end

Topostratégie

Articles & Analyses

N. Lygeros

Articles       TalksArticlesΟ απόδημος ελληνισμός και το δημοψήφισμα
Ένας από τους σημαντικότερους προβληματισμούς όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με το δημοψήφισμα είναι η ψήφος του απόδημου ελληνισμού. Με τα τωρινά δεδομένα και με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο να μην μπορούν οι εκτοπισμένοι μας να ψηφίσουν σε ένα δημοψήφισμα που καθορίζει το μέλλον της ιστορίας τους

Η ανθεκτικότητα του Αιγαίου 
Όταν εξετάζουμε το Αιγαίο, μας προβληματίζει και όχι μόνο γεωστρατηγικά. Έχει μία δυναμική που αντικρούει τις απλοϊκές μας απόψεις περί ξηράς. Ως χώρος που δεν έχει ακόμα καθοριστεί διακρατικά, αποτελεί φαινομενικά ένα αδύναμο σημείο της γεωστρατηγικής, ενώ στην πραγματικότητα είναι κρίσιμο... 

The robustness of the Aegean Sea
When we examine the Aegean Sea, we are troubled by it but not solely geostrategically. It has a dynamic which refutes our simplistic views on land. As an area which has not been determined yet transnationally, it apparently constitutes a weak point of geostrategy, while in reality it is critical...

La définition de la topostratégie
Dans le cadre de la grande stratégie où il est permis de remettre en cause des notions de stratégie ou de tactique, la géostratégie est indispensable à la résolution des problèmes d'efficacité effective en situation. Dans nos recherches théoriques sur ce que nous nommons la stratégie abstraite, nous avons été amenés à mettre en place une véritable méthodologie qui correspond à ce que nous nommons désormais, la stratégie mentale....

Ο ορισμός της τοποστρατηγικής
Στο πλαίσιο της μεγάλης στρατηγικής, όπου επιτρέπεται να αναθεωρήσουμε τις έννοιες της στρατηγικής ή της τακτικής, η γεωστρατηγική είναι απαραίτητη στην επίλυση προβλημάτων αποτελεσματικότητας σε πραγματικές καταστάσεις. Στις θεωρητικές μας έρευνες πάνω σ’ αυτό που ονομάζουμε αφαιρετική στρατηγική, καταλήξαμε να θέσουμε μια πραγματική μεθοδολογία η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που πλέον ονομάζουμε, νοητική στρατηγική... 

The definition of topostrategy
In the framework of grand strategy, where it is permitted to reconsider the notions of strategy or tactics, geostrategy is indispensable for the resolution of efficiency problems in real situations. In our theoretical researches on what we call abstract strategy, we have ended up setting a real methodology, which corresponds to what we call from now on mental strategy. Its substrate is the theory of mental schemas. In order to apply schemas of such type, it is necessary to contextualize them inside classic strategy... 

Τοποστρατηγική Μεσόγειος (σχέδιο)


The topostrategic Mediterranean (drawing) 


Η σκόνη του Kantor ως τοποστρατηγικό μοντέλο
Στην τοπολογία αλλά και στη μορφοκλασματική ανάλυση, η σκόνη του Kantor ή το τριαδικό μοντέλο, παρουσιάζεται ως το ισοδύναμο του συνόλου των πραγματικών αριθμών. Στην πραγματικότητα, μέσω της προσέγγισης του Benoît Mandelbrot, αποτελεί ένα τοπολογικό ενδιάμεσο μεταξύ των σημείων και της ευθείας...

Cantor’s dust as a topostrategic model 
In topology but also in fractal analysis, Cantor’s dust or the triadic model, is presented as the equivalent of the set of real numbers. In reality, via the Benoît Mandelbrot approach, it constitutes a topological intermediate between the points and the straight line. As a compact set, i.e. as a closed and bounded one, it has nothing special...

Το συνέδριο του Βερολίνου ως τοποστρατηγική μάχη
Το συνέδριο του Βερολίνου του 1878 δεν ήταν απλώς η λήξη του Ρωσο–Τουρκικού πολέμου ή  η αναθεώρηση του San Stefano όσον αφορά τη Βουλγαρία αλλά και μια τοποστρατηγική μάχη. Βέβαια, δεν υποστηρίζουμε ότι το συνέδριο του Βερολίνου έγινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διότι θα ήταν αναχρονισμός. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη γεωστρατηγική, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι λειτούργησαν νοητικά γεωστρατηγικά σχήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις...

The congress of Berlin as a topostrategic battle
The Congress of Berlin of 1878 was not just the end of the Russo-Turkish war or the revision of San Stefano as far as Bulgaria is concerned, but also a topostrategic battle. Of course, we do not claim that the Congress of Berlin happened in this framework, because it would be an anachronism. But the same applies to geostrategy too, while it is clear that mental geostrategic schemas operated in these negotiations...

Dynamique topostratégique des guerres russo-turques (Sanguine et feutre)


Topostrategic dynamics of the Russo-Turkish wars (Blood and felts)


Από τη Συνθήκη Βερολίνου στη Σύμβαση Χανίων
Η μελέτη των επιστολών του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή (βλέπε: Το συνέδριο του Βερολίνου ως τοποστρατηγική μάχη) μας προσφέρει τη δυνατότητα να ερευνήσουμε μερικά βαθύτερα νοητικά σχήματα και να συνδέσουμε έντεχνα και όχι τεχνητά τη Σύμβαση Χανίων (15 Οκτωβρίου 1878) με τη Συνθήκη του Βερολίνου (13 Ιουλίου 1878), η οποία περιλαμβάνει στις διατάξεις της, τις αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου (Ιούνιο – Ιούλιο 1878).

Η Ευρώπη ως τοποστρατηγικό νοητικό σχήμα
Η μελέτη του χώρου μέσω των δυναμικών συστημάτων της μορφοκλασματικής ανάλυσης και των νοητικών σχημάτων της τοποστρατηγικής, δεν έχει εφαρμογές μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ολικό. Το νοητικό σχήμα της βαλκανιοποίησης, το οποίο εφαρμόζεται στα Βαλκάνια, στον Καύκασο αλλά και στο δυνητικό Κουρδιστάν, αναδεικνύει τη συμβολή ενός τριπλού δυναμικού σημείου επαφής, όπου υλοποιούνται τριβές λόγω των τριών δεξαμενών έλξης των ισχυρών ελκυστών που περικυκλώνουν το χώρο της μελέτης μας...

Europe as a topostrategic mental schema
The study of space via the dynamic systems of fractal analysis and the mental schemata of topostrategy, does not have applications only in a local stage but also in a global one. The mental schema of balkanization, which is applied to the Balkans, Caucasus and to the potential Kurdistan as well, highlights the contribution of a triple dynamic point of contact where frictions are materialized due to the three basins of attraction of the strong attractors which surround the area of our study...

Αντιπερισπασμός του πυρός και στρατηγική του εδάφους
Σπάνια εξετάζουμε τα αποτελέσματα της Συνθήκης της Λωζάννης μέσω της γεωστρατηγικής και σπανιότερα ακόμα μέσω της τοποστρατηγικής. Έχουμε την τάση να δίνουμε έμφαση στη Σμύρνη, λόγω της στρατηγικής και στη Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο, λόγω των εξαιρέσεων της ανταλλαγής...

Γεωγραφία και Τοποστρατηγική
Τα όρια της πολιτικής γεωγραφίας είναι τα σύνορα των κρατών. Με άλλα λόγια, η πολιτική γεωγραφία έχει ένα γεωμετρικό υπόβαθρο. Εξετάζει αποστάσεις και δυστυχώς γραμμικές αποστάσεις επί χάρτου. Αυτός ο εκφυλισμός φαίνεται μη συμμετρικός σε πρώτο επίπεδο...

Geography and topostrategy
The boundaries of political geography are the state borders. In other words, political geography has a geometric substrate. It examines distances and unfortunately linear distances on paper. This degeneration appears as non-symmetrical on a first level. The problem occurs more painfully on a strategic level. The interaction of strategy with geography, which results in the creation of geostrategy, can even affect our interpretation of objective facts... 

Schéma topostratégique du Caucase (Feutres japonais sur papier aquarelle coton 300g, 12,5x18)


Topostrategic Schema of the Caucasus


Sur le temps et l’espace en stratégie  
« L'espace est le champ de notre puissance, le temps celui de notre impuissance » Spinoza  
Si nous examinons la phrase de Spinoza, uniquement sur le plan religieux, elle semble isomorphe à un truisme. Cependant, au niveau philosophique, elle n'en est pas moins représentative d'un schéma mental d'une efficacité rare. C'est dans le domaine de la géostratégie pourtant qu'il acquiert toute sa puissance si nous l'associons à un autre schéma mental à savoir que le temps est l'espace de la résistance...


On time and space in strategy 
“Space is the field of our strength, time is the one of our weakness” Spinoza
If we examine the phrase of Spinoza, uniquely on a religious level, it seems isomorphic to a truism. However, on a philosophical level, it is not less representative of a mental schema of rare efficiency. It is in the area of geostrategy though that it acquires all its strength if we associate it with another mental schema, namely that time is the space of resistance...


Περί του χώρου και του χρόνου στη στρατηγική
«Ο χώρος είναι το πεδίο της δύναμής μας, ο χρόνος εκείνο της αδυναμίας μας»  Spinoza
Εάν εξετάσουμε τη φράση του Spinoza, μόνον στο θρησκευτικό επίπεδο, φαίνεται ισομορφική προς μία αυταπόδεικτη αλήθεια.  Ωστόσο, σε φιλοσοφικό επίπεδο, δεν είναι λιγότερο αντιπροσωπευτική ενός νοητικού σχήματος μιας σπάνιας αποτελεσματικότητας.  Ωστόσο, είναι στον τομέα της γεωστρατικής που αποκτά όλη την ισχύ της, εάν την συνδέσουμε με ένα άλλο νοητικό σχήμα, δηλαδή το ότι ο χρόνος είναι ο χώρος της αντίστασης... 


La dimension mentale de la stratégie militaire 
Malgré les bouleversements provoqués par la venue de la bombe atomique dans le domaine de la guerre conventionnelle, encore peu de monde ne réalise vraiment que la stratégie militaire a acquis une dimension et aussi une envergure qui dépasse de loin le cadre restreint de la guerre proprement dite... 

The mental dimension of military strategy
Despite the upheavals induced by the advent of the atomic bomb in the area of conventional warfare, still few people actually realize that military strategy has acquired a dimension and a scale that exceed by far the confined framework of war itself...

Οι δυναμικοί χάρτες
Όταν εξετάζουμε παραδοσιακούς χάρτες, όλα μας φαίνονται στατικά. Κοιτάζουμε το πλαίσιο και δεν βλέπουμε το πεδίο δράσης, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν παίκτες. Μελετάμε τους χάρτες που γνωρίζουμε και τους κοιτάζουμε, όπως θέλουμε να τους βλέπουμε. Με άλλα λόγια, οι παραδοσιακοί χάρτες μας τυφλώνουν, διότι είναι απλώς καθρέφτες που δημιουργήσαμε εμείς...

The dynamic maps
When we examine traditional maps, everything seems static. We look at the framework and we do not see the field of action while we know that there are players. We study the maps we know and we are looking at them, in the way we want to see them. In other words, the traditional maps blind us because they are just mirrors that we created ourselves...

Διαγράμματα Voronoi και στρατηγική
Η μελέτη του Αιγαίου είναι εκ φύσης πολύπλοκη, όχι μόνο διότι η διπλωματία έχει προβλήματα ανεπάρκειας λόγω έλλειψης γνώσεων στον τομέα της γεωμετρίας και της τοπολογίας αλλά απλώς επειδή θεωρεί ότι η γλώσσα της διαπραγμάτευσης είναι ικανή να αντέξει τον ισομορφισμό της εικόνας. Η μεταφορά δομής δεν είναι μια εύκολη μεθοδολογία ακόμα κι αν η διαδικασία είναι αυτόματη σε μαθηματικό πλαίσιο...

Voronoi diagrams and strategy  
The study of the Aegean Sea is complicated by nature, not only because diplomacy has inadequacy problems due to the lack of knowledge in the fields of geometry and topology but also because it assumes that the language of negotiation is capable of withstanding the isomorphism of the picture. The structure transference is not an uncomplicated methodology even if the process is automatic in a mathematical framework...

Τεχνητό στρατηγικό βάθος
Μέσω του Νεοθωμανισμού, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με την κατασκευή ενός τεχνητού στρατηγικού βάθους. Η ιδέα βασίζεται μεταξύ άλλων στις τουρκόφωνες οντότητες της Ασίας. Κι επειδή δεν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες της περιοχής νομίζουμε ότι στέκει δίχως να αντιληφθούμε ότι αυτό το δόγμα καταρρέει με την ύπαρξη των αραβόφωνων του Ιράκ και των ινδο-ευρωπαίων της Περσίας... 

Artificial strategic depth
Via Neo-Ottomanism, Turkey is trying to create impressions with the construction of an artificial strategic depth. The idea is based, among others, on the Turkish speaking entities of Asia. And because we do not examine the details of the area, we think that it is valid without realizing that this doctrine collapses by the mere existence of the Arabic speaking people of Iraq and the Indo-Europeans of Persia... 

Carte topostratégique de l'Empire Byzantin en 1025 (Feutre sur papier épais 21x14.8)


Topostrategic map of the Byzantine Empire in 1025. 


Οι χάρτες του χρόνου
Μέσω της γεωγραφίας, έχουμε συνδυάσει μ’ έναν αποκλειστικό τρόπο την έννοια του χάρτη με το χώρο. Κι όπως έχουμε δυσκολίες για να αντιληφθούμε το χρόνο δεν συνειδητοποιούμε ότι η πρώτη μας αποδοχή επιτρέπει και την ύπαρξη ενός χάρτη του χρόνου. Στην πραγματικότητα, στα μαθηματικά, καθώς ο χρόνος είναι μια φανταστική διάσταση του χωροχρόνου μπορούμε να τον καταγράψουμε πάνω σ’ ένα χάρτη...

The time maps
Via geography, we have combined in an exclusive way the notion of the map with that of space. And while we are having difficulties in comprehending time, we do not realize that our first admittance allows for the existence of a time map. In reality, in mathematics, while time is an imaginary dimension of space-time, we can record it on a map....

Μη επανδρωμένη και ηλιακή προσέγγιση του Αιγαίου
Λόγω τεχνητής κρίσης έχουμε καταλήξει να θεωρούμε ότι κινδυνεύει και η ασφάλεια στο Αιγαίο. Έχουμε καταντήσει να αμφισβητούμε και την αξιοπιστία μας λόγω οικονομίας. Στην πραγματικότητα, οι κρίσεις είναι ευκαιρίες για να σκεφτούμε μη γραμμικά. Το Αιγαίο δεν είναι το αδύναμο σημείο της Ελλάδας αλλά το πιο ανθεκτικό με τα βουνά της... 

Drone and solar approach of the Aegean Sea
Due to the artificial crisis we have ended up assuming that the security of the Aegean Sea is at risk. We have ended up doubting our credibility due to the economy. In reality, crises are opportunities for thinking in a non-linear fashion. The Aegean Sea is not the weak point of Greece but the most robust, along with its mountains...

Καστελόριζο και Διαγράμματα Voronoi
Όταν εξετάζουμε την περίπτωση του Καστελόριζου σε βασικό επίπεδο, έχουμε την απλοϊκή εντύπωση ότι πρόκειται για μια λεπτομέρεια όσον αφορά το εδαφικό μας. Σε δεύτερο επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι η ύπαρξη του Καστελόριζου είναι σημαντική για την ένωση των F.I.R Αθήνας και Λευκωσίας... 

Castelorizo and Voronoi diagrams
When we examine the case of Castelorizo on a basic level, we are under the simplistic impression that it concerns a detail regarding our territory. On a second level, we realize that the existence of Castelorizo is important for the unification of the FIRs of Athens and Nicosia. On a third level, we conceive that the location of Castelorizo is most significant for the EEZs of Greece and Cyprus...

AOZ, Ευρωπαϊκό πλαίσιο και Διαγράμματα Voronoi
H ΑΟΖ δεν είναι μια ουτοπία. Η Κύπρος  το απέδειξε με τις δημοκρατικές συμφωνίες που έκανε με την Αίγυπτο και το Λίβανο, κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατάφερε αυτές τις συμφωνίες, ενώ είναι κράτος που έχει υποστεί εισβολή και ζει ακόμα και τώρα την κατοχή...

EEZ, European framework and Voronoi diagrams
The EEZ is not a utopia. Cyprus has proved it with the democratic agreements it made with Egypt and Lebanon, nations that do not belong in the European Union. And it accomplished these agreements while being a nation that has suffered an invasion and is enduring even until now the occupation. We must not forget though that the accomplishment of the aim was made via the European framework, since Cyprus was integrated in 2004...

Aπό τα διαγράμματα Voronoi στην τριγωνοποίηση του Delaunay 
Τα διαγράμματα Voronoi δεν λύνουν μόνο προβλήματα γεωγραφίας και τοπολογίας. Όταν τα επινόησε ο Georgy Voronoy  (1868 – 1908), ο οποίος ήταν μαθητής του Andrey Markov (1856 – 1922) αλλά και δάσκαλος των Delaunay (1890 -1980) και Sierpiński (1882 – 1969), δημιούργησε έναν ολόκληρο μαθηματικό πλαίσιο μέσω της υπολογιστικής γεωμετρίας... 

From the Voronoi diagrams to the Delaunay triangulation
The Voronoi diagrams do not only solve problems in geography and topology. When Georgy Voronoi (1868-1908) invented them, who was a student of Andrey Markov (1856-1922) but also the teacher of Delaunay (1890-1980) and Sierpiński (1882-1969), he created an entire mathematical framework via computational geometry...

Διαγράμματα Voronoi και θεωρία παιγνίων
Όταν εξετάζουμε τα Διαγράμματα Voronoi ή ακόμα και την τριγωνοποίηση του Delaunay δεν είναι άμεσος ο συσχετισμός με τη θεωρία παιγνίων. Τα Διαγράμματα Voronoi, όπως το αποδείξαμε σε προηγούμενες μελέτες εμπεριέχουν εξ αρχής μια δυναμικότητα, λόγω της υπολογιστικής γεωμετρίας και της τοπολογίας, η οποία επιτρέπει, όχι μόνο την τριγωνοποίηση του Delaunay, αλλά μία ολόκληρη διαδικασία τοποστρατηγικής... 

Voronoi diagrams and Game Theory
When we examine the Voronoi diagrams or even the Delaunay triangulation, the correlation to Game Theory is not direct. The Voronoi diagrams, as we have proved it in previous studies, include from the start a dynamic due to computational geometry and topology, which allows not only the Delaunay triangulation but an entire topostrategic process...

Το Αιγαίο ως τοποστρατηγικό παράδειγμα
Το Αιγαίο μέσω των διαγραμμάτων Voronoi και της τριγωνοποίησης  Delaunay παρουσιάζεται ως τοποστρατηγικό παράδειγμα. Η μοναδικότητα του Αιγαίου γίνεται αντιληπτή μόνο όταν συγκρίνεται με τη Μικρονησία και την Πολυνησία μόνο που δεν βρίσκεται σ’ ένα ωκεανό αλλά μια θάλασσα ημίκλειστη. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα αλλά όχι μόνο. Αυτή η ιδιότητα προσεγγίζει περισσότερο τα σημεία συσσώρευσης του συνόλου του Kantor...

The Aegean Sea as a topostrategic paradigm 
The Aegean Sea via the Voronoi diagrams and the Delaunay triangulation is presented as a topostrategic paradigm. The uniqueness of the Aegean Sea becomes understandable only when it is compared to Micronesia and Polynesia, only it is not found in an ocean but a semi-confined sea. Which means that there is greater density but not just that. This property approaches more the accumulation points of Cantor’s set...

Η αντικειμενική αξία του Αιγαίου
Όταν προσπαθούμε να πείσουμε μερικούς δικούς μας για την αξία του Αιγαίου, αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι μεταξύ άλλων, η επιφύλαξη, ο φόβος, η φοβία, ο ενδοτισμός κι ο ραγιαδισμός. Άλλοι έχουν προβλήματα με τα διαγράμματα Voronoi και την τριγωνοποίηση Delaunay, λόγω του γνωστικού αντικειμένου...

The objective value of the Aegean Sea
When we are trying to convince some of our own on the value of the Aegean Sea, we face considerable difficulties for several reasons, which among others are reservation, fear, phobia, submissiveness and servility. Others have problems with the Voronoi diagrams and the Delaunay triangulation due to the cognitive object... 

Το θέμα της επεκτατικής πολιτικής
«Οι εντάσεις που υφίστανται στις σχέσεις με την Ελλάδα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο μίας γενικής θαλάσσιας στρατηγικής στο Αιγαίο, δεδομένου ότι η χώρα αυτή, θεωρώντας ως μη ικανοποιητικό το ισχύον καθεστώς που περιορίζει τον ζωτικό χώρο της Τουρκίας, ακολουθεί μία επεκτατική πολιτική». Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύει τα δεδομένα του Αιγαίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας...

The issue of the expansionist policy
“The tensions that undergo in the relations with Greece must be reassessed in the context of a general maritime strategy in the Aegean Sea, given that this country, by regarding as non-satisfactory the status quo that limits the vital area of Turkey, follows an expansionary policy”. Thus the Foreign Minister of Turkey interprets the facts... 

Casus belli, τοποστρατηγική και timing 
Οι φοβίες του Casus belli δεν επιτρέπουν τη στρατηγική εξέταση του θέματος κι η έλλειψη στρατηγικής εξουδετερώνει το πρόβλημα του timing. Το Casus belli, θέλουμε, δεν θέλουμε, είναι μία επίθεση στο χώρο της νοητικής στρατηγικής. Και βασίζεται στο νοητικό σχήμα: η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Όμως αυτή η απλοϊκή εφαρμογή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το επόμενο νοητικό σχήμα: η καλύτερη επίθεση είναι η αντεπίθεση...

Casus belli, topostrategy and timing
The phobias of the Casus belli do not allow the strategic examination of the issue and the lack of strategy eliminates the timing problem. The Casus belli, whether we want it or not, is an attack in the space of mental strategy. And it is based on the mental schema: the best defense is the attack...

Casus belli και τοποστρατηγική
Το casus belli θέλουμε δεν θέλουμε έχει αλλάξει νόημα. Ακόμα κι αν η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει πάρει επίσημη απόφαση για την άρση του, υπάρχει μια αλλαγή φάσης όσον αφορά στην τελεολογία του. Η μονοσήμαντη έκφραση απέκτησε μια πολυσημία κι η στατική θέση μετατράπηκε σε δυναμική κίνηση. Αυτή η αλλαγή ενεργοποιεί και την έννοια της τοποστρατηγικής, διότι αλλάζουν και τα δεδομένα προσβασιμότητας του Αιγαίου... 

Casus belli and topostrategy
Casus belli whether we want it or not, has changed meaning. Even if the Turkish National Assembly has not taken an official decision on its lifting, there is a change of phase as far as its teleology is concerned. The univocal expression has acquired a polysemy and the static position has been converted into a dynamic movement. This change activates the notion of topostrategy, since the given facts on the accessibility of the Aegean...

Από την άρση του Casus belli στην τοποστρατηγική της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
Αφού η άρση του Casus belli δεν είναι πια μια θεωρητική ουτοπία είναι απαραίτητο να εξετάσουμε και τις προοπτικές αυτής της αλλαγής φάσης ακόμα κι αν για να γίνει υπαρκτή θα πρέπει να περιμένουμε την τελική απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η προετοιμασία είναι εύλογη στη στρατηγική. Η άρση του Casus Belli επιτρέπει την εφαρμογή μέσω της επικύρωσης της Συνθήκης Montego Bay για τα 12 ναυτικά μίλια...

From the lifting of Casus belli to the topostrategy of the E.E.Z.
Since the lifting of the Casus belli is no longer a theoretical utopia, it is necessary also to examine the perspectives of this change of phase even if, in order to become existent, we should wait for the final decision of the Turkish National Assembly. In any case preparation is justifiable in strategy. The lifting of the casus belli allows the implementation, via the validation of the Montego Bay Treaty, of the 12 nautical miles...

Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Καστελόριζο
Για όσους δεν έχουν πρόσβαση άμεσα σε τοποστρατηγικά δεδομένα, είναι αποτελεσματικό να έχουν μερικά παραδείγματα της ιστορίας μας, έτσι ώστε να κατανοήσουν και τη δομή των ιδιομορφιών του μέλλοντος. Για πολλούς από εμάς ο Μαραθώνας κι οι Θερμοπύλες αποτελούν παραδείγματα κι αυτό ισχύει και στο διεθνές γίγνεσθαι. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο, παρόλο που πρόκειται για μία νίκη και μία μάχη...

Marathon, Thermopyles, Castelorizo
For those who do not have direct access to topostrategic facts, it is efficient to obtain some examples from our history in order to comprehend the structure of the particularities of the future. For most of us, Marathon and Thermopylae constitute such examples and this applies also to the world scene. We do not treat these two cases in a different way, despite the fact that it is about a victory and a defeat. We remember the notions of fight and sacrifice, of need and death...

Παράδοξα σενάρια στρατηγικής
Όταν εξετάζουμε την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο, ο προβληματισμός μας είναι τουρκικός. Με λόγια πιο στρατιωτικά, ο σχεδιασμός είναι απλός τουλάχιστον θεωρητικά. 
Αν η Τουρκία επιχειρήσει μία απόβαση στο Καστελόριζο, η στρατιωτική απάντηση της Ελλάδας θα είναι άμεση, δηλαδή θα ενεργοποιηθεί όλο το σχέδιο που αφορά το Αιγαίο γενικότερα... 


Στρατηγικά βήματα προς την καθιέρωση της ελληνικής Α.Ο.Ζ.
Η εμμονή μας να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας με την Τουρκία, για να καθορίσουμε εκ των υστέρων τα όρια της ελληνικής Α.Ο.Ζ. δεν είναι μόνο μη αποτελεσματική, αλλά κι επικίνδυνη σε βάθος χρόνου. Το Casus belli, τα 12 ναυτικά μίλια και το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας δεν είναι παρά μόνο λεπτομέρειες σε σχέση με το γενικό πλαίσιο της Α.Ο.Ζ... 

Strategic steps towards the establishment of the Greek E.E.Z.
Our persistence to solve all our problems with Turkey, in order to determine afterwards the borders of the Greek E.E.Z., is not only non-efficient but also dangerous over time. Casus belli, the 12 nautical miles and the problem of the shelf are nothing but details in relation to the general E.E.Z. framework. Our strategy acquires a simplistic character, like the agreements of Cyprus with Egypt and Lebanon demonstrated... 

Οι επιπτώσεις της τοποστρατηγικής στη Θράκη 
Η τοποστρατηγική δεν λειτουργεί μόνο στο Αιγαίο αλλά και στον Καύκασο και στο θέμα του Κουρδικού με την έννοια του τριπλού σημείου επαφής. Κατά συνέπεια, είναι αναμενόμενο να έχει συνέπειες και στη Θράκη, όχι μόνο στη Δυτική, αλλά και στην Ανατολική. Το βασικό στοιχείο της εφαρμογής της είναι η Συνθήκη Βερολίνου (1. 2.) του 1878 κι η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923...

The repercussions of topostrategy in Thrace 
Topostrategy does not only work in the Aegean but also in Caucasus and in the Kurdish issue as well, with the triple point of contact notion. Therefore, it is expected to have consequences in Thrace as well, not only the Western part but the Eastern too. The basic element of its implementation is the Berlin Treaty (1. 2.) of 1878 and the Lausanne Treaty of 1923. In order to understand its repercussions on Thrace it is not enough to think in Greek terms. We have to make a European transgression in order to touch the issue of balkanization too...

Ανάγκη αλλαγής νοητικού σχήματος της Θράκης 
Η ανάγκη της αλλαγής του νοητικού σχήματος της Θράκης γίνεται όλο και πιο αισθητή σε ελληνικά δεδομένα λόγω των πιέσεων που υπάρχουν σε διακρατικό επίπεδο. Με έναν παράλογο τρόπο, πολλοί συνεχίζουν να βλέπουν τη Θράκη μας απλώς ως μία περιθωριακή περιοχή. Τα προβλήματά της δεν απασχολούν πραγματικά τα κέντρα εξουσίας παρά μόνο της Τουρκίας. Ενώ η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας έχει ενισχύσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Θράκης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην περιοχή, που παραμένουν δυνατότητες, διότι δεν υλοποιούνται...

Need for change of the mental schema of Thrace 
The need to change the mental schema of Thrace becomes more and more felt in greek facts due to the pressures that exist at the interstate level. In an absurd way, many continue to see our Thrace simply as a marginal territory. Its problems do not really preoccupy the power centers except those of Turkey. While the integration of Bulgaria and Romania has reinforced the European framework of Thrace. There are many possibilities in the area that remain possibilities, since they are not being materialized...

Η ενοποίηση των αεροναυτιλιακών χαρτών 
Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις διαπραγματεύσεις είναι η έλλειψη ενός ενιαίου πλαισίου για τους χάρτες μας. Αυτό το πρόβλημα έχει συνέπειες και στο θέμα των ορίων και στο θέμα των συνόρων. Οι επιπτώσεις δεν παρουσιάζονται μόνο στο F.I.R αλλά και στα χωρικά ύδατα. Στο τεχνικό επίπεδο όλα εξαρτώνται από την αποδοχή του αρχικού χάρτη. Η παραδοσιακή προσέγγιση που λειτουργεί με βάση τις παλαιές συνθήκες έχει ενδογενή προβλήματα χαρτογραφίας που προκαλούν συγκρούσεις δραματικές με τους δορυφορικούς χάρτες...

The unification of aeronautical maps
A serious technical problem that we encounter in negotiations is the lack of a uniform framework for our maps. This problem has consequences in both the issue of boundaries and the issue of borders. The repercussions are not only present in the F.I.R but in the territorial waters as well. On the technical level everything depends on the acceptance of the initial map. The traditional approach which operates under the old conditions has intrinsic cartography problems which cause dramatic conflicts with the satellite maps. Also in this framework there is the issue of digitization...

Το Καστελόριζο ως αιχμή του δόρατος
Τώρα που η Κύπρος έκανε συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά στην ΑΟΖ, συμπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις προηγούμενες συμφωνίες με το Λίβανο και την Αίγυπτο, οι τρεις εξωτερικές ΑΟΖ έχουν πλέον την ιδιότητα της συνεκτικότητας, η οποία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι στην τοπολογία.

Ευρωπαϊκή ΑΟΖ
Ο προβληματισμός της Ελλάδας περί ΑΟΖ δεν είναι ούτε φανταστικός, ούτε φαντασιακός, όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Αντιθέτως η ΑΟΖ ως έννοια είναι μία πραγματικότητα με πολλαπλές επιπτώσεις, ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολλοί στον ελλαδικό χώρο ανακαλύπτουν τη σημασία και την ουσία της ΑΟΖ, ενώ υπάρχουν συμφωνίες της Κύπρου όσον αφορά σε αυτό το θέμα...

European EEZ
The problem of Greece’s EEZ is neither fictional nor imaginary, as some might believe. On the contrary, as a notion the EEZ is a reality with multiple repercussions, specifically in the European framework. Many are just discovering the importance and the essence of the EEZ while the agreements of Cyprus concerning this issue already exist...

Από τη γέφυρα συνεργασίας στο απειλητικό τόξο
Ο Ismail Kadare το έθεσε σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα μοναδικό στόχο για το μέλλον της Αλβανίας. Βέβαια, υπάρχουν αντιστάσεις λόγω αδράνειας, σκοπιμότητας ακόμα και ρατσισμού. Όμως η επόμενη πραγματικότητα ακολουθεί όχι μόνο γεωστρατηγικά δεδομένα αλλά και τοποστρατηγικά. Πιο συγκεκριμένα, με την Ελβετία μεν και την πρώην Γιουγκοσλαβία κι Αλβανία δε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύο τοπολογικές τρύπες που μεγεθύνουν τεχνητά το μήκος των συνόρων της...

From the collaboration bridge to the threatening arc
As Ismail Kadare put it correctly, the European Union constitutes a unique aim for the future of Albania. Of course there are resistances due to inertia, expediency even racism. Yet the subsequent reality follows not only geostrategic facts but also topostrategic ones. More specifically, with Switzerland on one hand and former Yugoslavia and Albania on the other, the European Union has two topological holes that artificially magnify the length of its borders... 

Η αναγκαιότητα της ελληνοαλβανικής συμμαχίας 
Η ελληνοαλβανική Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα και αν χρειάζεται μια διόρθωση, σημασία έχει ότι υπάρχει. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, διότι τα διαδικαστικά λάθη μπορούν ν' απαλειφθούν δίχως δυσκολία. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ουσία και αυτή είναι ένα νέο συμμαχικό πεδίο μέσα στην τοπολογική τρύπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 

Η γεωμετρία του χρόνου
Ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε τη γεωμετρία του χρόνου προσφέρεται από τη μιγαδική ανάλυση. Η αναπαράσταση των μιγαδικών συναρτήσεων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη διάσταση του χρώματος.

The geometry of time
One way to approach the geometry of time is through complex analysis. A representation of complex functions may be done by using the dimension of color. This procedure allows the study of objects, which typically need four dimensions. This property can also enrich other cognitive sectors where geometry is necessary.

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη ως αξιολογία των ακριτικών σημείων
Στη συμβατική αντίληψη των πραγμάτων, τα ακριτικά σημεία δεν είναι παρά ασήμαντες λεπτομέρειες. Ενώ στα μαθηματικά γνωρίζουμε τη σημαντικότητα των άκρων μιας οντότητας. Επιπλέον, ξέρουμε ότι οι ιδιομορφίες αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία. Έτσι παραδείγματος χάριν, οι πολλαπλότητες του Riemann χαρακτηρίζονται από τις ιδιομορφίες.

The Exclusive Economic Zone as axiology of extreme points
In the conventional perception of things, extreme points are nothing but meaningless details. While in mathematics we are familiar with the significance of an entity

Η ΑΟΖ ως στρατηγικό πλεονέκτημα
Η ορθολογική ανάλυση του θέματος της ΑΟΖ αναδεικνύει αντικειμενικά ότι αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό είναι πλέον γεγονός. Μπορούμε βέβαια να το κρύψουμε από τον εαυτό μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.

The EEZ as a strategic advantage
The rational analysis of the EEZ issue objectively highlights that it constitutes a strategic advantage. Whether we want it or not, this is henceforth a fact. We can of course hide it from ourselves but this does not mean that it does not exist.

Casus belli και ΑΟΖ
Πολλοί από τους δικούς μας που αναρωτιούνται ακόμα κατά πόσο η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μας επιτρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο παλαιότερων διακρατικών διαπραγματεύσεων, έχουν την εντύπωση ότι η Τουρκία μπορεί να προκηρύξει ένα νέο Casus belli που να αφορά στην ΑΟΖ.

Casus belli and EEZ
Many of us who are still wondering up to what extent the notion of the Exclusive Economic Zone allows us to exit the dead end of previous interstate negotiations, are under the impression that Turkey can declare a new Casus belli regarding the EEZ.

Μη αναστρέψιμοι άνθρωποι
Όταν χαρακτηρίζουμε τη θερμοδυναμική ισορροπία μέσω του ελάχιστου της ελεύθερης ενέργειας του Helmholtz (1821 – 1894), έχουμε ένα πρόβλημα απλό: οι οργανώσεις που υπάρχουν στη φύση είναι του ανάλογου τύπου; Μια απλή εξέταση της πραγματικότητας επαρκεί για να απορρίψει αυτήν την ιδέα.

Αρχή αναλογίας και Ευρωπαϊκή Ένωση
Η αρχή της αναλογίας προβάλλεται από κράτη που θέλουν να αποφύγουν την εφαρμογή της μέσης γραμμής θεωρώντας ότι αποτελεί μια αδικία. Όταν βρισκόμαστε στην περίπτωση ενός μικρού νησιού απέναντι σε μια μεγάλη ακτή. Το θέμα έχει μελετηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λειτουργεί και η έννοια του επιμερισμού της ΑΟΖ, για να μην υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης.

Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό
Το θέμα της ΑΟΖ δεν είναι διπολικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ριζικά διαφορετικό από τον προβληματισμό των 12 ΝΜ. Στην ουσία υπάρχει διαφορά και με την υφαλοκρηπίδα. Πολλά χρόνια δώσαμε βαρύτητα στα δύο πρώτα, δίχως ν' αντιληφθούμε την αποτελεσματικότητα της ΑΟΖ. Τώρα που έγινε κατανοητό από όλους ότι η ΑΟΖ προσφέρει νέες δυνατότητες και έχει άλλες ιδιότητες, δεν πρέπει να παραμείνουμε σε μία διπολική σχέση για τον καθορισμό της....

Τουρκικές φοβίες και ελληνική δράση
Όταν οι δικοί μας συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία έχει διαχρονικά δομικά προβλήματα και κρατιέται μόνο μέσω μίας τεχνητής αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου, τότε θα καταλάβουν ότι η μοναδική δύναμή της είναι το φαινομενικό, το οποίο οφείλεται στις αδυναμίες των αντιπάλων της.

Τοποστρατηγικό Καστελλόριζο
Η ανάγκη και η ανάδειξη της τοποστρατηγικής έννοιας του Καστελλόριζου, είναι απαραίτητες. Γνωρίζουμε ότι κάθε τουρκικό σχέδιο κατάληψης ελληνικών νησιών, εμπεριέχει τουλάχιστον το Καστελλόριζο. Μόνο που δίνουμε την εντύπωση σε όλους ότι αυτό το νησί, όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά είναι και απομονωμένο.

ΑΟΖ, ονομασίες και στρατηγική
Το πλαίσιο της ΑΟΖ δημιουργεί μια δυναμική σε πολλούς τομείς κι ενώ φαίνεται να αφορά αποκλειστικά ένα οικονομικό θέμα έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς λόγω στρατηγικής. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα αφορά τη σημειωτική. Οι ονομασίες των κοιτασμάτων στο πεδίο της έρευνας δεν είναι τυχαίες.

Sur l'avenir de l'Union Européenne.


Η νοητική Χάρτα της ΑΟΖ
Το γενικό πρόβλημα της αντίληψης για τη σημασία της ΑΟΖ είναι ότι δεν έχουμε εικόνα της πραγματικότητάς της. Τα 200ΝΜ αλλάζουν τόσο πολύ τα συνηθισμένα δεδομένα που μας δυσκολεύουν στη νοητική μας μοντελοποίηση. Επιπλέον, η κλασική γεωγραφία με την απλοϊκή της έννοια δίνει έμφαση μόνο στην ξηρά.

ΑΟΖ και Γενοκτονία των Ποντίων
Στους Τάσσο Τ. και Χρήστο Ι. Για όσους πιστεύουν ότι το Αιγαίο πρέπει να χωριστεί στα δύο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι αλλιώς θα ήταν άδικο για την Τουρκία, θα θέλαμε να τους δώσουμε ένα ποντιακό μάθημα μέσω της γενοκτονίας. Αν η Τουρκία είναι τώρα σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε ΑΟΖ είναι απλώς και μόνο για ένα λόγο.

ΑΟΖ, Γενοκτονία και Θεωρία Παιγνίων
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα θέματα της ΑΟΖ και της Γενοκτονίας μπορούν να συσχετίζονται. Κι όμως η πραγματικότητα το αποδεικνύει. Ένα αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουμε αυτό το γεγονός είναι να το εντάξουμε στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων.

Η ΑΟΖ, ένα όραμα για την Ελλάδα
Η αλλαγή φάσης υπάρχει. Η ΑΟΖ δεν είναι πλέον υπό αμφισβήτηση από όλους τους άλλους, αντιθέτως, θέλουν πλέον να προλάβουν τα οφέλη της ελληνικής ΑΟΖ, πριν ακόμα υπάρξει καν η θέσπισή της.

Sur les stratégies européennes.
Avant d'aborder les stratégies européennes, nous devons dire un mot sur l'utilisation de ce pluriel, non pas au niveau du mot stratégie, dans ce domaine il n'existe rien de surprenant, mais plutôt sur le qualificatif d’européen...

Περί ευρωπαϊκών στρατηγικών
Πριν αναφερθούμε στις ευρωπαϊκές στρατηγικές, οφείλουμε να μιλήσουμε για την χρήση του πληθυντικού, όχι στο επίπεδο της λέξης στρατηγική, μέσα σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει τίποτα περίεργο, αλλά περισσότερο στον προσδιορισμό του ευρωπαϊκού...

Ο θρυλικός σφυροκόπος
Η Θράκη χρειάζεται τον ίδιο θρυλικό σφυροκόπο που έδρασε στο Πουατιέ τον Οκτώβριο 732. Αλλιώς δίχως τον ανάλογο του Κάρολου Μαρτέλου οι προσπάθειες για την επίτευξη της συνεκτικότητας που ήθελαν όλοι οι Σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα πετύχουν. Τώρα υπάρχουν ραγιάδες που θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτη αυτή η κατάληξη.

Η γη μέσα στη θάλασσα
Καθορίζουμε παραδοσιακά, ακόμα και σε επίπεδο ετυμολογίας, τη Μεσόγειο, όχι ως θάλασσα, αλλά ως ενδιάμεσο της γης. Γεωστρατηγικά αυτή η έννοια είναι σημαντικότατη όπως και να την κοιτάξουμε. Πρώτα ως εμπόδιο διαχώρισε τα ινδοευρωπαϊκά στοιχεία από τα σημητικά. Και η γλώσσα είναι μια από αυτές τις επιπτώσεις διότι υπάρχει και η θρησκεία.

Από το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας στο Πρωτόκολλο Κέρκυρας
Το Πρωτόκολλο Φλωρεντίας που υπέγραψαν στις 17 Δεκεμβρίου 1913 οι Μεγάλες Δυνάμεις και πιο συγκεκριμένα η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ρωσία βασίστηκε αποκλειστικά στο κριτήριο της γλώσσας όσον αφορά στα σύνορα της νεοσύστατης Αλβανίας.

Στρατηγικές επενδύσεις και ΑΟΖ
Η ΑΟΖ δεν είναι μόνο ένα τυπικό θεσμικό πλαίσιο που απορρέει από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΑΟΖ έχει μέσα της μια τεράστια δυναμική που είναι ορατή στους ειδικούς, αλλά ακόμα άγνωστη στους άλλους. Η σφαιρικότητα των τομέων που αγγίζει η ΑΟΖ είναι θεαματική και δίχως αυτή είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τις επιπτώσεις.

Διευκρινίσεις περί ΑΟΖ
Η ΑΟΖ αποτελεί ένα δείγμα υψηλής στρατηγικής για την Ελλάδα κι όχι μια απλή κίνηση τακτικής σε οικονομικό επίπεδο. Η εμβέλεια της ΑΟΖ προέρχεται από τη στρατηγική, ενώ το βάρος της από την οικονομία. Κι αν είναι ισχυρό χαρτί για την πατρίδα, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο συνδυασμός.

Γαύδος και ελληνική ΑΟΖ
Όταν εξετάζουμε με ακρίβεια τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ήδη βρεθεί στο Ισραήλ και στην Κύπρο, μπορούμε ν’ αντιληφθούμε επί του πρακτέου την αξία του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Παραδείγματος χάρη το κοίτασμα Αφροδίτη στο οικόπεδο 12, έχει ένα εμβαδόν της τάξης των 140Km2.

Ελληνική ΑΟΖ και Ευρωπαϊκή Γεωπολιτική
Όταν εξετάζουμε τη Μεσόγειο αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα νησιά της είναι ευρωπαϊκά και μάλιστα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΖ στη Μεσόγειο. Επιπλέον, αυτή η ΑΟΖ είναι συνεκτική, ιδιότητα η οποία είναι ουσιαστική και για τα δρομολόγια των πλοίων, ειδικά για τα LNG, και ακόμα περισσότερο για τους αγωγούς φυσικού αερίου ή πετρελαίου.

Schémas mentaux de la Géostratégie européenne
Pour comprendre les schémas mentaux de la Géostratégie européenne, il est essentiel de pouvoir comparer une carte actuelle de l’Europe avec celle de 1914. Une centaine d’années sépare ces cartes et pourtant nous retrouvons des ressemblances étonnantes comme si le siècle passé avait reconstruit à sa manière un paysage connu...

Νοητικά σχήματα της Ευρωπαϊκής Γεωστρατηγικής
Για να κατανοήσουμε τα νοητικά σχήματα της Ευρωπαϊκής Γεωστρατηγικής, είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε έναν σύγχρονο χάρτη της Ευρώπης με εκείνο του 1914. Εκατό χρόνια χωρίζει αυτούς τους χάρτες και όμως βρίσκουμε εντυπωσιακές ομοιότητες σαν ο περασμένος αιώνας να έχει ξαναχτίσει με τον τρόπο του ένα τοπίο γνωστό...

Το νοητικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χωρίς γεωστρατηγικό όραμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί άνθρωποι έχουν τη γενική εντύπωση ότι οι διαδοχικές εντάξεις αντιπροσωπεύουν μια απερίσκεπτη ή το λιγότερο μια ανεξέλεγκτη διαδικασία. Με την ευκαιρία αυτού του έτους, το οποίο επίσης αντιστοιχεί στην είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι άχρηστο να δείξουμε ότι είναι από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας αυτή που έχει την πιο μεγάλη Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Στην πραγματικότητα, με την προσεκτική εξέταση της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ...

Le modèle mental de l'Union Européenne
Sans vision géostratégique, au sein de l’Union Européenne, de nombreuses personnes ont pour impression générale, que les adhésions successives représentent une fuite en avant ou du moins un processus non contrôlé. À l’occasion de cette année qui correspond aussi à l’entrée de la Croatie...

Diagrammes topostratégiques de la France
Une application élémentaire de la Topostratégie consiste à mettre en évidence le type de relation de voisinage d'un état avec les états frontaliers. Cette manière de procéder est une première étape pour se libérer des contraintes qu’engendre la géographie dans notre manière d'aborder les données.

Diagrammes topostratégiques de l'Union Européenne
A la suite de notre introduction à l'application de la topostratégie à la France, nous avons mis en évidence différents diagrammes topostratégiques basés initialement sur la notion de voisinage d'état. Il est possible de mener la même étude à l'échelle de l'Union Européenne et même globalement de l'Europe. C'est cette approche que nous avons transcrit dans les diagrammes topostratégiques suivants. Tout d'abord le diagramme des degrés...

Tableau et carte topostratégique de l'Union Européenne


Commentaires topostratégiques sur la conférence géostratégique de Coutau-Bégarie
L'action stratégique est le résultat d’une dialectique entre les facteurs et les acteurs. C’est cette dialectique que nous voulons mettre en évidence via la maïeutique afin d’échapper aux pièges de la rhétorique.

Η θαλασσοστρατηγική μας. (ποίημα).


Ο χώρος του χρόνου. (ποίημα).


Τοποστρατηγικές κινήσεις. (ποίημα).


Θεμέλια υψηλής στρατηγικής
Θεμέλια υψηλής στρατηγικής πρέπει ν’ αναζητάς όταν θέλεις να λύσεις ένα εθνικό πρόβλημα, ακόμα κι αν είναι οικονομικής φύσης, όπως είναι τώρα στην Ελλάδα. Διότι μόνο αυτά επιτρέπουν στην πατρίδα σου να πατήσει με σταθερότητα για να μπορέσει αρχικά...

Εισαγωγή στη θαλασσοστρατηγική
Αν εξετάσουμε τη γεωστρατηγική ως αντικείμενο επιστημονικό που ασχολείται με τη γεωγραφία και τη στρατηγική, μέσω της τοποστρατηγικής που ασχολείται με την τοπολογία και τη στρατηγική, τότε μπορούμε να την ερμηνεύσουμε ως τομέα που μελετά τις αποστάσεις και τις επαφές ειδικά για την ξηρά, δηλαδή τη γη...

Τα τέσσερα στοιχεία της εκκλησιάς. (ποίημα).


Μάθημα εμπάθειας. (ποίημα).


Τα χρώματα της Μεσογείου. (ποίημα).


Μην περιορίζεσαι στους γείτονες. (ποίημα).


Commentaires sur l'espace de Coutau-Bégarie
Au plan politique, l’espace est un réservoir de puissance, il conditionne la stratégie des moyens. Cette vision permet de généraliser la notion simpliste de l’espace statique puisqu’elle offre le moyen d’incorporer de la dynamique via la notion de réservoir que nous pouvons interpréter comme un bassin d’attraction de l’attracteur que représente la puissance.

Commentaires sur la notion de porte-avions de Coutau-Bégarie
La stratégie maritime est organisée depuis la fin de la seconde guerre mondiale autour de deux instruments majeurs que sont le sous-marin nucléaire et le porte-avions. Deux éléments dotés d’une force de frappe importante qui domine dans le domaine stratégique et qui permettent de mettre en exergue des schémas mentaux de topostratégie puisqu’ils jouent plus sur de la topologie que de la géométrie.

Commentaires sur la notion de transformation navale de Coutau-Bégarie
Un spectre hante les marines en ce début du troisième millénaire, celui de la Transformation. Apparu avec l'administration Bush, ce thème a connu un succès prodigieux. Il constitue l'application aux marines de la Révolution dans les affaires militaires.

Sur la thalassostratégie. (poème).


Στη θαλασσοστρατηγική. (ποίημα).


Τοποστρατηγική επινόηση. (ποίημα).


Κέρινος Ίκαρος. (Dessin)


Όσοι δεν έχουν καταλάβει. (ποίημα).


Στην άλλη άκρη του κόσμου. (διάλογος).
Κυριακή : Δάσκαλε, δεν πήγα ακόμα στη γωνία.
Δάσκαλος: Θα πάμε όταν θα είσαι έτοιμη γι' αυτό.
Κυριακή : Πείτε για τη γωνία. Θέλω να καταλάβω αυτό που είπατε στο λιμάνι.
Δάσκαλος: Αφού δεν ήρθες θα σου μιλήσω για μια άλλη γωνία και θα καταλάβεις την αξία της Πόλης.


Χρονικό μάθημα. (διάλογος).
- Γιατί κάθε φορά που νομίζω ότι έχω καταλάβει…
- Αναδιπλώνονται οι γνώσεις σου.
- Μα έχω την εντύπωση ότι πάλι πρέπει να προσπαθήσω.
- Η προσπάθεια συνεχίζεται για την συνέχεια.


Παίγνιο Hex και Συνθήκες.
Αν εξετάσουμε τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και τη Συνθήκη του Βερολίνου αποκλειστικά σε σχέση με τη Ρωσική Αυτοκρατορία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούμε να τις μοντελοποιήσουμε ως μια εφαρμογή του νοητικού σχήματος που καθοδηγεί το παίγνιο Hex. Το βασικό στοιχείο είναι η διασταύρωση μεταξύ κάθετου και οριζόντιου άξονα...

Οι δέκα μυστικές κινήσεις. (ποίημα).


Όταν μαθαίνεις. (ποίημα).


Το χρέος είναι σημαντικό. (ποίημα).


Στοιχεία Χρονοστρατηγικής
Στοιχεία Χρονοστρατηγικής μπορείς να βρεις μέσω της στρατηγικής, αφού ενσωματώσεις τον χρόνο ως διάσταση. Η τοποστρατηγική είναι το πρώτο στάδιο της Χρονοστρατηγικής, όπου δεν υπάρχει συμβολή του Χρόνου...

Πολιορκία του Χάνδακα και Χρονοστρατηγική
Η κλασική προσέγγιση της πολιορκίας του Χάνδακα (1648 – 1669) χρησιμοποιεί την έννοια της μάχης μόνο που δυσκολεύεται λόγω της μεγάλης διάρκειας της σύγκρουσης. Έτσι προτιμά να καλύψει την πολιορκία με μία ακολουθία από...

Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική στο Σκάκι
Στο σκάκι, θεωρούμε ότι όλα είναι θέμα στρατηγικής, ενώ πρόκειται για ένα παίγνιο περισσότερο τακτικό. Αν εξετάσουμε πιο προσεχτικά τη στρατηγική διαφορά, τότε θα εντοπίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των πιονιών και των κομματιών κι όχι μόνο λόγω σκακιστικής αξίας. Τα πιόνια έχουν ένα πρώτο χαρακτηριστικό, αφού η κίνηση είναι διαφορετική ανάλογα με την μετακίνηση ή το πάρσιμο, ενώ τα κομμάτια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο...

Η αξία ακριτικού νησιού
Η αξία ακριτικού νησιού προέρχεται από τη στρατηγική του θέση. Μπορεί βέβαια να βρίσκεται στην άκρη αλλά επίσης και σε πέρασμα. Το ένα έχει σχέση με όριο και το άλλο με πέρασμα. Κι αν το νησί είναι επίσης άγονο, τότε αυτή ...

Η τοποστρατηγική μάχη της Κρήτης
Ακόμα κι αν παρουσιάζεται διαφορετικά, λόγω τοπικισμού, η μάχη της Κρήτης δεν χαρακτηρίζεται από τοπικά στοιχεία και αποτελεί ένα καθαρό παράδειγμα τοποστρατηγικής μάχης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το νησί δεν ήταν ...

Η τοποστρατηγική Αυστραλία
Όταν εξετάσουμε την Αυστραλία, δεν βλέπουμε μόνο ένα κράτος, αλλά μια ολόκληρη ήπειρο όσον αφορά στο μέγεθος της σε έκταση. Αυτή η ιδιαιτερότητα όμως, δεν πρέπει να υποβαθμίσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι σχετικά...

Η τοποστρατηγική Αυστραλία
Όταν εξετάσουμε την Αυστραλία, δεν βλέπουμε μόνο ένα κράτος, αλλά μια ολόκληρη ήπειρο όσον αφορά στο μέγεθος της σε έκταση. Αυτή η ιδιαιτερότητα όμως, δεν πρέπει να υποβαθμίσει το γεγονός ότι ο πληθυσμός είναι σχετικά μικρός ακόμα και στο επίπεδο της Συνομοσπονδίας. Επίσης, επί της ουσίας οι...

The topostrategic Australia
When we examine Australia, we don't merely see a State, but an entire continent with regard to its size in acreage. But this peculiarity should not underestimate the fact that its population is relatively small even at the Confederation level...

Μεγάλες Δυνάμεις και Υψηλή Χρονοστρατηγική
Όταν εξετάζουμε τις μεγάλες δυνάμεις στο πλαίσιο της υψηλής χρονοστρατηγικής, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αλλαγές μέσα στους αιώνες, αλλά σε ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια βλέπουμε επεκτάσεις που λειτουργούν σε σχέση...

Το ευάλωτο σημείο της Συνθήκης Σεβρών
Από την αρχή αν δεν είχε γίνει το λάθος της ελληνικής πλευράς το 1915 με την απαράδεκτη στάση ουδετερότητας, η Συνθήκη Σεβρών δεν θα είχε το ευάλωτο σημείο που αποτελείται από την Κωνσταντινούπολη, όμως το πρόβλημα της...

Η Εκατονταετία από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την οπτική της Χρονοστρατηγικής
Τώρα έχουν περάσει 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και αυτό μας επιτρέπει να τον εξετάσουμε μέσω της Χρονοστρατηγικής που έχει για χρονική μονάδα τον αιώνα. Καθώς αυτό αντιπροσωπεύει μία γενίκευση ...Conférences/Talks


· Χρονοστρατηγική και Τοποστρατηγική της ελληνικής ΑΟΖ. Σχολή Στρατολογικού. Αθήνα, 29/01/2015.
· 5ο Master Class Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Οθωνοί, 25 - 28 Αυγούστου 2015 - Αφίσα - Video
· 6ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Ψαρά, 29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2016 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυναμικές εξελίξεις στη Μέση-Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο". Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα: 19.00
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κύπρος: Ευρωπαϊκή Ένωση και Μέση Ανατολή". Δεξαμενή Σκέψης, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου - Λεμεσός. Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία και γεωπολιτικές εξελίξεις". Συνεδριακός χώρος του KNOSSOS BEACH, Ηράκλειο. Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· 7ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Λειψοί, 25-28 Αυγούστου 2017 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Θεωρία Παιγνίων, τοποστρατηγική και χρονοστρατηγική ανάλυση επικαιρότητας". Μουσικό Σχολείο Λευκάδας. Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· 8ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής, Δημοτικό κινηματοθέατρο «Μαρούλα», Μύρινα Λήμνου. 24-27 Αυγούστου 2018 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "ΒαλκανοΜεσόγειος". Galerie Δημιουργών, Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά (είσοδος από Χελιδονούς 28), Κηφισιά, Αθήνα. Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός: "Τοποστρατηγική και Χρονοστρατηγική Ιστορία". Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα. Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 -Αφίσα
· Ν. Λυγερός: "Βαλκανικές Στρατηγικές Συνθέσεις Ιστορίας". ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα. Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018Opus
top


free counters


Opus