραφές. (Feutre sur cahier).


Όταν το φυσικό αέριο ανεβάζει το χρηματιστήριο.
Η απόφαση της PGS, σε επίσημο πια πλαίσιο, ήρθε να ενισχύσει τις γνώσεις του Francois Hollande, ο οποίος είχε μία εκτενή συνομιλία με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν αποκλείουμε πια ότι στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και στη νέα διαδικασία στην οποία εισχωρεί η Ελλάδα...

Είμαστε 2000


Ερευνητικά στοιχεία του Πατραϊκού.
Για να αξιολογήσουμε εμπεριστατωμένα τα δεδομένα του Πατραϊκού και για να κατανοήσουμε ότι έχει νόημα να γίνει γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τα ερευνητικά στοιχεία του. Η περιοχή του Πατραϊκού δεν είναι πρόσφατη για τον τομέα των υδρογονανθράκων. Ήδη από το 1999, έχουμε εκτιμήσεις για τα 1628 km2 και για το βάθος του χώρου έως 500m κάτω από τη θάλασσα...

Περί νομοθεσίας υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων.
Το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 έχει 17 μέρη και 9 παραρτήματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να δώσει την εντύπωση ότι τα μέρη αυτά είναι απόλυτα ανεξάρτητα, διότι υπάρχουν άρθρα που αφορούν ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τους αγωγούς...

Κότες και γεράκια.
Όποια και να είναι η κατάσταση, σε οικονομικό επίπεδο, στην Ελλάδα, το μόνο σίγουρο που κατάφερε ήδη να αποδείξει το πλαίσιο της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι ότι οι κότες είναι περισσότερες από τα γεράκια. Είναι λοιπόν καλό για όλους να το συνειδητοποιήσουμε, για να προχωρήσουμε ανάλογα δίχως να ποντάρουμε...

Ανθρώπινη συνέντευξη στον Αντώνη Ντινιακό - Έθνος


AOZ, 3000. (Dessin sur papier Canson extra blanc, A5, 14,8x21).


Αναφορά στον Χρήστο.
Γιάννη, αν ήταν όλοι μαχητές σαν εσένα δεν θα είχαμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε για το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Εσύ δεν έχεις φοβίες και τολμάς να ξαναβάλεις στην θέση του τον καθένα μας που χάνει ακόμα και λίγο την πίστη του στον αγώνα μας. Είναι σπάνιοι οι αγωνιστές σαν εσένα και χαίρομαι...

Οι κινήσεις για την ΑΟΖ.
Οι κινήσεις για την ΑΟΖ δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στη θέσπιση, αλλά ήδη στις συμφωνίες για τις οριοθετήσεις. Και ο λόγος είναι απλός. Η θέσπιση είναι θεσμική και έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, όπως και η υπογραφή του Δικαίου της Θάλασσας. Διότι όταν υπάρχει το θέμα της επικάλυψης,...

Η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ.
Η αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ έχει αρχίσει ήδη, διότι τώρα οι στρατηγικοί επενδυτές γνωρίζουν όντως ότι η Ελλάδα θα θεσπίσει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κι έχουν αρχίσει να μας βλέπουν κάπως διαφορετικά, αφού ξέρουν και το μέγεθος των αναμενόμενων αποθεμάτων. Βλέπουν ότι επιλέχθηκε η γνωστή νορβηγική εταιρεία που είχε κάνει τις σεισμικές έρευνες στην Κύπρο, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μία κινητικότητα...

Γελοιότητες και Απαιτήσεις.
Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί που έσπευσαν να ασκήσουν κρητική ενάντια στην Τουρκία, εφόσον δεν πέτυχε τη γελοία προσπάθεια να παραχωρήσει οικόπεδα που δεν της ανήκουν. Βέβαια θα θέλαμε πολύ να δούμε την αντίδρασή τους, αν οι μεγάλες εταιρείες είχαν αποδεχθεί την παράνομη πρόταση...

Η ελκυστικότητα της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Τουρκία με την Κύπρο, δεν είναι θεωρητικές και αυτό είναι το παράδοξο, αφού δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται τις πιέσεις της στρατηγικές της Κύπρου λόγω της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Κι όπως οι μεγάλες εταιρείες δεν θέλουν να εμπλακούν σε τουρκικές προσφορές, όπου οι παραχωρήσεις...

Κινητικότητα και Εκκίνηση.
Έχουμε συνηθίσει στις διπλωματικές δηλώσεις κάθε κυβέρνησης που προσπαθούν να μας πείσουν μέσω μιας τεχνητής κινητικότητας ότι υπάρχει διάθεση εκκίνησης, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Επιπλέον, όταν αυτές οι δηλώσεις προέρχονται από τους ειδικούς του διπλωματικού σώματος, κατανοούμε άμεσα ότι δεν έχουν καμιά υπόσταση...

Νέα δυναμική στην ΑΟΖ.
Οι εξελίξεις στο θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δείχνουν μια νέα δυναμική. Η αναγκαιότητα της θέσπισης και οι απαιτήσεις που προκαλεί, δημιουργούν ένα θετικό κλίμα όχι μόνο προς τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα υποψήφια, όπως είναι η Αλβανία. Και ο λόγος είναι απλός, η θέσπιση είναι η αρχή της διαδικασίας κι όχι το τέλος, κατά συνέπεια το πρέπον είναι ταυτόχρονα με την προετοιμασία της...

ΑΟΖ ενάντια στον ραγιαδισμό.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι βέβαια μια οικονομική έννοια, αλλά όπως έχει ένα στρατηγικό υπόβαθρο, αποτελεί και μια αντεπίθεση στον ραγιαδισμό και αυτό σε πολλαπλό επίπεδο. Υπάρχουν άτομα στην πατρίδα μας που έχουν τόσα προσωπικά συμφέροντα τοπικά, που αδιαφορούν παντελώς αν η Ελλάδα θα αποκτήσει ΑΟΖ...

Αναφορά στον Δημήτρη Μπάτση
Δημήτρη, δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες για τη ζωή σου, αλλά από τότε που ο Νίκος μου έδωσε το βιβλίο σου, η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, βλέπω την πατρίδα μας μ’ ένα βαθύτερο τρόπο. Λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί στις 30 Μαρτίου 1952, για να σε βοηθήσω και να σου συμπαρασταθώ. Έκανα το λάθος να γεννηθώ αργότερα.

4000 υπογραφές για την ΑΟΖ. (Feutre sur papier epais 21x14,8, A5).


Νότια της Κρήτης και ΑΟΖ.
Νότια της Κρήτης υπάρχουν τεράστια αποθέματα κι ειδικά φυσικού αερίου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που γίνονται οι σεισμικές έρευνες από την εταιρεία PGS της Νορβηγίας. Κάνουμε χρήση του Νόμου 2289/95, σε εθνικό επίπεδο...

Αιγυπτιακά οικόπεδα και ελληνική ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε τα αιγυπτιακά οικόπεδα μπορούμε να αναλύσουμε και τη γεωπολιτική προσέγγιση της Αιγύπτου όσον αφορά στο θέμα της οριοθέτησης. Αλλά ας αρχίσουμε από την αρχή! Τα οικόπεδο 1, South Idku και το οικόπεδο 2, South Disouq, βρίσκονται στην ξηρά και δεν αφορούν βέβαια την αιγυπτιακή ΑΟΖ, αλλά είναι τα αρχικά...

Δυο λόγια του Δημήτρη Μπάτση.
«Η εργασία μου αυτή γράφτηκε με τη βέβαια προοπτική πως παρ’ όλα τα εμπόδια και παρ’ όλες τις πολύμορφες επεμβάσεις, ο ελληνικός λαός που αγωνίστηκε ηρωικά και έδιωξε τον ξένο κατακτητή, θ’ ανοίξει και πάλι με τον αγώνα του διάπλατα το δρόμο για τη δημοκρατική ανοδική πορεία του και θ’ αρχίσει με τον ίδιο ενθουσιασμό...

Τεχνικοί όροι του Δημήτρη Μπάτση.
α) «Έχουμε κοιτάσματα απ’ όπου αντλούμε και μπορεί να αντλήσουμε μεταλλεύματα σε ποσότητες που να εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό της βιομηχανίας τόσο για το κοντινό όσο και για το πιο μακρινό μέλλον»...

Από την τακτική στη στρατηγική ΑΟΖ.
«Ήταν συνεπές προς την όλη παρασιτική τακτική του ελληνικού κεφαλαίου που αναζητούσε πάντα τις σίγουρες, μικρής πνοής και μονοπωλιακού χαρακτήρα, τοποθετήσεις να αποφύγει την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου»...

Η Αξιοποίηση της ΑΟΖ απαιτεί Επαγγελματική Αναθεώρηση Νόμου περί Υδρογονανθράκων
Με βάση την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 2289/95 περί Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων που ψηφίστηκε στην χώρα μας, ο διεθνής έγκυρος οίκος Fraser Institute αξιολόγησε με σχετική Έρευνα της Διεθνούς Αγοράς και τη Ελλάδα. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό για όσους δεν έχουν διαβάσει τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας...

Η ελληνική ΑΟΖ ως κυρίαρχο θέμα.
Η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι μόνο μια προτεραιότητα μεταξύ άλλων για μας, αλλά το κυρίαρχο θέμα για την πατρίδα μας. Βασιζόμαστε νομικά στον Νόμο περί Υδρογονανθράκων 2289/1995, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4001/2011 και στο Προεδρικό Διάταγμα 10/02/2012 για την εξασφάλιση της εκμετάλλευσης αυτού του ελληνικού πλούτου, αποκλειστικά από το ελληνικό Δημόσιο.

Το μέλλον της Κύπρου
Για όσους δεν κατάλαβαν ακόμα το πολιτικό πλαίσιο που ετοιμάζεται στην Κύπρο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα απλά! Η ουδετερότητα είναι πάντα με το μέρος του θύτη και ποτέ του θύματος. Όλοι ξέρουμε ότι η Κύπρος ζει με κατεχόμενα, με αγνοούμενους, με εγκλωβισμένους και πρόσφυγες...

Ελληνικό πνεύμα και σκλαβοσύνη
Ενώ ο Επίκτητος έλεγε ήδη στην Αρχαιότητα, θεώρησε τον εαυτό σου ως ελεύθερο ον ή ως σκλάβο, όλα εξαρτώνται από σένα, ξένοι και δικοί μας, προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να είμαστε σκλάβοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα...

5000 υπογραφές. (Feutre sur papier 21x14,8, A5). Perfection 13 9 10/2012.


Ελληνική φιλοξενία και γερμανική επίσκεψη
Η ελληνική φιλοξενία είναι ένα από τα βασικά μας χαρακτηριστικά και δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες. Δεχόμαστε στη γη μας ακόμα και εχθρούς, αρκεί να καταλαβαίνουν πως τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, όχι επειδή έχουμε τις ίδιες αξίες, αλλά γιατί για μας η φιλοξενία είναι ιερή...

Η δρομολόγηση της ελληνικής ΑΟΖ.
Η γειτονιά μας αντιλαμβάνεται τώρα ότι προχωράμε δυναμικά με το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και προσπαθεί να κάνει απεγνωσμένες κινήσεις για να αποδείξει στους δικούς της και βέβαια στους ραγιάδες ότι κάνει κάτι. Επί της ουσίας όμως, βλέπει και η ίδια ότι τα πράγματα δρομολογούνται ανεξαρτήτως από τα θέλω της. Και ξέρει ότι αυτή η προσέγγιση έχει βάση, αφού η θέσπιση της ΑΟΖ...

Η Κύπρος, η Τουρκία και το αδιανόητο.
Την ώρα που στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα μερικοί καθυστερημένοι που αναρωτιούνται αν πρέπει να θεσπίσουμε την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, η Κύπρος έχει προχωρήσει τόσο πολύ από το 2004, αφού απέρριψε το Σχέδιο Ανάν και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την δική της ΑΟΖ, που αναγκάζει την Τουρκία να κάνει υποχρεωτικές κινήσεις λόγω των υδρογονανθράκων. Το πιο ενδιαφέρον που ξεχνούν βέβαια οι δικοί μας ραγιάδες, είναι ότι ενώ η Τουρκία δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας...

Οι Έλληνες δεν κλαίγονται.
Οι Έλληνες δεν κλαίγονται. Αυτό το γεγονός πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στους δικούς μας ραγιάδες και στους εχθρούς μας. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε τίποτα. Κανείς δεν πρόκειται να μας φοβίσει. Ειδικά τώρα που ξέρουμε τι δυνατότητες μας προσφέρει η ελληνική ΑΟΖ. Και αυτό το ξέρουν και οι αντίπαλοι μας...

Στρατηγικές σκέψεις περί Κύπρου.
Καθώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Ελλάδα, ενώ η Κύπρος έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε την εντύπωση ότι κανείς δεν εξετάζει το θέμα των προεδρικών εκλογών. Μέσα στο πλαίσιο του Ελληνισμού, θα ήταν αποτελεσματικό να εξετάσουμε τις στρατηγικές επιπτώσεις μερικών επιλογών. Χάρη στον Τάσο Παπαδόπουλο, η Κύπρος έχει την ΑΟΖ...

Η σημασία των επαφών με την Αίγυπτο
Η σημασία των επαφών με την Αίγυπτο είναι καθοριστική. Η αλλαγή του καθεστώτος στην περιοχή επιτρέπει ένα διαπραγματευτικό άνοιγμα όσον αφορά στο θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Μια βασική αρχή είναι ότι η Αίγυπτος έχει κάνει μια συμφωνία οριοθέτησης με την Κύπρο το 2003, την οποία επιβεβαίωσε η Βουλή της...

Ανάπτυξη ενάντια στην καταστροφή
Για να προσπεράσουμε τις οικονομικές δυσκολίες της πατρίδας πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι μια αναγκαία πράξη για την εξέλιξη της κατάστασης στην Ελλάδα. Αυτή η ανάπτυξη όμως δεν πρέπει να γίνει εις βάρος του λαού και της γης μας...

Η γραμμή της ελληνικής ΑΟΖ.
Οι επίσημες αναφορές στην ελληνική ΑΟΖ όλο και πληθαίνουν, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον υπάρχει μια γραμμή για το συγκεκριμένο θέμα και δεν είναι πια μια αόριστη αναφορά σε κάτι το υποθετικό. Επιπλέον οι αναφορές δεν αφορούν πια αποκλειστικά τη θέσπιση αλλά και τις οριοθετήσεις της ελληνικής ΑΟΖ με τις άλλες χώρες...

ΑΟΖ, Ελλάδα και Κύπρος.
Την ώρα που δρομολογούμε τη θέσπιση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πρέπει να σκεφτούμε δυναμικά και την οριοθέτησή μας με την ΑΟΖ της Κύπρου. Η Κύπρος έχει δείξει το παράδειγμα και έχει μάλιστα την πρωτοπορία. Δύο φορές ζήτησε από την Ελλάδα να κάνουν οριοθέτηση μέσω της μέσης γραμμής και οι παλιότερες κυβερνήσεις απάντησαν αρνητικά για να μην ενοχληθεί η Τουρκία λόγω Καστελλορίζου...

Υπολογισμοί αναμενόμενων αποθεμάτων Φυσικού Αερίου στην ελληνική ΑΟΖ Νότια της Κρήτης .
Είναι γνωστό πλέον ότι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αναμένεται στο μέλλον να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ασφάλεια του εφοδιασμού των υδρογονανθράκων των κρατών όλης της περιοχής αλλά βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο διάστημα σειρά δημοσιεύσεων αλλά και ανακοινώσεων στον διεθνή τύπο επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα τόσο σε αναμενόμενα αποθέματα υδρογονανθράκων στην ελληνική ΑΟΖ...

Η αγωνιστικότητα του ελληνικού λαού.
Μας είχαν όλοι για τεμπέληδες, λαμόγια και ξεπουλημένους και ήθελαν τα πάντα από εμάς. Τώρα όμως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και πρέπει να αποδεχθούν και να παραδεχθούν την αγωνιστικότητα του ελληνικού λαού...

6000 υπογραφές. (Feutre sur papier Canson extra blanc, grain adouci 14,8x21, A5)


Εκπαίδευση στο Καστελλόριζο.
Δεν μπορούμε την ώρα που όλη η Ελλάδα προσέχει τη σημασία του Καστελλορίζου για το εθνικό θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να πρέπει να παλεύουμε για να υπάρχει μία κανονική εκπαίδευση στο νησί μας...

Ελληνική ΑΟΖ και αλλαγή κλίματος.
Η ελληνική ΑΟΖ, ενώ υπάρχει μόνο επιμέρους de facto και όχι ακόμα de jure, επηρεάζει ήδη το κλίμα μ’ ένα πολύ θετικό τρόπο. Η άνοδος του χρηματιστηρίου είναι βέβαια μία ένδειξη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία μας βλέπουν πιο θετικά...

Το γοργόν έχει χάρη.
Ακόμα και αν είναι εξωπραγματικό, υπάρχουν ακόμα άτομα στην πατρίδα μας που δεν έχουν καταλάβει ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν προσφέρει μόνο οικονομικές δυνατότητες. Η ελληνική ΑΟΖ είναι ένας τρόπος όχι μόνο ν’ αλλάξει η εικόνα της πατρίδας μας στο εξωτερικό, αλλά πράγμα το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό, αλλάζει και την πατρίδα μας με την έννοια ότι την ισχυροποιεί...

Αργές κινήσεις και ΑΟΖ.
Για το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, βλέπουμε αργές κινήσεις και αναρωτιόμαστε όλοι για ποιο λόγο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι το θέμα της Τουρκίας και της αρνητικής αντίδρασης αν θεσπίσουμε την ΑΟΖ μας απλά δεν στέκει. Η Κύπρος έχει θεσπίσει την ΑΟΖ της από το 2004 και η Τουρκία όχι μόνο δεν έκανε καμία ουσιαστική κίνηση εναντίον της, αλλά επιπλέον τώρα που βρέθηκε αντικειμενικά φυσικό αέριο στο κοίτασμα Αφροδίτη...

Mouvements lents
Sur la question de la Zone Economique Exclusive grecque, nous voyons des mouvements lents et nous nous demandons pourquoi. Il nous faut préciser d'emblée que la question de la Turquie et de sa réaction négative, si l'on proclame notre ZEE, ne tient pas debout...

Νέα επιτυχία της κυπριακής ΑΟΖ.
Με το δεύτερο γύρο παραχώρησης, η Κύπρος κατάφερε ένα νέο επίτευγμα. Συνεχίζει ακατάπαυστα την πορεία της στον τομέα της ενέργειας χάρη στην τεχνογνωσία του Σόλωνα Κασσίνη του μαχητή της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ο οποίος συνεχίζει το έργο του δίχως να δίνει σημασία στους ραγιάδες και προσπερνώντας κάθε διαδικαστικό εμπόδιο. Επί του πρακτέου, η Κύπρος αρχίζει να γεμίζει τη σκακιέρα της ΑΟΖ της...

Νέα δεδομένα στην Κυπριακή ΑΟΖ.
Η ενεργοποίηση των οικοπέδων 2 και 3 με τον δεύτερο γύρο παραχώρησης στην ΑΟΖ της Κύπρου δίνει την επιβράβευση για τη συμφωνία περί οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου που πέτυχε ο Γιώργος Λιλλήκας το 2007 ως Υπουργός της Κυβέρνησης του Τάσσου Παπαδόπουλου. Μέχρι τώρα, μέσω του οικοπέδου 12, η εξόρυξη αφορούσε τα όρια της Αιγύπτου και ειδικά του Ισραήλ. Τώρα με τα νέα οικόπεδα, η οριοθέτηση με τον Λίβανο παίρνει όλη την αξία της...

Nouvelles données sur la ZEE Chypriote
L'activation des parcelles 2 et 3 au deuxième tour des concessions dans la ZEE de Chypre récompense, l’accord de la délimitation de la ZEE entre Chypre et le Liban, que George Lillikas a obtenu en 2007 en tant que Ministre du gouvernement de Tassos Papadopoulos. Jusqu'à présent, au travers de la parcelle 12, l’extraction concernait les limites...

ΑΟΖ και αμερικανικές εκλογές
Η διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών αλλάζει τη φάση όσον αφορά στο θέμα της ΑΟΖ. Εδώ και μήνες ξέρουμε ότι το Κογκρέσο και ο Στρατός πιέζουν την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να υπογράψουν την προσάρτηση των ΗΠΑ στο Δίκαιο της Θάλασσας λόγω της ύπαρξης κοιτασμάτων στην Αρκτική. Και ο λόγος είναι απλός, σε αυτήν την περιοχή βρίσκεται το 25% των κοιτασμάτων της Γης. Αυτή η αλλαγή φάσης προέρχεται και από το Συμβούλιο της Αρκτικής...

La Z.E.E. et les élections américaines
Le déroulement des élections américaines change de phase la question de la ZEE. Depuis des mois maintenant, nous savons que le Congrès et l'Armée poussent le gouvernement des Etats-Unis à signer l’adhésion des U.S.A. au Droit de la mer en raison de l'existence de gisements en Arctique. Et la raison est simple, dans cette région il y a 25% des gisements de la Terre...

Αναφορές στην ελληνική ΑΟΖ
Με τις πρόσφατες αποφάσεις για την εταιρεία PGS με την οποία αρχίζουν οι σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, αλλά και την κοινοπραξία της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, βλέπουμε ότι όλο και πληθαίνουν οι αναφορές στην ελληνική ΑΟΖ και στην αναγκαιότητα της θέσπισής της. Όλο το ελληνικό πολιτικό πλαίσιο όχι μόνο καταλαβαίνει ότι οι συνθήκες συμβαδίζουν με την άμεση ανακήρυξη, αλλά επίσης κατανοούν πλέον...

Rapports sur la ZEE grecque
Avec les récentes décisions de la société PGS avec qui commence des études sismiques dans la mer Ionienne et la mer Egée, et le consortium de la Grèce, Chypre et Israël, nous voyons que les rapports se multiplient sur la ZEE grecque et la nécessité de son adoption...

7000 υπογραφές. (Dessin sur carnet).


Ενέργεια, κινήσεις και κυπριακές εκλογές
Όταν ξέρουμε ότι ο Σ. Κασσίνης ήταν και στις τρεις διαπραγματεύσεις της Κύπρου το 2003, το 2007, και το 2010 διαδοχικά με την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ και πόσο η Κύπρος χρωστά σε αυτόν τον άνθρωπο και αγωνιστή για το μέλλον της, φαίνεται αδιανόητο κάποιος που τον κατηγόρησε άδικα, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ασχετοσύνη του περί του θέματος...

Άλλο ανάπτυξη, άλλο καταστροφή
Υπάρχουν άτομα που για διάφορους λόγους προσπαθούν να ισοπεδώσουν κάθε προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει ανάπτυξη στην πατρίδα μας. Έτσι προσπαθούν να βάλουν όλες τις προσπάθειες στο ίδιο πακέτο...

ΑΟΖ και Αλλαγή φάσης
Η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι πια ένα όραμα, είναι πλέον ένας στρατηγικός στόχος, ο οποίος επηρεάζει ήδη τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα με τη θετική έννοια, αφού έχει την τάση να συσπειρώνει τις δυνάμεις σε μια φάση, όπου το έχουμε ανάγκη λόγω της οικονομικής κατάστασης. Όλο και περισσότεροι πολιτικοί ενημερώνονται αναλυτικά για την ελληνική ΑΟΖ και τα χαρακτηριστικά της και αρχίζουν

Στρατηγική επένδυση της ελληνικής ΑΟΖ
Τα οικονομικά προβλήματα δεν λύνονται με οικονομικά μέτρα. Τα μέτρα από μόνα τους, στην καλύτερη περίπτωση, παρέχουν μόνο εξοικονόμηση κι όχι οικονομία. Η οικονομία χρειάζεται ανάπτυξη και αυτή μπορεί να έρθει μόνο και μόνο από την στρατηγική επένδυση. Δίχως αυτή δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή φάσης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να πάρει μπρος η μηχανή της Ελλάδας, για ν’ αλλάξουμε επιτέλους πορεία στον τομέα τον οικονομικό...

Οι μαχητές της ΑΟΖ
Ο μαραθώνιος της ελληνικής ΑΟΖ μας επέτρεψε να εντοπίσουμε και γρήγορα και αποτελεσματικά τους μαχητές της. Όταν παλεύεις για μία ιδέα εδώ και χρόνια δίχως συμπαράσταση κι όταν σε κακολογούν οι περισσότεροι, φαίνονται αμέσως οι αντοχές σου, διότι δεν έχεις κανένα άμεσο όφελος. Άνθρωποι σαν τους Θ. Καρυώτη, Σ. Κασσίνη, Η. Κονοφάγο, Β. Μαρκεζίνη και Α. Φώσκολο,...

ΑΟΖ και αντιδραστικότητα της Τουρκίας
Για διάφορους λόγους, σπάνια σοβαρούς, έχει προωθηθεί η ιδέα ότι το θέμα της ΑΟΖ είναι ανάλογο με τα 12 ΝΜ και κατά συνέπεια η Τουρκία, σε κάποια φάση, η οποία είναι βέβαια πάντα αόριστη, θα προβεί στην έννοια της αιτίας πολέμου. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν αποδεικνύει μόνο ότι δεν έχουν διαβάσει το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, αλλά επίσης δεν ξέρουν ότι η θέσπιση της ΑΟΖ, γίνεται πάντα μονομερώς και δεν υπάρχει άλλη διαδικασία...

Η Κυπριακή ΑΟΖ ως αιχμή του δόρατος
Ακόμα και στις δυσκολίες, η Κυπριακή ΑΟΖ λειτουργεί ως αιχμή του δόρατος. Για ένα πολύ απλό λόγο, η στρατηγική επένδυσή της είναι πολλές τάξεις μεγαλύτερη από οποιοδήποτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κράτος στον οικονομικό τομέα. Έτσι ένα μόνο νησί που έχει και κατεχόμενα μπορεί μέσω της θάλασσας του και των υδρογονανθράκων του, που βρίσκονται μόνο στο αρχικό στάδιο, να ανταπεξέλθει με...

Ελληνική ΑΟΖ και timing
Το χτένι έχει φτάσει στον κόμβο. Όλη η προετοιμασία της διαδικασίας της θέσπισης της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι πια τελειωμένη. Το νομοσχέδιο είναι πλέον μελετημένο από όλους τους ειδικούς και τους αρμόδιους φορείς. Επιπλέον με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει σε συνδυασμό με αυτά που περιμένουμε από τις ΗΠΑ για την Αρκτική...

Δύσκολες εποχές για τους ραγιάδες
Όσοι έζησαν την αρχική περίοδο του Σχεδίου Ανάν στην Κύπρο θυμούνται και τις δηλώσεις του καθενός, ειδικά των ραγιάδων. Εκείνη την εποχή ο κυπριακός λαός θεωρούσε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση εκτός από την αποδοχή της κατάστασης.

Νέα απόφαση του ΔΔΔ και διευκρινήσεις
Η νέα απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης της Χάγης ακολουθεί τα νοητικά σχήματα των αποφάσεων του 1982 και 1985, όσο αφορά στο θέμα της υφαλοκρηπίδας και πάλι δεν εξετάζει το θέμα της μέσης γραμμής ενσωματώνοντας κανονικά τα νησιά...

Αν δεν είσαι έτοιμος για την ΑΟΖ, κάνε στην μπάντα
Το 2012 είναι το έτος της ελληνικής ΑΟΖ. Γι’ αυτό το λόγο αν δεν είσαι έτοιμος για την ΑΟΖ, κάνε στην μπάντα. Το ελληνικό πνεύμα δεν μπορεί ν’ ανεχθεί άλλες δικαιολογίες ούτε καθυστερήσεις. Αν είσαι ραγιάς, δεν θ’ αλλάξεις τίποτα. Αν έχεις φοβίες, απλώς περίμενε να τελειώσουμε τη δουλειά μας. Αν δεν έχεις κότσια, άσε μας τουλάχιστον ήσυχους. Αλλιώς έλα κι εσύ μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα για τα δικαιώματα της πατρίδας μας και του λαού μας. Διότι ξέρεις ότι δεν καταπατούμε κανέναν. Υπογράψαμε το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982...

Ο μήνας της ΑΟΖ


Για τον Τάσσο, ρε γαμώτο


ΑΟΖ και εθνική αξία
Η ΑΟΖ δεν είναι πια μόνο και μόνο μία οικονομική έννοια, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Έχει αποκτήσει έναν αξιακό συμβολισμό που είναι πέρα από αυτό το στενό πλαίσιο. Η θέσπιση της ΑΟΖ δεν είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας της αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτει η πατρίδα μας, είναι και μία στρατηγική κίνηση...

Η ΑΟΖ δίνει ρέστα
Με την έκθεση της Deutsche Bank, η ελληνική ΑΟΖ δίνει ρέστα. Διότι τώρα δεν εμφανίζεται πια κανένας να αμφισβητήσει την αξία της. Η έκθεση όχι μόνο επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας και το έργο του Ηλία Κονοφάγου και του Αντώνη Φώσκολου, μ' έναν ανεξάρτητο τρόπο, αλλά επιπλέον ενισχύει τη στρατηγική μας αφού η ανάλυση της αποδεικνύει ότι οι επενδύσεις έχουν χαμηλό ρίσκο στην περιοχή. Ανοίγουν επίσημα λοιπόν τη δήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία στον τομέα των υδρογονανθράκων και ειδικά στην περιοχή νότια της Κρήτης. Αυτό το σημείο είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι η ύπαρξη των κοιτασμάτων είναι γνωστή.

Οι υπερβολές δεν είναι ψέματα
Τώρα που διαβάζουμε μερικούς αριθμούς που αφορούν την ελληνική ΑΟΖ έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για υπερβολές. Ξεχνάμε, όμως, όλοι μας ότι οι υπερβολές δεν είναι ψέματα. Εκφράζουν μια πραγματικότητα, η οποία φαίνεται εξωπραγματική, διότι είναι η επόμενη και δεν έχει καμιά σχέση με την τωρινή. Τα δεδομένα της ελληνικής ΑΟΖ είναι πλέον γνωστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε ότι προκαλούν μια αλλαγή...

Άλλο βεβαιότητα, άλλο πιθανότητα
Πολλοί λόγω έλλειψης μαθηματικών γνώσεων δυσκολεύονται να κατανοήσουν μερικές βασικές έννοιες στον τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και γενικότερα για την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη...

8000 υπογραφές. (Dessin).


Η ΑΟΖ δεν είναι για πολιτικάντηδες
Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η ΑΟΖ δεν είναι για πολιτικάντηδες και όσοι προσπαθούν να την χτυπήσουν για προσωπικά πολιτικά συμφέροντα απλώς στο τέλος θα φάνε τα μούτρα τους, όπως έγινε και στην Κύπρο. Η ΑΟΖ είναι απαραίτητη για την Ελλάδα και δίχως...

Από την αντεπίθεση του Ελληνισμού στη στρατηγική της ΑΟΖ
Ο Ελληνισμός ξέρει να αντέχει και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Με όλες τις πιέσεις που δεχόμαστε δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε μία φάση αναμονής και απλώς να περιμένουμε άλλο ένα χτύπημα ή πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη της στρατηγικής που επινοήσαμε για να κάνουμε την καλύτερη επίθεση, δηλαδή την αντεπίθεση. Μέσω της πλάγιας σκέψης, η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη...

Η ΑΟΖ και οι εχθροί της πατρίδας
Ένα από τα πρώτα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, πριν καν υπάρξει θεσμικά, είναι ο εντοπισμός των εχθρών της πατρίδας. Όσοι κατάφεραν να καθυστερήσουν με τα λόγια τους και με τις πράξεις τους την θέσπιση της ΑΟΖ μας, αναγκάστηκαν να εκδηλωθούν όλο και πιο έντονα...

Μετά τη θέσπιση της ΑΟΖ
Όσοι παλεύουν εδώ και χρόνια, για να μην πούμε δεκαετίες, για την ελληνική ΑΟΖ καταλαβαίνουν ότι δικαιώνονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις που είχαμε τώρα. Κι αν μερικοί ραγιάδες βρίζουν τους μαχητές της ΑΟΖ...

ΑΟΖ και διαπραγματεύσεις
Μετά τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ πρέπει να ασχοληθούμε εντατικά με το θέμα της οριοθέτησης μέσα στο πλαίσιο του Δικαίου της Θάλασσας. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό. Σε εθνικό διότι δείχνει σε όλους την αξία και την ικανότητα της ομάδας που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις...

Ο αγώνας του Τάσου
Στην Κύπρο ο αγώνας εναντίον του Σχεδίου Ανάν δεν είχε τελειώσει κι αν το κατάλαβαν οι πιο παλιοί, πρέπει να το καταλάβουν και οι πιο νέοι. Όσοι πάλεψαν μαζί με τον Τάσσο Παπαδόπουλο, ενώ δεν τον στήριξαν στις εκλογές, πρέπει να καταλάβουν ότι ήρθε η στιγμή να τον δικαιώσουν. Δεν είναι ποτέ αργά για να τιμήσεις έναν ηγέτη...

Έσοδα από Αναμενόμενα Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων Ελληνικής ΑΟΖ και Ανταγωνισμός για την Προσέλκυση Ερευνητικών Επενδύσεων
Η μοιρασιά από τα μελλοντικά έσοδα των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μεταξύ του ελληνικού κράτους και των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μία διαπραγμάτευση που πρέπει να κερδηθεί πάση θυσία στη χώρα μας. Ως τεχνοκράτες και επιστήμονες δεν πιστεύουμε σε πολιτικά συνθήματα που λένε ότι τα παραπάνω έσοδα θα ξεπουληθούν οπωσδήποτε ή ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που κατοικείται αποκλειστικά από ξεπουλημένους κατοίκους...

Στρατηγική πολιτική
Τα προβλήματα που μας καταπιέζουν αυτήν την περίοδο δείχνουν πόσο σημαντική είναι η στρατηγική πολιτική και πόσο μας καθυστερεί η πολιτική στρατηγική που εξετάζει συνεχώς το πολιτικό κόστος, πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση εθνικής αξίας...

Το έργο της επιτροπής
Όταν εξετάζουμε την πρόοδο του θέματος της ΑΟΖ, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αν δεν υπήρχαν άνθρωποι που παλεύουν τόσα χρόνια αλλά και νέοι πολιτικοί που ξέρουν να είναι αποτελεσματικοί, δεν θα είχαμε αυτά τα δεδομένα και βέβαια δεν θα ήμασταν σε αυτή την τελική φάση για τη θέσπιση...

Όταν γράφουμε ιστορία
Όταν γράφουμε ιστορία σπάνια το συνειδητοποιούμε, διότι το παρόν είναι τόσο ισχυρό που δεν βλέπουμε ούτε το παρελθόν, ούτε το μέλλον κι έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν μόνο οι στιγμές που έρχονται η μία μετά την άλλη, δίχως ν’ αλλάζει τίποτα...

Εξελίξεις υδρογονανθράκων και Στοχασμοί
Σε όσους δεν πιστεύουν στις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, παραθέτουμε τα εξής στοιχεία: Το εμπορικό άνοιγμα του κοιτάσματος Tamar το 2013, θα επηρεάσει τις αγορές...

Άλλο ΑΟΖ, άλλο…
Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό υπάρχουν ακόμα πολιτικοί που μπερδεύουν τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτό όμως δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι προωθούν τις ΕΟΖ που ξέρουμε ότι καταπατούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο...

Η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου
Η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου δεν πρέπει να γίνεται ποτέ εις βάρος του πληθυσμού και του περιβάλλοντος, αλλιώς δεν έχει καμία διαχρονική αξία και κατά συνέπεια είναι μια πολυπλοκότερη μορφή εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας...

Οι εφιάλτες της ΑΟΖ


Ο χώρος της θέσπισης


Τα μεγέθη της ελληνικής ΑΟΖ.
Τα μεγέθη της ελληνικής ΑΟΖ είναι τόσο διαφορετικά από όλα τα άλλα που πρέπει κάθε φορά να εξηγούμε και στους επιφυλακτικούς, αλλά και στους μη ειδικούς τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έτσι δίχως γνώσεις στα μαθηματικά, τα διαγράμματα Voronoi φαίνονται όχι μόνο αφαιρετικά αλλά και ακατανόητα...

Ο Πρωθυπουργός και η Ελληνική ΑΟΖ
«Θέλουμε να είμαστε τμήμα μιας ισχυρής Ευρώπης. Γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για τη μελλοντική ισχύ και ευημερία της ίδιας της Ελλάδας. Θέλουμε την Ευρώπη στο πλάι μας, γιατί χρειαζόμαστε στηρίγματα, ώστε να αναδείξουμε τον ορυκτό μας πλούτο, τους πλουτοπαραγωγικούς μας πόρους, την ΑΟΖ μας!»...

Το Άξιον εστί του απέραντου γαλάζιου
Αν κάποιος ξανακούσει το Άξιον Εστί του Ο. Ελύτη και του Μ. Θεοδωράκη και προσέξει τις λέξεις και τα ονόματα των νησιών, έχοντας στο μυαλό του το απέραντο γαλάζιο που προσφέρει η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τότε θα καταλάβει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θεμελιακά στοιχεία που θεωρούσε στο παρελθόν μόνο και μόνο...

Η επανάσταση του απέραντου γαλάζιου


Η παράγραφος 25 της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η παράγραφος 25 της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το χάρτη ενεργειακής πορείας 2050 έχει την εξής διατύπωση στην αρχική πρόταση: «τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης μέσα από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές...

Τα στίγματα της ασχετοσύνης
Ενώ υπάρχουν όχι μόνο σοβαρές ενδείξεις, αλλά δεδομένα ουσιαστικά ότι προχωράμε σταθερά και δυναμικά πάνω στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ και ειδικά της θέσπισής της, βρίσκουμε ακόμα άτομα που όχι μόνο δεν ξέρουν τίποτα για τις εξελίξεις, αλλά εκτιμούν επιπλέον...

Ελληνική συνείδηση
Όταν ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι απόλυτα δεσμευμένη στη δημιουργία του ενεργειακού διαδρόμου από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την ευρωπαϊκή αγορά, αναρωτιόμαστε πώς κανείς δεν δίνει έμφαση για να αντικρούσει τις κυπριακές προτάσεις που είναι διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν την γειτονική χώρα ως στρατηγικό πέρασμα για τη μεταφορά φυσικού αερίου...

Κυπριακή ΑΟΖ και διαπραγματεύσεις
Μέσω του πλαισίου της κυπριακής ΑΟΖ, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα στις διαπραγματεύσεις με τις πετρελαϊκές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην τελική φάση του δεύτερου γύρου αδειοδότησης. Και οι διαπραγματεύσεις αφορούν τα οικόπεδα 2, 3, 9, 10, 11...

Η γεωστρατηγική της ΑΟΖ
Όταν η Τουρκία δηλώνει ότι θα ανακηρύξει και αυτή ΑΟΖ, έχουμε τους δικούς μας φοβικούς που αναρωτιούνται τι θα κάνουμε. Το γελοίο του ερωτήματος προέρχεται από την απλή απάντηση που δίνει όχι η Ελλάδα, αλλά το ίδιο Δίκαιο της Θάλασσας. Ανακήρυξη μπορεί να γίνει από ένα κράτος, το οποίο έχει υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας...

Η τελική φάση της θέσπισης της ΑΟΖ
Τώρα που φτάσαμε επιτέλους στην τελική φάση της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ, έχουμε διάφορους, για διάφορους λόγους, που προσπαθούν να καθυστερήσουν την όλη διαδικασία χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που δεν ακυρώνουν επίσημα την όλη προσπάθεια, αφού λένε ότι πρέπει να γίνει, αλλά μας εξηγούν ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα...

Νέα δεδομένα στο κοίτασμα Αφροδίτη
Καθώς ξέρουμε το κοίτασμα Αφροδίτη βρίσκεται ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης της ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ. Λόγω της συμφωνίας λοιπόν, υπάρχει πλαίσιο συνεκμετάλλευσης 50% - 50%, όπου και να βρίσκεται η γεώτρηση πάνω στο κοίτασμα Αφροδίτη. Η πρώτη γεώτρηση που έγινε από την αμερικάνικη εταιρεία Noble τον Δεκέμβριο του 2011 απέδειξε ότι βρίσκεται μεγάλη ποσότητα φυσικού αερίου. Και τώρα περιμένουμε τη δεύτερη γεώτρηση της ίδιας εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2013. Στο ενδιάμεσο όμως έχουμε νέα αποτελέσματα...

9000 υπογραφές (Dessin)


Η δύναμη της ΑΟΖ
Η δύναμη της ΑΟΖ δεν είναι μόνο και μόνο το υπέδαφος, ούτε μόνο και μόνο τα κοιτάσματά της. Αυτά την ενισχύουν, αλλά δεν είναι η οντότητά της. Η ΑΟΖ είναι πρώτα απ’ όλα ένα δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που δεν κατέχεις εξαρχής και πρέπει πρώτα να θεσπίσεις για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις για το λαό σου, για την πατρίδα. Εξαρτάται, λοιπόν, από τα θέλω σου, αφού δεν το έχεις, αν δεν το ζητήσεις. Η ΑΟΖ σου δίνει δυνατότητες...

Το βάθος του γαλάζιου


Οι υπογραφές της Πρέβεζας


Στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα νότια της Κρήτης
Με τα επιστημονικά αποτελέσματα που γνωρίζουμε για την περιοχή που βρίσκεται νότια της Κρήτης και ανήκουν στην ελληνική ΑΟΖ, μπορούμε να μιλήσουμε για στρατηγικά ενεργειακά αποθέματα. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε την τεκμηριωμένη ύπαρξη της Μεσογειακής Ράχης...

Ο Ελληνισμός ως μοντέλο για την Ευρώπη
Σπάνια στην Ελλάδα και στην Κύπρο αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ελληνισμός λειτουργεί ως μοντέλο για την Ευρώπη. Γνωρίζουμε βέβαια τον Ουμανισμό και στη συνέχεια το Διαφωτισμό, αλλά δεν γνωρίζουμε συνήθως ότι το υπόβαθρό τους είναι ο Ελληνισμός...

Le modèle mental de l'Union Européenne
Sans vision géostratégique, au sein de l’Union Européenne, de nombreuses personnes ont pour impression générale, que les adhésions successives représentent une fuite en avant ou du moins un processus non contrôlé. À l’occasion de cette année qui correspond aussi à l’entrée de la Croatie dans l’Union Européenne, il n’est pas inutile de montrer qu’il s’agit du pays de l’ex-Yougoslavie qui a le la plus grande Zone Économique Exclusive...

Το νοητικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χωρίς γεωστρατηγικό όραμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί άνθρωποι έχουν τη γενική εντύπωση ότι οι διαδοχικές εντάξεις αντιπροσωπεύουν μια απερίσκεπτη ή το λιγότερο μια ανεξέλεγκτη διαδικασία. Με την ευκαιρία αυτού του έτους, το οποίο επίσης αντιστοιχεί στην είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι άχρηστο να δείξουμε ότι είναι από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας αυτή που έχει την πιο μεγάλη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Στην πραγματικότητα, με την προσεκτική εξέταση της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...

Η ελληνική ΑΟΖ ως εξωτερική πολιτική
Ακόμα και αν μερικοί δεν το έχουν καταλάβει το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Η πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική, διότι η ΑΟΖ είναι στην ουσία η εξωτερική μας πολιτική. Είναι μια από τις άμεσες αποδείξεις ότι δεν πρόκειται να περιμένουμε παθητικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν ζητάμε καμιά ελεημοσύνη από κανέναν και συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον αγώνα μας για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από αυτήν την οικονομική κατάσταση. Η θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ δεν είναι μόνο...

Η de jure ελληνική ΑΟΖ
Τώρα που το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ έχει πια γίνει εθνικό έχουμε ακόμα άτομα που ζητούν ακόμα περισσότερο χρόνο για να τη θεσπίσουμε, λες και περισσότερο από τριάντα δεν επαρκούν. Σε αυτό το πλαίσιο ακούμε δικαιολογίες και γελοιότητες που σχετίζονται με τον ραγιαδισμό. Αφού επιτέλους οι αρχηγοί των κομμάτων της κυβέρνησης, αλλά και της Βουλής των Ελλήνων έχουν απόλυτα καταλάβει την αξία της ελληνικής ΑΟΖ, έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τη γραφειοκρατία και την φοβία...

Ιστορική υπογραφή για την Κύπρο
Είναι μια ιστορική υπογραφή για την Κύπρο, η συμφωνία με την κοινοπραξία της ιταλικής και της κορεάτικης εταιρείας, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου παραχώρησης και μάλιστα για τα οικόπεδα 2, 3 και 9. Η άμεση οικονομική απολαβή για την Κύπρο είναι της τάξης των 150 Εκατομμυρίων Ευρώ για το bonus υπογραφής...

Οι γεωλόγοι της Κύπρου (ποίημα)
Οι γεωλόγοι της Κύπρου
δεν είναι μόνο επιστήμονες...


10000 (Dessin)


10101 (Dessin)


Νέα επιτυχία για την κυπριακή ΑΟΖ
Η Κύπρος έχει ήδη κερδίσει από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 23 εκατομμύρια ευρώ για τις σεισμικές έρευνες, 150 εκατομμύρια ευρώ για το bonus υπογραφής των οικοπέδων 2,3 και 9 από την κοινοπραξία της Ιταλίας και της Νότιας Κορέας και τώρα 12 εκατομμύρια ευρώ για κάθε οικόπεδο από την εταιρεία της Γαλλίας, δηλαδή συνολικά 24 εκατομμύρια ευρώ για τα οικόπεδα 10 και 11. Επιπλέον, μέσα στη σύμβαση ξέρουμε ότι υπάρχει γραπτή αναφορά για την γεώτρηση των 700μ...

Εικονική πραγματικότητα και ελληνική ΑΟΖ
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν τα τουρκικά ΜΜΕ, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αναγκάζονται να μιλήσουν για την ελληνική ΑΟΖ, η οποία δεν υπάρχει ακόμα. Βέβαια δεν μπορούν να είναι επιφυλακτικοί γιατί η Τουρκία από το 1978 πριν τη Συμφωνία του Δικαίου της Θάλασσας το 1982 λέει συνεχώς ότι η Μεσόγειος είναι μία κλειστή θάλασσα, όπου δεν πρέπει να γίνει καμία συμφωνία...

ΑΟΖ, φοβίες, ασχετοσύνη και ραγιαδισμός
Ακόμα και αν δεν το έχουν καταλάβει μερικοί ή δεν θέλουν να το καταλάβουν τα μεγάλα κοιτάσματα της ελληνικής ΑΟΖ βρίσκονται μακριά από τις ακτές και όλα στο Ιόνιο Πέλαγος και Νότια της Κρήτης...

Κύπρος, Τουρκία και ψευδαισθήσεις
Με την ανάπτυξη του θέματος της κυπριακής ΑΟΖ, η Τουρκία είναι αναγκασμένη να κάνει κινήσεις εντυπώσεων όπου ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εξωτερικών παίζουν με τη διγλωσσία τους λες και το θέμα να είναι μόνο και μόνο διπλωματικό. Το αληθινό πρόβλημα όμως παραμένει και είναι απλό. Σιγά σιγά η Κύπρος ξεφεύγει από την τοπική της κρίση και μπαίνει δυναμικά στη διαδικασία της αξιοποίησης της ΑΟΖ...

Η ΑΟΖ αλλάζει τον τρόπο σκέψης και της Τουρκίας
Τώρα ακόμα και Τούρκοι ερευνητές συμφωνούν με την ιδέα ότι η Ελλάδα θα θεσπίσει την ΑΟΖ της. Μάλιστα το θεωρούν όχι μόνο φυσιολογικό και αναμενόμενο, αφού ακολουθεί τη στρατηγική της Κύπρου αλλά αναρωτιούνται γιατί η ίδια η Τουρκία δεν έχει θεσπίσει την ΑΟΖ της αφού ήδη την έχει οριοθετήσει στην Μαύρη θάλασσα...

Απαραίτητες διαπραγματεύσεις
Αν μερικοί θεωρούν ότι ο αγώνας τελείωσε εδώ, κάνουν μεγάλο λάθος. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι το έργο του Τάσσου Παπαδόπουλου για την Κύπρο, το Κυπριακό και την ΑΟΖ. Δεν είναι μια μάχη που πρέπει να μας βάλει κάτω. Δεν είμαστε ούτε ένας συμβατικός στρατός, ούτε ένα θεσμικό πλαίσιο. Το μόνο που θέλουμε να προστατέψουμε είναι το λαό μας και την πατρίδα...

Ελληνικο-Γαλλική Συμμαχία
Με τα νέα δεδομένα που προκάλεσε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου και με τις υπογραφές που έπεσαν, οι οποίες είναι πια συγκεκριμένες και όχι θεωρητικές, ακόμα και οι ραγιάδες δεν ξέρουν τι να πρωτοπούν. Διότι όταν μας έλεγαν ότι υπάρχει το πρόβλημα της Τουρκίας που τους προκαλεί τόσες φοβίες και του εξηγούσαμε...

Καταγραφή στα γαλλικά και μετάφραση στα ελληνικά της δήλωσης του Προέδρου της Γαλλίας
C'est une opportunité pour la Grèce et pour l'Europe d'avoir des ressources gazières qui peuvent être, dans les prochaines années, explorées d'abord, exploitées ensuite. Cela doit se faire dans le respect, comme l'a dit le Premier Ministre, du Droit de la Mer et du Droit International et donc, je ne doute pas que ces règles trouveront à s'appliquer. Mais si la France peut contribuer à exploiter ces ressources avec la Grèce, elle le fera...

Η ΑΟΖ φέρνει νέο κλίμα
Η ΑΟΖ φέρνει νέο κλίμα στην πατρίδα μας και δεν μας βλέπουν πια ως μια χώρα πνιγμένη στα οικονομικά της προβλήματα αλλά και χωρίς καμιά προοπτική. Το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ δίνει ένα άλλο στίγμα στις συνομιλίες μας και στις διαπραγματεύσεις...

ΑΟΖ και οριζόντια στρατηγική
Όσοι δίνουν έμφαση στο ρόλο της Τουρκίας όσον αφορά στο θέμα της ΑΟΖ, το κάνουν λόγω συνήθειας και όχι αξιολόγησης των δεδομένων. Για να γίνει πιο κατανοητό το πρόβλημα σε όλους, αρκεί να εξετάσουμε το θεωρητικό παράδειγμα που ακολουθεί...

ZEE et stratégie horizontale
Ceux qui donnent de l’importance au rôle de la Turquie sur la question de la ZEE, le font à cause de l’habitude et non de la valorisation des données. Pour rendre le problème plus compréhensible à tous, il suffit de regarder l’exemple théorique qui suit. Si nous supposons donc que, subitement, la Turquie change d’avis et soit tout à fait positive vis-à-vis de nous et veuille même coopérer. Alors, nous ferions un accord immédiat...

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα της ΑΟΖ
Για να κατανοήσουμε πιο άμεσα την αξία της ΑΟΖ σε σχέση με άλλες απολαβές, αρκεί να κάνουμε μερικές στοχευμένες συγκρίσεις. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι το εξής: Με τα τωρινά δεδομένα, δηλαδή χωρίς να έχουμε καν περάσει στο στάδιο της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, η Κύπρος έχει ήδη πάρει 200 εκατομμύρια Ευρώ από τις σεισμικές έρευνες και τα bonus των υπογραφών για μερικά θαλάσσια οικόπεδα που δεν της ανήκαν πριν το 2004, δηλαδή την ημερομηνία που θέσπισε την κυπριακή ΑΟΖ...

Τα σεισμικά δεδομένα της ελληνικής ΑΟΖ
Αφού μερικοί αμφισβητούν ακόμα το έργο των ειδικών, όπως είναι ο Ηλίας Κονοφάγος και ο Αντώνης Φώσκολος ας διαβάσουν τώρα τα λεγόμενα του αντιπρόεδρου της νορβηγικής εταιρείας PGS αφού αυτός δεν έχει το πρόβλημα των Ελλήνων...

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκό πλαίσιο
Η ελληνική ΑΟΖ, όπως και κάθε ΑΟΖ, είναι μια εθνική οντότητα. Αυτό και μόνο προβλέπεται από το Δίκαιο της Θάλασσας. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπερεθνικός θεσμός δεν μπορεί βέβαια να έχει ΑΟΖ ούτε καν να την διεκδικήσει. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα παρερμηνείας πολιτικών δηλώσεων....

ΑΟΖ: Η διαφορά που κάνει τη διαφορά
Η διαφορά που κάνει τη διαφορά εμφανίζεται με την ελληνική ΑΟΖ, που δεν αφορά μόνο αλιεία και αιολικά, φωτοβολταϊκά, τεχνητά νησιά, αλλά και υδρογονάνθρακες ακόμα και αν μερικοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα λόγω υστέρησης. Η ΑΟΖ επειδή είναι διαφορετική ως προσέγγιση, αφού ασχολείται αποκλειστικά με τον οικονομικό τομέα...

Ο πατέρας της ελληνικής ΑΟΖ
Τώρα που υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για το θέμα της θέσπισης της ελληνικής ΑΟΖ, εμφανίζονται πολλοί να μας εξηγήσουν με τον δικό τους τρόπο ότι όλα αυτά που γίνονται είναι αποκλειστικά χάρη σε αυτούς. Βέβαια πολύ καλά κάνουν αφού οι περισσότεροι είναι άσχετοι με το θέμα...

Ο Αντώνης κι ο Ηλίας


Η μικρή Τερέζα


Σπάνιοι άνθρωποι


ΑΟΖ και ευρωπαϊκή απόφαση
Την ώρα που μερικοί αναρωτιούνται ακόμα αν είναι η κατάλληλη ώρα να θεσπίσουμε την ελληνική ΑΟΖ και άλλοι αν πρέπει να προτιμήσουμε την έννοια της υφαλοκρηπίδας, το Ευρωκοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει το νέο νομοσχέδιο της ενέργειας για το 2020 και 2050 για να καθοριστούν οι προτεραιότητες...

Το ευρωπαϊκό επίτευγμα της Ελλάδας
Σε όσους δεν πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πετύχει τίποτα σε διεθνές επίπεδο, η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται να τους αποδείξει πόσο άδικο έχουν. Με την άμεση αναφορά στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα και τις οριοθετήσεις των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι υποστηρίζει έμπρακτα τις θέσεις της Ελλάδας...

Ελληνική ΑΟΖ και ελληνικός Ζεόλιθος
Αν και τα μεγέθη είναι ριζικά διαφορετικά, η προσφορά που παρέχουν η ελληνική ΑΟΖ και ο ελληνικός ζεόλιθος στην πατρίδα μας είναι εξίσου σημαντικές, διότι και στις δύο περιπτώσεις ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του δίχως να έχει ανάγκη να ζητιανέψει από κανένα...

11.000 υπογραφές για την ΑΟΖ μας. (Dessin sur Livre 14x21.6)


Η στρατηγική της ΑΟΖ και του Ζεόλιθου


Ο κύκλος των επαφών της ΑΟΖ
Ο κύκλος των επαφών για τη θέσπιση της ελληνικής ΑΟΖ συνεχίζεται για να παράγει τις απαραίτητες διεθνείς συνθήκες έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να εμποδίσει ακόμα και σε διπλωματικό επίπεδο, το οποίο είναι πάντα ένας παράγοντας καθυστέρησης, για τους ευνόητους λόγους...

Μέλλον, υδρίτες και Ελλάδα
Η Ιαπωνική Κρατική Εταιρεία JOGMEG πέτυχε την πρώτη υποθαλάσσια παραγωγή φυσικού αερίου από υπεράκτιες συγκεντρώσεις στερεών υδριτών μεθανίου, με την μέθοδο της αποσυμπίεσης. Αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική από την προηγούμενη μεθοδολογία που χρησιμοποιούσε ζεστό νερό. Το νοητικό σχήμα που ακολούθησαν είναι το εξής. Στο κοίτασμα υδριτών μεθανίου υπάρχει και φυσικό αέριο, το οποίο είναι εγκλωβισμένο στο κάτω μέρος...

Πραγματικά οικονομικά της Κύπρου
Αυτήν την περίοδο στην Κύπρο γίνεται πολύς θόρυβος για τα οικονομικά της δεδομένα χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και στο τέλος η τακτική παρουσιάζεται να κυριαρχεί της στρατηγικής, ενώ αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Η οικονομική κατάσταση που διανύουμε τώρα στην Κύπρο δεν οφείλεται καθόλου σε ενεργειακά προβλήματα, όπως προσπαθούν να το παρουσιάσουν μερικοί για να καλύψουν άλλα προβλήματα...

Κύπρος: Το δυναμικό πλαίσιο της ΑΟΖ
Όσο και να προσπαθούν να πουν ότι οι ξένοι μπορούν να μας επιβάλλουν τα πάντα, δεν αλλάζει τίποτα και ειδικά ότι είναι ραγιάδες αυτοί που το λένε. Αν η Κύπρος μπορεί να αντισταθεί στις πιέσεις οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο δυναμικό πλαίσιο της ΑΟΖ και την εύρεση φυσικού αερίου. Ακόμα κι αν η Κύπρος έχει προβλήματα οικονομικά...

Ενίσχυση συμμαχικού πλαισίου
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Τουρκίας που διακόπτει τα σχέδια συνεργασίας με την ιταλική πετρελαϊκή εταιρεία ΕΝΙ, είναι μια ενίσχυση του συμμαχικού πλαισίου που απέκτησε η Κύπρος μας, λόγω της κυπριακής ΑΟΖ. Διότι η ΕΝΙ συμμετέχει με 80% στην κοινοπραξία με την κορεατική πετρελαϊκή εταιρεία...

Εκστρατεία ζεόλιθου στην ελληνική ΑΟΖ


ΑΟΖ: Το Ταμάρ δείχνει το παράδειγμα
Το κοίτασμα Ταμάρ που βρίσκεται στην ΑΟΖ του Ισραήλ περνάει τώρα στην εμπορική του φάση. Αυτό το κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 2009 και τώρα το 2013, δηλαδή μετά από μόνο τέσσερα χρόνια είναι πλέον συνδεδεμένο μέσω αγωγού και αρχίζει η εκμετάλλευσή του. Αποτελεί λοιπόν ένα χειροπιαστό αντιπαράδειγμα σε όσους ισχυρίζονται ότι το θέμα της ΑΟΖ είναι μια ουτοπία ή στην καλύτερη περίπτωση μια προφητεία που δεν μπορεί να έχει άμεση δράση...

Τα νέα στοιχεία της ΑΟΖ
Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία της ΑΟΖ για να ξέρουμε ποια είναι η βασική της αξία σε επίπεδο συμβατικών υδρογονανθράκων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το πλαίσιο της ελληνικής ΑΟΖ. Διότι με τους υδρίτες μεθανίου ανοίγει ένας νέος κόσμος στον τομέα της ενέργειας...

Η στρατηγική της κυπριακής ΑΟΖ
Ενώ όλοι κλαίγονται και κλαίνε για πράγματα που δεν κατανοούν, διότι υπάρχει μία τεράστια παραπληροφόρηση για τα πραγματικά δεδομένα, η Κύπρος συνεχίζει ακάθεκτη την στρατηγική της όσον αφορά στην αξιοποίηση της ΑΟΖ της...

Οι τελικές καθυστερήσεις της ΑΟΖ
Στον αγώνα που δίνει η Ελλάδα για να αποκτήσει επιτέλους Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, έχουμε εξαντλήσει κάθε παράταση κι έχουμε περάσει στο στάδιο των τελικών καθυστερήσεων, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από καμία εξωτερική παρέμβαση, ούτε σε οικονομικό επίπεδο ούτε σε γεωπολιτικό, διότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι ξεκάθαρα θετικό...

Ελληνική ΑΟΖ και Υπουργείο Ενέργειας
Ακόμα κι αν μερικοί από τους δικούς μας δεν έχουν καταλάβει την αξία και την εμβέλεια της ελληνικής ΑΟΖ, μερικές θεσμικές τροποποιήσεις είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των αποθεμάτων των υδρογονανθράκων μας...

ΑΟΖ και αντιπαραθέσεις
Όχι μόνο θα έπρεπε να είχαμε Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Ελλάδα μας εδώ και χρόνια, αλλά τώρα που παλεύουμε καθημερινά για αυτό το εθνικό θέμα έχουμε δικούς μας φανατικούς του ραγιαδισμού που προσπαθούν να παίξουν ένα βρώμικο κομματικό παιχνίδι με τη δημιουργία αντιπαραθέσεων. Άτομα που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ...

Ελληνική ΑΟΖ και Μάλτα
Για όσους δεν έχουν καταλάβει τι γυρεύει η Μάλτα στο θέμα της ελληνικής ΑΟΖ πρέπει να υπενθυμίσουμε μερικά στοιχεία για τα οποία είναι ενημερωμένο τα ανώτατο επίπεδο του ελληνικού πολιτικού φορέα. Ας αρχίσουμε από τα πιο απλά. Η Μάλτα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Το υπόβαθρο της ελληνικής ΑΟΖ
Το υπόβαθρο της ελληνικής ΑΟΖ δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε επενδυτικό αλλά ανθρώπινο. Αν ασχολούμαστε με το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι για κάποια θέση, για κάποια υπηρεσία ή κάποιον θεσμό. Αδιαφορούμε για όλα αυτά γιατί ο μοναδικός μας στόχος είναι η πατρίδα μας. Αν αυτή είχε ήδη ΑΟΖ δεν θα κάναμε καμιά προσπάθεια ανάδειξης της.

Η βάρβαρη καταπάτηση και η ελληνική απελευθέρωση
Όταν εξετάζουμε αντικειμενικά αυτήν την περίοδο τα δεδομένα που επικρατούν στην πατρίδα μας, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προοπτικές σε στρατηγικό επίπεδο αρκεί να βλέπουμε και τα ανάλογα νοητικά σχήματα σε βάθος χρόνου.

ΑΟΖ και μη συμβατικά αποθέματα
Όταν εξετάζουμε πλέον το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ελλάδας δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στο μέγεθός της, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Μεσογείου αμέσως μετά από εκείνο της Ιταλίας, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε το γεγονός ότι εμπεριέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα ιδρυτών μεθανίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

Ελληνική ΑΟΖ, LNG και Ναυτιλίαépais grain moyen 42x29.7 A3)
Η ελληνική ΑΟΖ ουσιαστικά ανέδειξε το θέμα του φυσικού αερίου σε εθνικό επίπεδο και με τους καθαρούς στόχους κοιτασμάτων που ανακάλυψε η PGS με τις σεισμικές έρευνες, γνωρίζουμε πλέον ότι η πατρίδα μας έχει τεράστιες δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα...

ΑΟΖ, Λεβιάθαν και Τερματικός
Η επανεκτίμηση του μεγέθους του κοιτάσματος Λεβιάθαν στην ΑΟΖ του Ισραήλ είναι μία νέα ενεργειακή σφαλιάρα σε όλους όσους αμφισβητούν τα πάντα περί ΑΟΖ. Ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν της τάξης των 16 Τρις κυβικά πόδια, έγινε στη συνέχεια 17, μετά 18 και τώρα 18,9...

ΑΟΖ, Καστελλόριζο και Ζεόλιθος
Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε το Καστελλόριζο και να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί από την ήδη πλούσια αποστολή καρτών, μπορούμε να στείλουμε ζεόλιθο, για να προωθήσουμε την όλη προσπάθεια αξιοποίησης του νησιού και μάλιστα σε αναλογικό πλαίσιο...

Ανάσταση και ΑΟΖ
Αυτή την περίοδο που η θρησκεία μας μιλά για την Ανάσταση, ο ελληνικός λαός έχει την εντύπωση ότι δεν τον αφορά επί της ουσίας, διότι οι δυσκολίες του δεν έχουν αλλάξει ριζικά. Κι όμως πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η Ανάσταση, η θρησκευτική, η πνευματική δίνει το παράδειγμα και στην κοσμική, η οποία όπως πάντα καθυστερεί για τους γνωστούς λόγους...

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε όσους δεν πίστεψαν ποτέ τις προθέσεις μας να θεσπίσουμε την ελληνική ΑΟΖ, έρχεται το νέο συμβούλιο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταράξει τα νερά τους. Αυτή η κίνηση, δηλαδή η επίσημη παρουσίαση των θέσεών μας στο ανώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκαθαρίζει το πλαίσιο και δείχνει επί του πρακτέου ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε παθητικοί και στατικοί ...

Φυσικό αέριο και ελληνική στρατηγική
Για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή κανείς δεν μας υποχρεώνει να πουλήσουμε τη ΔΕΣΦΑ. Δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Κατά συνέπεια, όσοι μιλούν για πώληση λόγω εξαναγκασμού είτε δεν έχουν διαβάσει τα κείμενα που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, είτε το ξέρουν και το λένε για δημαγωγικούς λόγους...

Διαχρονικός οριζόντιος άξονας
Οι επαφές που γίνονται αυτήν την περίοδο και ξαφνιάζουν τους περισσότερους από εμάς, ακολουθούν ένα απλό νοητικό σχήμα είναι ο διαχρονικός οριζόντιος άξονας, ο οποίος βασίζεται στον μεγάλο άξονα της έλλειψης που αποτελεί η τοποστρατηγική Μεσόγειος. Εδώ και αιώνες αυτός ο γενικός άξονας έχει μεταστρατηγική βάση λόγω των νησιών...

Υποδομές συμβατές με την ΑΟΖ
Τώρα που ξέρουμε ότι θα θεσπίσουμε την ελληνική ΑΟΖ, πρέπει να σκεφτούμε τις υποδομές που πρέπει να ενισχύσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε την τρίτη δεξαμενή της Ρεβυθούσας, όπου βρίσκεται ο σταθμός αεριοποίησης της Ελλάδας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος...

Οι προοπτικές της ελληνικής ΑΟΖ
Οι προοπτικές της ελληνικής ΑΟΖ δεν είναι πια ένα όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που ετοιμάζεται. Γι' αυτό το λόγο, υπάρχει πλέον πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο ΠΕΚΑ, όχι μόνο για να μελετηθεί το γενικότερο θέμα της ΑΟΖ, αλλά και για την εφαρμογή της σε τακτικό επίπεδο στην πατρίδα μας. Κατά συνέπεια έχουμε μια αλλαγή φάσης που οφείλεται...

Από το στρατηγικό μείγμα στο ενεργειακό μείγμα
Στη στρατηγική διαχείριση χρησιμοποιούμε συχνά το νοητικό σχήμα του στρατηγικού μείγματος, το οποίο συνδυάζει στρατηγικές διαφορετικές που συγκλίνουν προς τον ίδιο στόχο. Με αυτόν τον τρόπο οι φαινομενικά διαφορετικές στρατηγικές έχουν ουσιαστικά τον ίδιο στρατηγικό στόχο. Αν εφαρμόσουμε αυτό το νοητικό σχήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι όντως μπορεί να λειτουργήσει σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά και σε ενεργειακό επίπεδο...

Ελληνική Δημόσια Εταιρεία Υδρογονανθράκων
Τώρα όσοι δεν πίστευαν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά, έχουν ένα πρόβλημα αντικειμενικό, διότι η ιστορία του μέλλοντος έρχεται να τους διαψεύσει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Μετά την υπογραφή του Δικαίου της Θάλασσας από την πατρίδα μας το 1982 και την ψήφιση του κυρωτικού Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων το 1995, είχαμε την εντύπωση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στη χώρα μας...

Η δύναμη της ελληνικής ΑΟΖ
Η δύναμη της ελληνικής ΑΟΖ είναι όλο και εμφανέστερη. Πληθαίνουν πια οι επίσημες αναφορές σε αυτή όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Και χρησιμοποιείται μάλιστα και ο μοχλός πίεσης εκ μέρους της Ελλάδας, για να αναδείξει ότι πλέον προχωρά και ότι δεν πρόκειται να παραμείνει καταπιεσμένη από την καθημερινή μιζέρια...

Γαλανόλευκη μονάδα
- Θέλουμε απέραντο γαλάζιο. - Κι έχουμε λευκή πέτρα. - Τι περιμένουμε λοιπόν;...

Γαλανόλευκη αποστολή


Σαν σήμερα αποφασίσαμε


Ο ΔΕΣΦΑ δεν είναι θέμα ποσοστού
Ο ΔΕΣΦΑ δεν είναι θέμα ποσοστού, αλλά εθνικό. Στην αρχή μάς έλεγαν τα ίδια και για τη ΔΕΠΑ και τώρα βλέπουμε πόσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργεί ως ασπίδα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε με τον ΔΕΣΦΑ, διότι είναι μία από τις δομές μας για το μέλλον...

Οι υπογραφές του λαού


Νέες εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΖ
Ενώ πολλοί πίστευαν ότι με τα οικονομικά δεδομένα της Κύπρου δεν πρόκειται να έχουμε καμία εξέλιξη με την κυπριακή ΑΟΖ, είναι το ίδιο το φυσικό αέριο με την πρόταση της αμερικανικής εταιρείας Νoble που διαχειρίζεται το οικόπεδο 12, που έρχεται να τους απορρίψει με τον πιο δυναμικό τρόπο. Έτσι ενώ οι περισσότεροι έλεγαν ότι δεν θα έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο πριν το 2018, στην καλύτερη περίπτωση, η πετρελαϊκή εταιρεία τους διαψεύδει με τον προγραμματισμό της...

Η παρτιτούρα της συμφωνίας
Όποιος δεν ξέρει να διαβάσει μια παρτιτούρα, δεν μπορεί να ακούσει τη συμφωνία που εμπεριέχει και πιστεύει ότι δεν ακούγεται τίποτα δίχως να αντιληφθεί ότι ο συνθέτης και ο μουσικός έχουν ήδη τη μουσική στο μυαλό τους. Έτσι γίνεται και με αυτούς που δεν βλέπουν τι γίνεται με το απέραντο γαλάζιο της ελληνικής ΑΟΖ κι αναρωτιούνται αν γίνεται όντως κάτι, ενώ όλα τα στοιχεία είναι μπροστά τους. Απλώς δεν έχουν την ικανότητα να συνδέσουν τις νότες που βλέπουν πάνω στην παρτιτούρα κι έχουν την εντύπωση ότι όλα είναι ίδια και τίποτα δεν αλλάζει...

Οι Έλληνες είναι λύτες
Όσοι λένε ότι η πατρίδα μας έχει συνεχώς προβλήματα, έχουν ξεχάσει πρώτον ότι μόνο οι ζωντανοί έχουν προβλήματα και δεύτερον ότι οι Έλληνες από την αρχαιότητα είναι λύτες. Δεν υπάρχει περίοδος για τον Ελληνισμό που να μην είχαμε προβλήματα. Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ κι αν γκρινιάζουμε είναι μόνο και μόνο διότι παρόλα αυτά επιζήσαμε κι είμαστε εδώ πάνω στην ίδια πατρίδα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Διότι κι αν έχουμε γκρίνια, είμαστε ταυτόχρονα γενναιόδωροι. Κι είμαστε φτιαγμένοι για να λύνουμε προβλήματα...

Η αναδίπλωση του Ελληνισμού
Η αναδίπλωση του Ελληνισμού είναι κάθε μέρα και πιο ορατή, αφού έρχεται σε εφαρμογή η υψηλή στρατηγική της ελληνικής ΑΟΖ που αξιοποιεί το απέραντο γαλάζιο. Και οι σύμμαχοί μας και οι εχθροί μας πρέπει τώρα να μας υπολογίζουν μ' ένα διαφορετικό τρόπο που αφήνει πίσω πολλά από αυτά που θεωρούσαμε στο παρελθόν ως δεδομένα που δεν αλλάζουν με τίποτα. Διότι με την ΑΟΖ μας, κάθε νησί μας γίνεται μία γη θάλασσας που έχει άλλη αξία και...

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μέσω της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει ένα θετικότατο μήνυμα για την έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, πράγμα το οποίο έχει άμεση εφαρμογή στην ελληνική ΑΟΖ. Επιπλέον, αν συνδυάσουμε αυτό το γεγονός με την ελληνικότητα της Ευρωπαίας Επιτρόπου, γίνεται ακόμα πιο κατανοητό το όλο πλαίσιο της ενίσχυσης και της προώθησης της ΑΟΖ. Αν σκεφτούμε ότι αρχικά, κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει για ΑΟΖ λόγω του επιχειρήματος της κλειστής θάλασσας και τώρα μετά την ψηφοφορία...

http://lygeros.org/articles?n=12703&l=gr


Σύγκλιση θαλάσσιων στρατηγικών
Στο γενικότερο πλαίσιο της θάλασσας, η Ελλάδα και η Κύπρος προχωρούν δυναμικά μέσω μιας σύγκλισης θαλάσσιων στρατηγικών που αφορούν στην έρευνα-διάσωση, στα θαλάσσια ύδατα και βέβαια στη γαλάζια ενέργεια. Γίνεται κατανοητό απ’ όλους πια ότι το πεδίο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να ενισχύσει και τις προσπάθειές μας σε εθνικό επίπεδο...

Ευρωπαϊκή έγκριση του Interconnector EuroAsia
Πρόσφατα πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση σχετικά με το Interconnector EuroAsia σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της ενημέρωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι το πρόγραμμα που αφορά την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα έχει εγκριθεί. Ανήκει στη λίστα των έργων κοινού ενδιαφέροντος του τομέα της ενέργειας, όπου η Κύπρος έχει υποβάλλει τρία έργα...

Ελλάδα - Ιταλία: Κοινή ενεργειακή πορεία
Μέσω της συνάντησης των δυο πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Ιταλίας βλέπουμε ότι υλοποιείται ένα κοινό στρατηγικό σχήμα περί διαχείρισης και αξιοποίησης της ενέργειας στη Μεσόγειο. Είναι ήδη γνωστό ότι υπάρχει το κοίτασμα Πύρρος (90km2) ακριβώς πάνω στη γραμμή οριοθέτησης των δυο χωρών, αλλά και το κοίτασμα Αχιλλέας (450km2) στην ελληνική ΑΟΖ...

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Προεδρία
Το Υπουργικό Συμβούλιο προετοιμάζεται ήδη να καθορίσει μερικές από τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει τον Ιανουάριο του 2014. Σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ άλλων παρουσιάζεται και το θέμα της ΑΟΖ ως βασικός άξονας. Το περιβάλλον, οι θαλάσσιες ζώνες και οι ΑΟΖ στη Μεσόγειο...

Το έργο του Σόλωνα Κασίνη και η ΑΟΖ
Για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα την εμβέλεια του έργου του Σ. Κασίνη τα πράγματα είναι πολύ απλά, αφού είναι σε όλη τη διαδικασία της αξιοποίησης της Κυπριακής ΑΟΖ από την αρχή των πρώτων διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο το 2001...

Ελληνική ΑΟΖ και εθνική βούληση
Στην πατρίδα μας, ο καθένας μας εξηγεί ότι τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης κι ότι δίχως αυτή τίποτα δεν γίνεται. Η ιστορία μας περιγράφει βέβαια άλλα δεδομένα και κατά συνέπεια ξέρουμε πού πρέπει να γράψουμε την πρώτη άποψη. Διότι στην πραγματικότητα υπάρχουν μερικές θέσεις και μερικές πράξεις που δεν προέρχονται αποκλειστικά από τον πολιτικό χώρο, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι ακριβώς μια από αυτές τις σημαντικές περιπτώσεις...

Ο αγώνας του ελληνικού ζεόλιθου
Ο αγώνας του ελληνικού ζεόλιθου είναι ανάλογος με τον αγώνα της ελληνικής ΑΟΖ διότι πρόκειται περί ενός εθνικού θέματος. Πρέπει λοιπόν να ξεπεραστούν οι τοπικές αντιπαραθέσεις και να καταλάβουμε ότι η μάχη δεν έχει σχέση αποκλειστικά με τα δικαστήρια. Η ουσία είναι αλλού.

La battaglia per le zeoliti greche
La battaglia per le zeoliti greche è simile alla battaglia per la Z.E.E. greca, perché si tratta di una questione nazionale. Si devono quindi superare le discordanze locali e capire che la battaglia non è in relazione esclusivamente alle cause legali. La sostanza è altrove...

Ενεργοποίηση της υψηλής στρατηγικής της ΑΟΖ
Η ελληνοαμερικανική συνάντηση κλείνει ένα κύκλο επαφών με ξένα κράτη για το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όλες οι χώρες που είναι γύρω μας, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γνωρίζουν ότι θα θεσπίσουμε την ελληνική ΑΟΖ και ότι έχουμε βρει ...

Τοποστρατηγική προσέγγιση της Μεσογείου
Τα νέα δεδομένα περί υδρογονανθράκων ενισχύουν την τοποστρατηγική προσέγγιση της Μεσογείου διότι αναδεικνύουν το πλαίσιο των αγωγών και των διακλαδώσεών τους. Έτσι η έννοια της τοπολογικής γειτονιάς εμπλουτίζεται και δημιουργεί νέες συμμαχίες που ανατρέπουν τωρινά δεδομένα. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αντλούν από το παρελθόν, την δύναμή τους για την προσέγγιση του μέλλοντος...

Το θάρρος της ελληνικής ΑΟΖ
Όταν κάποιοι είναι άπιστοι μόνο τα γεγονότα μπορούν να τους αλλάξουν κι όταν κάποιοι κατηγορούν αυθαίρετα τους πάντες για τα πάντα, πάλι τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Ποιος θυμάται πόσες κατηγορίες άκουσε ο Τάσσος Παπαδόπουλος όταν προωθούσε το θέμα της κυπριακής ΑΟΖ και των υδρογονανθράκων της Κύπρου;

Οι υδρογονάνθρακες της ελληνικής ΑΟΖ
Οι υδρογονάνθρακες της ελληνική ΑΟΖ είναι πλέον μια χειροπιαστή πραγματικότητα που δεν πρέπει να εγκλωβιστεί μέσα σε μια αναμενόμενη γραφειοκρατία. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι αποτελεσματικές για να είμαστε ελκυστικοί ως προς τους επενδυτές...

Du modèle français à la ZEE grecque.
L'étape suivante à la proclamation de la ZEE n'est pas seulement sa délimitation et son exploitation mais aussi sa défense. Elle doit être pensée en amont conjointement avec le processus de la déclaration. La France étant un modèle pour la déclaration et l'exploitation de la ZEE grecque...

Η ΑΟΖ ως στρατηγικός πλούτος της Ελλάδας
Όταν παλεύεις καθημερινά με προβλήματα τακτικής, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λύση στρατηγική. Όταν λειτουργείς πάντα στα επείγοντα ή στην εντατική, ο χρόνος σου λείπει τόσο πολύ που δεν συνειδητοποιείς ότι τον χρειάζεσαι για να σκεφτείς διαφορετικά τη δράση σου. Διότι η δράση όταν δεν είναι προετοιμασμένη από την σκέψη όχι μόνο δεν έχει ουσία, αλλά το νόημά της είναι απλώς τυπικό...

Από το αδιανόητο στο άναμμα της φλόγας
Η ΑΟΖ της Κύπρου αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι κι ως μικρό κράτος μπορείς να έχεις υψηλή στρατηγική και να θέσεις το αδιανόητο ως στόχο ακόμα κι όταν όλοι οι άλλοι το αντιληφθούν και το θεωρήσουν ουτοπία. Οι περισσότεροι δεν πίστευαν ούτε στην αξία της ΑΟΖ της Κύπρου, ούτε ότι υπήρχαν υδρογονάνθρακες και ειδικά φυσικό αέριο...

Η συμβολή του Interconnector EuroAsia στην ενεργειακή Ελλάδα
Η εξέλιξη των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Interconnector EuroAsia δεν δίνει μόνο προοπτικές στην Ελλάδα αλλά δημιουργεί και απαιτήσεις για το ελληνικό δίκτυο. Και τα πράγματα είναι αντικειμενικά, διότι η δυνατότητα που παρέχει είναι 2GW, ενώ η διασύνδεση GRITA μπορεί να υποστηρίξει 0,5GW...

Υψηλή στρατηγική και μικροπολιτικές
Είναι μερικοί που ακόμα και σήμερα λόγω ραγιαδισμού πιστεύουν στην έννοια της μικροπολιτικής για να τα βγάλουν πέρα επηρεάζοντας καταστάσεις και δεν έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτές τις κινήσεις όταν βρισκόμαστε στο πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής...

Βαθυμετρικοί χάρτες και σενάρια διαδρομών
ια να εξετάσουμε επιστημονικά και τεχνικά τα διάφορα σενάρια διαδρομών των ηλεκτρικών καλωδίων και των αγωγών, πρέπει απαραίτητα να έχουμε βαθυμετρικούς χάρτες ακρίβειας. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι πρέπει να είναι γνωστή σε όλους η περιοχή της θάλασσας που βρίσκεται μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου...

Από το απέραντο γαλάζιο στο απόλυτο μπλε


Εισαγωγή στη θαλασσοστρατηγική
Αν εξετάσουμε τη γεωστρατηγική ως αντικείμενο επιστημονικό που ασχολείται με τη γεωγραφία και τη στρατηγική, μέσω της τοποστρατηγικής που ασχολείται με την τοπολογία και τη στρατηγική, τότε μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ως τομέα που μελετά τις αποστάσεις και τις επαφές ειδικά για την ξηρά, δηλαδή τη γη...

Τα Διαπόντια νησιά και η ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε τα Διαπόντια νησιά μόνο και μόνο από πλευράς ξηράς, έχουμε την εντύπωση ότι η Ερείκουσα, οι Οθωνοί και το Μαθράκι, αποτελούν μια λεπτομέρεια για το Ιόνιο. Το στρατηγικό λάθος αυτής της εκτίμησης αποδεικνύεται με πολλαπλό τρόπο. Ο πρώτος τρόπος, που είναι ήδη ιστορία στην ουσία, είναι η συμφωνία περί υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας το 1977...

Ευρωμεσογειακή προσέγγιση
Όταν εξετάζουμε ένα χάρτη δυσκολευόμαστε να δούμε τη δυναμική που κρύβει η στατική του. Κοιτάζουμε την εικόνα και δεν βλέπουμε το έργο. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε τα θεμελιακά του στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν...

Το αναγκαίο λιμάνι της Ερείκουσας
Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης του λιμανιού της Ερείκουσας, είχαμε την εμπειρία μέσα στο πλαίσιο του τρίτου μας Masterclass τοποστρατηγικής, να δούμε το δρομολόγιο μας να ακυρώνεται και να αναγκαστούμε να φτάσουμε την επόμενη μέρα λόγω απλώς ανέμου με 5 beaufort...

Πάνω στο βράχο


Η ελληνική ΑΟΖ


Το γαλάζιο τοπίο
Εδώ και μήνες εξηγούμε ότι το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι ένα διπολικό πλαίσιο, αλλά ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος, όπου οι παίκτες έχουν στρατηγικές συμπεριφορές, που αναζητούν το μέγιστο όφελος σε συλλογικό επίπεδο...

Η ΑΟΖ της Δήλου
Αν πιστεύεις ότι η Δήλος δεν έχει ΑΟΖ...

98% μεθάνιο το Φυσικό Αέριο Κύπρου
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Υδρογονανθράκων της Κύπρου ανακοίνωσε επίσημα πλέον ότι στο κοίτασμα Αφροδίτη του οικοπέδου 12 της Κυπριακής ΑΟΖ βρήκαμε φυσικό αέριο με 98% μεθάνιο. Αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αν και ήταν αναμενόμενο από τους ειδικούς είναι πια μια πραγματικότητα που αποδεικνύει ότι η όλη προσπάθεια είναι αξιόπιστη λόγω τεχνογνωσίας...

Η συμφωνία με την Ιταλία
Η συμφωνία με την Ιταλία για την αρχή των διαβουλεύσεων για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, είναι το πρώτο χειροπιαστό βήμα για την καθιέρωση της ΑΟΖ, δηλαδή για την εφαρμογή της υψηλής στρατηγικής της πατρίδας μας. Με την Ιταλία υπάρχει ήδη συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας από το 1977...

Οι πολλαπλές επαφές της ελληνικής ΑΟΖ
Οι πολλαπλές επαφές της ελληνικής ΑΟΖ είναι πλέον μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς ν’ αμφισβητήσει. Αυτές οι επαφές με βάση την ΑΟΖ αποδεικνύουν ότι η ελληνική ΑΟΖ αλλάζει ήδη τη γεωπολιτική μας θέση, διότι τώρα διεκδικούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δίχως να παραμένουμε παθητικοί...

Η ελληνική ΑΟΖ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Η ελληνική ΑΟΖ έχει πια ξεφύγει από την παγίδα της τοπικής αντιπαράθεσης και δεν κουβαλά πλέον τα προβλήματα ενός διπολικού πλαισίου που καθηλώνει την στρατηγική μας σε επίπεδο τακτικής, λες και αυτό να έχει κάποιο νόημα στη γεωστρατηγική. Τώρα πια βλέπουμε ακόμα και θεσμικούς φορείς να προωθούν επίσημα το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ δίχως να έχουν τις παλαιότερες επιφυλάξεις της διπλωματίας...

Η αλλαγή φάσης με την ΑΟΖ
Με τα νέα δεδομένα για την ελληνική ΑΟΖ, μεγάλοι αντίπαλοι της που προωθούσαν αποκλειστικά το θέμα της υφαλοκρηπίδας, έχουν αλλάξει γνώμη και τώρα θεωρούν όχι μόνο ότι η ελληνική ΑΟΖ είναι ένα δίκαιο κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά ότι είναι και απαραίτητη για την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη...

Ο κάβουρας που έτρωγε πάγο


Ο Τουρισμός και η ΑΟΖ
Ο Τουρισμός και η ΑΟΖ είναι δύο ισχυρά στοιχεία για τον Ελληνισμό και δεν πρέπει κανένα από αυτά να επισκιάσει το άλλο. Ο Τουρισμός υπάρχει ήδη στην Ελλάδα και είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον Πολιτισμό μας αλλά και για την οικονομία μας...

Από την οικονομία στη στρατηγική της ΑΟΖ
Αν η οικονομία είναι γρήγορη είναι γιατί λειτουργεί με την κοινωνία και σχετίζεται με τη λήθη. Αν η στρατηγική είναι αργή είναι γιατί λειτουργεί με την Ανθρωπότητα και σχετίζεται με τη μνήμη. Μέσω της βραδύτητας εξετάζει τον κόσμο για να είναι με τον Χρόνο και όχι με τον καιρό. Διασχίζει όλο το χρονικό διάστημα οριζόντια...

Νέες σεισμικές έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ
Νέες σεισμικές έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, αρχίζει η εταιρία CGG-VERITAS στο οικόπεδο 9 για την κοινοπραξία ENI-KOGAS. Αυτή η νέα εξέλιξη στον τομέα των υδρογονανθράκων επιβεβαιώνει την αξία της κυπριακής ΑΟΖ...

Επίσημα σεισμικά δεδομένα και ελληνική ΑΟΖ
Με τα πλέον επίσημα σεισμικά δεδομένα της εταιρείας PGS αλλά και του ΥΠΕΚΑ περνάμε σε μία άλλη φάση για το θέμα της αξιοποίησης της ελληνικής ΑΟΖ. Τώρα είναι το επιστημονικό και το τεχνολογικό που συμβαδίζουν πρακτικά και πιέζουν πάνω στο πολιτικό σκέλος. Δεν υπάρχει πια καμία αμφισβήτηση των εκτιμήσεων, αφού τώρα έχουμε δεδομένα. Κατά συνέπεια, πολλοί αλλάζουν πορεία και ενισχύουν πια το πλαίσιο της ΑΟΖ...

Νέες κυπριακές συμμαχίες
Η πρόσφατη απόφαση του Λιβάνου να ενισχύσει το συμμαχικό πλαίσιο της Κύπρου, σε ενεργειακό επίπεδο, αποτελεί μια ξεκάθαρη αλλαγή φάσης, αφού τώρα η διαχρονική οριζόντια στρατηγική ενεργοποιείται μέσα σ’ ένα στρατηγικό μείγμα, όπου διαφορετικές κρατικές προσεγγίσεις συντονίζονται για να επιτευχθεί ο ίδιος κοινός στόχος αυτής της υψηλής στρατηγικής...

Η αντίστροφη μέτρηση της απελευθέρωσης της Κύπρου
Πολλά έχουν ειπωθεί για το κυπριακό αλλά λίγα έχουν γίνει επί της ουσίας. Μια σημαντική φάση ήταν βέβαια η περίοδος του εθνικού αγώνα 1955-1959. Στη συνέχεια, όμως, βλέπουμε τη Συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου του 1960 που προετοιμάζει το υπόβαθρο της εισβολής του 1974 δίχως να το αντιληφθεί η πλειοψηφία...

Συνεχίζουμε με τα οικόπεδα 5 και 6 στην Κυπριακή ΑΟΖ
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου αποφάσισε επιτέλους να ακολουθήσει ουσιαστικά την υψηλή στρατηγική της αξιοποίησης της κυπριακής ΑΟΖ, συνεχίζοντας το δεύτερο γύρο αδειοδότησης με τα οικόπεδα 5 και 6. Έτσι αρχίζει και η διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία ENI-KOGAS στην οποία έχουν παραχωρηθεί τα οικόπεδα 2,3 και 9. Το ενδιαφέρον αυτής της νέας πράξης είναι ότι αφήνει πίσω όλες τις φοβίες μερικών δικών...

Βιβλίο: Το ενεργειακό μέλλον και το περιβάλλον
Τώρα που οι Έλληνες έχουν καταλάβει την αξία και το μέγεθος της Ελληνικής ΑΟΖ και τα δεδομένα των υδρογονανθράκων, έρχεται το βιβλίο του Μιχάλη Οικονομίδη και της ομάδας του, να μας διδάξει πρακτικά και αποτελεσματικά την επιστήμη της ενέργειας και τις επιπτώσεις της στο γεωπολιτικό γίγνεσθαι...

Εποικοδομητικές Στρατηγικές
Εδώ και μερικά χρόνια ακούμε φωνές στην πατρίδα μας που κατηγορούν τα πάντα γιατί όλα πάνε στραβά, λες και κάποτε πήγαιναν ίσια, γιατί δεν υπάρχει κράτος, λες και κάποτε υπήρξε. Στην αρχή πιστεύαμε ότι είχαν να πουν κάτι το ουσιαστικό αφού φώναζαν και τις ακούσαμε. Στην συνέχεια προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τις πρακτικές εφαρμογές από όλη αυτή τη βαβούρα...

Το λογότυπο του μέλλοντος


Με τη στρατηγική του αδύναμου
Με τη στρατηγική του αδύναμου μπορείς ν’ αλλάξεις τα δεδομένα του κόσμου, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείς να αποκτήσεις τίποτα. Όταν εξετάζουμε όμως χώρες σαν την Ελβετία, το Λουξεμβούργο ή τη Μάλτα και αναλύσουμε τα ιστορικά τους δεδομένα και την ανάπτυξη τους είναι δύσκολο να μην αντιληφθούμε ότι η ίδια τους η ύπαρξη αποτελεί ένα ισχυρό αντιπαράδειγμα στην κοινή λογική που νομίζει ότι ένα μικρό κράτος δεν μπορεί να έχει υψηλή στρατηγική...

Η δικαίωση της Ερείκουσσας
Με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του λιμανιού της Ερείκουσσας προχωρά ένα βήμα παραπέρα το θέμα της ΑΟΖ στα Διαπόντια Νησιά και αυτή η επιτυχία πρέπει να θεωρηθεί ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας των κατοίκων της Ερείκουσσας που ενώ αντιμετώπιζαν συνεχώς εμπόδια δεν σταμάτησαν ποτέ τον αγώνα τους...

Εισαγωγή στην Υπεριδέα
Αν κανείς δεν έχει βρεθεί σε κάποια ζωή του στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη δύσκολα μπορεί να επινοήσει την Υπεριδέα που θεμελιώνεται πάνω στη θάλασσα και στα λιμάνια της, διότι έχει την εντύπωση ότι τα λιμάνια είναι της ξηράς κι όχι της θάλασσας, ενώ αποτελούν την απάντηση στην ανάγκη της θάλασσας...

Άλλο διαχείρηση κι άλλο εκμετάλλευση
Υπάρχουν κινήσεις που θεωρούμε ότι είναι πετυχημένες γιατί εξετάζουμε μόνο το τακτικό επίπεδο δίχως να δίνουμε σημασία στο στρατηγικό επίπεδο, ενώ είναι το μόνο που έχει νόημα σε εθνικό επίπεδο...

Άλλο διαχείριση κι άλλο εκμετάλλευση
Υπάρχουν κινήσεις που θεωρούμε ότι είναι πετυχημένες γιατί εξετάζουμε μόνο το τακτικό επίπεδο δίχως να δίνουμε σημασία στο στρατηγικό επίπεδο, ενώ είναι το μόνο που έχει νόημα σε εθνικό επίπεδο...

Οι γεωπολιτικές διαστάσεις της ΑΟΖ και του Ζεόλιθου
Λόγω έλλειψης γνώσεων και τεχνικών στους τομείς της ΑΟΖ και του ζεόλιθου, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι γραφικές λεπτομέρειες της πατρίδας μας και ότι η ουσία είναι η οικονομική κρίση. Μόνο που από τότε που το λένε τίποτα δεν έχει αλλάξει και οι ίδιοι περιμένουν ακόμα το φως χωρίς να αντιληφθούν ότι έχουμε δύο φάρους...

Η δυναμική της χρονοστρατηγικής
Η δυναμική της χρονοστρατηγικής δεν εγκλωβίζεται στην σκακιστική έννοια του tempo, είναι ικανή να δράσει και εκτός σκακιέρας, τουλάχιστον της συμβατικής. Διότι εκ φύσης δεν περιορίζεται μέσα σ’ ένα χώρο. Λειτουργεί με τις υπερχορδές σαν το παράδειγμα του βιβλίου που δεν μπορούμε, δίχως να κάνουμε λάθος να το περιορίσουμε σαν ένα σύνολο φύλλων...

Η ένωση μεταξύ Κρήτης και Κύπρου
Αν κάποιος άκουγε χωρίς να ξέρει τίποτα, ότι θα υπάρξει ένωση μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, θα έλεγε απλώς ότι είναι αδιανόητο. Αν άκουγε ότι θα είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση, θα έλεγε ότι είναι ουτοπία. Ενώ αν μάθει για το EuroAsia Interconnector, θα πει ότι είναι όραμα...

Η ΑΟΖ ως κυρίαρχο θέμα της Ελληνικής Προεδρίας
Με την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουμε σε μια νέα φάση, η οποία θα δώσει έμφαση στην ενέργεια και στη θάλασσα. Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πρέπει να είναι κυρίαρχο, διότι είναι το πεδίο που ενσωματώνει και τις δύο έννοιες...

Η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον μία πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα η Ευρωζώνη έχει 18 μέλη πια με την ένταξη της Λετονίας. Έτσι με 28 κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακολουθήσει για αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2014, τις γραμμές που επέλεξε η ελληνική προεδρία και στις οποίες θα δώσει έμφαση...

Η ΑΟΖ ως πολιτικό κριτήριο
Με την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αποκτά ένα επιπλέον ενδιαφέρον, αφού μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως πολιτικό κριτήριο με πυρήνα το θέμα της αξιοπιστίας...

ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Καινοτομία
Τώρα συνειδητοποιούμε ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, ο Ζεόλιθος και η Καινοτομία μπορούν ν’ αποτελέσουν βασικά στοιχεία για να θεμελιώσουμε την Υψηλή μας Στρατηγική σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Όταν έχεις υδρογονάνθρακες και υδρίτες μεθανίου στη θάλασσά σου, όταν έχεις ορυκτό πλούτο στη γη σου, όταν έχεις νοημοσύνη στην έρευνά σου κι όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι μαζί σου, δεν επιτρέπεται να σε πληγώνει η μιζέρια της καθημερινότητας...

Δεν υπάρχει γαλάζια ενέργεια δίχως ΑΟΖ
Δεν υπάρχει γαλάζια ενέργεια δίχως ΑΟΖ και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους αν θέλουν να καταλάβουν τι διακυβεύεται τους επόμενους μήνες με την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς θα έχουν την εντύπωση ότι κάτι υπάρχει. Ενώ εντός των 6 ΝΜ δεν υπάρχει τίποτα το ουσιαστικό που μπορεί να γίνει με αυτή την έννοια....

Η ενέργεια της θάλασσας
Όταν έχεις μια χώρα σαν την πατρίδα μας κι αναρωτιέσαι τι μπορείς να κάνεις, είναι απλώς θέμα νοημοσύνης ή μάλλον έλλειψης. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον ήλιο και τη θάλασσα που είναι τεράστιες μορφές ενέργειας. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και μέσω της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ορθολογικά και στρατηγικά...

Συνεχίζει η πορεία του EuroAsia Interconnector
Συνεχίζει η πορεία του EuroAsia Interconnector μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τρίτη φάση και τις οριστικοποιήσεις του όλου πλαισίου που ενισχύει την κυπριακή και την ελληνική ΑΟΖ αλλά διασφαλίζει επίσης και το...

13000 Υπογραφές για την Ελληνική ΑΟΖ. (Dessin sur papier grain moyen)


Ας ασχοληθούμε με τις μεγάλες στρατηγικές λύσεις
Αντί ν’ ασχολούμαστε με τοπικές λεπτομέρειες που δεν οδηγούν πουθενά, ας ασχοληθούμε με τις μεγάλες στρατηγικές λύσεις. Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν είναι μόνο μια επιφάνεια, αλλά η προέκταση του στρατηγικού βάθους της θάλασσας. Η ιστορία του μέλλοντος της Κύπρου είναι γραμμένη με θαλασσινό γράμμα και στηρίζεται πάνω στην αξιοποίηση της κυπριακής ΑΟΖ...

Ελληνική ΑΟΖ και Greece Mega Project
Το όραμα της ελληνικής ΑΟΖ επηρεάζει ήδη την πραγματικότητα αφού δημιούργησε ήδη τη βάση δεδομένων Greece Mega Project που περιλαμβάνει 12.500 km σεισμικών γραμμών της PGS, 9.000 km επανεπεξεργασμένων και 9.000 km πρόσθετων...

Η ανάκαμψη ως καινοτομία
Σε έναν κόσμο όπου όλοι μιλούν για την ανάπτυξη, δίχως να δείχνουν την παραμικρή υλοποίηση, η ανάκαμψη παρουσιάζεται ως μία καινοτομία. Και είναι όντως αυτό για την πατρίδα μας, αφού είναι ελάχιστοι αυτοί που πιστεύουν...

Η δράση της ελληνικής ΑΟΖ
Η δράση της ελληνικής ΑΟΖ μέσα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχίζει να γίνεται όλο και πιο προσιτή αφού σιγά σιγά χτίζονται τα θεμέλια της σε συντονισμό με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδετικός κρίκος που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία λειτουργεί καταλυτικά και προετοιμάζει τις προδιαγραφές μιας συμφωνίας οριοθέτησης των ΑΟΖ μας σε μεσογειακό πλαίσιο...

Από την ΑΟΖ στον στρατηγικό σχεδιασμό
Το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ επηρεάζει θετικά την ανάδειξη της θαλάσσιας περιοχής της Αδριατικής και του Ιονίου. Με την Ιταλία έχουμε συμφωνία υφαλοκρηπίδας από το 1977. Και το 2013, υπογράψαμε τη συμφωνία για την αρχή...

Η Αδριατική και το Ιόνιο ως αοζικός άξονας
Η Αδριατική και το Ιόνιο δεν είναι μόνο δύο περιοχές που εφάπτονται, αλλά κι ένα ιστορικό πέρασμα που δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την Ελλάδα και την Ιταλία, αφού αφορά ταυτόχρονα και τις χώρες...

La mer Adriatique et la mer Ionienne comme axe de la ZEE
La mer Adriatique et la mer Ionienne, ne sont pas seulement deux zones qui se jouxtent, mais aussi un passage historique qui n'est pas lié exclusivement à la Grèce et à l'Italie, puisqu’il concerne aussi simultanément les pays de l'ex-Yougoslavie et de l'Albanie...

Δεν αρκεί να έχεις ΑΟΖ
Δεν αρκεί να έχεις ΑΟΖ αν δεν την υποστηρίζεις με πράξεις. Αλλιώς παραμένει ένα θεωρητικό και νομικό πλαίσιο που δεν αλλάζει τίποτα για την πατρίδα μας. Η αξία της ΑΟΖ δεν προέρχεται από τη θέσπιση ή τις οριοθετήσεις...

Πέρα της αμφισβήτησης, το πολιτικό έργο
Το θέμα της ελληνικής ΑΟΖ είναι πια ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο τους ειδικούς. Έχει γίνει πια μια χειροπιαστή πραγματικότητα που απασχολεί κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να ζήσει το μέλλον της πατρίδας μας. Έτσι η ΑΟΖ γίνεται και αντικείμενο συζήτησης και αμφισβήτησης από τον καθένα...

Η Κρήτη και το EuroAsia Interconnector
Το EuroAsia Interconnector είναι το ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, για να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια, που θα προέρχεται από την καύση του μεθανίου των κοιτασμάτων των τριών χωρών...

Ελληνική ΑΟΖ στο Δουβλίνο
Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί πριν μερικούς μήνες ακόμα ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια αναφορά στην ελληνική ΑΟΖ στο Δουβλίνο και μάλιστα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ξέρουμε ήδη την απάντηση διότι είναι απλή: σχεδόν...

Η μεταμόρφωση της Ελλάδας μέσω της ΑΟΖ
Η μεταμόρφωση της Ελλάδας μέσω της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης έχει αρχίσει, ενώ ακόμα περιμένουμε τη θέσπισή της από την πατρίδα μας. Πιο συγκεκριμένα, οι ξένοι παράγοντες δεν μας εξετάζουν πια μόνο και μόνο ως...

Ενεργειακά Στρατηγήματα
Στον τομέα της μεταφοράς της ενέργειας, αν είσαι μόνο και μόνο πέρασμα, πρέπει πάντα να προετοιμάζεσαι για μια αλλαγή φάσης, όπου η αλλαγή περάσματος γίνεται για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι βέβαια καλό να αξιοποιείς την ιδιότητα σου ως πέρασμα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ποντάρεις μόνο και μόνο πάνω σε αυτό, διότι αλλιώς θα βρεθείς αργά ή γρήγορα σε φάση απόλυτης ενεργειακής εξάρτησης...

Ενεργειακά έργα και ΑΟΖ
Η δράση της ελληνικής και της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης πάνω στις πατρίδες μας είναι τόσο μεγάλη που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί τις συνθήκες του μέλλοντος που αποτελούν πλαίσιο για την αλλαγή φάσης...

Το timing της Ελληνικής Προεδρίας


The timing of the Greek Presidency
The timing of the Greek Presidency of the European Union is extremely appropriate and positive regarding the issue of the Greek Exclusive Economic Zone and especially its establishment. In 2004, Cyprus established its EEZ after joining the European Union...

Μεγάλα κοιτάσματα και Ελληνική ΑΟΖ
Οι έρευνες συνεχίζονται στην ελληνική ΑΟΖ και σιγά σιγά επιβεβαιώνονται όλες οι εκτιμήσεις μας όσον αφορά στην τοποθεσία των μεγάλων κοιτασμάτων στόχων που αποτελούν τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα της πατρίδας μας...

ΑΟΖ, Ρεβυθούσα και Ερωτήματα
Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της πατρίδας. Είναι ένας από τους δεκατρείς αντίστοιχους σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, που λειτουργούν στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη...

Ιστορική αναδρομή της ελληνικής ΑΟΖ
Αν θέλαμε να καταλάβουμε πραγματικά την αξία της ελληνικής ΑΟΖ μέσα σ’ ένα ιστορικό πλαίσιο κι όχι μόνο μέσω του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, έχει όφελος να υλοποιήσουμε τους χάρτες της ελληνικής ΑΟΖ ανάλογα ...

Ελληνική ΑΟΖ και Χρονοστρατηγική
Με τα νέα δεδομένα που περιμένουμε λόγω της χάραξης των οικοπέδων στην ελληνική ΑΟΖ στις περιοχές του Ιονίου και Νότια της Κρήτης, αντιλαμβανόμαστε επί του πρακτέου την εξέλιξη των πραγμάτων και των διαδικασιών. Αυτή τη φορά δεν μιλούμε πια για έρευνες εντός των εθνικών χωρικών υδάτων που έχουν παραμείνει στα 6ΝΜ...

Ευρωπαϊκό πλαίσιο και Ελληνική ΑΟΖ
Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πια επίσημο και αφορά άμεσα την ελληνική ΑΟΖ. Το νοητικό σχήμα που ακολουθήθηκε βασίζεται στη γενίκευση της κυπριακής προσέγγισης μέσω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει μετά, και μάλιστα δυναμικά στη θέσπιση της ΑΟΖ και την επικύρωση της οριοθέτησης μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου...

Θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ
Ακόμα και με το επίτευγμα της Ελλάδας με τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα που πληρούν όλα τα γεωστρατηγικά κριτήρια, υπάρχουν δικοί μας που δεν κατάλαβαν τη σημασία αυτού του βήματος. Είναι προφανές ότι ξέχασαν ότι τα ...

ΑΟΖ, FIR και ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα
Επειδή η ΑΟΖ της Ελλάδας είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη από το FIR Αθηνών έχουμε μια σημαντική διαφορά με την κυπριακή ΑΟΖ, η οποία εντάσσεται στο FIR Λευκωσίας. Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι η ελληνική ΑΟΖ έχει κοινή τομή με τα FIR Tirana, Brindisi, Roma, Τripoli, Cairo αλλά και Μάλτας, η οποία δεν έχει σημείο επαφής όσον αφορά στην ΑΟΖ...

Τα Νέα δεδομένα στο Λεβιάθαν
Τα Νέα δεδομένα στο Λεβιάθαν αποδεικνύουν σε όλους τους μίζερους και τους ηττοπαθείς με τα ενεργειακά θέματα και ειδικά για το φυσικό αέριο ότι τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα προς τη σωστή κατεύθυνση όταν γίνονται...

Άλλο αντιεισβολικά κι άλλο αντικατοχίκα
Πολλοί αυτήν την περίοδο οργανώνουν αντικατοχικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι επετειακές και δεν αντιλαμβάνονται ότι επί της ουσίας η επέτειος αφορά μόνο και μόνο την εισβολή και όχι την κατοχή, ενώ το μεγαλύτερο...

ΑΟΖ και θαλάσσια οικόπεδα μέσης γραμμής
Με τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα η Ελλάδα εισχωρεί σε μια ενεργειακή εποχή που προετοιμάζει την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων μας. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε προσεχτικά και βέβαια αποτελεσματικά μέσω των θαλάσσιων οικοπέδων μέσης γραμμής, δηλαδή των οικοπέδων που εφάπτονται στις ΑΟΖ της Αλβανίας, της Ιταλίας και της Λιβύης...

Έξι νέα θαλάσσια κοιτάσματα στην Κύπρο
Την ώρα που όλοι συζητούν ακόμα αν υπάρχουν αρκετά αποθέματα, για να δημιουργηθεί ένας τερματικός σταθμός υγροποίησης στην Κύπρο, αφού δεν ξέρουν ότι έχει ήδη αποφασισθεί από τους επίσημους φορείς, η ενεργειακή...

Ο Οσαναγόρας και η Κυπριακή ΑΟΖ
Μετά από την Αφροδίτη ως κοίτασμα του θαλάσσιου οικοπέδου 12 της Κυπριακής ΑΟΖ, έρχεται η σειρά του Οσαναγόρα στο 9. Ενώ το 12 είναι ένα από τα πιο φτωχά τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ, το 9 είναι το πιο ακριβό από όλα. Γι’ αυτό...

Η ΑΟΖ ως αιχμή στρατηγικής
Η ΑΟΖ δεν είναι απλώς μια οικονομική ζώνη σαν τις άλλες. Η ΑΟΖ είναι αιχμή υψηλής στρατηγικής ενός έθνους που ζει εδώ και αιώνες με τα θεμέλια της θάλασσας. Έτσι η ΑΟΖ λειτουργεί στο πλαίσιο της τοποστρατηγικής που...

The EEZ as a Strategic peak
The EEZ is not just an economic zone like the others. The EEZ is the peak of high strategy of a nation which lives for centuries on with the foundations of the sea. So the EEZ, acts under a topostrategic contex that allows an introduction to chronostratigics...

Πλάγια επίθεση που δεν χρησιμοποιεί μόνο και μόνο μετωπικά προβλήματα
Πολύ συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο σε συνδυασμό με την ΑΟΖ μπορεί να μας επιτρέψει να παίξουμε πραγματικά, στρατηγικά και ορθολογικά. Δημιουργώντας μια πλάγια επίθεση που δεν χρησιμοποιεί μόνο και μόνο μετωπικά προβλήματα...

Η πίεση που ασκεί η ΑΟΖ πάνω στο εθνικό μας θέμα
Όλο το θέμα της ΑΟΖ μερικοί από μας θεωρούν πως είναι ένα θέμα, για μερικούς καπιταλιστικό, για άλλους ότι είναι απλώς εμπορικό, για άλλους οικονομικό και δεν καταλαβαίνουν την πίεση που ασκεί η ΑΟΖ πάνω στο εθνικό μας θέμα...

Στρατηγικές κινήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ
Όσοι πίστευαν ότι η Κυπριακή διαπραγματευτική ομάδα δεν έχει πολλά περιθώρια συζήτησης γιατί η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος και συνομιλεί με τεράστιες εταιρείες βλέπουν και πάλι ότι έκαναν λάθος, διότι βέβαια δεν ...

Strategic moves in the Cyprus EEZ
Those who believed that the Cypriot negotiating team does not have much room for debate because Cyprus is a small country and it deals with huge companies they can see again that they were wrong, because of course they never take in to account that the one that has the dominant strategy in the negotiations is always the one who has the EEZ.
At any time they can change the overall direction...


Νέο βήμα στην Κυπριακή ΑΟΖ
Τα αρχικά βήματα της κυπριακής ΑΟΖ έγιναν το 2003 με τη συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Στη συνέχεια θεσπίστηκε η ΑΟΖ το 2004. Ακολούθησε η συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου το 2007...

Η ελληνική ΑΟΖ αγγίζει και την Αυστραλία
Η Αυστραλία είναι γνωστή στον ενεργειακό τομέα και ειδικά στους υδρογονάνθρακες γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται στις κορυφαίες χώρες σε αυτές τις δραστηριότητες. Η Αυστραλία γνωρίζει τοπικά το ελληνικό στοιχείο με 600.000...

The Greek EEZ reaches out to Australia
Australia is known in the energy sector and especially in that of the hydrocarbons and for this reason is amongst the leading countries in these activities.
Australia knows locally the Greek element in 600,000 different ways and this has contributed substantially to its relations with Greece.
Australia makes intense use of the Greek merchant fleet, since with it,it transports half ...


Ελληνική ΑΟΖ και Αυστραλιανή Τεχνογνωσία
Η Αυστραλιανή τεχνογνωσία στα LNG είναι δεδομένη. Και αυτό συμβάλλει στην ανοδική πορεία της Αυστραλίας στον τομέα της εξαγωγής φυσικού αερίου σε μορφή LNG. Επίσης η Αυστραλία διαθέτει ένα τεράστιο τομέα για επενδύσεις, ...

Greek EEZ and Australian expertise
Australian expertise in LNG is established. And this contributes to Australias increase in exporting natural gas in LNG form.
Australia also provides a huge field for investments, which is in fact one of the largest in the world.
Therefore it was only expected that the marine plots of the Greek EEZ would take the interest of the Federation, but also that of the companies operating ...


Η τριπλή Αοζική προσέγγιση
Η τριπλή Αοζική προσέγγιση της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου που έχουν ένα κοινό τριπλό σημείο επαφής λόγω της ΑΟΖ τους, είναι πλέον μια πραγματικότητα. Διότι δεν μιλούμε πια μόνο και μόνο για την οριοθέτηση της ...

Triple EEZ approach
The triple EEZ approach of Egypt, Greece and Cyprus, which is a common triple point of contact due to their EEZ, is now a reality. Because we are not only just talking anymore regarding the delimitation of the EEZ between Egypt and Cyprus as in 2003. Now there is an enhanced decision between the two sides, which is practically supplemented also by the presence of Greece, that has the second larges...

Τουρκική απασχόληση
Όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται χωρίς εσένα, πρέπει να βρεις μια απασχόληση για να πείσεις τους δικούς σου ότι κάνεις κάτι. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται και η Τουρκία με το θέμα...

The EEZ preparation
There are many who are dealing with the Cypriot EEZ, due to the presence of a single seismic, which doesn't do anything substantial. There are however others, less of course, and rarer, who are still working for the benefit of Greece and Cyprus through the notion of the EEZ. Because the agreement regarding Search and Rescue was not a final result, but an intermediate one, for further ...

Τριπλή αοζική συμμαχία
Ετοιμάζεται τριπλή αοζική συμμαχία στο πλαίσιο της σταθερότητας της περιοχής που βρίσκεται στο τριπλό σημείο Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Οι ισχυρές προδιαγραφές που έχουν βάλει οι τρεις χώρες πλέον στον τομέα της ...

The triple EEZ alliance
The triple EEZ alliance is prepared, in the context of the stability of the region, located in the triple point of contact, of Greece - Cyprus and Egypt. The powerful standards set by the three countries in the sector of hydrocarbon utilization, is a preparation for radical changes in the Eastern Mediterranean. The whole field is supported by the European context, which seeks, due to energy ...

Η συμβολή του Χριστιανισμού
Όλοι αναρωτιούνται ποια είναι η θέση της Εκκλησίας της Κύπρου όσον αφορά στην επίλυση του κυπριακού, επειδή η επικοινωνία δεν είναι απαραίτητα και συνεννόηση. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα...

Η οριοθέτηση ΑΟΖ ως τριπλό όραμα
Η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου είναι πλέον στο κοινό πρόγραμμα των τριών χωρών ως όραμα. Η συμφωνία του Καΐρου ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τις επίσημες υπογραφές των οριοθετήσεων μεταξύ ...

The demarcation of the EEZ as a triple vision
The demarcation of the EEZ of Greece, Cyprus and Egypt is now in a joint program of the three countries, as a vision. The Cairo agreement, opens the path widely for the official signatures of the demarcations between Greece and Egypt, and Greece and Cyprus, but of course also the extension of the existing agreement between Cyprus and Egypt...

ΑΟΖ και η σημασία του συμπλέγματος Καστελλορίζου
Παλαιότερα υπήρχε μια αμφισβήτηση όσον αφορά στη Γαύδο από την πλευρά της Λιβύης, αλλά τώρα, από τότε που κάναμε σεισμικά στη Νότια Κρήτη έως τη μέση γραμμή, ενσωματώσαμε τη δράση της Γαύδου που προσφέρει στην ελληνική ...

EEZ and the importance of the Kastellorizian cluster
In the past, there was a Libyan questioning regarding Gavdos, but now, since we did seismic in Southern Crete down to the middle line, we have incorporated the Gavdos effect, which is offering the Greek EEZ in excess of 2428 Km2, with no problem whatsoever, and continue with talks regarding the signing of a formal de jure agreement. In a similar fashion, the tripartite of Cairo, triggers the effec

Προετοιμασία οριοθετήσεων ΑΟΖ
Μετά την ανακοίνωση και τη χάραξη των 20 θαλάσσιων οικοπέδων στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης, η Ελλάδα βρίσκεται σε άλλο στάδιο λόγω της αρχής του γύρου αδειοδότησης, αφού οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να...

Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΟΖ και Απελευθέρωση
Οι προοπτικές της ΑΟΖ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές από όλο και περισσότερους πολίτες των δύο χωρών του Ελληνισμού. Και τα οικονομικά δεδομένα έρχονται να ενισχύσουν την υψηλή μας...

Ο ελληνικός γύρος αδειοδότησης είναι πλέον επίσημος
Με τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γύρος αδειοδότησης των θαλασσιών οικοπέδων της ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης είναι πλέον επίσημος για όλους. Δεν πρόκειται πια για ένα ...

The Greek licensing round is now official
With the publishing of the official journal of the European Union, the licensing round of the marine plots of the Greek EEZ , in the Ionion and those of Southern Crete is now official to all. It is no longer just a Greek vision, but also a European reality, which does not allow grounds for disputing to anyone, since all countries which have a point of contact with the middle line of the Greek EEZ,

Η σύνθεση της ΑΟΖ
Όταν ασχολείσαι χρόνια με το θέμα της κυπριακής ΑΟΖ και στη συνέχεια έρχεται η ελληνική ΑΟΖ να το ενισχύσει, βλέπεις μια σειρά από πράγματα που το ένα ακολουθεί το άλλο, η μια απελευθέρωση ακολουθεί την άλλη...

EuroAsia Interconnector και ΑΔΜΗΕ - QUANTUM ENERGY LTD
Οι εξελίξεις με το καλώδιο EuroAsia Interconnector είναι σημαντικές τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις διάφορες άδειες που έχουν δοθεί μετά από την κατάθεση πολλών εξειδικευμένων εκθέσεων αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η αρχική...

Αναβαθμισμένες οι εκτιμήσεις για την Αφροδίτη
Ενώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολλοί που δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχουμε όντως φυσικό αέριο, έρχονται οι ίδιες οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εξόρυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη να ...

Υπολογισμοί στο τριπλό σημείο επαφής ΑΟΖ
Οι επιπτώσεις της τριμερούς του Καΐρου είναι και πρακτικές, διότι πρόκειται να κάνουμε ουσιαστικά τρεις συμφωνίες με βάση το τριπλό σημείο επαφής της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου. Η ύπαρξη αυτού του τριπλού...

Η ρηματική διακοίνωση της Κύπρου
Η ρηματική διακοίνωση της Κύπρου που απεύθυνε στον ΟΗΕ όσον αφορά στην παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από την Τουρκία μέσω του σεισμικού σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι ένας επιπλέον πόντος για την Κύπρο...

Η ενέργεια της Κύπρου
Με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την κυπριακή ΑΟΖ, βλέπουμε ότι οι υδρογονάνθρακες έχουν πάει σ’ ένα στάδιο που δεν έχει μόνο σχέση με οικονομικά δεδομένα. Κι εκεί που όλοι μιλούσαν μόνο και μόνο ...

Η διπλή ΑΟΖ του Ελληνισμού
Πολλοί αναρωτιούνται γιατί στην Ελλάδα είμαστε τόσο υπέρμαχοι της κυπριακής ΑΟΖ, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΖ και δεν έχουμε αρχίσει τις οριοθετήσεις μας ακόμα και με τα κράτη που είναι θετικά προς ...

Στρατηγική Διασύνδεση στα Δωδεκάνησα
Με την ύπαρξη του EuroAsia Interconnector το τοπίο της συνδεσμολογίας αλλάζει ριζικά στα Δωδεκάνησα και μάλιστα σε επίπεδο στρατηγικό. Το ηλεκτρικό καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, θα μετατρέψει επί του πρακτέου το νησί της Κρήτης όχι μόνο σε κομβικό σημείο, αλλά και σε πεδίο δράσης όσο αφορά στα Δωδεκάνησα...

Όπου υπάρχει οικόπεδο. (ποίημα)


Wherever there's a block. (poem)


Τα θαλάσσια οικόπεδα. (ποίημα)


Το Ιταλικό τακούνι. (ποίημα)


Le talon italien. (poème)


Κάθε οικόπεδο της ΑΟΖ κι ένα κοίτασμα στόχος
Από τότε που εκδόθηκαν επίσημα στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, όλοι αναρωτιούνται με ποιον τρόπο έγινε η τεμάχιση και κατά πόσο είναι αποτελεσματική σε σχέση με την ελκυστικότητα για το ενδιαφέρον των ειδικών εταιρειών...

Η οικονομική αξιοπιστία
Η οικονομική αξιοπιστία είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα για την πατρίδα μας, όχι μόνο σε σχέση με τους ξένους, όπως νομίζουν οι περισσότεροι αλλά και για μας τους ίδιους, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια ...

The economic credibility
The economic credibility is one of the most important issues for our country, not just in relation to foreigners, as most people think, but also for ourselves, since it is the only way to sustain a beingness.
The problem of course is that again, most believe that financial problems are solved in an economical way. So we economise on diplomacy and we economise on our strategy, and as a ...


Εθνικά Χρονικά
Δεν είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε καρέκλες σε μερικούς που δεν έχουν ιδέα τι είναι τα εθνικά θέματα, διότι συνεχώς ασχολούνται με τοπικά και τοπικιστικά θέματα. Οι βουλευτές δεν είναι βοηθοί δημοτικών συμβουλίων...

Η γεωπολιτική αξία του κοιτάσματος Αμαθούσα
Η γεωπολιτική αξία του κοιτάσματος Αμαθούσα δεν προέρχεται από τα τωρινά δεδομένα, αλλά από τη συνέχεια του προγράμματος των γεωτρήσεων της ENI-KOGAS. Ό,τι και να κάνει η Τουρκία, που προσπαθεί μάταια να παίξει κάποιο ρόλο...

Η ΑΟΖ ως εργαλείο απελευθέρωσης
Η ΑΟΖ δεν είναι μόνο μία οικονομική έννοια με την απλοϊκή προσέγγιση του θέματος. Δεν πρόκειται για μια λεπτομέρεια που χρησιμοποιούμε στον λόγο μας δίχως να σκεφτούμε τις επιπτώσεις για την πατρίδα μας...

Δημιουργοί Μέλλοντος
Έχουμε βαρεθεί τους πολιτικούς που συνεχώς μας εξηγούν ότι δεν γίνονται πολλά πράγματα λόγω της σκληρότητας της πραγματικότητας, διότι δεν ήταν ανάγκη να είναι υποψήφιοι. Ένας πολιτικός αξιολογείται μόνο με το έργο ...

The EEZ and the Greek spirit
When journalists themselves put across their questions to party leaders regarding the issue of the Greek EEZ, and ask in a direct manner whether they will finally proceed after the elections, the much talked about and highly anticipated demarcations and proclamation, we can understand as per the practical action, how much the Greek people developed regarding the issue, because now, they are not ...

Στρατηγικές υπενθυμίσεις για άσχετους και μη
Τόσο καιρό, κάθε φορά που αναφερόμαστε στα οικονομικά οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, έχουμε άτομα που τα αμφισβητούν λέγοντας ότι στην καλύτερη περίπτωση τα έσοδα θα έρθουν σε δεκαετίες, μάλιστα μιλούσαν ακόμα και ...

Η αξία της Καβάλας
Η αξία της Καβάλας είναι πολύπλευρη για τον Ελληνισμό, διότι συνδυάζει πολλές ιδιότητες που αποτελούν ένα στρατηγικό μείγμα στον τομέα των υδρογονανθράκων και γενικότερα της ενέργειας. Το λιμάνι της Καβάλας είναι ...

Η τουρκική γελοιότητα
Όταν λέμε στην Ελλάδα ότι δεν έχουμε σοβαρό κράτος, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε τι θα λέγαμε για ένα κράτος που δεν φοβάται το γελοίο. Τώρα βέβαια η λύση είναι απλή, αφού έχουμε το παράδειγμα της Τουρκίας. Όχι μόνο έκανε...

Ο Ελληνισμός δεν είναι για ξεπούλημα
Όταν ακούμε μερικούς υποψήφιους βουλευτές, μας δίνουν την εντύπωση ότι πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Ελληνισμός είναι για ξεπούλημα. Βέβαια ο κάθε ραγιάς και προσκυνημένος έχει το προσωπικό δικαίωμα να το κάνει, αλλά όχι ...

Η στρατηγική ανάκαμψη της Ελλάδας
Η στρατηγική ανάκαμψη της Ελλάδας δεν έρχεται με υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Με συμμαχικές συμφωνίες κι όχι με λόγια. Η αλλαγή φάσης με την Αίγυπτο και ταυτόχρονα με το Ισραήλ μέσω της Κύπρου είναι ένα γεγονός πάνω στο ...

Η ελληνική σκακιέρα
Η ελληνική σκακιέρα δεν είναι μόνο η ξηρά, αλλά και το απέραντο γαλάζιο, διότι με την ελληνική ΑΟΖ αλλάζουν όλα τα δεδομένα του παρελθόντος. Κι αν μερικοί δεν βλέπουν ακόμα τη συμβολή της στην ένωσή μας με την Κύπρο...

Το έπος του απέραντου γαλάζιου
Το έπος του απέραντου γαλάζιου δεν είναι ένα μυθιστόρημα ή ένα έργο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η ιστορία της ελληνικής ΑΟΖ. Ένα από τα σπουδαία της περιόδου που διανύουμε δεν είναι απαραίτητα αυτό που νομίζουμε...

Η Ήπειρος ως πεδίο αγώνα
Η Ήπειρος έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα που θεωρεί ότι τώρα είναι από τα ξεχασμένα μέρη. Νιώθει ότι είναι απλώς πέρασμα για τους περισσότερους, ενώ είναι πηγή ιστορίας για τον Ελληνισμό κι όχι μόνο σε μια χρονική φάση...

Η ΑΟΖ δεν είναι για τα κόμματα
Μπορεί να βάλει κάθε κόμμα την ΑΟΖ στο πρόγραμμά του, ακόμα κι αν είναι παντελώς άσχετο με το θέμα. Αυτό δεν μας πειράζει αφού σε κάθε περίπτωση δεν ποντάρουμε στα κόμματα για να γίνει η ελληνική ΑΟΖ. Επί της ουσίας είναι ...

The EEZ is not for the political parties
Every political party can add the EEZ issue in its program, even if it is totally irrelevant to the topic.That doesn't bother us in the least, since in no case do we rely on the political parties for the establishment of the Greek EEZ. In actual fact, it is our nation itself which will acquire it on demand. And at the right time, the representatives would have to agree. ...

Η δύναμη της ΑΟΖ
Η δύναμη της ΑΟΖ δεν είναι μόνο την οικονομία που αλλάζει, αλλά την στρατηγική που σου επιτρέπει να απαντάς ορθολογικά, και μάλιστα ντόμπρα και σταράτα, σε όσους είναι εγκλωβισμένοι μέσα στη μιζέρια τους και φοβούνται...

ΑΟΖ και Πελοπόννησος
Η ΑΟΖ δεν είναι μια μόνο εθνική οντότητα, έχει και επιπτώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας. Και η καλύτερη απόδειξη είναι ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων, που προβλέπει ότι το 5% των ελληνικών απολαβών πηγαίνει απευθείας στην ...

EEZ and Peloponnese
The EEZ is not a single national entity, it has also consequences on a regional level. And the best proof, is the Hydrocarbon Law, which foresees, that 5% of the Greek earnings, goes directly to the Region. We all talk about the Ionian Sea plots - which are 10 - and those south of Crete - which are 9 - but we must not forget the marine plot 11 of the Peloponnese Region...

Στα σωθικά της Ελλάδας
Στα σωθικά της Ελλάδας δεν βρίσκονται μόνο γη και πέτρα, αλλά και ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια είναι που θα βοηθήσει την Ελλάδα του μέλλοντος. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας, διότι είναι θεμελιακό για την στρατηγική μας...

Η συνέχεια του διαγωνισμού της ΑΟΖ
Όταν είσαι ικανός να δηλώσεις ότι θέλεις ν’ ακυρώσεις το διαγωνισμό αδειοδότησης που έχει αρχίσει για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, δεν είναι ότι είσαι επικίνδυνος για την πατρίδα, αλλά απλώς ανεύθυνο...

The continuity of the EEZ licensing round
When you are able to say that you want to cancel the licensing round of the marine plots of the Greek EEZ, which has started for the twenty marine plots of Greek EEZ, it's not that you're a danger for the nation, but simply irresponsible, and that you don't have an institutional national position. The problem with thοse statements is that they may well be unacceptable, because the one who makes...

The unacceptables of partisanship
The unacceptables of partisanship are obvious on national issues, because that enables the servile to be expressed and to be identified in a clear manner. Therefore, when we hear statements regarding the Greek EEZ, the marine plots, the zeolite, the innovations, we must be very careful, because details are manifested which are very important for the future of our nation. So, there are not mere

Επικίνδυνη ασχετοσύνη
Όποιος θεωρεί ότι πρέπει να σταματήσουμε την αξιοποίηση των είκοσι θαλάσσιων οικοπέδων της ελληνικής ΑΟΖ, για να δώσουμε προτεραιότητα στον αγωγό που θα περάσει από την Τουρκία, με το πρόσχημα ότι θα αναβαθμίσει ...

Απαράδεκτες κινήσεις κομματισμού
Όταν προκαλείς φοβίες μόνο και μόνο για να καταφέρεις να πείσεις τους δικούς σου για να κάνουν μια απαράδεκτη επιλογή πρέπει να είσαι ελεεινός. Όταν δημιουργείς με τις δηλώσεις ένα πλαίσιο αβεβαιότητας, για να φανεί

Navtex προπαγάνδας
Τελικά το δεύτερο Navtex που δήλωσε η Τουρκία ως πεδίο δράσης του σεισμικού της, αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 8 και 12. Στο Block 1 δεν υπήρξε καμιά υποψηφιότητα στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Το Block 8 είναι ακόμα ελεύθερο αν και έχει δηλώσει ενδιαφέρον γι’ αυτό η γαλλική εταιρεία Total μαζί με το Block 7...

The struggle of continuity
The goal is not visible when we are within a strategic context, because this is solely how the mental scheme of counterattack functions.
There is no need to examine merely what's visible, but on the contrary, to focus on the invisible which follows, in order to get prepared effectively and rationally...


EEZ and the Cypriot Church
The EEZ issue reaches everyone, not only in Cyprus but also in Greece.
But as in Cyprus it has passed on to a practical level, it has even more significance.
Also, we observe the following phenomenon, whenever we have new data, and it is quite positive, we consider it normal. Because we are in a context of defeatism.
And some utilize it in order to promote ideas of servility.<


ΑΟΖ και κυπριακή Εκκλησία.
Το θέμα της ΑΟΖ αγγίζει τους πάντες όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Όμως καθώς στην Κύπρο έχει περάσει σε πρακτικό επίπεδο, έχει ακόμα περισσότερη σημασία. Επίσης βλέπουμε το εξής φαινόμενο, κάθε φορά που έχουμε νέα δεδομένα όταν είναι πολύ θετικά, θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικά. Διότι είμαστε στο πλαίσιο της ηττοπάθειας...

Strategy on the chessboard of the marine plots
The new data presented regarding the Cypriot EEZ indicates that, even though the 13 marine plots are formally independent in regards to the licensing rounds, there are strong relationships which transform them to a topostrategic chessboard.
Already, in the second licensing round re the 12 marine plots, we saw that plots 2, 3 and 9 functioned as a triad and 10 and 11 as a pair.
Sinc


Η συνέχεια του αγώνα
Η συνέχεια του αγώνα καθορίζεται από τους αγωνιστές και από την ανάγκη που νοιώθουν να εκπληρώσουν μια αποστολή. Όταν αυτό αφορά το εθνικό πλαίσιο, τίποτα δεν αλλάζει λόγω των κομμάτων. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ...

French-Cypriot energy negotiations
Now thet we can objectively see that there are French-Cypriot energy negotiations regarding the licensing, while it was announced by all, that there was already a departure, nobody says that they had been wrong in their estimates, which they indeed presented as actual data.
So, the people who are under defeatism, heard that information and knelt even more for no reason.
It's furtherm


Οι αληθινές δηλώσεις της Total
«Η Total καταθέτει επικοικοδομητικές προτάσεις προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στην Κύπρο και να στηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την προοπτική περαιτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων στην κυπριακή...

Η σημασία των θαλάσσιων οικοπέδων
Η σημασία των θαλάσσιων οικοπέδων της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΖ δεν είναι μόνο και μόνο οικονομική, όπως θέλουν να πιστεύουν μερικοί. Τα θαλάσσια οικόπεδα είναι ένας άμεσος τρόπος να ενισχύσουμε την ΑΟΖ μας...

Η ανάδειξη της ελληνικής ΑΟΖ
Η ανάδειξη της αξίας της ελληνικής ΑΟΖ γίνεται μέσω των είκοσι θαλάσσιων οικοπέδων, είναι λοιπόν τεράστιας σημασίας το τι γίνεται με αυτά, αφού τηρούν τα γεωπολιτικά κριτήρια της συνεκτικότητας, του μεγέθους και ...

The emergence of the Greek EEZ
The emergence of the value of the Greek EEZ, occurs through the twenty marine plots, and it's therefore of enormous importance what happens to them, as they abide the geopolitical criteria of consistency, size and midline contact, but also the geo-economic criteria of seismic surveys, of deposits - aims, order, geology and mathematics.
Also, as the twenty marine plots have been issued in t


Οι γενικόλογες δηλώσεις έχουν επιπτώσεις
Υπάρχουν άτομα που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν γενικόλογες δηλώσεις δίχως να έχουν κανένα κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι ο λαϊκισμός δεν έχει όρια όσο είναι αποτελεσματικός. Το πρόβλημα όμως υπάρχει και ...

The generalized statements have their consequences
There are people who believe that they can make generalized statements without any cost. By doing so, they assume, that populism has no limits for as long as it is effective. But the problem exists, and it's actually serious, when it is experts who hear these statements. Now we have the tangible example of the hydrocarbons. When someone says that they will not touch a small lisencing round about ...

Inertia and inaction
Currently we see great inertia and inaction, as if everyone is in a waiting phase. Many have not yet realized what happened, what is happening and what is to happen. Others do not expect anything anymore and others expect everything.
The question is why wait?
When did waiting did good in our country?
Quite simply: never!
It is therefore important to get out of this


Δεν διαπραγματευόμαστε την ελληνική ΑΟΖ
Δεν διαπραγματευόμαστε την ελληνική ΑΟΖ, ούτε ακούμε τα κούφια λόγια κάθε κυβέρνησης που καθυστερεί την ανακήρυξη και τις οριοθετήσεις μας, διότι πρόκειται για ένα εργαλείο απελευθέρωσης για την πατρίδα μας. Πρέπει...

We do not negotiate the Greek EEZ
We do not negotiate the Greek EEZ, nor do we listen to the hollow words of any government that delays our proclamation and demarcations, because this is a tool of liberation for our homeland. So we must let go of the micropolitics and the partisanship approaches. As far as the ideologies of the type of capitalism and partisanship are concerned, not only they find us indifferent, but we want to...

Ο μεγάλος διαγωνισμός της ελληνικής ΑΟΖ
Ο μεγάλος διαγωνισμός για τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα εκδόθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Νοεμβρίου 2014, κατά συνέπεια πέρασαν τρεις μήνες και μένουν άλλοι τρεις για να υποβληθούν οι υποψηφιότητες των ...

The major lisencing round of the Greek EEZ
The major lisencing round regarding the twenty marine plots was issued in the European Union newspaper on November 13, 2014, therefore, three months past by, and three more are remaining in order for the nominations of the companies to be submitted.
There was no change so far even in the the syntax of the competition, which is recognized as lawful by the 28 member states, while it's contex


Η Ελλάδα συνεχίζει με τον Μεγάλο Διαγωνισμό
Η Ελλάδα συνεχίζει με τον Μεγάλο Διαγωνισμό που αφορά τα 20 θαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται στο Ιόνιο, κάτω από την Πελοπόννησο και Νότια της Κρήτης. Παρόλο που υπήρξαν μερικές παλινδρομήσεις, βλέπουμε ότι τα νέα ...

Greece continues with the large licensing Round
Greece continues with the large licensing round regarding the 20 marine plots located in the Ionian Sea, under the Southern Peloponnese and south of Crete. Although there were some regressions, we see that the new data follow the continuity in regards to the high strategy of our country. And this is important, since it derives from updates at both scientific and technical levels, which serve as ...

Η στρατηγική της ενέργειας και η ενέργεια της στρατηγικής
Όταν ακούμε συνεχώς οικονομικά δεδομένα έχουμε την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος γυρνά γύρω από αυτά κι ότι είναι η ουσία της ζωής. Ενώ η απλή εικόνα ενός ατόμου που κρατά χρήματα αλλά βρίσκεται στην έρημο δείχνει αμέσως...

From the state of subversion, to the energy of the people
In the beginning we had no oil, or gas.
Then, some were persuaded by specialists, that finally we have prospects for the hydrocarbons present in the Greek EEZ.
Then followed PGS's seismic surveys, and nobody longer insisted that we had nothing.
... We've started the procedures for the big licensing round regarding the 20 marine plots, but some said that it was early.
La


Από το κράτος της ανατροπής στην ενέργεια του λαού
Στην αρχή δεν είχαμε καθόλου πετρέλαιο ούτε φυσικό αέριο. Στη συνέχεια πείστηκαν μερικοί από τους υπεύθυνους ότι τελικά έχουμε προοπτικές για τους υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στην ελληνική ΑΟΖ. Μετά έγιναν οι έρευνες της PGS και κανένας πια δεν έλεγε ότι δεν έχουμε τίποτα. Αρχίσαμε τις διαδικασίες ...

Το σεισμικό φεύγει, το γελοίο παραμένει
Το σεισμικό φεύγει, το γελοίο παραμένει και ο λόγος είναι απλός. Όταν φεύγεις, ενώ δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και προσπαθείς να το αξιοποιήσεις διπλωματικά, δείχνει πόσο χαμηλά είναι το επίπεδό σου. Έχουμε τέσσερις...

Στρατηγικά δεδομένα της ENI
Επειδή ακούμε πολλές απόψεις και ερμηνείες για τις κινήσεις της ENI μετά από τις γεωτρήσεις στο κοίτασμα Ονασαγόρα και στο κοίτασμα Αμαθούσα, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας και αντικειμενικά δεδομένα που οδηγούν σε μια...

The strategic importance of the liquefaction plant in Cyprus
The strategic importance of the Cypriot liquefaction plant does not seem to be understandable to all, although, all are dealing with the issue of the islands hydrocarbons.
Being merely a passage for the gas pipelines is not sufficient in order to acquire stability on a national level.
What's important, is to be a source, and so to contribute added value to the product which you prod


Η στρατηγική σημασία του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου
Η στρατηγική σημασία του σταθμού υγροποίησης της Κύπρου δεν φαίνεται να είναι κατανοητή σε όλους, παρόλο που όλοι ασχολούνται με το θέμα των υδρογονανθράκων του νησιού. Το να είσαι μόνο ένα πέρασμα για τους αγωγούς δεν επαρκεί για να αποκτήσεις σταθερότητα σε εθνικό επίπεδο. Το σημαντικό είναι να ...

Η πραγματικότητα της ελληνικής ΑΟΖ
Σιγά σιγά, με την πάροδο του χρόνου η πραγματικότητα της ελληνικής ΑΟΖ γίνεται αντιληπτή από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Έχουν βοηθήσει, βέβαια, τα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο, Nότια της Πελοποννήσου και...

ΑΟΖ και Στρατηγική Μέλλοντος Ελλάδας
Όταν έγινε η πρώτη διάλεξη στην Πολυτεχνική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ελάχιστοι Έλληνες πίστευαν στην ελληνική ΑΟΖ ως μέλλον για την Ελλάδα. Κι όμως ο Κοσμήτορας επέμενε να γίνει η παρουσίαση των δεδομένων του μέλλοντος ...

Η Κυπριακή ΑΟΖ ανήκει στις 5 κοινότητες
Στη Κύπρο υπάρχουν πέντε κοινότητες: η αρμενική, η ελληνοκυπριακή, η λατινική, η μαρωνίτικη και η τουρκοκυπριακή. Κατά συνέπεια, η Κυπριακή ΑΟΖ ανήκει σε αυτές τις πέντε κοινότητες κι όχι μόνο σε δύο, όπως θα ήθελαν...

Κοίτασμα Αφροδίτη και Κυπριακή Νίκη
Από το 2011, με την αρχή της γεώτρησης στο κοίτασμα Αφροδίτη στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ, έχουμε ακούσει όλα τα σενάρια από διάφορους ειδικούς του τομέα με αντικρουόμενες ερμηνείες. Ακούσαμε ότι δεν υπήρχε...

Aphrodite Reserve and Cypriot victory
Since 2011, with the beginning of the drilling on the Aphrodite reserve, at marine plot 12 of the Cypriot EEZ, we have heard all scenarios from various experts in the field with conflicting interpretations.
We heard that there wasn't, that there was, but it was not sufficient, that it was less than expected, that its utilization would be pointless, that it was not a strategic reserve, that ...


Ο μεγάλος διαγωνισμός της Ελλάδας
Ο μεγάλος διαγωνισμός της Ελλάδας που αφορά στα είκοσι θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού τώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, διότι η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων των ...

Η στρατηγική της ενέργειας
Η ανακάλυψη φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα δεν θα είναι επαρκής για το μέλλον αν δεν υπάρξει στρατηγική της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια εποχή που να αφορά μόνο στις γεωτρήσεις, θα πρέπει αυτές να εντάσσονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης και ...

Ενάντια στη μετριότητα
Όταν δεν μπορείς να προτείνεις κάτι το εποικοδομητικό και κρύβεσαι πίσω από την μετριότητα, δεν αλλάζεις την κατάσταση, όσο και να το λες. Δεν επαρκούν οι δηλώσεις ούτε οι φιγούρες. Γι’ αυτό το λόγο, η πατρίδα μας χρειάζεται την ελληνική ΑΟΖ, τον ελληνικό ζεόλιθο, την ελληνική καινοτομία πέρα από τον τουρισμό...

Against mediocrity
When you can not suggest something constructive and you hide behind mediocrity, you don't change the situation, as much as you may insist you do. No statements nor showing offs are sufficient. For this reason, our country needs the Greek EEZ, the Greek zeolite and the Greek innovation, beyond tourism...

Η δύναμη της καινοτομίας
Η δύναμη της καινοτομίας είναι αισθητή στην Ελλάδα και ξέρουμε πόσο σημαντική θα είναι και στο μέλλον, αφού ανήκει με την ΑΟΖ και τον ζεόλιθο στους τρεις βασικούς πυλώνες της Ελλάδας του μέλλοντος. Επιπλέον τα άλλα δύο ..

Η ΑΟΖ υποστηρίζει τα νησιά μας
Λόγω της δομής της, η ΑΟΖ υποστηρίζει τα νησιά μας. Λειτουργεί με το πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας και αυτό είναι ενισχυτικό ακόμα και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Τώρα σε πρακτικό επίπεδο, αν σκεφτούμε ότι η Κύπρος κατάφερε να περάσει νομοθετικά το ΦΠΑ πάνω στην ΑΟΖ της, μπορούμε να ...

Νέες Διαπραγματεύσεις και ελληνική ΑΟΖ
Όσοι δεν έχουν καταλάβει ότι η ΑΟΖ ως θέμα δεν είναι ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος, μιλούν μόνο για την Τουρκία και αποδεικνύουν την ασχετοσύνη τους, αφού η ΑΟΖ αφορά 6 χώρες γύρω μας και τα 20 θαλάσσια οικόπεδα, 3 δηλαδή την Αλβανία, την Ιταλία και την Λιβύη. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχουμε άμεσα ...

Η εξόρυξη φυσικού αερίου
Η εξόρυξη φυσικού αερίου στην Κύπρο δεν είναι μόνο συμβολική. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυση του κυπριακού. Τόσα χρόνια ακούμε ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις επίσημες και ανεπίσημες κι όμως χωρίς κανένα αποτέλεσμα επί του πρακτέου. Τώρα μαθαίνουμε και τις προσπάθειες που έγιναν το ...

Ο ενεργειακός μοχλός
Όταν έχεις προβλήματα οικονομικής φύσης δεν πρέπει να περιορίζεσαι στον οικονομικό τομέα για την επίλυσή τους. Στην πραγματικότητα, η βάση της επίλυσης είναι η στρατηγική και η ενέργεια. Η πρώτη λειτουργεί ως εργαλείο πράξεων και η δεύτερη ως μοχλός που διευκολύνει αυτές τις πράξεις. Η στρατηγική ...

Ο ενεργειακός μοχλός
Όταν έχεις προβλήματα οικονομικής φύσης δεν πρέπει να περιορίζεσαι στον οικονομικό τομέα για την επίλυσή τους. Στην πραγματικότητα, η βάση της επίλυσης είναι η στρατηγική και η ενέργεια. Η πρώτη λειτουργεί ως εργαλείο πράξεων και η δεύτερη ως μοχλός που διευκολύνει αυτές τις πράξεις. Η στρατηγική ...

Το θαύμα του Ελληνισμού
Όταν κανείς δεν πιστεύει πια σε τίποτα, επειδή τον έχει απορροφήσει η καθημερινότητα της ύπαρξης και δεν βλέπει πια το μέλλον για τη ζωή του, τότε εμφανίζεται το θαύμα του Ελληνισμού. Αυτή η υπέρβαση, που άλλοι κατά καιρούς ονόμασαν άθλο, γιατί δεν μπόρεσαν να δουν πιο πέρα από την πραγματικότητα, γιατί ο ...

Τρεις προσφορές για τα θαλάσσια οικόπεδα
Με τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, μετά από παράταση δύο μηνών, του μεγάλου διαγωνισμού για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική ΑΟΖ, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν άγονο διαγωνισμό. Τελικά με όλα τα προβλήματα που...

Εθνικές αντοχές και ΑΟΖ
Φαίνεται από ανεπίσημες πηγές προς το παρόν ότι έχουμε μια τριπλή κοινοπραξία που ενδιαφέρεται για τα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ. Αυτή η κοινοπραξία αποτελείται από την Total, την Edison και τα Ελληνικά Πετρέλαια...

Ενέργειες για την Κρήτη
Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης με στρατηγικό τρόπο, πρέπει να σκεφτούμε από τώρα ότι Νότια της Κρήτης χρειαζόμαστε σεισμικές μετρήσεις που να μην είναι απλώς με τετράγωνα 40km x 40km αλλά 10km x 10km, όπως έχουμε στο Ιόνιο για να προσελκύσουμε πιο ...

Δεν υπάρχει λύση του Κυπριακού χωρίς ΑΟΖ
Δεν υπάρχει λύση του Κυπριακού χωρίς ΑΟΖ. Και τι εννοούμε μ’ αυτό το σχήμα, είναι απλό. Η Κύπρος έχει θεσπίσει την ΑΟΖ το 2004 κι έχει κάνει οριοθετήσεις με την Αίγυπτο το 2003, με τον Λίβανο το 2007 και το Ισραήλ το 2010. Από το 2011 έχει αρχίσει την έρευνα για φυσικό αέριο στα κοιτάσματα Αφροδίτη...

Η πραγματικότητα δεν θέλει πειθώ
Πολλοί από εμάς, θεωρούν ότι πρέπει να πείσουμε τους άλλους ότι η ελληνική ΑΟΖ διαθέτει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν ήδη χάρτες και μάλιστα εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, γιατί οι μελέτες έχουν προχωρήσει. Έτσι μπορούμε να ...

Τα ελληνικά κοιτάσματα Πύρρος και Αχιλλέας
Αντί να συζητούμε συνεχώς για προβλήματα που δεν έχουν καμιά λύση, γιατί είναι θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω σε θέματα οικονομικής φύσης, όπου δεν υπάρχει καμιά συμφωνία απόψεων, θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε στα κοιτάσματα πετρελαίου που βρίσκονται στην ελληνική ΑΟΖ και μάλιστα στο ...

Η στρατηγική Κύπρος
Η στρατηγική Κύπρος βλέπει ξεκάθαρα ότι το πλαίσιο της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πεδίο της η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Το πεδίο δράσης είναι η ενέργεια και το πεδίο μάχης, η απελευθέρωση. Η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΑΟΖ είναι αυτή που δίνει ώθηση στο Κυπριακό που δεν ...

Δύο τριμερείς, μια στρατηγική
Με τις δυο τριμερείς: Αίγυπτος – Ελλάδα – Κύπρος και Ελλάδα – Ισραήλ – Κύπρος, ακολουθούμε μια στρατηγική. Είναι αυτή της ΑΟΖ. Μπορούμε να κάνουμε τρεις οριοθετήσεις για να ενισχύσουμε το κοινό μας πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιούμε τις ενεργειακές μας συμμαχίες και τη διασύνδεση με την ...

Ιδιωτικοποιήσεις και SOCAR
Όταν είσαι ιδεολογικά αντίθετος στις ιδιωτικοποιήσεις, πώς μπορείς να πουλήσεις τον ΔΕΣΦΑ στην αζερική SOCAR; Όταν προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή εναλλακτικά μέτρα που οδηγούν σε ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον ανταγωνισμό, τότε προβλέπεις να πουλήσεις ουσιαστικά το ελληνικό δίκτυο φυσικού ...

Ο λιγνίτης δεν είναι προοπτική
Ο λιγνίτης δεν είναι προοπτική με τα προβλήματα που παράγει. Δεν σέβεται με τίποτα το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Ανήκει στο παρελθόν της Ελλάδας, όταν δεν είχε πολλές δυνατότητες, όταν δεν ήξερε για την ΑΟΖ και το φυσικό αέριο που ανήκει στην πράσινη ενέργεια. Δεν μπορούμε, λοιπόν, την ώρα που ήδη ...

Στρατηγική υποστήριξη Οθωνών
Δεν είναι ανάγκη να λες ότι αγαπάς τα νησιά μας και να μην πηγαίνεις. Ειδικά όταν είναι ακριτικά, δεν είναι ανάγκη να μιλάς για άγονες γραμμές. Μόνο όταν έχεις πάει Καστελλόριζο, Γαύδο, Ερείκουσα, Αγαθονήσι μιλάς επί του πρακτέου, έτσι και τώρα για τους Οθωνούς. Αντί ν’ αφήνουμε το νησί στο έλεος ...

Πολύς θόρυβος για το τίποτα
Πρωτύτερα είχαμε ακούσει τα πάντα για τον αγωγό South Stream και τελικά ήρθε η είδηση της ακύρωσης αυτού του προγράμματος που είχε ως στόχο να αποφύγει το πρόβλημα της Ουκρανίας. Κι ενώ αυτό το πρόβλημα βρίσκεται σε εξέλιξη, ειδικά στην Κριμαία, βλέπουμε ότι έχουμε τώρα μια άλλη εκδοχή με τον ...

Διευκρινήσεις περί ελληνικής ΑΟΖ
Θα ήταν καλό, οι δικοί μας δημοσιογράφοι όταν αναφέρονται σε δηλώσεις εκ μέρους της Αλβανίας περί της ελληνικής ΑΟΖ, να είναι ακριβείς όταν υπάρχει κάποια ανακρίβεια. Διότι με ανακρίβειες καταφέραμε να ακυρωθεί μία συμφωνία το 2009. Τώρα που έχουν χαραχτεί θαλάσσια οικόπεδα πάνω στην ελληνική ΑΟΖ ...

Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στη λιτότητα
Η λιτότητα φαίνεται αναπόφευκτη από τους μεν και καταστροφή από τους δε. Η λιτότητα είναι μονόδρομος αν δεν κάνεις τίποτα άλλο εκτός πολιτικής και οικονομίας. Και δεν αρκεί απλώς να λες ότι η λιτότητα είναι απαράδεκτη αν δεν προτείνεις τίποτα. Υπάρχει όμως και μια άλλη επιλογή που δεν έχει αξιοποιήσει η ...

Προετοιμασία Τριμερούς
Το θέμα του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται όλο και πιο έντονα στο προσκήνιο. Έτσι την ώρα που όλοι στρέφονται αποκλειστικά σε πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, η υψηλή στρατηγική της Ελλάδας ασχολείται με την ενέργεια και προετοιμάζεται για την επόμενη τριμερή μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου ...

Από τα καύσιμα στην παραγωγή
Όσοι δυσκολεύονται να δουν χειροπιαστά ποια είναι τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, αρκεί να εξετάσουν την κατανάλωσή μας στο θέμα των υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα είναι απλό να δούμε ότι σε αυτή τη φάση κρίσης που διανύουμε έχει μεγαλώσει η κατανάλωσή μας σε καύσιμα. Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα δεν ...

Οι ενεργειακές διασυνδέσεις
Οι ενεργειακές διασυνδέσεις είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης της τοποστρατηγικής στην εφαρμοσμένη στρατηγική. Διότι με τα καλώδια και τους αγωγούς δεν μιλούμε πια μόνο για γειτνίαση με τις επαφές μέσω της απόστασης, αλλά για σχέσεις μέσω της σύνδεσης κι αν αυτή εξελιχθεί μπορεί να γίνει και ...

Απαράδεκτη καθυστέρηση
Ενώ έχουμε τόσα προβλήματα, ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων για τον διαγωνισμό περί υδρογονανθράκων. Κάθε υποψηφιότητα έχει καταθέσει 100.000 Ευρώ για κάθε θαλάσσιο οικόπεδο, αλλά λόγω τραπεζικής αργίας καθυστερήσαμε και σ’ αυτό. Στο δεύτερο θαλάσσιο οικόπεδο έχουμε ...

ΑΟΖ και ζεόλιθος
Η ελληνική ΑΟΖ και ο ελληνικός ζεόλιθος είναι εργαλεία υψηλής στρατηγικής και εποικοδομητικές λύσεις, για να βοηθήσουν έμπρακτα την πατρίδα μας. Κατά συνέπεια, είναι θέματα που πρέπει να προωθήσουμε σε κάθε περίπτωση ό,τι και να γίνει...

Z.E.E. e zeoliti
La Z.E.E. greca e le zeoliti greche sono strumenti di alta strategia e soluzioni costruttive, per aiutare realmente la nostra patria. Di conseguenza, sono temi che dobbiamo promuovere verso ogni direzione qualunque cosa accada...

Προχωρά ο αγωγός Αφροδίτη - Αίγυπτος
Αφού η Κύπρος καθυστερεί να υλοποιήσει το όραμα του σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο και σπαταλά χρόνο με δήθεν προσπάθειες για το Κυπριακό, δίχως να περιμένει ν’ αξιοποιήσει αποτελεσματικά την κυπριακή ΑΟΖ, πάλι καλά που προχωρά ο αγωγός Αφροδίτη- Αίγυπτος. Κι ενώ η απόσταση Αφροδίτη...

Από το ΥΠΟΙΚ στο ΥΠΑΠΕΝ
Πόση νοημοσύνη χρειάζεται κανείς για να καταλάβει ότι σε μια οικονομική κρίση δεν μπορούν όλες οι λύσεις να βρεθούν στο Υπουργείο Οικονομίας, αφού αυτό μπορεί να διαχειριστεί μόνο και μόνο αυτά που έχει ήδη. Με άλλα λόγια, στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για εξοικονόμηση. Έτσι όσο δεν ...

Η συνέχεια του διαγωνισμού υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
Αν χρειάζεται να πάει ο Πρωθυπουργός στο ΥΠΑΠΕΝ για να προχωρήσει ο διαγωνισμός υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ας γίνει και αυτό. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσουμε τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που έχουν κόστος για την πατρίδα μας. Οι υποψηφιότητες έχουν κατατεθεί με τους ...

Hydrocarbon Research Institute in Cyprus
It is not enough that Cyprus has introduced her EEZ, has made three demarcations with Egypt, Lebanon, Israel, has signed up contracts with the
Nobel-Avner-Delek triple consortium, the ENI-Kogas dual consortium, with the Total co, offers hydrocarbon studies at six of her universities, but now is preparing the founding of a Hydrocarbon Research Institute in Larnaca.
In other words...


Ερευνητικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων στην Κύπρο
Δεν φτάνει που η Κύπρος έχει θεσπίσει την ΑΟΖ της, έχει κάνει τρεις οριοθετήσεις με την Αίγυπτο, τον Λίβανο, το Ισραήλ, έχει υπογράψει συμβόλαια με την τριπλή κοινοπραξία Nobel-Avner-Delek, με τη διπλή κοινοπραξία ENI-Kogas, με την εταιρεία Total, έχει σπουδές υδρογονανθράκων στα έξι πανεπιστήμιά της...

Η διδασκαλία του Χρόνου
Μαθαίνοντας όλο και περισσότερα για το παρελθόν προετοιμάζουμε καλύτερα το μέλλον. Αυτό το νοητικό σχήμα ισχύει για τις διαπραγματεύσεις, αλλά και για το μεγάλο διαγωνισμό υδρογονανθράκων. Όταν ανακαλύπτουμε ότι υπήρχαν στοιχεία αρνητικά εξ αρχής και στα δύο πλαίσια, μπορούμε εύλογα...

Ο στρατηγικός αγώνας του ΔΕΣΦΑ
Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι ένας στρατηγικός παίκτης για την πατρίδα μας ειδικά τώρα που έχουμε αναβαθμίσει τη Ρεβυθούσα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και που έχουμε αρχίσει την αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο με τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10 του διαγωνισμού ...

Νέα 3D σεισμικά για τον Πρίνο
Ενώ παλεύουμε για την ελληνική ΑΟΖ, είναι καλό να βλέπουμε και τα προγράμματα που γίνονται εντός ελληνικής κυριαρχίας, γιατί μπορούν να δώσουν παραδείγματα δράσης, όταν πρόκειται για νέα δεδομένα. Και ακριβώς αυτό ...

New 3D seismics for Prinos
While we're fighting pro the Greek EEZ, it is good to also see programs taking place within the Greek sovereignty, as they can give us examples for action in regards to new data.
And that is exactly what takes place right now, in regards with the 3D seismic data of Prinos which was delivered by the Energean to the Greek State through the Ministry of Enviroment, Energy and Climate Change...


Η συμφωνία είναι μόνο το πρώτο βήμα
Η συμφωνία είναι μόνο το πρώτο βήμα κι όχι το τελευταίο. Η συμφωνία απλώς ξεκαθαρίζει ένα πλαίσιο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να συνοδευτεί από το πεδίο, το πεδίο δράσης και πεδίο μάχης. Έχουμε και άλλα θέματα που ...

Από τη νέα διώρυγα του Σουέζ στη νέα τριμερή για την ΑΟΖ
Η διώρυγα του Σουέζ ήταν πάντα ένα γεωστρατηγικό σημείο από το 1869 και τώρα με το νέο άνοιγμα αποκτά νέα διπλή κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια είναι μία μεγάλη επένδυση για την Αίγυπτο. Κι ένας τρόπος να ενισχύσει αυτό το ...

From the new Suez Canal to the new trilateral re: the EEZ
The Suez Canal has always been a geostrategic point from 1869, and now with the new opening, it acquires new dual direction.
In this sense it's a great investment for Egypt.
And one way to enhance this focal point, is to create alliances directly at the sea area...
Egypt has done its EEZ demarcations with Cyprus since 2003 and it supported this agreement with the 2012 extensi


Η ανάδειξη του δυναμικού της ΑΟΖ
Η μεγάλη αλλαγή που προκάλεσε η ΑΟΖ στο στρατηγικό βλέμμα της Ελλάδας είναι ότι εξετάζει πια πολύ περισσότερες χώρες σε συνδυασμό με τις σχέσεις που έχουμε. Με την ΑΟΖ τώρα παίζουμε με την Αλβανία, την Ιταλία, τη Λιβύη...

Από την πρεσβεία της Κύπρου στην ενεργειακή ΑΟΖ
Με την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων στην πρεσβεία της Κύπρου στα Ιεροσόλυμα, δόθηκε η ευκαιρία στον Πρόεδρο του Ισραήλ και στη νέα πρέσβειρα να εκφραστούν και πάνω στα ενεργειακά και τη συνεργασία των δύο χωρών. Διότι οι δύο χώρες έχουν ήδη σχέσεις λόγω γεωγραφίας και ιστορίας, αλλά με ...

Αν είσαι για το μέλλον της Ελλάδας
Αν είσαι για το μέλλον της Ελλάδας δεν έχεις ανάγκη να ακούς όλα όσα λέγονται, γιατί μετά από χρόνια δεν θα κάνουμε πια καμία αναφορά σε αυτές τις αθλιότητες της κοινωνικής μιζέριας. Πρέπει να αποφύγουμε την τοπική...

Δεν υπάρχει λύση κυπριακού δίχως φυσικό αέριο
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι συζητήσεις περί επίλυσης του κυπριακού χωρίς την αξιοποίηση της κυπριακής ΑΟΖ μέσω της εξόρυξης του φυσικού αερίου, δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια λύση. Στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσουν σ’ ένα νέο σχέδιο και μόνο, το οποίο δεν θα γίνει αποδεκτό όταν όλοι ...

Η αναγκαιότητα της συμφωνίας Κύπρου και της Αιγύπτου
Αντί να σπαταλούμε πολύτιμο χρόνο με τοπικές συνομιλίες που δεν μπορούν εκ φύσης να έχουν την εμβέλεια κάποιας διακρατικής συμφωνίας, αφού δεν έχει παίξει ακόμα κανένα ρόλο ο ίδιος ο εισβολέας, θα ήταν καλό να έχουμε γνήσιες διαπραγματεύσεις που να οδηγήσουν σε μία συμφωνία με την Αίγυπτο...

Νέα κοιτάσματα στόχοι στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 στην Κύπρο
Όλοι έχουν ακούσει για το κοίτασμα Αφροδίτη στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 και μάλιστα φέτος για την απόδειξη της εμπορευσιμότητας μόνο που πολλοί έχουν την λανθασμένη εντύπωση, ότι πρόκειται για το μοναδικό κοίτασμα αυτού του θαλάσσιου οικοπέδου. Στην πραγματικότητα, από τα δεδομένα της ίδιας της ...

Τεχνοστρατηγικά ερωτήματα περί φυσικού αερίου της Κύπρου
Όταν υπολογίζουμε τα συνολικά στρατηγικά αποθέματα της Κύπρου με τα 13 θαλάσσια οικόπεδα της, ξέρουμε ότι μπορούν άνετα να υποστηρίξουν την κατασκευή του σταθμού υγροποίησης στον Βασιλικό. Μόνο που πρέπει η ίδια ...

Για την ανάδειξη των στρατηγικών αποθεμάτων Νότια της Κρήτης
Νότια της Κρήτης βρίσκονται στρατηγικά αποθέματα υδρογονανθράκων, τα οποία είναι τουλάχιστον κατά δέκα φορές μεγαλύτερα από αυτά που βρίσκονται στο Ιόνιο. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, πρέπει να έχουμε ακριβέστερα...

The contribution of the utilization of methane hydrates
We have repeatedly stated, that the Greek EEZ contains the largest reserves of methane hydrates in Europe and of course the European Union.
And while our estimates are based on the results of the recordings made by the European institutions: Geophysical institute of Trieste, GEOAZUR France, the University of Barcelona and the University of Bremen, there seems to be a problem in some, unders...


Η συμβολή της αξιοποίησης των υδριτών μεθανίου
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η Ελληνική ΑΟΖ εμπεριέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα υδριτών μεθανίου στην Ευρώπη και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι ενώ οι εκτιμήσεις μας έχουν στηριχθεί στα αποτελέσματα των καταγραφών που έκαναν τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα: Γεωφυσικής της Τεργέστης...

Η κυπριακή ΑΟΖ δεν ανήκει στους έποικους
Η κυπριακή ΑΟΖ ανήκει ως κυριαρχικό δικαίωμα στους πολίτες της Κύπρου κι όχι στους έποικους που έχουν τις απολαβές από άλλη ΑΟΖ. Επίσης για αυτούς που κοιτάζουν μόνο την πούγκα τους, πρέπει να αντιληφθούν ότι η κυπριακή...

The Cypriot EEZ does not belong to the settlers
The Cypriot EEZ belongs as a sovereign right of the citizens of Cyprus and not to the settlers who receive earnings from another EEZ.
Also for those who only care about their wallet, they should understand that the Cypriot EEZ is worth much more dimes, than the value of the reserve Aphrodite has to offer, since marine plot 12 is already worth more...


The efficiency of combustion of methane
Methane belongs to the family of alkanes, which follows the following equation: CnH2n+2.
To the same family also belong the ethane, the propane and the butane, which are gaseous.
From the pentane and thereafter we have liquid form...


Η αποτελεσματικότητα της καύσης του μεθανίου
Το μεθάνιο ανήκει στην οικογένεια των αλκανίων, η οποία ακολουθεί τον εξής τύπο: CnH2n+2. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν και το αιθάνιο, το προπάνιο και το βουτάνιο, τα οποία είναι αέρια. Από το πεντάνιο και μετά έχουμε υγρή μορφή. Η καύση του μεθανίου δίνει νερό και διοξείδιο του άνθρακα και ακολουθεί το εξής ...

Airborne Gravity Gradiometry of hydrocarbons
Following the first round of concession, namely the hydrocarbons small lisencing round, airborne gravity gradiometry will begin, within the Energean Oil & Gas program, with an aircraft of the Canadian company, Compagnie Générale de Géophysique (CGG).
This specializes in Airborne Gravity Gradiometry and a concrete example is the Falcon, which could simultaneously detect water, minerals ...


Αεροβαρυτική έρευνα υδρογονανθράκων
Σε συνέχεια με τον πρώτο γύρο παραχώρησης, δηλαδή τον μικρό διαγωνισμό υδρογονανθράκων, θ’ αρχίσουν οι αεροβαρυτικές έρευνες στο πλαίσιο του προγράμματος της Energean Oil & Gas μ’ ένα αεροσκάφος της καναδικής εταιρείας Compagnie Générale de Géophysique (CGG). Αυτό εξειδικεύεται στο ...

Η ENI αρχίζει νέα γεώτρηση στην αιγυπτιακή ΑΟΖ
Η ENI συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα των γεωτρήσεών της. Αφού έκανε δύο γεωτρήσεις στο θαλάσσιο οικόπεδο της κυπριακής ΑΟΖ στα κοιτάσματα Ονασαγόρα και Αμαθούσα, ανακοίνωσε ότι θα κάνει δύο γεωτρήσεις στην αιγυπτιακή...

L'ENI inizia la perforazione del nuovo pozzo nella Z.E.E. egiziana
L’ENI continua regolarmente il programma dei suoi pozzi. Dal momento che ha perforato due pozzi nel blocco in mare aperto della Z.E.E. cipriota nei giacimenti Onasagora e Amathousa, ha annunciato che perforerà due pozzi nella Z.E.E. egiziana. Ha terminato il primo con successo e per di più ora comincia il secondo. L’ENI-KOGAS come società fa ricerche nella Z.E.E. cipriota nei blocchi 2 e 3...

Κοινοτικό δίκαιο και φυσικό αέριο
Το άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου δεν είναι τίποτα από την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και δεν μπορεί να παρουσιαστεί, ούτε ως μη αναμενόμενη, ούτε θέμα γνήσιας διαπραγμάτευσης, αφού είναι το ελάχιστο που...

EU law and natural gas
The natural gas market opening, is nothing more than the application of the EU law, and therefore it can not be presented as an unexpected function, nor as an issue of genuine negotiations, since it is the minimum which is required to be done in order to have a common context re: the subject.
Additionally we must stress the fact that Greece, is not a gas producer at present.
...


Πλατφόρμα της ENI και αντανακλαστικές αντιδράσεις
Ενώ τόσο καιρό προσπαθούν να μας πουν ότι όλα είναι μέλι γάλα στις διαπραγματεύσεις ανακαλύπτουμε ότι μόλις γίνεται το παραμικρό, το οποίο μάλιστα είναι εντελώς φυσιολογικό και νόμιμο, βλέπουμε αμέσως αντανακλαστικές...

ENI's platform and reflexive reactions
While for so long they've been trying to tell us that everything is just right, as far as the negotiations are concerned, we discover that, once the slightest thing occurs, which indeed is completely normal and legitimate, we immediately observe reflexive reactions.
So what are these strange data?
Simply, the existence of ENI's platform, Saipem 10000 in the Egyptian EEZ, which is on...


Κυπριακή ΑΟΖ και νέα πολιτικά δεδομένα
Για όσους δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντική είναι η κυπριακή ΑΟΖ για την επίλυση του κυπριακού, τώρα βλέπουν ακόμα και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων παίζει ένα ρόλο. Όσοι νόμιζαν ότι υπήρχε από τη μια πλευρά η ΑΟΖ και ...

Η Ελλάδα στην ενεργειακή ένωση
Για να είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή ένωση, πρέπει να εναρμονίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με το ισχύον πλαίσιο του τρίτου ενεργειακού πακέτου της Ευρωπαϊκής...

Παγκόσμια πρωτιά του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου
Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος παραμένει πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη με μια συνολική αξία που ξεπερνά τα εκατό δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι ξεπερνά την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Γερμανία, τη Σιγκαπούρη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η αξία του ...

Η Κύπρος διαψεύδει το κατοχικό καθεστώς
Η Κύπρος διαψεύδει με ξεκάθαρο τρόπο το κατοχικό καθεστώς που μιλούσε για μία τελική ψευδοσυνεννόηση με την κυπριακή κυβέρνηση, για να μη συνεχίσουν οι έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, για να υπάρξουν οι διαπραγματεύσεις. Η κατηγορηματική διάψευση, αφού η κυβέρνηση απάντησε ότι το ...

Πολιτικό χιούμορ
Όταν δεν μπορείς πια να ομολογήσεις ούτε στον εαυτό σου πόσες αλλαγές έχεις κάνει για να σταθείς ως πολιτικός αναλλοίωτος, το μόνο που σου μένει είναι το χιούμορ γιατί αλλιώς δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε καν αυτά που...

Μετά τον εφιάλτη
Μετά τον εφιάλτη όλοι καταλαβαίνουν ότι τελειώνει μόλις ξυπνήσουμε και ποτέ πριν, διότι είναι κι αυτός ένα όνειρο. Πολλοί από τους δικούς μας πίστεψαν στο ανούσιο μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικό, αλλά τώρα αντιλήφθηκαν ότι αυτό το κριτήριο δεν επαρκεί βέβαια, αν δεν υποστηρίζεται από ένα στρατηγικό όραμα...

Νέα δεδομένα της PGS
Τα νέα δεδομένα της PGS με τις έρευνες που έκανε τόσο στο Ιόνιο όσο και Νότια της Κρήτης, όχι μόνο επιβεβαιώνουν στατιστικές μελέτες αναλογικής γεωλογίας που έχουμε και στο Institut Français du Pétrole και στο Canadian Petroleum Institute και αυτό παρόλο που τα σεισμικά ήταν σχετικά αραιά τελικά διότι ...

PGS's new data
PGS's new data, resulting from its research in both the Ionian and South of Crete, not only confirm the statistical studies of analogue geology, which could be also found at the Institut Français du Pétrole, and the Canadian Petroleum Institute, and that was the outcome even though the seismics were relatively sparse at the final stage, because initially they were frequent...

Το κοίτασμα Αχιλλέας προκαλεί στρατηγικούς θεσμικούς προβληματισμούς
Το πρόβλημα του κοιτάσματος Αχιλλέα που είναι καθαρά μέσα στην ελληνική ΑΟΖ, είναι ότι είναι κομμένο στα δύο. To 1/3 είναι μέσα στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 και τα 2/3 στο από κάτω, δηλαδή στο θαλάσσιο οικόπεδο 4. Αυτό δεν είναι καθόλου θετικό για κάποιον που θέλει να επενδύσει στην περιοχή εκτός αν ...

Η κατάρρευση του μύθου των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών πετρελαίου
Κάποτε η κοινή γνώμη θεωρούσε ότι οι πολυεθνικοί πετρελαϊκοί γίγαντες ήταν οι γνωστές σε όλους μας 7 αδελφές που έγιναν 6 στην συνέχεια με τις αγορές μεταξύ τους, δηλαδή η ExxonMobil, η Chevron, η Shell, η BP, η ENI & η TOTAL. Όμως ο κόσμος...

Σεισμικά δεδομένα Νότιας Κρήτης
Η επίσημη παρουσίαση δίχως μυστικότητα πια, της νορβηγικής εταιρείας PGS για τα σεισμικά δεδομένα Νότια Κρήτης, δεν μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη για το μέλλον, αφού η έκθεση εξηγεί ότι πρόκειται για μια συνοριακή περιοχή...

Σεισμικά δεδομένα Νότιας Κρήτης
Η επίσημη παρουσίαση δίχως μυστικότητα πια, της νορβηγικής εταιρείας PGS για τα σεισμικά δεδομένα Νότια Κρήτης, δεν μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη για το μέλλον, αφού η έκθεση εξηγεί ότι πρόκειται για μια συνοριακή περιοχή με δυναμικό. Με πιο πρακτικά λόγια έχουμε λασποηφαίστεια, εκπομπές φυσικού αερίου ...

Lo sviluppo strategico dei giacimenti della Z.E.E. greca
In passato avevamo puntualizzato che i giacimenti della Z.E.E. greca nel Mare Ionio che fossero stati localizzati avrebbero incluso quasi esclusivamente depositi (reservoirs) di calcare, i quali sono simili con quelli che sono stati scoperti di recente nella stessa zona, la maggior parte dei quali producono oggi petrolio nel Sud Italia ( Monte Grosso), nel Sud Adriatico (Rospo Mare), nel Nord ...

The strategic development of reserves in the Greek EEZ
We had previously stated that the reserves of the Greek EEZ , which are to be located in the Ionian Sea, include almost exclusively limestone deposits (reserves), which are similar to those recently discovered in the specific region, most of which produce oil today in southern Italy (Monte Grosso), in the Southern Adriatic (Rospo Mare), in the Northern Ionian Sea (Acquila), and in the Southern ...

Η στρατηγική ανάπτυξη κοιτασμάτων στην ελληνική ΑΟΖ
Στο παρελθόν είχαμε επισημάνει ότι τα κοιτάσματα της ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο Πέλαγος που πρόκειται να εντοπιστούν περιλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά ταμιευτήρες (reservoirs) ασβεστολίθου, οι οποίοι είναι παρόμοιοι με αυτούς που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην εν λόγω περιοχή, oι περισσότεροι των οποίων ...

Η ENI παραμένει στην Κύπρο
Είχαμε ακούσει πολλά για την αναχώρηση της Total από διεθνείς ειδήμονες και τελικά δεν έγινε τίποτα και παραμένει κανονικά στα θαλάσσια οικόπεδα 10 και 11. Το ίδιο έγινε και με την ENI μετά από τις γεωτρήσεις στον Ονασαγόρα ...

ENI remains in Cyprus
We had heard a lot by international experts about the departure of Total, and eventually nothing happened, as it remains as planned at marine plots 10 and 11.
The same occurred in regards to ENI after the drillings in Onasagoras and Amathusa, while ENI had sent her drilling rig for maintenance in Marseille, and also made a drilling in the Egyptian EEZ.
She also continues with a ...


Δεν πρέπει να χάσουμε δεύτερη ευκαιρία ανάδειξης κοιτασμάτων της ελληνικής ΑΟΖ
Από το 2010 αμέσως μόλις η τιμή του Πετρελαίου άρχιζε να ανακάμπτει πάνω από το επίπεδο των $80/βαρέλι, είχαμε επανειλημμένα δημόσια συστήσει στην Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες το συντομότερο δυνατόν για την ...

We mustn't miss the second chance of promoting the reserves of the Greek EEZ
Ever since 2010, and as soon as the price of oil began its upswing, reaching the above $80 per barrel level, we had repeatedly and publicly urged the Greek government to take initiatives as soon as possible in regards to the emergence and location of possible Greek deposits within the Greek EEZ.
Today oil prices are redused to the 2009 price level, ie $40 US dollars per barrel, and no one ...


Γιγαντιαίο Κοιτάσμα- Στόχος Νότια της Κρήτης δείχνει η PGS
Τον Ιούνιο του 2013 στο Λονδίνο η PGS παρουσίασε για πρώτη φορά τα πρώτα αποτελέσματα των υποθαλάσσιων σεισμικών καταγραφών της στο Ιόνιο Πέλαγος και Νότια της Κρήτης ...

PGS shows a Giant target-reserve south of Crete
In June 2013, PGS presented for the first time in London, the initial results of the underwater seismic surveys of the Ionian Sea and those south of Crete (Video Presentation of the PGS).
.
These recordings have already shown that, just 50 kilometers south of the Gulf of Messara, ie the marine plot 14 of the Greek EEZ, there is...


Γιγαντιαίο Κοίτασμα - Στόχος Νότια της Κρήτης δείχνει η PGS
Τον Ιούνιο του 2013 στο Λονδίνο η PGS παρουσίασε για πρώτη φορά τα πρώτα αποτελέσματα των υποθαλάσσιων σεισμικών καταγραφών της στο Ιόνιο Πέλαγος και Νότια της Κρήτης (Το βίντεο της Παρουσίασης της PGS)...

Διάταξη μάχης
Σε διάταξη μάχης πρέπει να είναι ο Ελληνισμός, γιατί είναι πολλά τα μέτωπα και σε πολλαπλά επίπεδα. Κι όσοι ασχολούνται με τον κομματισμό, τον δογματισμό και τον φανατισμό δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε τίποτα για τον απλούστατο λόγο...

Το κοίτασμα – στόχος Μίνωας
Το κοίτασμα στόχος Μίνωας που βρίσκεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 14 της ελληνικής ΑΟΖ είναι ένα απτό παράδειγμα για την αξία των κοιτασμάτων Νότια της Κρήτης. Λόγω της απόστασης, του βάθους και του μεγέθους αποτελεί μια ...

The target-reserve Minos
The target-reserve Minos, which is located within the marine plot 14 of the Greek EEZ, is a tangible example regarding the value of the reserves south of Crete.
Due to the factors, distance, depth and size, it's a challenge not only for the researchers and technicians, but for the whole of Crete as well.
It's also a reference point for the region's future.
We had already made...


Μέσω του κοιτάσματος Μίνωας
Το κοίτασμα Μίνωας που βρίσκεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 14 της ελληνικής ΑΟΖ, πρέπει ως στόχος να είναι γεμάτος με φυσικό αέριο, διότι ουσιαστικά κάθεται πάνω στο Olympic field, το οποίο έχει 19 ενεργά λασποηφαίστεια. Κι αυτό...

Through the Minos reserve
The Minos reserve which is located on marine plot 14 of the Greek EEZ, must be as a target filled with natural gas, because it's basically sitting on the Olympic field, which has 19 active mud volcanoes.
And that means that even at this stage they emit natural gas.
In other words we are not dealing only with deposits of another era, but with stocks which continue to be enhanced...


Η αξία της Λεκάνης του Ηροδότου κατά την PETROCHINA
Πρέπει όλοι να ενωθούμε, για να αναδείξουμε τον ορυκτό πλούτο της ελληνικής ΑΟΖ, ο οποίος είναι δεδομένος και προσφέρει άφθονες δυνατότητες οικονομικής ανόρθωσης, πράγμα που ήδη το έχουν αντιληφθεί και επίσημα δηλώσει...

The value of the Herodotus Basin according to PETROCHINA
We must all unite and make an effort to highlight the mineral wealth of the Greek EEZ, which is for granted and it provides ample opportunities for economic recovery, a fact which already has been realized and officially declared by most European, Americans, Australians, Russians and most recently the Chinese experts.
We only recently became aware, that one of the biggest companies in the ...


Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Zohr και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
Η πρόσφατη ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Zohr από την ιταλική εταιρεία ENI στην ΑΟΖ της Αιγύπτου, έρχεται να δικαιώσει έναν αγώνα ετών που δίνουμε για να πείσουμε τους πολιτικούς της Ελλάδας για την αξία της ...

Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος
Η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Zohr είναι η απόδειξη ότι η τριμερής Αίγυπτος, Ελλάδα, Κύπρος δεν είναι μόνο και μόνο ένα πολιτικό τέχνασμα, αφού πρόκειται ουσιαστικά για την ανάδειξη του γεγονότος που...

Egypt, Greece, Cyprus
The discovery of the hyper gigantic reserve Zohr, is proof that the tripartite of Egypt, Greece and Cyprus, is not merely a political ploy, since it's regarding the highlighting of the fact created by the hydrocarbons in the region.
The Aphrodite reserve of Cyprus and the Zohr reserve of Egypt, come to enhance the exact same context, that is, the independence of the European Union in the ...


Ενάντια στο θράσος της ασχετοσύνης
Όταν η ασχετοσύνη είναι τόσο μεγάλη, μόνο το θράσος μπορεί να την κρύψει. Οι δηλώσεις που έγιναν προεκλογικά έδιωξαν κυριολεκτικά τις ξένες εταιρείες που ήταν υποψήφιες στον Μικρό Διαγωνισμό που αφορά το Κατάκολο, τον ...

Άλλο πειραματισμός κι άλλο εμμονή
Στον τομέα της ενέργειας, η έλλειψη στρατηγικής είναι καταστροφική, διότι έχει πολλές επιπτώσεις και σε πολλούς τομείς. Έτσι ο πειραματισμός ενώ είναι κατανοητός για κάποιους που δεν σχετίζονται, μετατρέπεται σε ...

The Zohr reserve and the Cypriot strategy
All those who have tried for so long to reduce the total value of the Cypriot marine plots, in order to give exclusive priority to the Aphrodite reserve, went through the process of encouraging the creation of a pipeline connecting the reserve with Egypt, instead of supporting a liquefaction plant in Cyprus.
And in order to justify this approach, which is very conservative in an ...


Το κοίτασμα Zohr και η κυπριακή στρατηγική
Όσοι προσπάθησαν τόσο καιρό να μειώσουν τη συνολική αξία των κυπριακών θαλάσσιων οικοπέδων, για να δώσουν αποκλειστική προτεραιότητα στο κοίτασμα Αφροδίτη, μπήκαν στη διαδικασία να παροτρύνουν την δημιουργία ενός αγωγού που συνδέει το κοίτασμα με την Αίγυπτο, αντί να τροφοδοτήσουν ένα σταθμό ...

Νέα δεδομένα για τη στρατηγική της Ελλάδας
Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Zohr αλλάζει τη μεσογειακή σκακιέρα λόγω του μεγέθους του, αφού πρόκειται για υπεργιγαντιαίο. Δεν αναβαθμίζει μόνο την Αίγυπτο, αλλά της προσφέρει και αυτάρκεια. Έτσι η σημασία αυτού ...

Η κυπριακή ΑΟΖ ενάντια στον ραγιαδισμό
Είναι μερικοί που λόγω ραγιαδισμού θέλουν την Κύπρο να είναι ανίκανη να αποκτήσει μία ισχυρή γεωπολιτική για να είναι πάντα έρμαια των άλλων. Πριν μία δεκαετία δεν ήθελαν ούτε καν ν’ ακούσουν την έκφραση ΑΟΖ και δεν ...

The Cypriot EEZ against servility
There are some, who due to their servility, want Cyprus to be incompetent to obtain strong geopolitics, so as to always remain at the mercy of others.
A decade ago, they didn't even want to hear the expression EEZ, and did not applauded its adoption.
Furtheron, as they could not resist its intensity and the dynamics of the demarcations, they tried to tell us that natural gas is just ...


Το περιουσιακό δεν είναι λεπτομέρεια
Απ’ ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συνειδητή προσπάθεια να παρουσιαστεί το περιουσιακό ως μια λεπτομέρεια μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Βέβαια ενώ δεν είναι αληθές, η προπαγάνδα, ...

Η νέα ανακάλυψη κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Νοτιοδυτικά της Κύπρου και η σημασία της για την Ελλάδα
Εδώ και 5 χρόνια προσπαθούμε συστηματικά να πείσουμε τους πολιτικούς μας από όλο το πολιτικό φάσμα, για να ξέρουν και τι γίνεται πραγματικά, ότι οι προτεραιότητες και το "timing" της ανάδειξης του υποθαλάσσιου ορυκτού...

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στους Υδρογονάνθρακες
Μπορεί πολιτικοί ή ακόμα και κόμματα να μην έχουν καταλάβει ακόμα το τι έχουμε δημιουργήσει ως δυναμική με το πλαίσιο της ελληνικής ΑΟΖ, αλλά τα πανεπιστήμια προχωρούν δυναμικά και δημιουργούν μεταπτυχιακά στον τομέα ...

Tripartite, triple point of contact, and seismic data
At the Egypt-Greece-Cyprus tripartite, they don't merely play diplomatic games, as most assume.
On the contrary, through the context of the three countries EEZ's, where we have to do three demarcations: Egypt-Greece, Greece-Cyprus and an expansion of the existing Cyprus-Egypt one, we emphasize on the triple point of contact of our three EEZs.
This contact point which is located at ...


Τριμερής, τριπλό σημείο επαφής και σεισμικά δεδομένα
Στη τριμερή Αίγυπτο-Ελλάδα-Κύπρο δεν παίζουν μόνο και μόνο διπλωματικά παίγνια, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Αντιθέτως μέσω του πλαισίου των ΑΟΖ μας μεταξύ των τριών χωρών, όπου πρέπει να κάνουμε τρεις οριοθετήσεις: Αίγυπτος-Ελλάδα, Ελλάδα-Κύπρος και επέκταση της υπάρχουσας Κύπρος-...

Το κοίτασμα Zohr και η αναβάθμιση της Ελλάδας
Το κοίτασμα Zohr αναβαθμίζει ενεργειακά την Αίγυπτο, αφού μέσω της ΑΟΖ της, της παρέχει αυτάρκεια στον τομέα των υδρογονανθράκων. Όμως η συμβολή αυτού του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να ακούμε...

Greek-Egyptian Tender of offshore blocks in Herodotus Basin
Three years ago Egypt held a global tender for two very significant offshore blocks, the block 9 of 3.765 km2 in length, which is tangent to the blocks 10 and 11 of the Cypriot EEZ and block 12 of 7.150 km2, which on the southeast of Crete is tangent to the Greek EEZ and belongs to the Herodotus Basin. We should note of course that it completely adheres the mid line of Kastellorizo complex-Egypt...

Ελληνο-Αιγυπτιακός Διαγωνισμός θαλασσίων οικοπέδων Λεκάνης Ηροδότου
Εδώ και τρία χρόνια η Αίγυπτος προκήρυξε σε διεθνή διαγωνισμό δύο πολύ σημαντικά θαλάσσια οικόπεδα, το 9 έκτασης 3.765 km2, το οποίο εφάπτεται με τα οικόπεδα 10 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ, και το 12 έκτασης 7.150 km2, το οποίο νοτιοανατολικά της Κρήτης εφάπτεται με την ελληνική ΑΟΖ και βρίσκεται στην ...

Από το κοίτασμα Zohr στην κυπριακή ΑΟΖ
Με το κοίτασμα Zohr και λόγω του μεγέθους και λόγω της απόστασης από την κυπριακή ΑΟΖ, πολλοί παράγοντες αναγκάζονται πλέον να εκδηλωθούν για να φανεί ότι κάνουν και κάτι. Έτσι με όλες τις δηλώσεις που ακούγαμε για την ENI ...

Κυπριακή ΑΟΖ και Κυπριακό
Με τα νέα δεδομένα στον τομέα των υδρογονανθράκων, η κυπριακή ΑΟΖ αποκτά όλο και περισσότερο σημασία ως γεωπολιτικό εργαλείο και βέβαια έρχεται να αφοπλίσει όλους όσους βιάζονται να λύσουν το κυπριακό με κάθε τρόπο...

Από την πολιτική ασάφεια στην ενεργειακή σταθερότητα
Ο μεγάλος διαγωνισμός περί υδρογονανθράκων με τα 20 θαλάσσια οικόπεδα είναι ένα καλό κριτήριο για να αξιολογηθεί η ασχετοσύνη μερικών που το έπαιξαν αρμόδιοι και τα έκαναν θάλασσα για την Ελλάδα. Όταν δημοσιεύτηκε ο...

Η ομαλοποίηση έρχεται μόνο με πράξεις
Ενώ η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά από όλα αυτά που ζήσαμε και ζούμε τους τελευταίους μήνες, αρχίζουν επιτέλους οι αναλυτές να μιλούν για την έννοια της ομαλοποίησης που προήλθε από τη συμφωνία και την ...

Από τα κοιτάσματα στην ΑΟΖ
Τώρα όσο και να θέλουν μερικοί να μειώσουν το θέμα της ΑΟΖ, έχουν ένα αντικειμενικό πρόβλημα με την εμφάνιση των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο: Tamar (2009), Leviathan (2010), Αφροδίτη (2011) και φέτος δύο στην αιγυπτιακή ...

Αντικειμενικές αξίες
Όταν σ’ ένα πολιτικό χώρο δεν υπάρχουν καν αντικειμενικές αξίες, πώς μπορείς να περιμένεις κάποια εξέλιξη συνεφαρμογής κάποιας πολιτικής. Όταν έχει αποδειχθεί ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το κόμμα και μόνο αυτό ό,τι και να γίνει στην πατρίδα μας, γιατί ακόμα αναρωτιέσαι αν υπάρχει ελπίδα. Η ουσία είναι σίγουρα αλλού, ειδικά όταν συνειδητοποιείς ότι είναι ανίκανο να παίξει κάποιο ρόλο στην στρατηγική και στην ενέργεια...

Όταν δεν έχεις ενεργειακό πρόγραμμα
Όταν δεν έχεις ενεργειακό πρόγραμμα, δεν είναι ανάγκη να το ανακοινώσεις επίσημα, γιατί το βλέπουν ειδικοί και ξέρουν πόσο κενό είναι. Βέβαια όταν από την αρχή φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν επενδύεις καν στην ιδέα της ...

Τελείωσαν τα ψέματα περί εξόδου της Ελλάδας
Επιτέλους τελείωσαν τα ψέματα περί εξόδου της Ελλάδας, γιατί θα το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την αρχή του όλου θέματος γράφαμε συνεχώς ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους διαδικασία σε θεσμικό πλαίσιο όσο και να το φαντασιώνονταν μερικοί...

The lies regarding Grexit are over
The lies regarding "the wanted by the European Union Grexit" are finally over. From the beginning that the issue arose, we constantly wrote that there was no such process at the institutional context, as much as some fantasized it...

Χρονοστρατηγική ενέργεια
Η ενέργεια δεν είναι μόνο και μόνο το θέμα των υδρογονανθράκων και ακόμα κι αν αυτοί παίζουν βέβαια ένα κυρίαρχο ρόλο για την κατανάλωσή της. Η ενέργεια είναι μια ευρύτερη έννοια και μ’ αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται στην ...

EEZ, The Cypriot issue and delusions.
While we are talking about negotiations in regards to the solving of the Cypriot issue, without waiting for the utilization of the natural gas reserves of the Cypriot EEZ, we need to be aware of some data which are assumed conclusive on the part of Turkey, who is in a hurry to make certain moves, in order to avoid the consequences of the Cypriot EEZ.
If Turkey avoids to refer to the ...


ΑΟΖ, Κυπριακό και ψευδαισθήσεις
Την ώρα που μιλούμε για διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό για την επίλυσή του, δίχως να περιμένουμε την αξιοποίηση του φυσικού αερίου των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ, πρέπει να γνωρίζουμε μερικά δεδομένα που θεωρούνται οριστικά από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βιάζεται να κάνει κινήσεις, για ...

Η νέα Κρήτη
Η νέα Κρήτη δεν θα είναι μόνο η λεβεντομάνα. Σιγά σιγά θα βρεθούν αγωνιστές που ακολουθούν τη διδασκαλία της στρατηγικής που θα καταλάβουν ότι η ενέργεια είναι το μέλλον. Διότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένα μεγάλο νησί που ...

Η νέα Κρήτη
Η νέα Κρήτη δεν θα είναι μόνο η λεβεντομάνα. Σιγά σιγά θα βρεθούν αγωνιστές που ακολουθούν τη διδασκαλία της στρατηγικής που θα καταλάβουν ότι η ενέργεια είναι το μέλλον. Διότι η Κρήτη δεν είναι μόνο ένα μεγάλο νησί που ...

Ανατολική Μεσόγειος και Φυσικό Αέριο
Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ δημιουργεί ένα συμμαχικό πλαίσιο που ενισχύει πρακτικά την Κύπρο και την Ελλάδα, λόγω των εξελίξεων της τριμερούς. Δεν πρέπει βέβαια να εξετάζουμε τα πράγματα με τρόπο τοπικιστικό αφού ...

Eastern Mediterranean and Natural Gas
The discovery of the Zohr reserve, creates an allied context, which is enhancing on a practical basis, both Cyprus and Greece, due to the tripartite developments.
We shouldn't of course be examining things at a topical level, as what's important is the overall progress of the Eastern Mediterranean strategy towards the European Union.
In other words we should not look at amounts of ...


Διαπραγματεύσεις και Δηλώσεις
Ενώ μας παρουσιάζουν τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού ως ομαλές, έρχονται δηλώσεις από την άλλη πλευρά που διαψεύδουν αυτή την προσέγγιση. Η αναφορά στο πέρασμα από την Τουρκία ενός αγωγού φυσικού αερίου όχι μόνο δεν είναι ορθολογική αλλά αποτελεί απόδειξη αγνοίας των εξελίξεων ...

Ενεργειακή Ένωση
Αντιλαμβανόμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να υπάρχει μια ενεργειακή ασφάλεια, να μειωθεί η μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία, να επενδύσουμε στις αυτόχθονες πηγές ενέργειας, για να διαφοροποιήσουμε την...

Ελληνοκυπριακά δεδομένα
Η προετοιμασία της τριμερούς Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου καθορίζει μια ενιαία στρατηγική για τις ΑΟΖ μας, αλλά και για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων λόγω της οριοθέτησης. Ήδη είδαμε πόσο το υπεργιγάντιο κοίτασμα Zohr...

Ενάντια στον ραγιαδισμό
Ενάντια στον ραγιαδισμό είμαστε από το 1821 κι όμως αυτός για λόγους κοινωνικούς συνεχίζει να υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο λόγω συνδρόμου Στοκχόλμης. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι ακόμα κι αν υπάρχει ραγιαδισμός, ο Ελληνισμός κατάφερε και καταφέρνει να τον ξεπερνά ...

Η νίκη της Κύπρου μέσω του κοιτάσματος Ζορ
Πολλοί στην Κύπρο θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο κοίτασμα στην κυπριακή ΑΟΖ εκτός από το κοίτασμα Αφροδίτη. Άλλοι θεωρούν ότι με το κοίτασμα Ζορ έχασε μια ευκαιρία κι αυτό σε υψηλό επίπεδο. Ενώ η πραγματικότητα είναι ...

Το βιογενές αέριο του Ζορ και οι προοπτικές στην Ελλάδα και Κύπρο
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της ανακάλυψης του κοιτάσματος Ζορ, είναι ότι πρόκειται για φυσικό αέριο το οποίο είναι βιογενές, δηλαδή αυτούσιο μεθάνιο κυρίως, πολύ νεότερο και δεν προέρχεται από το σπάσιμο του ...

Ενισχυμένη η Κύπρος με νέα δεδομένα
Ενισχυμένη η Κύπρος με νέα δεδομένα από το πετρελαϊκό κοίτασμα Ζορ, αφού αυτό αφορά άμεσα την κυπριακή ΑΟΖ. Με άλλα λόγια η Αίγυπτος δεν παίζει μόνο τον ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως ...

Cyprus comes out enhanced with new data
Cyprus comes out enhanced with the new data from the Zohr oil reserve, as this is directly related to the Cypriot EEZ.
In other words, Egypt does not merely play the connecting link role between Greece and Cyprus, as some assumed
And it is not dependent on Cyprus's natural gas.
Therefore, it's regarding a powerful player, who aids both Cyprus and Greece.
In this way...


Το φυσικό αέριο της Κύπρου ανήκει στους Κύπριους και μόνο στους Κύπριους
Όσο και να χτυπιέται η Τουρκία, το φυσικό αέριο της Κύπρου ανήκει στους Κύπριους και μόνο στους Κύπριους, δηλαδή τους Αρμένιους, τους Ελληνοκύπριους, τους Λατίνους, τους Μαρωνίτες και τους Τουρκοκύπριους, αλλά όχι ...

Από το κοίτασμα Ζορ στα κοιτάσματα της Κρήτης
Η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ από την ENI στην αιγυπτιακή ΑΟΖ δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά και επιστημονική, με την έννοια ότι μας διδάσκει και νέα ανοίγματα, αφού τώρα βλέπουμε μετά τη γεώτρηση, που ...

Ισραήλ και Παλαιστίνη μέσω ΑΟΖ
Ένας πλάγιος τρόπος να λυθεί το παλαιστινιακό είναι να αντιληφθούμε επί του πρακτέου ότι το Ισραήλ όσα και να λέει επίσημα με διάφορους διπλωματικούς τρόπους, δεν καταπατά ποτέ την ΑΟΖ της λωρίδας της Γάζας. Αυτό το...

Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας
Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν αποτελεί μία ελληνική αποκλειστικότητα. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την απελευθέρωση της Κύπρου, το άνοιγμα της Δυτικής Αρμενίας, τις προοπτικές της Δυτικής Σαχάρας...

Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας
Η ΑΟΖ είναι το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν αποτελεί μία ελληνική αποκλειστικότητα. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την απελευθέρωση της Κύπρου, το άνοιγμα της Δυτικής Αρμενίας, τις προοπτικές της Δυτικής Σαχάρας, την επίλυση του προβλήματος μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, την τριμερή Αιγύπτου – Ελλάδας ...

The EEZ is the Law of the Sea
The EEZ is the Law of the Sea, and it doesn't constitute a Greek exclusiveness.
It is a tool that allows the liberation of Cyprus, the opening of the Western Armenia issue, the prospects of Western Sahara, the solving of the problem between Israel and Palestine, the tripartite of Egypt - Greece - Cyprus, and the future of the Eastern Mediterranean.


The researches regarding giant reserves southeast of Crete are multiplied
While in our homeland there are still systematic discrediting statements, in regards to the potential of the existence of Greek underwater reserves, coming from various irrelevant-unrelated sources, who most propably have other interests, we observe that southeast of Crete, there is a continuation of an investment cosmogony in regards to the detection and identification of new giant natural gas ...

http://www.lygeros.org/articles?n=21677&l=gr
Ενώ στην πατρίδα μας εξακολουθούν να υπάρχουν δηλώσεις συστηματικής απαξίωσης των δυνατοτήτων ύπαρξης ελληνικών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων από διάφορους άσχετους που έχουν άλλα συμφέροντα μάλλον, παρατηρούμε ότι νοτιοανατολικά της Κρήτης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η επενδυτική ...

The researches regarding giant reserves southeast of Crete are multiplied
While in our homeland there are still systematic discrediting statements, in regards to the potential of the existence of Greek underwater reserves, coming from various irrelevant-unrelated sources, who most propably have other interests, we observe that southeast of Crete, there is a continuation of an investment ...

Οι έρευνες για γιγαντιαία κοιτάσματα νοτιοανατολικά της Κρήτης πολλαπλασιάζονται
Ενώ στην πατρίδα μας εξακολουθούν να υπάρχουν δηλώσεις συστηματικής απαξίωσης των δυνατοτήτων ύπαρξης ελληνικών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων από διάφορους άσχετους που έχουν άλλα συμφέροντα μάλλον, παρατηρούμε ότι νοτιοανατολικά της Κρήτης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η επενδυτική κοσμογονία για εντοπισμό και ανακάλυψη...

The researches regarding giant reserves southeast of Crete are multiplied
While in our homeland there are still systematic discrediting statements, in regards to the potential of the existence of Greek underwater reserves, coming from various irrelevant-unrelated sources, who most propably have other interests, we observe that southeast of Crete, there is a continuation of an investment cosmogony in regards ...

Ανατολική Μεσόγειος και πυκνότητα εταιρειών
Αν συνειδητοποιήσουμε ότι συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο πριν από δεκαετίες τη θεωρούσαμε σε πρακτικό επίπεδο κενή από υδρογονάνθρακες παρόλο που είχαμε ήδη γεωλογικές ενδείξεις για την ύπαρξή τους, μπορούμε να κάνουμε μία αναλογία με τα δεδομένα που υπάρχουν Νότια της Κρήτης. Πριν την ...

Eastern Mediterranean and corporate density
If we realize that a few decades ago we considered, in practical terms, the Eastern Mediterranean as a whole, void of hydrocarbons, eventhough we had already at hand geological evidence of their existence, then we can make an analogy with the data regarding the region South of Crete...

Στρατηγικοί στόχοι Νότια της Κρήτης και της Κύπρου
Με τα νέα δεδομένα λόγω της φύσης του κοιτάσματος, μπορούμε να εντοπίσουμε στρατηγικούς στόχους ακόμα και μέσα στα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ. Πιο συγκεκριμένα ξέρουμε ήδη ότι υπάρχουν είκοσι ...

Strategic targets South of Crete and Cyprus
With the new data due to the nature of the reserve, we can identify strategic targets even within the marine plots of the Greek EEZ.
More specifically, we already know that there are twenty target reserves, and for this reason we obtain twenty maritime plots.
South of Crete, the geological data are associated with the Zohr reserve as well, due to the karst limestone...


Προσελκύση επενδυτών για κοιτάσματα Νότια της Κρήτης
Από πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας της χώρας μας προέκυψε ότι το αρμόδιο υπουργείο δεν γνωρίζει εάν πράγματι υπάρχει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων...

Προετοιμασίες για την ελληνική ΑΟΖ
Όσο κι αν είναι απίστευτο για τους περισσότερους που δεν πίστεψαν ποτέ στην ελληνική ΑΟΖ οι προετοιμασίες που γίνονται εν όψη της τριμερούς με την Αίγυπτο και την Κύπρο συνεχίζονται και μάλιστα αποτελεσματικά, διότι...

Λόγω κοιτάσματος Ζορ όλα αλλάζουν
Λόγω κοιτάσματος Ζορ όλα αλλάζουν, όχι μόνο τα μοντέλα για τις γεωτρήσεις, αλλά και το πλαίσιο των συμφωνιών που είναι πιο ενισχυμένο αλλά ακόμα και οι δηλώσεις των ειδικών που τολμούν επιτέλους να συμφωνήσουν ότι πρόκειται να βρούμε τουλάχιστον στην κυπριακή ΑΟΖ κοιτάσματα μεγάλων διαστάσεων και μάλιστα μεγαλύτερα του κοιτάσματος Αφροδίτη...

Η Eni και η Total στην Κυπριακή ΑΟΖ
Ό,τι και να έχει ειπωθεί για τις εταιρείες Eni και Total στην κυπριακή ΑΟΖ πρέπει να επικαιροποιηθεί με τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η ανακάλυψη του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ. Όντως πρόκειται για μία τεράστια...

Υπουργείο Εξωτερικών και ΑΟΖ
Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση για το θέμα της ΑΟΖ και πολλοί βέβαια θα πουν επιτέλους, αφού τώρα ακόμα και τα Υπουργεία Εξωτερικών ασχολούνται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο με το θέμα της τριμερούς με την Αίγυπτο και...

Ministries of Foreign Affairs and EEZ
We are now entering a new phase in regards to the EEZ issue, and many of course will say that it was about time, as even the Foreign Ministries are now getting involved in both Greece and Cyprus regarding the issue of the tripartite with Egypt, and even further, they are now openly promoting the demarcation of our EEZ. It is no longer an aberrational issue as they characterized it previously...

Η δυναμική του East Med Pipeline
Όταν ακούμε απλώς για τον αγωγό East Med, έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν αγωγό μεταξύ άλλων, ενώ στην πραγματικότητα για μας είναι βέβαια από τους πιο σημαντικούς. Ένα απλό διάγραμμα ροής το αποδεικνύει αλλά...

The dynamics of the East Med Pipeline
When we simply hear about the East Med pipeline, we get the impression that it is regarding just a pipeline amongst many others, whereas in actual fact, as far as we are concerned, it's certainly amongst the most important ones...

Η αιγυπτιακή ενίσχυση της Τριμερούς
Ένας απλώς χάρτης της κατάστασης των ενεργειακών δεδομένων της Αιγύπτου αρκεί να πείσει και τους πιο άπιστους για τη δυναμική της Αιγύπτου. Οι συμφωνίες με την EGAS, οι επιβλέψεις από την EGAS και οι ανοιχτές περιοχές είναι...

The Egyptian enhancement of the Tripartite
Merely a simple map featuring the situation of the energean data of Egypt, is enough to convince even the most doubting about Egypt's dynamics. The agreements with EGAS, the supervision by EGAS, and the open fields are so many, and so different...

Πρωτοποριακές Έρευνες στην Κύπρο για Κοιτάσματα Τύπου Zohr
H Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία NEOS GeoSolutions αξιολόγησης του πετρελαϊκού δυναμικού μέσω γεωφυσικών διασκοπήσεων τμήματος παράκτιων αβαθών και χερσαίων ...

Innovative Research in Cyprus re: zohr type reserves
The Republic of Cyprus has recently signed an important agreement with the American company NEOS GeoSolutions, regarding the evaluation of the mineral resources through the geophysical prospection method, of sections of the shallow coastal fields and the inland areas of Cyprus...

Από την Κύπρο στην Κρήτη
Όταν εξετάζουμε τις καταστάσεις σε γεωλογικό και ενεργειακό επίπεδο στην Κύπρο και στην Κρήτη βλέπουμε σημαντικές αναλογίες που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και σε επίπεδο Περιφέρειας, αφού το ολικό πλαίσιο καθυστερεί να πάρει αποτελεσματικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, το νέο συμβόλαιο που...

From Cyprus to Crete
When we examine the situations at a geological and an energean level in both Cyprus and Crete, we observe significant proportions which should be also utilized at a regional level, since the overall context is delayed in taking effective decisions. For example, the new contract signed by Cyprus, which we've ...

Κοίτασμα αλλάζει μοίρα Έθνους
Σήμερα, η Αίγυπτος των 80 εκατομμυρίων κατοίκων και η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, έχουν περίπου το ίδιο ύψος ετήσιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή γύρω στα 235 Δισεκατομμύρια Ευρώ.


A reserve is changing a Nation's fate
At present, Egypt with its 80 million, and Greece with its 11 million inhabitants, have about the same annual gross domestic product (GDP), ie, around 235 Billion Euros. While Greece is struggling in a perplexed state, in order not to collapse financially, because it followed no ...

Βόρειος Ήπειρος και στρατηγική
Στη Βόρειο Ήπειρο δεν ζουν απλά Έλληνες, όπως νομίζουν μερικοί ελλαδίτες, γιατί δεν έχουν πάει ποτέ αλλά έχουν άποψη, υπάρχει και το ελληνικό πνεύμα με τη στρατηγική που δεν περιμένει τα πάντα από την κεντρική εξουσία...

The foundations of the EEZ
Οne of the foundations of the EEZ, when that contains hydrocarbons, is that of the energean security.
Of course we've all heard about energean security, but we rarely connect it to negative implications when there is a dependence.
While we all see the horror of the terrorist attacks, we don't realize that the EEZ can be a tool to tackle this battle.
Yet things are quite ...


Η ΑΟΖ ως εργαλείο ανάδειξης της Ελλάδας
Ένα πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό όσον αφορά στην ελληνική ΑΟΖ που μερικοί συνεχίζουν να την βλέπουν αποκλειστικά ως ένα οικονομικό αντικείμενο το οποίο μάλιστα δεν έχει ακόμα μία θεσμική οντότητα...

Σημαντικότατη εξέλιξη στον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου
Χάρη στη νέα συμφωνία της Noble με την BG Group, η Κύπρος πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα καθοριστικό ακόμα κι αν παρουσιάζεται ως έμμεσο αρχικά. Διότι η συμφωνία, ενώ παίζει μεταξύ αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων, έχει...

Important development in the energy plan of Cyprus
Thanks to the new agreement between Noble and BG Group, Cyprus achieves a determinant outcome even if it is presented at first as implicit. Because the deal, while is played between the american and british interests, has positive development for the negotiation between Cyprus and Israel too, for the Aphrodite reserve. In this context we can see clearly the catalytic role which the EEZ of Cyprus...

One catalytic agreement for the future of Cyprus
While the Aphrodite reserve is commercial, we are having the impression that the developments were moving slow especially from the part of Noble Energy. In reality, due to the size, this company should create an allied framework for the reserve utilization, because it was unable to do it by itself. The other significant delay concerns the terminal of Cyprus. This means for Noble a phase change ...

Cyprus will not kneel
Cypriot is not about to kneel now, that we can strategically and rationally utilize the EEZ, via the tripartite with Greece and Egypt, but also through the European Union, which seeks indigenous energean sources.
There is no reason for us to rush and compromise for a solution that does not make sense, since we haven't been able to agree on any substancial issues.
That aside, there...


Η κυπριακή ΑΟΖ ως γεωπολιτική σκακιέρα
Η ΑΟΖ για την Κύπρο δεν είναι μόνο μια οικονομική οντότητα και η ιστορία το αποδεικνύει. Από τότε που η Κύπρος θέσπισε την ΑΟΖ και υπέγραψε τρεις οριοθετήσεις, με τα 13 θαλάσσια οικόπεδα έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο...

EuroAsia Interconnector και Κρήτη
Το ηλεκτρικό καλώδιο που θα διασυνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για να παρέχει ενέργεια στις τρεις χώρες αλλά συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της Ελλάδας και της ...

Η πενταμερής δεν είναι τρόπος επίλυσης του Κυπριακού
Όσο κι αν προσπαθούν να παρουσιάσουν την πενταμερή με θετικό τρόπο, δεν μπορεί να είναι ένας τρόπος επίλυσης του Κυπριακού αφού, επί της ουσίας, δίνει τη δυνατότητα στα κατεχόμενα να παίξουν ένα κρατικό ρόλο ενώ ...

Το ψήφισμα 70/235 του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 70/235 για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας με 143 ψήφους, πράγμα το οποίο είναι σπουδαίο από μόνο του λόγω των εξελίξεων. Υπήρξαν μόνο τέσσερις αποχές....

Η Κύπρος χρειάζεται στρατηγική και ενέργεια
Η Κύπρος χρειάζεται στρατηγική και ενέργεια κι όχι ψευδοδιαπραγματεύσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Η κυπριακή ΑΟΖ είναι το σωστό, το στρατηγικό και το ορθολογικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθεί με την εξόρυξη του φυσικού αερίου για να αξιοποιηθούν οι συμφωνίες που έχουν γίνει με τη Noble-Delek-Avner...

Λύση χωρίς ΑΟΖ δεν είναι λύση, αλλά συμβιβασμός
Η κυπριακή ΑΟΖ είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός το οποίο άλλαξε τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο και τώρα μέσω των υδρογονανθράκων ετοιμαζόμαστε να την αξιοποιήσουμε μέσω των συμφωνιών και συμβάσεων. Το πρόβλημα είναι απλό και ενώ είμαστε σε αυτή τη φάση, ακούμε διάφορους να μας εξηγούν ότι πρέπει να ...

Νέα κοιτάσματα στο Ιόνιο
Την ώρα που παρατηρούμε μια τεράστια αδράνεια στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, ή ακόμα και άγνοιας, γι’ αυτό το λόγο ενημερώνουμε όλους όσους θέλουν να μάθουν την ...

Νέα κοιτάσματα στο Ιόνιο
Την ώρα που παρατηρούμε μια τεράστια αδράνεια στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, ή ακόμα και άγνοιας, γι’ αυτό το λόγο ενημερώνουμε όλους όσους θέλουν να μάθουν την πραγματική κατάσταση, ειδικά επειδή αυτή είναι αντικειμενικά θεαματική, ενώ αυτό παραμένει ...

Μόνο οι εθνικές συνομιλίες έχουν νόημα
Μόνο οι εθνικές συνομιλίες έχουν νόημα για την επίλυση του Κυπριακού. Διότι οι κοινοτικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να έχουν παρά μόνο ένα κοινοτικό αποτέλεσμα και τίποτα άλλο. Αν λοιπόν ακολουθούσαμε πραγματικά το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν θα μπαίναμε καν σε μια ...

Η Ελλάδα θα τα καταφέρει
Η Ελλάδα θα τα καταφέρει και η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δεν πέθανε μετά από ένα κενό χρόνο, όπου όλες οι καταστροφές που έγιναν δεν κατάφεραν να μας σκοτώσουν ή ακόμα και να μας εξαντλήσουν λόγω της ανθεκτικότητάς μας. Η άγνοια, η απειρία, η υποκρισία, η αλλαγή, η ελπίδα, ο έλεγχος κεφαλαίων, τίποτα δεν ...

Η Ελλάδα δεν είναι κόμμα
Η Ελλάδα δεν είναι κόμμα και η ΑΟΖ δεν έχει χρώμα. Κάθε κίνηση, που γίνεται πράξη για την πατρίδα μας, δυναμώνει το Έθνος. Κι όσοι προσπαθούν να πάρουν τα εύσημα ενός αγώνα που δεν έδωσαν, καλά κάνουν, γιατί δεν έχει καμία...

Η Ελλάδα δεν είναι κόμμα
Η Ελλάδα δεν είναι κόμμα και η ΑΟΖ δεν έχει χρώμα. Κάθε κίνηση, που γίνεται πράξη για την πατρίδα μας, δυναμώνει το Έθνος. Κι όσοι προσπαθούν να πάρουν τα εύσημα ενός αγώνα που δεν έδωσαν, καλά κάνουν, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι μία και αυτή είναι απλή. Αν η πράξη παράγει εξέλιξη στην ...

Η πορεία της βυθομετρικής έρευνας
Την ώρα που όλοι συζητούν για διάφορα δίχως λόγο και δίχως βάθος, διότι είναι μόνο περαστικοί, το ιταλικό καράβι Odin Finder που εκτελεί τη βυθομετρική μελέτη για το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector, βρίσκεται πλέον στην...

Η πορεία της βυθομετρικής έρευνας
Την ώρα που όλοι συζητούν για διάφορα δίχως λόγο και δίχως βάθος, διότι είναι μόνο περαστικοί, το ιταλικό καράβι Odin Finder που εκτελεί τη βυθομετρική μελέτη για το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector, βρίσκεται πλέον στην ελληνική ΑΟΖ, αφού πέρασε κι από το τελευταίο θαλάσσιο οικόπεδο της κυπριακής ...

Κυπριακή ΑΟΖ και Κυπριακό
• 1982: Υπογραφή της Συνθήκης Montego Bay (UNCLOS).
• 1988: Κύρωση της υπογραφής στη Βουλή.
• 2001: Αρχή διαπραγματεύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
• 2003: Οριοθέτηση με την Αίγυπτο.
• 2004: Θέσπιση της Κυπριακής ΑΟΖ
...


Κυπριακή ΑΟΖ και Κυπριακό
• 1982: Υπογραφή της Συνθήκης Montego Bay (UNCLOS). • 1988: Κύρωση της υπογραφής στη Βουλή. • 2001: Αρχή διαπραγματεύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι θα ζήσουν
Όταν βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, με την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνουμε, ότι προέρχονται όχι από τη φύση τους, αλλά από τη διαχείρισή τους. Έτσι ενώ έχουμε την εντύπωση της δυσκολίας τουλάχιστον στην αρχή, μετά από τόσες προσπάθειες βλέπουμε ότι τελικά είναι η ανικανότητα ...

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος
Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφέρθηκε στη δημιουργία υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτροδότησης των τριών κρατών. Με άλλα λόγια μιλά ξεκάθαρα για το EuroAsia Interconnector. Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου που θα ενώνει τα κοιτάσματα ...

Η αναγνώριση της γεωπολιτικής αξίας του EuroAsia Interconnector
Χρειάστηκαν χρόνια και βέβαια ξένες χώρες για να γίνει αντιληπτή στην Ελλάδα η γεωπολιτική αξία του EuroAsia Interconnector, του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Πόσοι έλεγαν τόσο καιρό ...

Η αναγνώριση της γεωπολιτικής αξίας του EuroAsia Interconnector
Χρειάστηκαν χρόνια και βέβαια ξένες χώρες για να γίνει αντιληπτή στην Ελλάδα η γεωπολιτική αξία του EuroAsia Interconnector, του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ. Πόσοι έλεγαν τόσο καιρό ότι πρόκειται για μια ουτοπία που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ; Και η απουσία ...

Kυπριακό και αγωγός
Ο μόνος αγωγός φυσικού αερίου που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του κυπριακού είναι ο αγωγός EastMed. Οι άλλες προσπάθειες που προωθούνται για άλλους λόγους μεταξύ των οποίων και ο ραγιαδισμός, είναι απλώς απαράδεκτοι για την Κύπρο. Ήδη το γεγονός ότι υπάρχουν εγγυήτριες δυνάμεις είναι μία ...

Η κυπριακή ΑΟΖ. (ποίημα).


Η πολιτική χρήση του EuroAsia Interconnector
Τώρα που το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector έχει αναδειχθεί από τα κύρια προγράμματα ανάπτυξης της τριμερούς Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, αρχίζουμε να βλέπουμε πολιτικούς που να θέλουν να το αξιοποιήσουν για να φανεί ότι κάτι έχουν κάνει. Βέβαια όλοι ξέρουμε ποιοι έχουν κάνει ...

If you can not fight against
If you can not struggle against barbarism putting your life at stake, due to your fear of death, at least take part at a theatrical play, because the act itself could resist more than you ever would, as by using the imagination. it puts down to paper the truth that the system could not tolerate.
Of course, there are people who can't even perform a theatrical role, because they fear for ...


The opening of the hydrocarbon offers
With a spectacular delay, as we've been waiting for months, the opening of the hydrocarbons tenders will finally occur!
Of course what preceded was the persecution by all the political and dogmatic obstacles which existed.
Because, at first there was even an institutional opposition towards the hydrocarbons.
We saw it clearly during the large licensing round re: the 20 ...


Το άνοιγμα των προσφορών υδρογονανθράκων
Με μία θεαματική καθυστέρηση, αφού το περιμένουμε εδώ και μήνες, θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών υδρογονανθράκων. Βέβαια έχει προηγηθεί ο διωγμός από όλα τα πολιτικά και δογματικά εμπόδια που υπήρχαν. Διότι πριν υπήρχε ακόμα και θεσμική αντίδραση προς τους υδρογονάνθρακες. Το είδαμε με ...

Από τον τζόγο στο πετρέλαιο
Μετά από ένα χρόνο τζόγου σε διεθνές επίπεδο, που όχι μόνο δεν μας πρόσφερε κανένα όφελος, αλλά καταλήξαμε μάλιστα και σε έλεγχο κεφαλαίων, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει ούτε στη ναζιστική κατοχή, αλλάζουμε και πάλι την πορεία μας με μια στροφή 180 μοιρών κι ακολουθούμε με μια τεράστια καθυστέρηση ...

Η Λάρνακα ως ενεργειακός πόλος
Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό από τους κατοίκους της Λάρνακας τι σπουδαίο ρόλο μπορεί να παίξει μέσα στο πλαίσιο της αξιοποίησης της κυπριακής ΑΟΖ, λόγω μιας απαράδεκτης και ύπουλης προπαγάνδας. Έχουν χρησιμοποιηθεί ...

Η Λάρνακα ως ενεργειακός πόλος
Δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό από τους κατοίκους της Λάρνακας τι σπουδαίο ρόλο μπορεί να παίξει μέσα στο πλαίσιο της αξιοποίησης της κυπριακής ΑΟΖ, λόγω μιας απαράδεκτης και ύπουλης προπαγάνδας. Έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί τρόποι της ρητορικής για να μας πείσουν να μην γίνει τίποτα στη Λάρνακα και να ...

Η αξιοποίηση της ΑΟΖ
Η αξιοποίηση της ΑΟΖ πρέπει να είναι στο πρόγραμμα κάθε ελληνικού κόμματος αν θέλει πραγματικά να μας πείσει ότι θέλει να παλέψει για την πατρίδα μας. Διότι αν αποφεύγουν να μιλούν για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πώς ...

Η αξιοποίηση της ΑΟΖ
Η αξιοποίηση της ΑΟΖ πρέπει να είναι στο πρόγραμμα κάθε ελληνικού κόμματος αν θέλει πραγματικά να μας πείσει ότι θέλει να παλέψει για την πατρίδα μας. Διότι αν αποφεύγουν να μιλούν για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πώς θα μιλήσουν για την εθνική μας κυριαρχία. Αν δεν βλέπουν τα 200 ΝΜ, πώς θα δουν τα ...

Στρατηγική ενέργεια και κρατική αδράνεια
Με τις εξελίξεις που βλέπουμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, θα περιμέναμε ιδανικά μερικές πράξεις ή τουλάχιστον κινήσεις εκ μέρους της εξουσίας. Φαίνεται, όμως, ότι υπάρχει κρατική αδράνεια που εξηγείται από πολιτικές επιλογές άλλης εποχής που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα λόγω δογματισμού...

Κρήτη, EuroAsia Interconnector και Odin Finder
Με την πάροδο του χρόνου, η διασύνδεση της Κρήτης γίνεται μία πραγματικότητα και μάλιστα με μια εμβέλεια σε διεθνές επίπεδο, αφού με το EuroAsia Interconnector ως διασυνοριακή διασύνδεση που ενώνει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ κι αποτελεί πλέον πρόγραμμα φάρος για την τριμερή, μετατρέπεται σε ...

Με έργα εμβέλειας αλλάζει η Ελλάδα
Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν, οι μίζερες προσεγγίσεις παραμένουν μίζερες και δεν αλλάζουν απολύτως τίποτα στην κατάσταση. Διότι μόνο με έργα εμβέλειας αλλάζει η Ελλάδα και αποκτά μέλλον. Σε αυτά τα έργα καταλογίζουμε την ελληνική ΑΟΖ με το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector...

Το Odin Finder έφτασε στην Κρήτη
Μετά την Κύπρο και τον Πειραιά, το καράβι Odin Finder της ιταλικής εταιρίας GAS που εκτελεί τη βυθομετρική μελέτη για λογαριασμό του EuroAsia Interconnector έφτασε στα παράλια της Κρήτης στην περιοχή της Κορακιάς, όπως προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή...

Η Λεμεσός πρωτοστατεί
Με τη νέα απόφαση της Λεμεσού να σώσει την κατάσταση που προκάλεσε η απραξία άλλης πόλης, κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα σε κυπριακό επίπεδο, αφού πρότεινε να φιλοξενήσει τις εταιρείες Total και Eni για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Μ’ αυτόν τον τρόπο η Λεμεσός έδωσε μια διέξοδο σ’ ένα πρόβλημα που...

Odin Finder: Από την Κρήτη στην Κύπρο
Με την πορεία του σκάφους Odin Finder βλέπουμε επί του πρακτέου την υλοποίηση μιας από τις επιπτώσεις της στρατηγικής αξίας της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου- Ισραήλ. Για τη μελέτη την βυθομετρική του EuroAsia Interconnector, εξέτασε ειδικά την περιοχή της Κορακιάς, όπως προβλέπει το PCI που αποδέχτηκε...

Οι λεονταρισμοί της ύαινας
Οι λεονταρισμοί της ύαινας φοβίζουν μόνο όσους είναι έτοιμοι να φοβηθούν και ακολουθούν έναν κώδικα που είναι πάντα ο ίδιος. Όπου σε παίρνει, φοβίζεις τον άλλον, αλλά όχι πιο πέρα. Αυτό σημαίνει σε πρακτικό επίπεδο ότι πρέπει να ενεργοποιήσεις διαφορετικά τις δυνάμεις σου, έτσι ώστε να δημιουργήσεις ένα ...

Νέα καινοτομία της Κύπρου: ο τρίτος γύρος αδειοδότησης
Η υπουργική απόφαση βγήκε επίσημα κι αποτελεί νέα καινοτομία για την Κύπρο που προχωρά με ταχύτητες θεαματικές στο θέμα της ΑΟΖ, ειδικά αν την συγκρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο τρίτος γύρος ...

Νέα καινοτομία της Κύπρου: ο τρίτος γύρος αδειοδότησης
Η υπουργική απόφαση βγήκε επίσημα κι αποτελεί νέα καινοτομία για την Κύπρο που προχωρά με ταχύτητες θεαματικές στο θέμα της ΑΟΖ, ειδικά αν την συγκρίνουμε με την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης είναι μία αλλαγή φάσης για την Κύπρο και αυτό γίνεται την ώρα που συζητάμε...

Η πολιτική χρήση του EuroAsia Interconnector
Τώρα που το υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector έχει αναδειχθεί από τα κύρια προγράμματα ανάπτυξης της τριμερούς Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου, αρχίζουμε να βλέπουμε πολιτικούς που να θέλουν να το αξιοποιήσουν...

Στόχοι φυσικού αερίου στο κυπριακό θαλάσσιο οικόπεδο 11 της TOTAL
Είναι γνωστό ότι στο τέλος του 2016 η εταιρεία Total, η οποία είναι o διαχειριστής (operator) του κυπριακού θαλάσσιου οικοπέδου 11, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη της ερευνητική γεώτρηση. Πιστεύουμε ότι θα είναι μία...

Μεσογειακή ΑΟΖ ενάντια στην τρομοκρατία
Όλοι μιλούν για το προσφυγικό, αλλά λίγοι εξετάζουν επί της ουσίας τα τρομοκρατικά κρούσματα. Κάθε φορά θεωρούν ότι αποτελούν εξαιρέσεις σ’ ένα κλασικό κόσμο, όπου υποτίθεται κυριαρχεί η ειρήνη. Όμως, αυτή η απλοϊκή...

Η θαλάσσια αντίσταση
Αντί ν’ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες όσον αφορά στο προσφυγικό και την τρομοκρατία, θα ήταν καλό να εξετάσουμε αυτά τα προβλήματα στο πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, θα βλέπαμε ότι η ουσία δεν...

Εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου παρά τις χαμηλές τιμές
Μετά την πρόσφατη πτώση των τιμών πετρελαίου κάτω από τα $40/βαρέλι, ειδικοί του πετρελαίου όσο και γνωστοί δημοσιογράφοι υποστήριξαν ότι μία αξιοποίηση ελληνικών κοιτασμάτων μέσα στην ΑΟΖ της χώρας μας είναι ασύμφορη ...

Στρατηγική Κρήτη Ενέργειας
Η Κρήτη ετοιμάζει το μέλλον της στρατηγικά με την ενέργεια. Έχει αντιληφθεί ότι η πολιτική και η οικονομία, χωρίς ενέργεια και στρατηγική δεν μπορούν να έχουν εμβέλεια και παραμένουν κενές. Επίσης η Κρήτη έχει άλλους...

Στρατηγική ενέργεια και Master Υδρογονανθράκων
Το Συνέδριο για την προετοιμασία, τη στρατηγική βέβαια, της ενεργειακής Κρήτης δείχνει με τρόπο ζωντανό και έμπρακτο ότι η δημιουργία ενός Master Υδρογονανθράκων στο ΤΕΙ Ηρακλείου, που να ακολουθεί το επιτυχημένο παράδειγμα του ΤΕΙ Καβάλας, είναι πλέον άκρως απαραίτητο. Διότι με τα νέα δεδομένα όλοι ...

Πράσινη Ενέργεια και Κρήτη
Πολλά δεδομένα στην Κρήτη δεν λειτουργούν ακόμα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην πράσινη ενέργεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μονάδες που είναι ήδη παλαιές και παράγουν σοβαρή ρύπανση. Με άλλα λόγια, η αλλαγή φάσης είναι απαραίτητη θεσμικά αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Οι νέες ...

Η Ελλάδα μπορεί. (ποίημα).


ΑΟΖ και δικαιολογίες καθυστέρησης
Η Κύπρος θέσπισε την ΑΟΖ της το 2004 και παράλληλα έκανε τρεις οριοθετήσεις το 2003, το 2007 και το 2010 διαδοχικά με την Αίγυπτο, το Λίβανο και το Ισραήλ ενώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα άτομα που θεωρούν ότι για να θεσπίσουμε την ΑΟΖ μας, θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε την ικανότητα να την ...

EEZ and associated delay excuses.
Cyprus introduced its EEZ back in 2004, and proceeded with three demarcations, in 2003, 2007 and 2010 successively, in accordrance with Egypt, Lebanon and Israel, whereas in Greece, there are still people who believe that in order for us to establish our EEZ, we should obtain the ability to support such an action...

Η δύναμη της Κύπρου. (ποίημα).


The power of Cyprus. (poem).


ΑΟΖ: Η λίθινη εποχή δεν τελείωσε από έλλειψη λίθων
Πέρασαν ήδη 6 άγονα χρόνια από τότε που υποδείξαμε στις ελληνικές κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν και ν’ ανατρέψουν δυναμικά την φτωχοποίηση μας από την υποβόσκουσα οικονομική κρίση αναδεικνύοντας τον υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο της ελληνικής ΑΟΖ μας. Πρόσφατα υποδείξαμε με επανειλημένα δημοσιεύματά ...

EEZ: The Stone Age didn't come to an end due to lack of stones
Six years have already gone by, since we've indicated to consecutive Greek governments, that they should confront, and dynamically overcome our impoverishment, resulting from the economic crisis, by highlighting the underwater mineral wealth of our Greek EEZ ...

Z.E.E. L'età della pietra non terminò per mancanza di pietre
Sono passati già 6 anni sterili da quando abbiamo mostrato ai governi greci come affrontare ed impedire dinamicamente il nostro fallimento economico, a causa della crisi economica latente, mettendo in risalto la ricchezza mineraria sottomarina della nostra Z.E.E. greca. Di recente abbiamo mostrato, con le nostre ...

Η αναγνώριση της ΑΟΖ
Ενώ η Κύπρος έχει κάνει τη θέσπιση της ΑΟΖ της από το 2004, ενώ στην Ελλάδα ακόμα συζητούμε αν είναι η κατάλληλη στιγμή, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που αρχίζουν να αναγνωρίζουν την αξία της, διότι βλέπουν σε άλλες χώρες την προσφορά της και τη σημασία της ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο με τους ...

The establishment of the EEZ
Cyprus has established its EEZ since 2004, while in Greece we're still debating whether it's the right time for such action. More and more are beginning to recognize its value, because they see its contribution and its importance in ...

Η ΑΟΖ και το μέλλον της Κρήτης
Αν υπάρχει μια περιοχή της Ελλάδας που έχει άμεση σχέση με την ΑΟΖ είναι η Κρήτη και οι λόγοι είναι πολλοί. Έχουν σχέση με τη γεωστρατηγική λόγω θέσης, με την τοποστρατηγική λόγω σχέσης και με τα άλλα νησιά, με τη χρονοστρατηγική λόγω δεσμού με τη Μεσόγειο, με την ενέργεια λόγω των κοιτασμάτων ...

The EEZ and the future of Crete
If there is a region in Greece which is directly related to the EEZ, then that's Crete and for many reasons at that. They are related to geostrategy due to position, to topostrategy due to its association with other islands, to ...

Δεδομένα της ελληνικής ΑΟΖ
Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής είναι απαραίτητο για την Ελλάδα να έχει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Έχουμε υπογράψει το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982 κι έχουμε κυρώσει αυτή την υπογραφή το 1995. Μάλιστα την ίδια χρονιά ψηφίσαμε και τον Νόμο περί Υδρογονανθράκων που τροποποιήθηκε το 2011. Στη ...

Data of the Greek EEZ
At a high strategy level it's necessary for Greece to obtain its Exclusive Economic Zone. We've signed the Law of the Sea since 1982 and we have certified this signature back in 1995. In actual fact, in the same year we've also voted pro the Hydrocarbons Law which was amended in 2011 ...

EuroAsia Interconnector και Κρήτη
Το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector θα αλλάξει οριστικά την ενεργειακή πορεία της Κρήτης, αφού θα της επιτρέψει να βγει από την απομόνωση και μάλιστα να λειτουργεί στη συνέχεια ως ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει έμπρακτα και την ανάπτυξη των θεμάτων των υδρογονανθράκων και στα 9 ...

Ιστορική συμφωνία για την Κρήτη
Το γεγονός ότι το ηλεκτρικό καλώδιο θα περάσει επίσημα πλέον από την Κρήτη είναι ιστορικό. Και αυτό οφείλεται στην εθνική ευαισθησία που υπάρχει και στο νησί και στην Κύπρο. Όλοι οι παίκτες αυτού του ενεργειακού παιγνίου που αλλάζει τα δεδομένα της Ελλάδας και ταυτόχρονα της Κύπρου, ανήκουν στον ...

An historic agreement for Crete
The fact that the electric cable will now officially pass through Crete, constitutes an historic fact for the island. And this is due to the national sensitivity that exists both in the island of Crete, and Cyprus as well ...

Историческое соглашение для Крита
Факт того, что электрический кабель теперь официально пройдет через Крит, является историческим. И это связано с этнической чувствительностью, существующей как на острове, так и на Кипре. Все игроки этой энергетической игры, меняющей данные Греции и в то же время Кипра...

Από τα σενάρια στην πραγματικότητα
Όταν στο χώρο της στρατηγικής εξετάζουμε πολλά σενάρια μέσα σ' ένα δέντρο αποφάσεων, γνωρίζουμε ότι πρόκειται στο τέλος με την απόφασή μας να παράγουμε μόνο μια πραγματικότητα. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναγνωρίζουμε σχετικά γρήγορα, τουλάχιστον πριν παρθεί μία απόφαση, τα σενάρια που είναι ελαττωματικά ...

From the scenarios through to actuality
When in the strategic field we examine several scenarios within a decision tree, we are well aware that in the end, with our decision we could produce only one reality. It is therefore important to recognize relatively quickly, or at least before a decision is made, which scenarios ...

Η Κυπριακή ΑΟΖ ως στρατηγικό εργαλείο
Όλο και περισσότερο βλέπουμε πως η Κυπριακή ΑΟΖ δεν είναι απλώς ένας οικονομικός παράγοντας όπως πιστεύουν οι περισσότεροι ακόμα και από τους δικούς μας, κι ότι στην ουσία είναι ένα στρατηγικό εργαλείο για την Κύπρο όσον αφορά στις σχέσεις της με τα άλλα κράτη. Διότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση την ...

The Cypriot EEZ as a strategic tool
We are of late increasingly comprehending that the Cypriot EEZ is not merely an economic factor, as most, even some of our own assume, and that in actual fact it's a strategic tool for Cyprus, as far as its relations with other States are concerned ...

Ελληνική ΑΟΖ και πολιτικό κέρδος
Επειδή ο μέσος πολιτικός έχει συνηθίσει να λειτουργεί μόνο και μόνο με την έννοια του πολιτικού κόστους, η συμπεριφορά του δεν είναι προετοιμασμένη στην έννοια του πολιτικού κέρδους. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος θα μείνει στην ιστορία της Κύπρου, μεταξύ άλλων βέβαια, ως ο πολιτικός που έδωσε στην Κύπρο, ΑΟΖ, μια ...

Κυπριακός γύρος αδειοδότησης
Όταν βλέπουμε πώς εξελίσσεται ο τρίτος γύρος αδειοδότησης στη Κύπρο είναι αναμενόμενο να κάνουμε συγκρίσεις με τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά θα ήταν ένα τεράστιο λάθος διότι η διαφορά των απόψεων των κυβερνήσεων είναι τόσο ριζικές που το όλο πλαίσιο είναι στημένο από την ελληνική πλευρά. Διότι στην ...

Ιούλιος 2016: Ο μήνας της ΑΟΖ
Για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ο Ιούλιος 2016 είναι ο μήνας της ΑΟΖ του Ελληνισμού, διότι παίζει ένα σπουδαίο ρόλο και για την ΑΟΖ της Ελλάδας και για την ΑΟΖ της Κύπρου. Για τις δύο περιπτώσεις αποτελεί...

Η ΑΟΖ ως στρατηγικό εργαλείο
Όταν οι μεγάλες χώρες άρχισαν να μιλούν για την έννοια της ΑΟΖ, για την κύρωση της Συμφωνίας Montego-Bay 1982, για τη θέσπιση και την οριοθέτηση, λέγαμε ότι είναι μεγάλες χώρες. Όταν η Κύπρος που έχει κατεχόμενα, πρόσφυγες...

La Z.E.E. come uno strumento strategico
Quando i grandi paesi hanno cominciato a parlare del concetto della Z.E.E., della ratifica della convenzione di Montego-Bay 1982, della sua istituzione e delimitazione, dicevamo che sono dei grandi paesi. Quando Cipro che ha zone occupate, rifugiati, intrappolati e scomparsi ha proceduto nell’istituzione nel 2004 e nelle delimitazioni del 2003, del 2007 e del 2010 abbiamo detto che si trattava...

The EEZ as a strategic tool
When large countries started talking about the concept of the EEZ, regarding the 1982 ratification of the Montego-Bay Agreement, and regarding the establishment and the demarcations, we were saying that they were large countries.
When Cyprus with occupied territories, refugees, enclaved and the missing, established its EEZ back in 2004 and its demarcations in 2003, 2007 and 2010, we said...


Το φυσικό αέριο ως πράσινη ενέργεια
Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ότι το φυσικό αέριο ανήκει στις πράσινες ενέργειες. Δεν είναι βέβαια μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αλλά η καύση του παράγει νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Το τελευταίο είναι 30...

Επίσημα ανεύθυνοι
Έχουμε καταντήσει στον τομέα των υδρογονανθράκων να έχουμε άτομα που διοικούν να είναι επίσημα ανεύθυνοι, διότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν έχουν ιδέα για το θέμα. Βέβαια αυτό θα μπορούσε να είναι και απλή και αγνή...

Pipelines and the Law of the Sea
This ongoing literature about the pipelines should come to an end.
The Law of the Sea is crystal clear.
The pipelines are considered in actual fact affixed, and consequently there can be no...


Από τη Συνθήκη στην ΑΟΖ
Μετά την κύρωση της Συνθήκης Σεβρών, η Δυτική Αρμενία υλοποιεί ένα όραμα που περιμένει δεκαετίες. Ουσιαστικά επιτρέπει επιτέλους στην Αρμενοσύνη την πρόσβαση στη θάλασσα, πράγμα το οποίο ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι...

Νέο επίτευγμα της κυπριακής ΑΟΖ
Ακριβώς με τα δεδομένα που αναμέναμε λόγω στρατηγικής και ενέργειας, τελείωσε ο τρίτος γύρος αδειοδότησης για τα θαλάσσια οικόπεδα 6,8 και 10, με μεγάλη επιτυχία αφού είχαμε 6 προσφορές από 8 πετρελαϊκές εταιρείες και...

Η δύναμη της Κύπρου
Όσοι δεν είχαν καταλάβει ότι η δύναμη της Κύπρου είναι η ΑΟΖ της, έχουν υποστεί μια τεράστια ήττα, με την επιτυχία του τρίτου γύρου αδειοδότησης. Ακόμα και οι πιο ραγιάδες από αυτούς πρέπει να αλλάξουν τα σενάρια που...

Το παράδειγμα της Κύπρου
Ενώ η Κύπρος είχε ένα μνημόνιο που αναφερόταν στο τελευταίο του άρθρο στους υδρογονάνθρακες ως μέτρο ασφαλιστικής δικλίδας για να πληρώσει αυτό που δεν θα πλήρωνε, κατάφερε να βγει από το μνημόνιο με αποτελεσματικό...

Από τη Μέση Ανατολή στην Ανατολική Μεσόγειο
Εδώ και δεκαετίες, όλοι έχουν συνηθίσει να βλέπουν τη Μέση Ανατολή σαν ένα μεγάλο κοίτασμα υδρογονανθράκων, δίχως όμως να βλέπουν το ιστορικό και θρησκευτικό υπόβαθρο που υπήρχε στην περιοχή εδώ και αιώνες. Έτσι στην...

Φτάνει πια τόση απραξία
Οι εξελίξεις στην Κύπρο με την ενέργεια και τη στρατηγική αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την απραξία και την ανικανότητα που υπάρχει στην πολιτική της Ελλάδας. Τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, κανείς...

BILL REGARDING THE IN 2016 PROCLAMATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE OF THE REPUBLIC OF WESTERN ARMENIA
Title 1. This present Act may be referred to, as the Law re: the Exclusive Economic Zone 2016


Interpretation 2. (1) In this Act, unless the context requires a different meaning -


Η Δυτική Αρμενία υπογράφει το Δίκαιο της Θάλασσας
Με την πάροδο του χρόνου, η Δυτική Αρμενία προχωρά δυναμικά, διότι έχει θεμελιώσει τις θέσεις με μια σοβαρή νομική υπόσταση κι αξιοποιεί αποτελεσματικά το Δίκαιο των Αυτόχθονων λαών. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε στις...

Armenia Occidental firma el Derecho del Mar
A través del tiempo, Armenia Occidental avanza de manera muy dinámica, porque ha fundado sus posiciones en un estatus jurídico serio y, además, aprovecha efectivamente el Derecho de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, ha decidido el 9 de agosto de 2016 firmar el Derecho del Mar, de modo que active sus derechos de soberanía. Armenia Occidental pone en marcha, poco a poco, todos los medios...

Η θέσπιση της ΑΟΖ της Δυτικής Αρμενίας
Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, η Δυτική Αρμενία συνεχίζει την πορεία στον τομέα του Δίκαιου της Θάλασσας, αφού μετά την υπογραφή της Σύμβασης του Montego Bay, έκανε τη θέσπιση της ΑΟΖ στις 09 Αυγούστου 2016. Αυτό σημαίνει ότι μια...

La proclamazione della Z.E.E. dell'Armenia Occidentale
Per quanto sembri incredibile, l’Armenia Occidentale continua il suo cammino nel settore del Diritto del Mare poiché dopo la firma del Trattato di Montego Bay, ha ratificato la proclamazione della Z.E.E.il 9 Agosto 2016. Questo significa che una zona occupata del pianeta, uno stato in via di riconoscimento, rivendica ora in maniera ufficiale la sua Z.E.E. come diritto sovrano. Così quanti...

Η Δυτική Αρμενία συνεχίζει το έργο της
Με Εθνικό Συμβούλιο, Υπουργούς, βουλευτές, αστυνομική ταυτότητα, σημαία, η Δυτική Αρμενία κατακτά ένα ένα τα δικαιώματά της κι απελευθερώνεται από το ζυγό της βαρβαρότητας. Έτσι έχουμε μια παράλληλη πορεία με το...

L'Armenia Occidentale continua la sua opera
Con un Consiglio Nazionale, Ministro, Deputati, carta d’identità, bandiera, l’Armenia Occidentale ha vinto uno ad uno i suoi diritti e si libera dal giogo della barbarie. Così abbiamo un percorso parallelo con il Kurdistan. Ed ora con la firma della Convenzione del Diritto del Mare e con la proclamazione della Z.E.E. armena, rivendica i diritti sovrani anche sul Mar Nero. E sulle risorse...

Western Armenia continues its work
With a National Assembly, Ministers, members of the parliament, identification card, flag, Western Armenia attains one by one its rights and liberates itself from the yoke of barbarity. So we have a parallel course with Kurdistan. And now with the ratification of the Law of the Sea Convention and the proclamation of the armenian EEZ, it claims sovereign rights also in the Black Sea. Also for the...

Armenia Occidental continúa su obra
Con un Consejo Nacional, ministros, diputados, carné de identidad y bandera, Armenia Occidental obtiene uno por uno sus derechos y se va liberando del yugo de la barbaridad. De hecho, tenemos un camino paralelo con Kurdistán. Y ahora con la firma de la Convención del Derecho del Mar y la proclamación de la Z.E.E armenia, Armenia Occidental reivindica derechos de soberanía en el Mar Negro...

Η απαράδεκτη πρόταση της SOCAR
Όχι μόνο η SOCAR δεν ανήκει στις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη αλλά απλώς θέλουν να διεισδύσουν σε μια αγορά που τη θεωρούν μη φιλική επειδή είναι αυτή των Χριστιανών, επιμένουν για την αγορά της ΔΕΣΦΑ...

ΑΟΖ: Ο Ελληνισμός διεκδικεί τα μέγιστα δικαιώματά του
Από στρατηγική άποψη για την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, αλλά μόνο τουρκικά δικαιώματα βάσει της αυθαίρετης και παράλογης τουρκικής νομοθεσίας. Νότια της Κύπρου η Τουρκία δεν διεκδικεί...

Αν ακόμα. (ποίημα).


Η ΑΟΖ παραμένει μία αξία
Όσο οπισθοδρομική κι αναξιόπιστη μπορεί να είναι η εξουσία τώρα, η ΑΟΖ παραμένει μία αξία. Έτσι και οι απαράδεκτες καθυστερήσεις για τον μεγάλο διαγωνισμό όσον αφορά στους φακέλους και η έλλειψη δυναμικής για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με άλλα κράτη, δεν αλλάζουν το παραμικρό για τη σημασία της ΑΟΖ...

Η σπατάλη χρόνου
Όταν μια κυβέρνηση δεν ξέρει τι να κάνει, προσπαθεί να πείσει το λαό μέσω της προσποίησης ότι κάνει κάτι, ακόμα κι αν αυτό είναι απλώς σπατάλη χρόνου. Θεωρεί μ’ αυτόν τον τρόπο ότι θα κερδίσει χρόνο για να περάσει πιο ...

Παραχώρηση θαλάσσιου οικοπέδου 2 στην τριπλή κοινοπραξία
Μετά από μήνες καθυστέρησης στον Μεγάλο Διαγωνισμό για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, τον οποίο προσπάθησαν ν’ ακυρώσουν, έχουμε επιτέλους ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Υπουργός Ενέργειας υπέγραψε την απόφαση...

Νέα φάση για την ελληνική ΑΟΖ
Η νέα παραχώρηση για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 αποτελεί μια αλλαγή φάσης για την ελληνική ΑΟΖ αφού είναι μια μικρή υλοποίηση σε πρακτικό επίπεδο. Και η Κύπρος άρχισε την υλοποίησή της μ' ένα μόνο θαλάσσιο οικόπεδο, το 12...

Αν δεν πίστευες


Η σύμβαση με την τριπλή κοινοπραξία
Η σύμβαση με την τριπλή κοινοπραξία Ελληνικά Πετρέλαια - Edison - Total πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται και με αποτελεσματικό τρόπο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πια να χάσουμε αυτή τη συμφωνία και δεν πρέπει...

Τελείωσαν οι ψευδαισθήσεις για το Κυπριακό
Τελείωσαν οι ψευδαισθήσεις για το Κυπριακό με τον πιο απλό τρόπο, αφού δεν τα βρήκαν όταν άγγιξαν θέματα ουσίας, όπως είναι το εδαφικό και το προσφυγικό. Σημειώνεται ότι υπήρξε ένα ειδικό πρόβλημα για την περιοχή...

Ο ΔΕΣΦΑ παραμένει ελληνικός
Το πρέπον έγινε, ο ΔΕΣΦΑ παραμένει ελληνικός. Μετά από τόσες απαράδεκτες διαπραγματεύσεις που είχαν σκοπό να παραβλέψουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποδείχτηκε όμως ότι η παραβίασή του δεν είναι τόσο εύκολη όσο έλεγαν ...

DESFA remains Greek
What's proper is what actually occurred, DESFA remains Greek. After all these unacceptable negotiations which had an aim to disregard the European acquis, it turned out that such violation wasn't as easy as some politicians were insisting.
Just as well that Greece is a European Union member, or else, there would be no such protection at an institutional level and such deal would have...


Πρωτιά των Ελλήνων Πλοιοκτητών
Όσο και να θέλουμε να υποβαθμίσουμε την κατάσταση των ελληνικών δεδομένων, λόγω μιας σαθρής ιδεολογικής πολιτικής και μιας καθημερινής μιζέριας, η αλήθεια παραμένει. Έτσι, όσο και να αμφισβητούν μερικοί την ελληνική...

Νέα επιτυχία της Κυπριακής ΑΟΖ
Όσοι δεν έχουν ακόμα καταλάβει τα οφέλη της έννοιας της ΑΟΖ τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο, αυτή την περίοδο τρώνε νοητικές σφαλιάρες συνεχόμενα. Η αλλαγή φάσης άρχισε με το θαλάσσιο οικόπεδο 2...

New success of the Cypriot EEZ
All those who haven't yet understood the benefits of the concept of the EEZ both for Greece and for Cyprus, are recipients of continuous mental slaps on the face.
The phase change began with marine block 2 of the Greek EEZ and the triple consortium, consisting of Greek Petroleum, Edison and Total, it continued further with block 10 and the Greek Petroleum co, and now it goes on with...


Ελληνική ΑΟΖ ενάντια στην εξουσία μιζέριας
Όσο δεν βλέπουμε την ελληνική ΑΟΖ ως εργαλείο ανάκαμψης και ανάπτυξης για την πατρίδα μας κι επιμένουμε σε ιδεολογικά κολλήματα που ανήκουν στο παρελθόν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά εξέλιξη πριν τις επόμενες...

The Greek EEZ against the misery of the ruling power
As long as we don't see the Greek EEZ as a tool of recovery and development for our homeland, and we insist upon remaining attached to ideological restrains which belong to the past, then, there will be no progress before the next elections.
Because, when a system becomes self entrapped with it's own mistakes, doesn't change, and it continues with its barbarism to the very end...


Η πραγματικότητα του κυπριακού
Τώρα που βλέπουμε πιο ξεκάθαρα την πραγματικότητα του κυπριακού, μετά το πέρας αυτού του θολού τοπίου που επικρατούσε τόσους μήνες, κατανοούμε ότι η απόσυρση του κατοχικού στρατού δεν ήταν καν ένα προαπαιτούμενο για..

Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θέλουν βάση
Όσοι πιστεύουν ότι έχουμε ξεπεράσει τα πολιτικά προβλήματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού κι ότι τα τεχνικά κλιμάκια μπορούν να τα βγάλουν πέρα από μόνα τους, κάνουν ένα σοβαρό ...

Πλάγια σκέψη και επίλυση Κυπριακού
Όσοι παλαιότερα έλεγαν ότι το φυσικό αέριο είναι μια φούσκα με εκλογικό στόχο, δεν είπαν ποτέ συγγνώμη για τα ψέματά τους και τώρα που είδαν πόσο σημαντικό είναι και πόσο αλλάζει, όχι μόνο τις εξελίξεις του Κυπριακού...

Ενάντια στον ελληνικό λαό
Τόσες εξελίξεις γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των υδρογονανθράκων και στην Ελλάδα, μετά από τόσες κυβερνήσεις, ακόμα δεν έχουμε θεσπίσει την ελληνική ΑΟΖ. Κι ενώ έχουμε κάνει τον μεγάλο διαγωνισμό με τα 20...

Το EuroAfrica Interconnector ξεκίνησε
Το EuroAfrica Interconnector που θα συνδέσει την Κύπρο με την Αίγυπτο ξεκινά επίσημα την πορεία κι έρχεται να ενισχύσει το EuroAsia Interconnector που θα ενώνει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Κύπρο με την Ελλάδα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η Κύπρος δεν...

Ο τερματικός LNG στην Κύπρο
Ο τερματικός LNG στην Κύπρο πρέπει να γίνει εθνικός στόχος για να αξιοποιήσουμε την κυπριακή ΑΟΖ και την εξόρυξη του φυσικού αερίου, γιατί αποτελεί την ισχυρότερη προστιθέμενη αξία για τον κυπριακό λαό σε επίπεδο...

Το στρατηγικό μέλλον της Κρήτης
Το στρατηγικό μέλλον της Κρήτης όχι μόνο ως νησί, αλλά ειδικά ως περιφέρεια της Ελλάδας βρίσκεται Νότια λόγω της Ελληνικής ΑΟΖ. Σίγουρα η ύπαρξη 9 θαλάσσιων οικοπέδων είναι μια σοβαρή ένδειξη, αφού αυτά τεμαχίστηκαν...

Ύπαρξη υδρογονανθράκων στο κυπριακό Ζορ με την μέθοδο ανίχνευσης ιδιοσυχνότητων υδρογονανθράκων
Πριν μόλις λίγες εβδομάδες η Γαλλική Εταιρεία Τotal ανακοίνωσε ότι προβλέπει η γεώτρηση της στον κυπριακό στόχο τύπου Ζορ στο θαλάσσιο οικόπεδο 11, να διεξαχθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2017. Προσέθεσε ότι η πιθανότητα...

Υπογραφή για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 της Ελληνικής ΑΟΖ
Έγινε λοιπόν! Το πρώτο απτό αποτέλεσμα του Μεγάλου Διαγωνισμού για τα 20 θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ έγινε πραγματικότητα. Όσο και να ήθελαν μερικοί να ακυρώσουν αυτόν τον διαγωνισμό και στη συνέχεια να τον...

Επιτέλους η αρχή
Μπορεί πολλοί να περίμεναν τόσα χρόνια την πρώτη υλοποίηση του οράματος της Ελληνικής ΑΟΖ αλλά τώρα δικαιώνεται για πρώτη φορά αυτός ο αγώνας για την αξιοποίησή της. Έτσι ενώ η έννοια της ΑΟΖ υπάρχει από το 1982 και...

Edison, Exxon Mobil, Total στην Ελλάδα
Έχει ενδιαφέρον να εξετάζουμε πώς πάνε τα πράγματα, ενώ μας έλεγαν ότι ποτέ δεν θα γίνει. Ακούσαμε τόσα πολλά για τα ελληνικά δεδομένα και ότι ποτέ δεν θα γίνουν κινήσεις ούτε καν διαπραγματεύσεις με πετρελαϊκές...

Νέο σενάριο στρατηγικής
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ανοίγει ένα διαγωνισμό που εμπεριέχει 20 βραβεία. Αλλά δεν προλαβαίνει να δει το τέλος της διαδικασίας, διότι κάποιος άλλος τον έχει αντικαταστήσει την τελευταία στιγμή. Αυτοί που ήταν ...

Οι ΗΠΑ, η Exxon Mobil και η κυπριακή ΑΟΖ
Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μέσω του υφυπουργού εξωτερικών αρμόδιο για τα θέματα υδρογονανθράκων θα βρίσκονται στην υπογραφή του συμβολαίου της Exxon Mobil με την Κύπρο για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, δίνει το ...

Η επιτυχία του East-Med
Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, ο αγωγός φυσικού αερίου East-Med που θα διασυνδέσει τις τέσσερις χώρες, μπαίνει σε μια νέα φάση που ξεπερνά την έννοια του οράματος...

Η αναγκαία ελληνική ΑΟΖ
Με τα νέα δεδομένα τόσο για το EuroAsia Interconnector όσο και για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, η ελληνική ΑΟΖ γίνεται όλο και πιο αναγκαία και η θέσπισή της φαίνεται πια σε όλους τους συμμάχους μας που έχουν κάνει αυτό το νομικό ...

Επίσημες υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου
Οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα 6, 8 και 10 είναι πλέον επίσημες και αποτελούν μια ακόμα πιο σημαντική επιτυχία της Κύπρου χάρη στην ΑΟΖ της. Όσα και να έλεγαν μερικοί ειδικοί της ηττοπάθειας, η Κύπρος τα κατάφερε κι...

Συμβόλαια και Bonus υπογραφής της Κύπρου
Κάθε υπογραφή για ένα συμβόλαιο έρευνας υδρογονανθράκων συνοδεύεται απαραίτητα από ένα Bonus υπογραφής. Είναι το ποσόν που πληρώνει η πετρελαϊκή εταιρεία ως ανάδοχος στο κράτος που έχει εκδώσει τον διαγωνισμό...

Η κυπριακή ανθεκτικότητα
Όσα και να λένε οι ραγιάδες για την Τουρκία και για τις φοβίες που προκαλεί με τις διάφορες παράλογες δηλώσεις, πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι τα πράγματα αλλάζουν λόγω ενεργειακών εξελίξεων, διότι τώρα έχουμε...

Η υπογραφή της Total με την Κύπρο
Η υπογραφή της Total με την Κύπρο για το θαλάσσιο οικόπεδο 6 έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Γαλλίας στην κυπριακή ΑΟΖ, αφού έχει ήδη μια ισχυρή μελέτη στο θαλάσσιο οικόπεδο 11. Επίσης αυτή η νέα υπογραφή δυναμώνει την...

Η Κύπρος κέρδισε με τα συμβόλαια πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ
Με τα συμβόλαια στα θαλάσσια οικόπεδα 6, 8 και 10 με τις εταιρείες Exxon Mobil, Qatar Petroleum, Eni και Total, η Κύπρος κέρδισε μόνο και μόνο από τα bonus υπογραφής περισσότερο από 100 εκατομμύρια Ευρώ. Για τα θαλάσσια οικόπεδα 10 και 11 είχε...

Το κάστρο της Κύπρου είναι η ΑΟΖ της
Όσο και να χτυπιέται η Τουρκία, όσο και να προσπαθεί να φωνάζει, είναι απλώς αμήχανη με τα κατορθώματα της Κύπρου. Διότι το κάστρο της Κύπρου είναι η ΑΟΖ της. Και σ’ αυτό το κάστρο έχουν έρθει ισχυροί σύμμαχοι από την...

Νέα σεισμικά δεδομένα Νότια της Κρήτης
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων αποφάσισε να κάνει νέες σεισμικές έρευνες Νότια της Κρήτης για τον εντοπισμό κοιτασμάτων στόχων. Θέλει να προωθήσει προγράμματα σεισμικών ερευνών εντός του πλαισίου...

Ελληνική Εταιρεία και ηλεκτρομαγνητική μέθοδος
Μετά την ανακάλυψη μιας νέας μεθοδολογίας για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων από την εταιρεία Geoprom της Ουκρανίας και την εφαρμογή της στο κοίτασμα Ζορ για την εταιρεία Eni της Ιταλίας, η ελληνική εταιρεία...

Τεχνητές τεχνικές
Επειδή θα έχουμε και πάλι την ίδια συμπεριφορά εκ μέρους της Τουρκίας όσον αφορά στη διαχείριση του Barbaros και τις παράλογες σεισμικές του έρευνες, για να υπάρχει κάποια τεχνητή πίεση πάνω στην Κύπρο, καλό θα ήταν να...

Αλλαγή φάσης Τερματικού LNG στην Κύπρο
Όσο και να καθυστέρησε η όλη διαδικασία ο τερματικός σταθμός LNG στην Κύπρο προχωρά επιτέλους. Πρόκειται για μια αλλαγή φάσης εξαιρετικής σημασίας αφού τώρα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθεί μέσω της απόφασης...

Ο τουρκικός παραλογισμός
Ο τουρκικός παραλογισμός εκφράστηκε και πάλι μέσω της επιστολής στα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά στο θαλάσσιο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Η Τουρκία ξέχασε και πάλι ότι δεν έχει υπογράψει το Δίκαιο της θάλασσας του 1982 και ...

Η Ελλάδα της ΑΟΖ
Η Ελλάδα της ΑΟΖ δεν είναι ακόμα αυτό που ζούμε λόγω της απαράδεκτης καθυστέρησης των ελληνικών κυβερνήσεων που δεν κατάλαβαν ότι το μέγεθός της ούτε την εμβέλειά της όσον αφορά στη γεωπολιτική. Σίγουρα τα 20 θαλάσσια ...

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ΑΟΖ της Κύπρου
Βλέπουμε όλο και καλύτερα ότι το κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου ενισχύεται όλο και περισσότερο από ξένες χώρες, επειδή η Κύπρος τόλμησε να θεσπίσει την ΑΟΖ το 2004. Είδαμε στη συνέχεια το συμβόλαιο με τη Noble για το ...

Ελληνική ΑΟΖ και θαλάσσια οικόπεδα
Η αναγκαιότητα της ανακήρυξης της ελληνικής ΑΟΖ γίνεται όλο και πιο αισθητή λόγω των αιτήσεων που γίνονται στα θαλάσσια οικόπεδά της. Είχαμε ήδη υποψηφιότητες στα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10 του μεγάλου γύρου...

Όταν η ΑΟΖ τραβά την κυβέρνηση
Όταν βλέπουμε την έννοια της ΑΟΖ να τραβά με τόση δυναμική την ίδια κυβέρνηση, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει όχι μόνο ιδεολογική αδράνεια αλλά και νοητική υστέρηση. Διότι τι άλλο να κάνουν η Αίγυπτος και η Κύπρος για να ...

Οι άδειες της Total στην Κύπρο
Η αποτελεσματικότητα της Κύπρου στον τομέα της ενέργειας είναι θεαματική ακόμα και για τους πιο άσχετους του τομέα. Βλέπουμε χειροπιαστά ότι η Κύπρος που έκανε ήδη τρεις γύρους αδειοδότησης, λειτουργεί δυναμικά για να...

Η Τουρκία φοβίζει μόνο όσους φοβούνται
Έχουμε συνηθίσει λόγω ραγιαδισμού να δίνουμε μεγάλη σημασία στις κινήσεις της Τουρκίας ακόμα κι όταν αυτές είναι ανορθόδοξες και άσκοπες. Έχουμε επίσης τους ειδικούς του φόβου που μας εξηγούν κάθε τόσο και λιγάκι ότι ...

Οι κυπριακές εξελίξεις και η ΑΟΖ
Κάθε νέα μέρα ενισχύει την αξία της ΑΟΖ, διότι η αξιοποίηση της κυπριακής ΑΟΖ αποδεικνύει ότι ακόμα κι ένα μικρό κράτος μπορεί να έχει μια υψηλή στρατηγική. Το γεγονός ότι η πλατφόρμα εξόρυξης West Capella βρίσκεται ήδη στο...

Νέος κύκλος για την Κύπρο
Η άφιξη της πλατφόρμας γεώτρησης West Capella στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 της κυπριακής ΑΟΖ δεν είναι μόνο η αρχή μιας διαδικασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων αλλά η αρχή της ιστορίας ενός νέου κύκλου για την Κύπρο. Δεν είναι ...

Η παραδειγματική κυπριακή ΑΟΖ
Με δεδομένο το κοίτασμα Αφροδίτη στο θαλάσσιο οικόπεδο, γεωτρήσεις της Eni- Kogas στο 9, τώρα γεώτρηση της Eni-Total στο 11 και προετοιμασία για γεώτρηση στο 8 από την Eni, η κυπριακή ΑΟΖ γίνεται όλο και περισσότερο παράδειγμα προς...

Εκδόθηκαν τα δύο νέα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ
Εκδόθηκαν επιτέλους τα δύο νέα θαλάσσια οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ που βρίσκονται Δυτικά Κρήτης και Νότιο-δυτικά Κρήτης, μάλιστα έχουν αυτές τις ονομασίες στην προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση...

Περιοχή Δυτική Κρήτης και Περιφέρεια Πελοποννήσου
Μπορεί η ονομασία του νέου θαλάσσιου οικοπέδου στην ελληνική ΑΟΖ να μην παραπέμπει άμεσα στην Πελοπόννησο, επειδή λέγεται Περιοχή Δυτική Κρήτης αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους και ειδικά στους κατοίκους της...

Η νέα θαλάσσια περιοχή Ιόνιο στην Ελληνική ΑΟΖ
Εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδα 1, 2 και 10 στο Ιόνιο του πρώτου γύρου αδειοδότησης, τώρα έχουμε μια νέα θαλάσσια περιοχή με όνομα Ιόνιο στην ελληνική ΑΟΖ. Η αίτηση της Energean Oil που έγινε αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση...

Κύπρος, Exxon Mobil και Σταθμός LNG
Μετά την ανακοίνωση της Exxon Mobil ότι θα κάνει γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ είχαμε και μια νέα προοπτική που έχει καθυστερήσει εδώ και χρόνια η Κύπρος. Ο αμερικανικός κολοσσός στον τομέα...

Οι υδρογονάνθρακες δεν ανακαλύπτονται με γεωτρύπανα αλλά με σωστές προβλέψεις γεωτρητικών θέσεων
Η γεώτρηση της TOTAL στον θαλάσσιο οικόπεδο 11 απέδειξε ότι -από οικονομικής άποψης- η επιλογή της θέσης του Ονησίφορος Δυτικά-1 ήταν μία γεώτρηση τοποθετημένη γεωγραφικά σε άστοχη θέση. Απέδειξε μεν ότι εκεί υπάρχει...

Κοινή Διακήρυξη Ελλάδας Ιταλίας
Μερικά από τα κεντρικά σημεία της κοινής διακήρυξης της Ελλάδας και της Ιταλίας αφορούν άμεσα στην ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Έχουμε λοιπόν την υποστήριξη της Ελλάδας ως μια...

Ελλάδα, Κύπρος και Exxon Mobil
Ενώ πολλοί θεωρούσαν ότι είναι απλώς αδιανόητο να έρθουν εταιρείες που είναι κολοσσοί στον τομέα των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου και στην ΑΟΖ της Ελλάδας, τώρα είναι υποχρεωμένοι να παραδεχτούν μια...

Ελληνική Στρατηγική Ενέργεια
Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε επιτέλους για Ελληνική Στρατηγική Ενέργεια. Έχουμε συνηθίσει για διάφορους λόγους, που πάνε από την αδράνεια έως την απραξία, να είμαστε μόνο και μόνο καταναλωτές στον τομέα των...

Αλλαγή φάσης Νότιας Κρήτης
Σιγά σιγά βλέπουμε ότι οι προοπτικές της Νότιας Κρήτης αλλάζουν και ότι η παρουσία της ελληνικής ΑΟΖ είναι εποικοδομητική χάρη στη δημιουργία της θαλάσσιας περιοχής Νότια Κρήτης. Το γεγονός ότι η κοινοπραξία ...

Έρχεται η υπογραφή για το θαλάσσιο οικόπεδο 2
Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται στους περισσότερους ειδικά με τις τωρινές συνθήκες, θα υπογραφεί η Σύμβαση Μίσθωσης με την κοινοπραξία Total-Edison-Ελληνικά Πετρέλαια για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο στο πλαίσιο του μεγάλου διαγωνισμού υδρογονανθράκων που άρχισε το 2014. Είναι βέβαια μια πρώτη υλοποίηση πρακτική του οράματος...

Το κατόρθωμα την Ελληνικής ΑΟΖ
Η υπογραφή για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο είναι το αποτέλεσμα χρόνων αγώνα για την Ελληνική ΑΟΖ που υπάρχει βέβαια από το 1982. Όμως για πολλές δεκαετίες παρέμεινε ένα νομικό εργαλείο που δεν είχε άμεσες επιπτώσεις ...

Οι υπογραφές για το θαλάσσιο οικόπεδο 2
Για την Ελλάδα και ειδικά για την Περιφέρεια Ιονίου, οι υπογραφές για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 της ελληνικής ΑΟΖ με την κοινοπραξία Total, Edison και Ελληνικά Πετρέλαια, είναι ιστορικές. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της, που η...

Το έργο δεν έχει καθημερινότητα
Το έργο δεν έχει καθημερινότητα, διότι δεν αφορά μόνο και μόνο το παρόν. Η δράση του δημιουργεί μια διαφορά μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος και οι δυσκολίες που ξεπερνά το δυναμώνουν. Το έργο είναι ικανό με αυτόν τον...

Το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας
Με την υπογραφή για το θαλάσσιο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο, το απέραντο γαλάζιο της Ελλάδας δεν είναι πια μόνο ένα όραμα μερικών ανθρώπων αλλά ενός ολόκληρου λαού που περίμενε τόσα χρόνια μια δικαίωση σε αυτόν τον τομέα...

Η ΑΟΖ και οι Περιφέρειες
Με τα πρόσφατα δεδομένα στο επίπεδο της ελληνικής ΑΟΖ, ενεργοποιούνται πρακτικά οι Περιφέρειες σε συντονισμό με το Υπουργείο Ενέργειας. Αυτές που έχουν άμεση σχέση με τους πρόσφατους διαγωνισμούς είναι οι Περιφέρειες...

Ελληνοαμερικανικές ενεργειακές σχέσεις
Αν δεν ήμασταν σίγουροι για τις εξελίξεις των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων, οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον θα ξεκαθάριζαν οριστικά το όλο πλαίσιο. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η ...

Αλλαγή κύκλου στην Ελληνική ΑΟΖ
Με τη δημοσίευση του διαγωνισμού υδρογονανθράκων στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 2 Δεκεμβρίου 2017, έχουμε μια αλλαγή κύκλου στην Ελληνική ΑΟΖ. Διότι ο διαγωνισμός άνοιξε αυτή τη φορά μετά από αίτημα...

Άρχισε ο νέος διαγωνισμός υδρογονανθράκων
Από τις 2 Δεκεμβρίου 2017, άρχισε ο νέος διαγωνισμός υδρογονανθράκων όσον αφορά στο Ιόνιο, νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Έτσι μπήκαμε επί του πρακτέου στο όραμα της ελληνικής ΑΟΖ. Τώρα ποιος μπορεί να ...

Η συμβολή του East Med
Ο αγωγός East Med είναι στρατηγικό και ενεργειακό εργαλείο που ενώνει τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται πια για ένα όραμα μόνο αλλά για έναν στόχο του στρατηγικού σχεδιασμού...

Από το πολιτικό κόστος στην ελληνική ΑΟΖ
Τώρα πια υπάρχει ακόμα και πολιτικό κόστος το να μην ανακηρύξουμε την ΑΟΖ. Έτσι παρόλο που θα έπρεπε να είχαμε κάνει την ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ εδώ και χρόνια, βλέπουμε επιτέλους τους αρμόδιους να αναγκάζονται να ...

Οι προοπτικές της ΑΟΖ
Αν περιμέναμε από το Υπουργείο Παιδείας να εξηγήσει στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πόσο σημαντικό είναι για τους μαθητές και τους φοιτητές να μάθουν γνώσεις από τομείς που σχετίζονται άμεσα με αυτή, τότε δεν θα είχαμε ...

Saipem 12000 στην κυπριακή ΑΟΖ
Την ώρα που όλοι ασχολούνται με το τι θα πει και τι θα κάνει η Τουρκία σε διάφορα μέτωπα, η Κύπρος συνεχίζει το ερευνητικό της πρόγραμμα ακάθεκτα χάρη στα συμβόλαια που έχει υπογράψει με τις ξένες εταιρείες...

Στόχοι κοιτασμάτων τύπου Ζορ Δυτικά και Νότια της Κρήτης
Την ώρα που τρέχει ο διαγωνισμός για τις θαλάσσιες περιοχές ΝοτιοΔυτικά Κρήτης και Νότια Κρήτης είναι καλό να εξετάσουμε τους στόχους που έχουμε και στην ευρύτερη περιοχή. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για ...

Κοίτασμα Καλυψώ και κυπριακή Αποκάλυψη
Λόγω της συγγένειας που έχουν σε γεωλογικό επίπεδο η Κύπρος και η Κρήτη, οι πληροφορίες που έχουμε από τη γεώτρηση που κάνει το γεωτρύπανο Saipem 12000 στο κοίτασμα Καλυψώ είναι εξαιρετικά αισιόδοξες. Τα πρώτα δεδομένα...

Η προστιθέμενη αξία του κοιτάσματος Καλυψώ
Ολοκληρώθηκε η γεώτρηση στο κοίτασμα Καλυψώ σε βάθος 3.800 μέτρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 6. Ο αρμόδιος Υπουργός μίλησε για εκτεταμένη στήλη καθαρού φυσικού αερίου και για ταμιευτήρια με υψηλές πορώδες και διαπερατότητα...

Η αξία των Διαπόντιων Νησιών
Το γεγονός ότι δεν έγιναν καλά οι μετρήσεις οριοθέτησης μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας το 2009, δεν αποτελεί δικαιολογία για να μειωθεί η αξία των Διαπόντιων Νησιών που έχουν αξιοποιηθεί στρατηγικά στη συμφωνία...

Η Eni και το Μαρόκο
Η Εθνική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων και Ορυχείων ως επίσημα υπεύθυνη έχει αρκετές φορές δημοσιεύσει άδειες εκμετάλλευσης προς όφελος της ιταλικής πετρελαϊκής εταιρείας ΕΝΙ. Πράγματι, η Εni είναι δικαιούχος του 40 % των ...

ΑΟΖ και Διαπόντια Νησιά
Η μελέτη της επιρροής των Διαπόντιων Νησιών αποδεικνύει σε επίπεδο της ελληνικής ΑΟΖ ότι είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή του Ιονίου. Ακολουθώντας τη γραμμή οριοθέτησης με την Ιταλία που έχουμε χαράξει για την ...

Μετά τη λήξη της NAVTEX
Μετά από τόσες μέρες πληροφοριών και παραπληροφοριών έληξε η άδεια της τουρκικής NAVTEX στο θαλάσσιο οικόπεδο 3, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έγινε απολύτως τίποτα πριν και όλο το θέατρο του διπλωματικού παρασκηνίου έδειξε ...

Κύρωση της Συμφωνίας για το θαλάσσιο οικόπεδο 2
Η Βουλή των Ελλήνων κύρωσε τη Συμφωνία που έγινε με την κοινοπραξία Total, Edison και Ελληνικά Πετρέλαια για το θαλάσσιο οικόπεδο 2. Περνάμε επιτέλους στο επόμενο στάδιο και μάλιστα με την αποδοχή των κομμάτων. Έπρεπε μερικοί...

Η ελληνική στρατηγική επιλογή για τους υδρογονάνθρακες
Με την είσοδο στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού υδρογονανθράκων που αφορά στις θαλάσσιες περιοχές Ιόνιο, ΝοτιοΔυτικά Κρήτης και Νότια Κρήτης, η Ελλάδα πρέπει τώρα να επιλέξει στρατηγικά και ενεργειακά με ποιες...

Εθνική Πολιτική και Εθνική Στρατηγική
Αντί να δίνουμε σημασία αποκλειστικά στην πολιτική και την οικονομία θα ήταν πιο αποτελεσματικό να δίνουμε έμφαση και να αξιοποιούμε τη στρατηγική και την ενέργεια. Παραδείγματος χάριν, η ΑΟΖ ανήκει στην υψηλή...

Ενέργεια, Στρατηγική και Ιστορία
Όσοι θεωρούν ότι δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα ας εξετάσουν τι γίνεται τώρα με τα ενεργειακά θέματα. Όσοι λένε ότι δεν υπάρχει υψηλή στρατηγική για την πατρίδα μας, ας δουν πώς λειτουργεί...

Στρατηγικά τουρκικά λάθη
Επειδή η Τουρκία θέλησε να αξιοποιήσει υπερβολικά την έννοια της NAVTEX παρουσιάζοντας την ως μία στρατηγική επιχείρηση που παρενοχλεί άλλες διαδικασίες θα υποστεί στρατηγικό κόστος. Η NAVTEX επιτρέπει όντως στρατιωτικές ...

Κυπριακή ΑΟΖ και ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν και πάλι το δικαίωμα της Κύπρου να αξιοποιήσει την ΑΟΖ της παρόλο που προσπαθεί η Τουρκία να το αμφισβητήσει με κάθε τρόπο. Έτσι θα φανεί τώρα με ξεκάθαρο τρόπο ότι η κυπριακή ΑΟΖ είναι κτήμα...

ΗΠΑ και Κύπρος
Όσο και να θέλουν μερικοί να εκφοβίσουν τον κόσμο με διάφορες δηλώσεις επειδή δεν μπορούν να κάνουν προφητείες, οι ΗΠΑ βρίσκονται στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ με τρία πολεμικά πλοία να υποστηρίζουν τα δύο ...

Οι έρευνες των ΗΠΑ στην κυπριακή ΑΟΖ
Οι έρευνες των ΗΠΑ στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ συνεχίζονται κανονικά και ομαλά. Τελείωσαν ήδη οι περιβαλλοντικές έρευνες και άρχισαν ήδη οι αρχαιολογικές που προετοιμάζουν το έδαφος για την γεώτρηση το...

Le navire Saipem 12000 au Maroc
En ce moment, les recherches du navire Saipem 12000 dans le bloc Rabat Deep 1 se poursuivent pour une durée totale de cinquante jours environ. Ce navire de sixième génération spécialisé dans les forages ultra-profonds poursuivent sa route au Maroc après avoir découvert le gisement Calypso dans le bloc 6 de la ZEE ...

ΑΟΖ, Τουρκία και Casus Belli
Αυτήν την περίοδο ακούμε πολλά από την Τουρκία και ακόμα περισσότερα από τους δικούς μας που αναδεικνύουν κάθε λεπτομέρεια αν αυτή εμπεριέχει κινδυνολογία. Έτσι σε όποιο θέμα και να αναφερόμαστε, πάντα υπάρχει κάτι να ...

Ελληνική ΑΟΖ, Κυπριακή ΑΟΖ και αμερικανικά συμβόλαια
Στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ έγιναν όλες οι απαιτούμενες έρευνες τόσο από πλευράς περιβαλλοντικής όσο και αρχαιολογικής για την προετοιμασία της γεώτρησης για λογαριασμό της αμερικανικής Exxon Mobil χωρίς να υπάρξουν προβλήματα...

Για την ΑΟΖ δεν έχουμε ανάγκη από δηλώσεις
Επειδή σιγά σιγά μερικοί πολιτικοί ετοιμάζονται για εκλογές με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι για την ελληνική ΑΟΖ δεν έχουμε ανάγκη από δηλώσεις. Τις ακούμε τόσα χρόνια και ξέρουμε όλες τις ...

Κυπριακή ΑΟΖ και Συμμαχίες
Με τα συμβόλαια που έχει πετύχει η Κύπρος έχει δημιουργήσει συμμαχίες. Διότι οι Avner, Delek, Nobel, Eni, Kogas, Total, Shell, Exxon Mobil, Qatar Petroleum δημιουργούν και συμμαχίες με τα ανάλογα κράτη. Η Κύπρος δεν είναι πια μόνη της. Χάρη στη θέσπιση...

Η νέα ανακάλυψη της ΕΝΙ
Η νέα ανακάλυψη της ΕΝΙ στο θαλάσσιο οικόπεδο Noor της ΑΟΖ της Αιγύπτου κοντά στα όρια της ΑΟΖ της Κύπρου έρχεται πρώτα να επιβεβαιώσει τις αναφορές του Ηλία Κονοφάγου και του Αντώνη Φώσκολου και δεύτερον να ενισχύσει ...

Προχωρά η Exxon Mobil στην Κύπρο
Ό,τι και να λέγεται από τους ηττοπαθείς της Κύπρου και όχι μόνο για τα εμπόδια που μπορεί να προκαλέσει η Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ, η Exxon Mobil προχωρά δυναμικά τις έρευνές της στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 όπου συνεργάζεται...

Νέα νίκη για την Ελληνική ΑΟΖ
Νέα νίκη για την Ελληνική ΑΟΖ αποτελεί η υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού που ορίζει την κοινοπραξία Exxon Mobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια ως επιλεγείς αιτών στον Διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και...

Σκοπιανό, ΑΟΖ και ΝΑΤΟ
Με τα νέα δεδομένα της ελληνικής ΑΟΖ χάρη στο Διαγωνισμό περί Υδρογονανθράκων και ειδικά με τις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης, βλέπουμε με χειροπιαστό τρόπο την αρχή των ενεργειακών...

Γαλλοκυπριακή συμμαχία στην ΑΟΖ
Η έννοια της συνέχειας υπάρχει μεταξύ της Γαλλίας και της Κύπρου. Η πρώτη συμφωνία που έκαναν το 2007, ανανεώθηκε το 2017 για άλλα δέκα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο αναβαθμίστηκε, γι’ αυτόν τον λόγο προβλέπει έρευνες...

Η νέα συμφωνία Κύπρου Αιγύπτου για τον αγωγό φυσικού αερίου
Η νέα συμφωνία της Κύπρου με την Αίγυπτο για τον αγωγό φυσικού αερίου που έχει και την απαραίτητη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υλοποίηση της ενδιάμεσης οδού για το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου...

Η αναβάθμιση της Κύπρου
Η κυπριακή ΑΟΖ φαίνεται όλο και περισσότερο ότι λειτουργεί καταλυτικά γεωπολιτικά και όχι μόνο γεωοικονομικά. Επιπλέον με το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ExxonMobil, υπήρξε μια ενίσχυση. Τώρα με τα προβλήματα που προκαλεί...

Οι μονογραφές του Υπεν
Ένα σημαντικό βήμα γίνεται τώρα με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μονογράψει τις συμβάσεις παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό...

Ξεκινά ο τρίτος γύρος αδειοδότησης
Μετά από χρόνια έρχεται επιτέλους η δικαίωση στον αγώνα της αξιοποίησης της
ελληνικής ΑΟΖ με τον τρίτο γύρο αδειοδότησης, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τους δύο πρώτους γύρους και να καλύψει τα κενά όσον αφορά τη...


Περί παρέμβασης των κατεχομένων στην ΑΟΖ της Κύπρου
Οι δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών των κατεχομένων αποδεικνύουν ότι το μήνυμα εκ μέρους της Κύπρου δεν αξιοποιείται ορθολογικά στο εξωτερικό, διότι οι έρευνες που γίνονται στην ΑΟΖ της Κύπρου δεν αφορούν βέβαια μόνο ...

Η Eni-Kogas ανανεώνει την άδειά της
Ό,τι και να έχει ειπωθεί, η ουσία είναι η επόμενη πραγματικότητα και αυτό φαίνεται από την απόφαση της κοινοπραξίας Eni-Kogas να παραμείνει στα θαλάσσια οικόπεδα 2, 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου ...

Μετά το Σκοπιανό έρχεται η ΑΟΖ
Όταν βλέπουμε με ποιον τρόπο χειρίστηκε και διαχειρίζεται το Σκοπιανό η κυβέρνηση, μόνο που σκέφτεται να μιλήσει για το θέμα της ΑΟΖ είναι ήδη σήμα κινδύνου. Όταν θα αρχίσει να μιλά για τις ακτές της Τουρκίας ...

Περιβαλλοντικές μελέτες στην ελληνική ΑΟΖ
Με την πίεση που ασκήθηκε στη Βουλή, ξεμπλόκαρε η διαδικασία για τα ενεργειακά και πάρθηκε επιτέλους η απόφαση για την περιβαλλοντική μελέτη που αφορά στις θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και ΝοτιοΔυτικά Κρήτης που...

Ελεγκτικό Συνέδριο και θαλάσσιες περιοχές
Επιτέλους εκδόθηκε και η δεύτερη θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δύο θαλάσσιες περιοχές Δυτικά Κρήτης και ΝοτιοΔυτικά Κρήτης, πράγμα που σημαίνει ότι περνάμε στο στάδιο της υπογραφής των δύο συμβάσεων...

Ευρωπαϊκή συμμαχία και Κύπρος
Ό,τι και να λέγεται από τα ΜΜΕ που ανακυκλώνουν και αναπαράγουν τις τουρκικές δηλώσεις, βλέπουμε ότι η στρατηγική της Κύπρου είναι αποτελεσματική αφού έχει χάρη στις έμπρακτες κινήσεις της, ενεργοποιήσει την ευρωπαϊκή...

Σκέψεις περί ΑΟΖ του Μαρόκο
Το 1973, το Μαρόκο χάρη στην Πράξη Νούμερο 1.73.211 καθιέρωσε τα όρια των χωρικών υδάτων του και της αποκλειστικής ζώνης αλιείας του. Με το Άρθρο 1 αυτές εκτείνονται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Αναφορικά με το Άρθρο 2...

Η ενεργειακή σύνοδος και η ΑΟΖ
Τώρα δεν μιλούμε πια για εκτιμήσεις των ειδικών και μόνο περί αξιοποίησης της ΑΟΖ. Η ενεργειακή σύνοδος που διεξάγεται σε επίπεδο υπουργών ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με αξιωματούχους των ΗΠΑ είναι...

Energean Mediterranean Union
The Ministers of Energy from Greece, Cyprus, Israel and the USA are utterly coordinated upon the issues of EEZ utilization and exploitation within the Eastern Mediterranean. In actual fact, they support the sovereign rights of Cyprus in the most definite manner. Hellenism in this sense has found other more powerful allies regarding its positions in this strategic region. In this context, they ...

Απαραίτητες Υπενθυμίσεις για την ΑΟΖ
Πολλοί μιλούν τώρα για την ελληνική ΑΟΖ αλλά μάλλον ξεχνούν ότι την ώρα που δεν ήξεραν καν τι ήταν, ο Μίκης Θεοδωράκης και το επιτελείο του, μας είχε καλέσει με τον Ηλία Κονοφάγο και τον Αντώνη Φώσκολο για να κάνουμε μια ...

Δίκαιο της Θάλασσας και Στρατηγική Ελληνισμού
Το θέμα της ανακήρυξης της ελληνικής ΑΟΖ με μονομερή τρόπο ανήκει καθαρά στο Δίκαιο της Θάλασσας που υπογράψαμε το 1982 και κυρώσαμε ως Ελλάδα το 1995. Ο νόμος περί υδρογονανθράκων 2289/1995 και η τροπολογία του 4001/2011 είναι αυτό...

Ελληνική ΑΟΖ και Συμβάσεις
Οι συμβάσεις που περιμένουμε να κυρωθούν από την Βουλή των Ελλήνων εντός του καλοκαιριού έχουν μία τεράστια σημασία για την ελληνική ΑΟΖ, αφού και οι δύο θαλάσσιες περιοχές ΝοτιοΔυτικά Κρήτης και Δυτικά Κρήτης ...

Η ελληνική ΑΟΖ ως μοχλός εξέλιξης
Μπορεί να βλέπουμε συνεχώς τις εξελίξεις μέσω των θαλάσσιων περιοχών αλλά σπάνια καταλαβαίνουμε ότι αυτό γίνεται χάρη στην ελληνική ΑΟΖ. Διότι χωρίς αυτή θα ήμασταν περιορισμένοι στα 12 Ναυτικά Μίλια, τα οποία...Conférences/Talks


· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στο Ροταριανό Όμιλο Αλεξανδρούπολης με θέμα «Τοποστρατηγική προσέγγιση της ΑΟΖ» . Grecotel - Egnatia Grand, Αίθουσα: Τένεδος, 14/03/2011. - Αφίσα. - Video.
· Τοποστρατηγική και ΑΟΖ. Topostratégie et ZEE. Σχολή Στρατολογίας, École de Stratologie, Athènes, Grèce, 30/03/2011.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική ανακήρυξης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και επιπτώσεις της στην Οικονομική Κρίση". Κεντρικό Αμφιθέατρο ΠΡΟΚΑΤ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή. Ξάνθη. 24/05/2011. - Video.
· De la décolonisation au redéploiement économique et stratégique de la France : le cas de la Zone Économique Exclusive (ZEE). Lyon, Mairie du 7e, 30/06/2011. - Affiche. - Invitation.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η δυναμική της ΑΟΖ". Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία. 12/07/2011, ώρα: 19.00. - Πρόσκληση.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Τα θεμέλια της ελληνικής θάλασσας". Ανεξάρτητη Ομάδα Πολιτών Καλλιθέας. Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Μεγίστης 18- 20, Καλλιθέα, 19/10/2011. - Αφίσα. - Video.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Τα θεμέλια της ελληνικής θάλασσας". Ανεξάρτητη Ομάδα Πολιτών Καλλιθέας. Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Μεγίστης 18- 20, Καλλιθέα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, ώρα: 18.00. - Αφίσα.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα διαγράμματα Voronoi ως υπόβαθρο της ΑΟΖ". Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού. Αμφιθέατρο Δήμου Σαρωνικού. Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 18.30. Αφίσα. - Πρόσκληση. - Photos. - Video.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "H ΑΟΖ ως οικονομική λύση". Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, 18/01/2012. - Πρόσκληση. - Video.
· Δομικά στοιχεία της ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, 19/01/2012.
· Στρατηγική σημασία της ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, 28/02/2012.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ένα όραμα, μία λύση: ΑΟΖ». Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 29/02/2012, ώρα 18.30. - Πρόσκληση. - Αφίσα. - Photos
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "AOZ και Ιπποσύνη". Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ρόδος. 27/03/2012. - Αφίσα. - Photos. - Photos2. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "ΑΟΖ, Μαθηματικά και Μονεμβασία". Ξενοδοχείο "Πανόραμα", Μονεμβασία, 30/03/2012. - Photo
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με τίτλο "ΑΟΖ: αφήνουμε πίσω μας το χθες, νέες γενιές -νέες πολιτικές - 2 ζητούμενα με μια κίνηση: εθνική κυριαρχία και ανάπτυξη". Ξενοδοχείο Holiday Inn, Θεσσαλονίκη, Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, ώρα: 18.00. - Αφίσα. - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο "2012 - Tο έτος της ελληνικής ΑΟΖ". Αίθουσα «Γ. Καφταντζής» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών. Σέρρες, Τετάρτη 04 Απριλίου 2012, ώρα: 20.00. - Πρόσκληση - Αφίσα - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ". Αμφιθέατρο Δημοκρατίας, Ελευθερούπολη. Πέμπτη 05 Απριλίου 2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Από τη στρατηγική κίνηση στην οικονομική λύση". Βιβλιοπωλείο Αιγηίς. Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 11, Πειραιάς, Παρασκευή 6 Απριλίου, ώρα 19.30. - Πρόσκληση.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ελληνικής ΑΟΖ". Καπναποθήκη "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης - Καπνεργατών 9, Ξάνθη. Τρίτη 08 Μαΐου 2012, ώρα: 20.00. - Αφίσα - Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στην οικονομική κρίση". Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, ώρα: 15.00, αίθουσα: 202. -Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ελληνική ΑΟΖ ενάντια στην οικονομική κρίση". Ξενοδοχείο "Αίθριο", Αμύνταιο. Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, ώρα: 19.00. -Πρόσκληση -Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η ΑΟΖ και το μέλλον της Ελλάδας". Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Νέο Αμφιθέατρο. 06/06/2012 Αφίσα -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ψηφίζω ΑΟΖ". Ξενοδοχείο PARK, Ναύπλιο. Πέμπτη 07/06/2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα. - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "ΑΟΖ ενάντια στην κρίση". Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012, ώρα: 18.00. Αφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η θέσπιση της ΑΟΖ". Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, ώρα: 12.00 - Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Η στρατηγική της ΑΟΖ". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμος Αλεξάνδρειας. Κυριακή 10/06/2012, ώρα: 20.30. - Αφίσα. - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: «ΑΟΖ και υψηλή στρατηγική». Δημαρχείo Βόλου. Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, ώρα: 19.30. -Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ψηφίζω ΑΟΖ". Σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, Φροντιστήριο Τραπεζούντας στην οδό Χηλής. Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, ώρα: 20.30. -Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Η θέση των κομμάτων για την άμεση ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ". Ξενοδοχείο STANLEY, Μεταξουργείο. Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, ώρα: 18.30. Αφίσα. -Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "ΑΟΖ και Εθνική στρατηγική". Α' Δημοτικό Σχολείο Παλιομετόχου. Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, ώρα 19:30 - Πρόσκληση
· 2ο Master Class Τοποστρατηγικής και ΑΟΖ. Γαύδος, 13 - 16 Ιουλίου 2012. - Πρόσκληση. - Mέρα 1. - Mέρα 2. - Mέρα 2. - Mέρα 3. - Video 1 - Video 2
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών με θέμα: "Οι δυνατότητες της ΑΟΖ". Βόλος, 16/07/2012. Video
· Η γεωοικονμική αξία της ελληνικής ΑΟΖ. Μ.Μ, 19/07/2012.
· ΑΟΖ και Φυσικό αέριο. ΔΕΠΑ, Αθήνα, 20/07/2012.
· Οι μαθηματικοί υπολογισμοί της αξίας των κοιτασμάτων της ελληνικής ΑΟΖ. Μ.Μ, 25/07/2012.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Γεωπολιτική – Στρατηγική και ΑΟΖ». Δημοτική Αίθουσα "Ανδρόγεω". Ηράκλειο, Κρήτη. 27/07/2012. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Ευρωπαϊκή Προεδρία και ΑΟΖ". Mediterranean Beach Hotel. Λεμεσός, Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012, ώρα: 19.30. - Πρόσκληση - Video
· Ελληνική ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 13/09/2012.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα φάση της ελληνικης ΑΟΖ". Αίθουσα δημαρχιακού μεγάρου Παπάγου - Χολαργού. Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. -Πρόσκληση - Video
· Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Λυγερού «Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΑΟΖ». Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας "Nόησις", Θεσσαλονίκη, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 19:00. - Αφίσα 1. - Αφίσα 2. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Όταν η ΑΟΖ δείχνει τα όρια της Γενοκτονίας μέσω της Θεωρίας των Παιγνίων". Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Tετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 18.30. Αφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι θέσεις εργασίας της ΑΟΖ". Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης - Δημαρχείο. Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.30. -Πρόσκληση
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ανάλυση της ΑΟΖ". Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδος. Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.00. -Πρόσκληση
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ: Προβλήματα και Προοπτικές σήμερα". Αμφιθέατρο Δημαρχείου - Καλύβια. Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 18.30. -Αφίσα. - Photo.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ελληνική ΑΟΖ". Αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Έδεσσας. Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 20.30. - Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ". Αθλητικός και εκπολιτιστικός σύλλογος Κατηχωρίου "Χείρων Κένταυρος". Αίθουσα «Θεόφιλος»,"Stevalia Hotel & Spa", Κατηχώρι Πηλίου. Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012, ώρα: 19.00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ: Προβλήματα και Προοπτικές σήμερα: Θεσμική, γεωπολιτική και οικονομική διάσταση". Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών, στην Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά. 16/10/2012. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αιγαίο, γεωστρατηγική και ΑΟΖ". Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, Βόλος. Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τον ορυκτό πλούτο στην ελληνική ΑΟΖ". Αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012, ώρα: 18.00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και αναφορά στο έργο του Κωνσταντίνου Κονοφάγου". Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας, αίθουσα "Ν.Κονεμένος". Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέες στρατηγικές – προοπτικές της ΑΟΖ". Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας. Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012, ώρα: 20.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ: Τεχνολογία και Περιβάλλον". TEI Άρτας, Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών". Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 14.30. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέες προοπτικές της ΑΟΖ". Hotel Olympic, αίθουσα Plazza, Ιωάννινα. Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η στρατηγική επένδυση της ΑΟΖ". Δημαρχείο Τρικάλων, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και Στρατηγική Ανάπτυξη". Κτίριο Μηχανικής, Κομοτηνή, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η γεωπολιτική της ΑΟΖ". Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δρόση 2 & Δροσίνη, Ψυχικό. Tρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 20.00. - Αφίσα - Video
· Η εκμετάλλευση της ΑΟΖ και οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. 11/12/2012.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αναγκαιότητα της ΑΟΖ". Αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Τριφυλίας "Αλέκος Παπαδόπουλος". Κυπαρισσία. Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αρχή της ελληνικής ΑΟΖ". Πνευματικό Κέντρο Δροσιάς, Αθήνα. Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μετά την θέσπιση της ΑΟΖ". Δημοτικό Θέατρο Νάουσας. Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013, ώρα: 20.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ και Στρατηγική". Σχολή Γονέων Κατερίνης. Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης. Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας μέσω της αξιοποίησης της ΑΟΖ". Επιμελητήριο Κορινθίας, Κόρινθος. Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, ώρα: 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Από τη Γεωλογία στη Στρατηγική της ΑΟΖ». Οίκημα του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Σάββατο 02/02/2013, ώρα: 18.00. - Πρόσκληση. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα δεδομένα της ΑΟΖ". Αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου, Πάφος. Κυριακή 3/02/2013, ώρα: 10.30. - Αφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και Τοποστρατηγική". Hotel Xenia, Ρέθυμνο. Δευτέρα 4/02/2013, ώρα: 20.00. - Aφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική της ΑΟΖ μετά τη θέσπιση". Μικρό Αμφιθέατρο ΤΕΙ Πάτρας, Τρίτη 5/02/2013, ώρα: 12.30. -Αφίσα. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Η ΑΟΖ ως εξωτερική πολιτική». Αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας. Τετάρτη 6/02/2013 -Video
· Nέα δεδομένα για την ΑΟΖ. Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. 08/02/2013.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και υψηλή στρατηγική". Αίθουσα Ροδίνι - Πάρκο Ροδίνι, Ρόδος, Κυριακή 10/02/2013, ώρα: 19:00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τεχνικά δεδομένα της ΑΟΖ". Αμφιθέατρο ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Καψούρη 4, Λάρισα. Τετάρτη 13/02/2013, ώρα: 19:00. -Αφίσα -Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και ανάκαμψη". Πολύκεντρο Ν. Θαλασσινού, Κως. Δευτέρα 18/02/2013, ώρα: 20.00. - Video
· «Εδαφικό καθεστώς του Αιγαίου: Υφαλοκρηπίδα, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), Εθνικός Εναέριος Χώρος και FIR Αθηνών». Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Θεσσαλονίκη, 21/02/2013.
· Ελληνική ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 22/02/0213.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «ΑΟΖ και Υψηλή Στρατηγική». Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Αγίου Στεφάνου. Σάββατο 23/02/2013, ώρα: 20.00. -Αφίσα. - Πρόσκληση. - Video
· Η ασφάλεια της ελληνικής ΑΟΖ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Ecole de Sécurité Nationale. Athènes. Grèce, 06/03/2013.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:"Η νίκη της ΑΟΖ". Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου - Λυκείου Σαμοθράκης. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα:"Ακριτική Ελληνική ΑΟΖ". Συνεδριακός χώρος Παραδοσιακού Μύλου Πετρωτών (Μουσείο Πέτρας). Πετρωτά Τριγώνου Έβρου, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, ώρα: 18:30. -Αφίσα - Video
· ΑΟΖ, στρατηγική και οικονομία. Σύλλογος Επιστημονικού προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Αθήνα, 09/03/2013. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, ενέργεια και υγεία". Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου Ε.Β.Ε.Η.- αίθουσα Καστελλάκη, Ηράκλειο, Κρήτη. Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013, ώρα: 20.00. -Αφίσα - Video
· Ενημέρωση του Ν.Λυγερού για ΑΟΖ στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας 2/4/2013. -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Στρατηγική Βυζαντίου, Συνθήκη της Λωζάννης και το άνοιγμα της ΑΟΖ». Πολυχώρος Δημαρχείου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο. Πέμπτη 4 Απριλίου 2013, ώρα: 19.00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αλλαγή φάσης της ελληνικής ΑΟΖ". Επιμελητήριο Φλώρινας. Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, ώρα: 12.00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Η ελληνική ΑΟΖ μετά την θέσπιση και τις οριοθετήσεις". Προοδευτικός σύλλογος Ναυπλίου "Ο Παλαμήδης". Κυριακή 12/05/2013, ώρα 19.30. Δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη Ναυπλίου "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ". - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού - ΑΟΖ, Στρατηγική και Φιλοσοφία. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας. 27/05/2013 -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελευθερία - ΑΟΖ - Ελλάδα". Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σερρών. Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, ώρα: 20.30. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Εθνική Στρατηγική". Αίθουσα Συναυλιών "Εστίας Μουσών", Νάουσα. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, ώρα: 21.00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ και Ζεολιθική περίοδος". Αγορά Καστελλόριζου, Καστελλόριζο. Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, ώρα: 20:00.- Αφίσα -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Χωροταξικός Σχεδιασμός, Γεωστρατηγική και ΑΟΖ". Αμφιθέατρο Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος. Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video
· Ο ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας στην ελληνική ΑΟΖ. 111 Πτέρυγα Μάχης. Νέα Αγχίαλος, 12/06/2013.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Στρατηγική και γη θάλασσας". "Παλαιό ταχυδρομείο" Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Παραλίμνι, Αμμόχωστος. Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ώρα: 19:30 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Στρατηγική και γη θάλασσας". "Παλαιό ταχυδρομείο" Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Παραλίμνι, Αμμόχωστος. Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ώρα: 19:30 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ιόνιο και Στρατηγική". Αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου "ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ" Αν. παραλία Λευκάδα. Σάββατο 20 Ιουλίου 2013, ώρα: 21:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα "Η σημασία της Κρήτης στην ελληνική ΑΟΖ" στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών με θέμα "Οι Κρήτες στον Κόσμο... 1913 - 2013". Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Χανιά. Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, ώρα: 11.30 - Πρόσκληση. Πρόγραμμα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Ελλάδα της ΑΟΖ ". "Πλατεία Ηρώου", του Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων, Κατηχώρι Πηλίου. Κυριακή 28 Ιουλίου 2013, ώρα: 20:00 - Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική σημασία της ΑΟΖ και του Ζεόλιθου". Αίθουσα "Διώνη", Άρτα. Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013, ώρα: 19:00.- Αφίσα
· 3o Master Class Τοποστρατηγικής, ΑΟΖ και ζεόλιθου. Ερεικούσσα, 30/08 - 01/09 - 2013. - Αφίσα - Video - Video - Video - Video - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι γεωπολιτικές διαστάσεις της ελληνικής ΑΟΖ". Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Κέρκυρα, 30/08/2013.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Εργασιακές προοπτικές της ΑΟΖ". Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου. Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα: 19:30. - Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα "Ελληνική ΑΟΖ και λιμενικές δυνάμεις". Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, 25/09/2013Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Κέρκυρα και Διαπόντια νησιά". Αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2 - Κέρκυρα. Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, ώρα: 19:30. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική στρατηγική ΑΟΖ". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα. Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, ώρα: 19.00. - Video
· Νέα δεδομένα για την ΑΟΖ. Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. 17/10/2013.
· Στρατηγικά δεδομένα της ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 21/10/2013.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Ελληνική ΑΟΖ ως αντεπίθεση στη γενοκτονία των Ποντίων". Αίθουσα εκδηλώσεων Σ.Π.Ε Καιμακλίου, Λευκωσία. Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013, ώρα: 19:30. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ - Υδρογονάνθρακες και επαγγέλματα του μέλλοντος". Θεατρικός Σταθμός Ηρακλείου, Κρήτη. Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 18.30.-Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα : "AOZ και EuroAsia Interconnector". Σύνδεσμος ηλεκτρολόγων. Ηράκλειο Κρήτης. 11/12/2013 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η γεωστρατηγική ΑΟΖ της Ελλάδας". Πνευματικό Κέντρο Αγ.Νικολάου, Σπάτα (Βυζαντίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου). Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Θαλασσοστρατηγική, τοποστρατηγική και ΑΟΖ ". Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, οδός Αθηνών - ΤΕΠΑΚ. Λεμεσός. Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, ώρα 19.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ και Ζεόλιθος στην περιφέρεια". Δημοτική Αίθουσα "Ανδρόγεω". Ηράκλειο, Κρήτη. Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος και Καινοτομία". Φουαγιέ του Μεγάλου Αμφιθεάτρου του ΤΕΙ ΑΜΘ. Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επαγγελματικός προσανατολισμός - ΑΟΖ - Ζεόλιθος". ΤΕΙ Ηρακλείου, 04/04/2014 - Video
· Ο ρόλος της Πολεμικής Αεροπορίας στην ελληνική ΑΟΖ. Σχολή Ικάρων, Αθήνα. 08/04/2014.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική Στρατηγική ΑΟΖ". Αίθουσα Τιμών της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ρηγίλλης 1, Αθήνα. Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 9.00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από την ΑΟΖ στην επίλυση του Κυπριακού". Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΠΕ Παραλιμνίου. Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικά δομικά στοιχεία της ελληνικής ΑΟΖ". Επιμόρφωση Ανώτερων Αξιωματικών ΓΕΕΘΑ. Πολεμικό Μουσείο, 21/05/2014.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Γεωστρατηγική ελληνική ΑΟΖ". Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αθήνα, 30/05/2014. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος, Καινοτομία". Πολύκεντρο Μοιρών. Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ΑΟΖ του Ελληνισμού". Κυπριακή Λέσχη, Sydney. 07/09/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Σύμπλεγμα Καστελλόριζου και ΑΟΖ Ελληνισμού". Σύνδεσμος Καστελλοριζίων. Sydney, Australia. 11/09/2014 - Video
· Θεωρία Παιγνίων και ελληνική ΑΟΖ. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 30/09/2014.
· Ελληνική ΑΟΖ και αξίες του Ελληνισμού. Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αθήνα, 20/11/2014.
· Νέα δεδομένα της ΑΟΖ για την Αεροπορία. Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, Ecole de l'Armée de l'Air. Αθήνα, Athènes, Grèce. 25/11/2014.
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Επαγγελματικές ευκαιρίες ενόψει ΑΟΖ". ΤΕΙ Κρήτης, 10/12/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος και προοπτικές για τους νέους". 2ο ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 09.30 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η δυναμική της Κυπριακής ΑΟΖ". Καπναποθήκη "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης Καπνεργατών 9, Ξάνθη. Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 19.30 - Αφίσα - Video
· Χρονοστρατηγική και Τοποστρατηγική της ελληνικής ΑΟΖ. Σχολή Στρατολογικού. Αθήνα, 29/01/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ζεόλιθος, Καινοτομία". Συνεδριακό κέντρο Θήβας, Αίθουσα «Αλέξανδρος Κοφίνης». Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015, ώρα: 18.30 - Αφίσα - Video
· Ενεργειακή Στρατηγική – Ελλάδα, Κύπρος. Σχολή Εθνικής Άμυνας. Αθήνα, 04/02/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ και επαγγελματικές προοπτικές".3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ, Ταταούλων 2, Αθήνα. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 10:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Tα νέα δεδομένα για την Κρήτη στο πλαίσιο της ΑΟΖ". Αίθουσα: Ανδρόγεω, Ηράκλειο. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 18:00 - 20:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα στρατηγικά και ενεργειακά δεδομένα στην Ελλάδα και Ε.Ε". Στο Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο, Κρήτη. Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 19:00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμικό πεδίο ΑΟΖ". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τέταρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τοποστρατηγική ελληνική ΑΟΖ". 2η Μεραρχία - Στρατόπεδο Γ. Καλέντζου, Έδεσσα. 27 Φεβρουαρίου 2015.
· Γεωστρατηγική ανάλυση της ελληνικής ΑΟΖ. Σχολή Πολεμικής Αεροπορίας, Ecole de l'Armée de l'Air. Αθήνα, Athènes, Grèce. 17/03/2015
· Στρατηγική ΑΟΖ. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών. Θεσσαλονίκη, 20/03/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο". Δημοτικό Σχολείο Φικάρδου, Κύπρος. Σάββατο 04 Απριλίου 2015, ώρα: 16.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Γεωπολιτική προσέγγιση έρευνας θαλάσσιων οικοπέδων". Λιμάνι Λάρνακας. Δευτέρα 6 Απριλίου 2015
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα θαλάσσια Θέματα της Ελληνικής ΑΟΖ". Αμφιθέατρο "Παναγής Παναγιωτόπουλος" Κτήριο Εδρών. Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, ώρα: 12.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικά δεδομένα της ελληνικής ΑΟΖ". Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου - Θεσσαλονίκη, 25/06/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ΑΟΖ και η Απελευθέρωση της Κύπρου". Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Γερίου. Κύπρος. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, ώρα: 20.00 - Αφίσα, Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Απελευθέρωση δεν έχει δύο ζώνες αλλά μόνο μία την ΑΟΖ". Αίθουσα Συλλόγου Ελλαδιτών Λεμεσού, Ανεξαρτησίας 1 και Παραλιακού 1ος όροφος. Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική και Ενεργειακή Ελληνική ΑΟΖ". Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, Σκαραμανγκά 4 - 49100. Κέρκυρα . Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015, ώρα: 20.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αξιοποίηση της Ελληνικής ΑΟΖ στο Ιόνιο". Ιερός ναός Αγίου Ισιδώρου. Άνω Κορακιάνα - Κέρκυρα. Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, ώρα 18:30 - Αφίσα - Video
· Η. Κονοφάγος - Ν. Λυγερός: "Εισαγωγή στην ενεργειακή Ελλάδα". Τμήμα Ενέργειας - Το Ποτάμι. Αθήνα, 03/09/2015
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αντίσταση στον ραγιαδισμό και στρατηγική της ενέργειας στην επίλυση του Κυπριακού". Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα: 19.30 - Αφίσα - Video
· Στρατηγικά αποθέματα ΑΟΖ Ελληνισμού. Σχολή Διοικήσεως και Επιτελών, Θεσσαλονίκη, 02/10/2015.
· "Energy Policy - Geostrategy". MSc in Oil and Gas Technology. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 03/11/2015.
· "Energy Policy - Geostrategy". MSc in Oil and Gas Technology. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 04/11/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική ΑΟΖ και Στρατηγική". Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου - Θεσσαλονίκη, 16/12/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινο δυναμικό και Κυπριακή ΑΟΖ". Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας. Κύπρος. Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Προοπτικές της Νέας Χρονιάς (Οικονομία, Κυπριακό, ΑΟΖ, Γεωπολιτικές εξελίξεις)". Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία. Κύπρος. Σάββατο 16 Ιανουαρίου, ώρα : 16.30
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Φαιστός ως ελκυστής της ΑΟΖ". gallery cafe, Μοίρες. Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 19:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Ενέργεια, Κυπριακό". Κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ, Αίθουσα 2. Λεμεσός, Κύπρος. Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Ομιλία του Νίκου Λυγερού με τίτλο «Στρατηγική Κρήτη Ενέργειας.» στο συνέδριο με θέμα «Στρατηγική Προετοιμασία & Κρήτη Ενέργειας» ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτημα Ηρακλείου, αίθουσα Κ28. Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, ώρα: 17.00 - Αφίσα, Πρόγραμμα
· Ομιλία του Νίκου Λυγερού με τίτλο: "Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων - Η περίπτωση της Κύπρου" στη διημερίδα με θέμα: "Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης - Αναπτυξιακές Προοπτικές." Ηράκλειο, Ξενοδοχείο ATLANTIS, αίθουσα ΜΙΝΟΣ II. 22-23 Απριλίου 2016 - Πρόγραμμα
· Ομιλία του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Εθνική Στρατηγική, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και Κυπριακό". Δημαρχείο Βόλου. Σάββατο 7 Μαΐου 2016, ώρα: 20.30 - Πρόσκληση
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στρατηγική και εξελίξεις σε Κύπρο και Ελλάδα". Αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάρισα. Κυριακή 8 Μαΐου 2016, ώρα: 20.30 - Πρόσκληση
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Στρατηγική και Ελληνισμός". Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Δευτέρα 9 Μαΐου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το θαλάσσιο δίκτυο του Ελληνισμού". Λιμάνι Ηρακλείου, Παλιό ψυγείο, Ηράκλειο. Τρίτη 17 Μαΐου 2016, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ Ελληνισμού". Cyprus Club Sydney. Τρίτη 31 Μαΐου 2016 , ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η νέα στρατηγική σπουδαιότητα της Ανατολικής Μεσογείου και η σημασία της Κρήτης σε αυτό το γεωπολιτικό υποσύστημα". Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού. Ηράκλειο, Κρήτη, 05/08/2016.
· 6ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Ψαρά, 29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2016 - Αφίσα
· Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, ενέργεια και ΑΟΖ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, 02/11/2016
· Μαθηματικά εργαλεία της θεωρίας παιγνίων, ενέργεια και ΑΟΖ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, 03/11/2016.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική Ελληνική ΑΟΖ και το μέλλον της Ελλάδας". Galerie Δημιουργών, Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά (είσοδος από Χελιδονούς 28), Κηφισιά, Αθήνα. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Εισήγηση του Ν. Λυγερού στην εσπερίδα με θέμα: "Ζεόλιθος: Πλούτος για την χώρα, καινοτομία στην Γεωπονική Επιστήμη". 2ρο μέρος: " Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Ελλάδας. Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Σάββατο 28 Ιανουαρίου, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ο Ζεόλιθος ως εργαλείο στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η χάρτα της ΑΟΖ». Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, «Ρήγας Βελεστινλής», Βελεστίνο Μαγνησίας. Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, ώρα: 11.00
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Θράκη και στρατηγικές προεκτάσεις". Δημοτικό Αμφιθέατρο Σουφλίου. Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 17.00 - Αφίσα
· Ομιλία του Νίκου Λυγερού με τίτλο «Υψηλή Στρατηγική Ελληνικής ΑΟΖ.» στο συνέδριο με θέμα «2ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για τη ΝΑ Μεσόγειο» Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης. Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, ώρα: 17.30 - Αφίσα
· Ηλίας Κονοφάγος, Νίκος Λυγερός: "Η ΑΟΖ και το μέλλον των Δήμων Φαιστού, Γόρτυνας, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου".Ξενία Φαιστός, στον λόφο της Φαιστού. Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία και γεωπολιτικές εξελίξεις". Συνεδριακός χώρος του KNOSSOS BEACH, Ηράκλειο. Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· Ηλίας Κονοφάγος, Νίκος Λυγερός: "Η νέα δυναμική της ΑΟΖ για το Τυμπάκι". Πλατεία Αγίου Πνεύματος, Τυμπάκι, Δήμος Φαιστού. Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, ώρα: 20:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ΑΟΖ και το μέλλον της Ιεράπετρας". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ιεράπετρα. Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, ώρα: 19:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η νέα δυναμική της ελληνικής ΑΟΖ". Μύλος Μασούρα , Αλεξανδρούπολη. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα: 19:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμική ΑΟΖ και προοπτικές Ελλάδας". Σητεία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Η. Κονοφάγος - Ν. Λυγερός: "Η Ελληνική ΑΟΖ και οι επαγγελματικές προοπτικές". Ράλλειος Σχολή (Γρ. Λαμπράκη 1, Πειραιάς). Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ, Πελοπόννησος και Στρατηγική". Καφενείο "Το Δημαρχείο", Λουτράκι. Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, ενέργεια και ΑΟΖ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, 13/11/2017
· Μαθηματικά εργαλεία της θεωρίας παιγνίων, ενέργεια και ΑΟΖ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, 14/11/2017
· Energy Resources in the Southeastern Mediterranean, and their role in regional stability. Σχολή Εθνικής Άμυνας. Αθήνα, 24/11/2017
· Η. Κονοφάγος - Ν. Λυγερός: "Η ελληνική ΑΟΖ και τα επαγγέλματα του μέλλοντος". Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 10, Καλλιθέα. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανοιχτή διαβούλευση για το EuroAsia Interconnector. Ηράκλειο, 07/02/2018
· Ν. Λυγερός - Ανοιχτή διαβούλευση για το EuroAsia Interconnector. Αθήνα, 09/02/2018
· Ομιλία του Ν. Λυγερού με θέμα: "Επαγγέλματα και σπουδές του μέλλοντος σε σχέση με την ΑΟΖ". 2ο ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου. Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, ώρα:10.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Εθνικά θέματα: ΑΟΖ, Σκοπιανό, Ανατολική Μεσόγειος". Πνευματικό Κέντρο Βαθυλάκκου, Θεσσαλονίκη. Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, ώρα: 19.00
· 3ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για τη Ν.Α. Μεσόγειο. Ξενοδοχείο Atlantis, Αίθουσα Πασιφάη. Ηράκλειο, Κρήτη. Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, ώρα: 16.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Εξελίξεις Επαγγελματικές Προοπτικές". Τ.Ε.Ε. Παράρτημα Δυτικής Κρήτης, Νεάρχου 23, Χανιά. Σάββατο 26 Μαΐου 2018, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα επαγγέλματα του μέλλοντος και η Κρητική ΑΟΖ". Επιμελητήριο Ρεθύμνης, Εμμανουήλ Πορτάλιου 23. Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νέα στρατηγικά δεδομένα Ελληνικής ΑΟΖ". Επιμελητήριο Αλεξανδρούπολης. Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική - ενέργεια -ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης". Δημοτική βιβλιοθήκη Καβάλας. Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Κύπρος, ΑΟΖ και εξελίξεις. Κυπριακή Κοινότητα Μελβούρνης, 13/09/2018
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "ΑΟΖ Ελλάδας & Κύπρου και Ελληνοτουρκικές σχέσεις". Lecture Theatre B304, Basement, Cruciform Building, WC1E 6BT London, United Kingdom. Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, ώρα: 16.45
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Σκοπιανό, Κυπριακό και ΑΟΖ". Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Σχολείου Αργάκας. Πάφος. Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός: "Το στρατηγικό μέλλον του Ελληνισμού. Σκοπιανό - Κυπριακό - ΑΟΖ". Grafton Primary School, Eburne Road, London N7 6AR. Κυριακή 12 Μαίου 2019, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Η ΑΟΖ ως στρατηγική απελευθέρωσης της Ελλάδας". Μ. Αλεξάνδρου & Βασ. Φρειδερίκης, Ανάβυσσος. Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΑΠΗ Αναβύσσου. Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, ώρα: 19.30- Αφίσα
· Ομιλία του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ελληνική Στρατηγική ΑΟΖ" στο Συνέδριο Export Summit VII: Fostering Maritime Economy. Θεσσαλονίκη, Porto Palace Hotel. 13 Ιουνίου 2019 -Text
Interviews


⋅ Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 15/05/2010. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Χωρίς Αναισθητικό". Κανάλι 10, 17/05/2010 - Video.
⋅ Συνέντευξη του  Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Χωρίς Αναισθητικό" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 20/07/2010. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" της Δήμητρας Αλεξάκη. Κανάλι 10, 11/09/2010. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Στρατηγικού Συμβούλου Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 04/12/2010. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 08/01/2011. - Video.
Συνέντευξη του Κου. Ν. Λυγερού "Στο Καστελόριζο, το πιο πιθανό δεν είναι να δώσουμε μόνο μια διπλωματική μάχη". Geopolitics & Daily News, 17/01/2011.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρωινό στην TV 100" με τους Β. Πλάκα και την Κ. Τσιλιγγερίδου. 24/02/2011. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή της Λ. Κεσίδου "Άκου, Ρώτα, Μάθε". ΕΡΤ-3 102FM, 24/02/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 18/04/2011. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Ν. Αργυρόπουλου "Η ώρα των Βετεράνων". Blue Sky, 30/04/2011. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Σταύρου Πλουμιστού "Ανθρώπων Έργα". Ράδιο Πολιτισμός. Μέρος 3ο. 18/05/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Τα νέα της πόλης". Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης "Όμορφη Πόλη", 25/05/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 22/06/2011. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Πρόσωπα" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 04/07/2011. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 04/07/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Σταύρου Πλουμιστού "Ανθρώπων Έργα". Ράδιο Πολιτισμός. 09/07/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Εμείς και ο κόσμος μας" με την Έλενα Χαραλάμπους. Πρώτο Πρόγραμμα ΡΙΚ. 12/07/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Νίκου Αργυρόπουλου "Η ώρα των βετεράνων" με θέμα: "ΑΟΖ, Παρασκήνιο και Αποκαλύψεις περί Καστελλόριζου". Blue Sky, Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011, ώρα: 09.30. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Market Live SBC" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011, ώρα: 10.15. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Η ώρα των πνευματικών ανθρώπων" με τον Γιάννη Σπανό. Ράδιο Λόγος, Τρίτη 26 Ιουλίου 2011, ώρα: 17.00. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 08/08/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή "Αφύλακτη διάβαση" με τον Μίκη Κασάπη. Τρίτο Πρόγραμμα ΡΙΚ. 11/08/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Market Live SBC" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Τετάρτη 24/08/2011. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού. UDemand, 15/09/2011. Text.
⋅ Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού στο Geopolitics & Daily News: "Θα είμαστε εκεί ούτως ή άλλως!". Geopolitics & Daily News, 16/09/2011. Text.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλο "Άγνωστος Μ". Zougla Radio, 19/09/2011. - Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη ραδιοφωνική εκπομπή της Λ. Κεσίδου "Άκου, Ρώτα, Μάθε". ΕΡΤ-3 102FM, 21/09/2011. - Audio.
⋅ - Συνέντευξη Νίκου Λυγερού - Θεόδωρου Καρυώτη στην εκπομπή της Δήμητρας Αλεξάκη "Casus Belli". Kανάλι 10, 21/09/2011. Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην τηλεοπτική εκπομπή του Γ. Κολλάτου "Πολιτικοί διάλογοι". Θεσσαλία Tv, 22/09/2011. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Φωνή λαού, οργή θεού". Blue sky, 23/09/2011. - Video.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ουρανίας Πανταζή "Ταξίδια και οράματα". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, 12/12/2011. Audio.
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Δημοσθένη Δούκα "D.N.A". Δέλτα T.V. 13/12/2011. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, ώρα: 18.00. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή του Νίκου Αργυρόπουλου "Η ώρα των βετεράνων". Blue Sky, 14/01/2012. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην τηλεοπτική εκπομπή "Πρωινό με θέα". TV-100, 19/01/2012. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Η επικαιρότητα παντού και πάντα" με τους Γιώργο Χατζηβασίλη και Βασίλη Αδραχτά. Ραδιοφωνικός σταθμός 2mm "Ο Μελωδικός Σταθμός". Sydney - Australia. 23/01/2012. Audio
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Casus Belli" με τη Δήμητρα Αλεξάκη. Κανάλι 10, 24/01/2012. - Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού ERT3, 10/03/2012 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού: "Από την κοινωνία της κρίσης, ας γίνουμε η κοινωνία της ΑΟΖ". Χρονόμετρο, 06/04/2012. - Κείμενο, - Κείμενο
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Επιλογές TV, με τον Αθανάσιο Μασλαρινό με θέμα την ΑΟΖ. 08/04/2012. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην Καπναποθήκη "Π" του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης. 09/05/2012 - Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Τα νέα της πόλης". Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης "Όμορφη Πόλη" 09/05/2012 Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή του Β. Μπαλαμπάνη Ανοιχτή Γραμμή - Ράδιο Άρτεμις, Λέρος, 04/07/2012 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή του Β. Μπαλαμπάνη Ανοιχτή Γραμμή Ράδιο Άρτεμις, Λέρος, 04/07/2012. -Audio
⋅ Συνέντευξη του Ν.Λυγερού ΝΕΑ TV 14/7/12 - Video
⋅ Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών με θέμα: "Οι δυνατότητες της ΑΟΖ". Βόλος, 16/07/2012 -Video
⋅ Προωθείται άμεσα η ανακήρυξη της ΑΟΖ! Επίκαιρα, 19/07/2012 - Texte
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού "«Εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο". Σημερινή, 27/08/2012 -Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού: "Η Μικρασιατική καταστροφή και η ΑΟΖ έχουν κοινό υπόβαθρο τη γεωπολιτική". Εβδόμη, 03/10/2012 -Interview - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή «Περισκόπιο της Περιφέρειας» του 102 FM της ΕΡΤ3 με τους Βασίλη Καραμπάση και Σάκη Αραμπατζή 03/10/2012 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού , ΕΡΤ-3 102FM, 11/10/2012 Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή ΝΕΑ ΣΤΙΣ 7. - Video
⋅ Αναξιοποίητος ο πλούτος της Ελλάδας. Ταχυδρόμος, 11/11/2012. - Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο BlueSky 05/12/2012 - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο ΕΡΑ Ορεστιάδος, 07/12/2012 - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Mega Channel και την εκπομπή 'Mega Σαββατοκύριακο' στις 9/12/2012. -Video
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού "Άκου, Ρώτα, Μάθε" Λ.Κεσίδου -Video.
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο Ράδιο Πατρίδα 100.4 FM - Video
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο REAL FM 97.8 FM Video
⋅ Ο Νίκος Λυγερός, ο Έλληνας με τον υψηλότερο δείκτη ευφυίας και Στρατηγικός Σύμβουλος, μιλά στον Νικόλα Ζαννέττο, δημοσιογράφο, για την οικονομική κρίση και τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου. 14/12/2012 - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Best Tv, στις 18/12/2012. -Video
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο Νέα Κρήτη 03/01/2013. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού ΕΡΤ-3 102FM, 9/1/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο ραδιοφωνικό studio ΡΕΘΥΜΝΟ 9.80 -Video
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού με τον Ν. Ψιλάκη στο ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ. 04/02/13 -Audio
⋅ Συνέντευξη Ν. Λυγερού Κρήτη TV 04/02/2013 - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Antenna Kerkyra 92,6 06/02/2013. Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή του Θύμιου Τσαρμπού "Απλά Λόγια". -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Start Media Channel, Δημαρχείο Κέρκυρας στις 06/02/2013.Video
⋅ Συνέντευξη του Ν.Λυγερού στην εκπομπή "Υπάρχει Θέμα", Start Media 06/02/2013 με την δημοσιογράφο ΗΡΩ ΛΕΛΑ -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εφημερίδα "Ενημέρωση", Κερκυρα 07/02/2013 -Interview
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην Τηλεόραση ΚΟΣΜΟΣ με τον Λοΐζο Λοΐζο, 10/02/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην Λ. Κεσίδου ΕΡΤ-3 102FM 14/02/2013 -Interview
⋅ Συνέντευξη Ν.Λυγερού στο ΕΡΤ-ΕΡΑ ΡΟΔΟΥ 18/02/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην Λέλλας Κεσίδου 21/02/2013 -Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον Δημήτρη Κολλιό στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλεξανδρούπολης Maximum 93.6 FM 21/02/2013 -Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο REAL NEWS, 22/02/2013. -Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Ορθά Κοφτά" TV10, 26/02/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού και του Σόλωνα Κασίνη στην εκπομπή "Πρωινό ΑΝΤ1" με τον Γιώργο Παπαδάκη στις 27/02/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού και του Α. Ζεληλίδης στο Ράδιο Κρήτη 101,5 FM 27/02/2013 - Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην Τηλεόραση ΚΟΣΜΟΣ με τον Λοΐζο Λοΐζο, 27/02/2013. - Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην τηλεόραση ΝΕΤ ΕΡΤ, εκπομπή ΝΕΤ στα Γεγονότα. 5/03/2013-Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον τηλεοπτικό σταθμό ''Νέα Τηλεόραση Κρήτης'' στις 13/03/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν.Λυγερού στο ράδιο Alpha 98 9 στις 27/03/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο ΣΚΑΪ Κρήτης, 29/03/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στον Σ. Μεταξά. Εκπομπή:"Διαδρομές" στο TvCreta 29/03/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην δημοσιογράφο Ηρώ Λέλα. Startmedia, Κέρκυρα 1/4/2013.-Video
⋅ Επίσκεψη του Ν.Λυγερού στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας 2/4/2013 Συνάντηση με τον Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. Κύριο Κονταρίδη Χρήστο. -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν.Λυγερού στο TVKOSMOS 24/05/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, 26/07/2013. - Interview
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στον ραδιοφωνικό σταθμό "ΡΑΔΙΟ ΕΠΤΑΝΗΣΑ" 98.8fm με τον δημοσιογράφο Γιάννη Ανδριώτη στις 11/10/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στην εκπομπή "Υπάρχει Θέμα", Start Media 13/10/2013 με την δημοσιογράφο ΗΡΩ ΛΕΛΑ -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Εγνατία Tv, στην εκπομπή "Εδώ Μακεδονία" των Οραήλογλου Αντώνη και Νικολαΐδη Χρήστο, στις 18/10/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης στις 06/11/2013. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο ράδιο Πάφος 93,7fm 11/11/2013 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στη "Φωνή της Λεμεσού", 13/11/2013-Video
⋅ Το Κυπριακό πρόβλημα έγινε Ευρωπαϊκό και αοζικό στην συνέχεια φυσικό, titloi.com, 27/01/2014 -Interview
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Κρήτη TV με τον Γ. Σαχίνη στις 21/02/2014. -Video
⋅ Νίκος Λυγερός: "ΑΟΖ, ζεόλιθος και καινοτομία για ανάπτυξη" Διαβάστε το άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -Interview
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Prisma radio 95.1fm -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Στ. Πουλημένο Διευθυντή της εφημερίδας 'Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ' 08/07/2014 -Interview 1-Interview 2-Interview 3
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή 2mm "Ο Μελωδικός Σταθμός", Αυστραλίας. 13/09/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην ραδιοφωνική εκπομπή 2mm "Ο Μελωδικός Σταθμός", Αυστραλίας. 13/09/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο TV Cosmos Δωδεκάνησα. 29/09/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο TVKOSMOS με τον Λ. Λοίζο στις 22/10/2014. -Video
⋅ Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης, 23/10/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή "ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ" με τον Λ. Λοίζο, TVKOSMOS, 11/11/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Ράδιο Θήβα, στην εκπομπή του Ν. Χατζηδούρου 15/11/14 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Artemis FM 21/11/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην TRT. 24/11/2014 -Video
⋅ Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο TVCreta 12/02/2015 -Video
⋅ Ν. Λυγερός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η ΑΟΖ είναι ικανή να προσφέρει ανάκαμψη λόγω των αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 04/04/2017 - InterviewOpus
top
free counters