Articles & Analyses sur Education - N. Lygeros
end

Education

Articles & Analyses

N. Lygeros

Articles       Talks

ArticlesΠρόταση
Μία εκπαίδευση πραγματικά διδακτική οφείλει να περιλαμβάνει μία ευρετική προσέγγιση. Ωστόσο, η απλή επικοινωνία με την έρευνα, ακόμη και αν είναι αποτελεσματική, δεν επαρκεί˙ διότι ένας ερευνητής δίχως φιλοσοφικό κεντρικό άξονα που στηρίζει τη δομή, δεν είναι παρά μόνο ένα αμάλγαμα γνώσεων...

Ébauche d'une définition de l'intelligence


Analyse de : Les Cavernes d'acier d'Isaac Asimov


Sur le temps du langage humain


Le destin de la logique est-il immoral ou amoral ?


Structure, relations et singularités


Nécessité de création et de découverte


Pancalisme en Mathématiques


La conjecture mathématique : une transgression gnoséologique


Remarques sur la créativité et les mathématiciens


Ludwig Wittgenstein ou la synthèse de l'image et du langage


Du modèle mental à la théorie mentale


Commentaires sur un aphorisme de Sénèque


Notes didactiques sur la culture des théorèmes


Un paradigme de résolution créative


L'objectif : un concept méta-stratégique


Sur la nature de la structure maître-disciple
Dans l'antiquité, nous avons non seulement de nombreuses attestations d'enseignements basés sur la structure maître-disciple, mais aussi sur son mode de fonctionnement. Les exemples fondamentaux nous viennent d'Egypte, de Chine et de Grèce. Quant à l'Inde, elle nous offre une véritable classification des hommes en quatre catégories à travers l'œuvre de Bouddha : il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas : nous devons les laisser tranquilles ; il y a ceux qui savent qu'ils ne savent pas : nous devons les instruire ; il y a ceux qui ne savent pas qu'ils savent : nous devons les éveiller ; enfin il y a ceux qui savent qu'ils savent : nous devons les suivre : ce sont les maîtres.

On the nature of the master-disciple structure
In antiquity we not only have many accounts of teachings based on the master-disciple structure but also on its way of functioning. The fundamental examples come to us from Egypt, China and Greece. As for India it gives us an actual classification of men in four categories through Buddha's work: there are those who don't know they don't know: we must leave them alone; there are those who know they don't know: we must teach them; there are those who don't know they know: we must enlighten them; there are those who know they know: we must follow them: they are the masters...

La natura della struttura maestro-discepolo
Nell’antichità, abbiamo non solo numerose testimonianze d’insegnamenti basati su una struttura maestro –discepolo, ma anche sul loro modo di funzionamento. Gli esempi fondamentali ci vengono dall’Egitto,dalla Cina e dalla Grecia. In quanto all’India, essa ci offre una classificazione veritiera degli uomini in quattro categorie attraverso l’opera di Budda : ci sono coloro che non sanno che non sanno:li dobbiamo lasciare tranquilli; ci sono coloro che sanno che non sanno: dobbiamo istruirli; ci sono coloro che non sanno che sanno : dobbiamo svegliarli; ci sono coloro che sanno che sanno: dobbiamo seguirli:costoro sono i maestri...

Sur la difficulté intrinsèque de définir un concept abstrait


Remarques d'ordre didactique sur le cours spécial


L'analogie ou la puissance heuristique d'un schéma mental


Schéma mental d'une démonstration sans mot


De la stratégie à la cognition


Η έννοια της γνώσης στις επιστήμες
Μία από τις κυριότερες βάσεις των επιστημών είναι η έννοια της γνώσης. Πιο γενικά, οι γνώσεις αποτελούν το πρώτο πρίσμα της επιστήμης με το οποίο ασχολείται η μελέτη που θα οδηγήσει στην ερμηνεία τους...

Effet de bord, changement de phase et mémoire collective


Ακραία νοημοσύνη και χρονική διαστολή
Όσο εύκολο είναι για ένα καλλιεργημένο πρόσωπο να κατανοεί τον δυσυγχρονισμό, που σχετίζεται με το φαινόμενο της χαρισματικότητας, τόσο δύσκολο είναι, το ίδιο αυτό πρόσωπο, να συνειδητοποιεί την ακραία επίδραση που αντιπροσωπεύει η ακραία νοημοσύνη μέσα στο ίδιο περιβάλλον...

Intelligence extrême et dilatation temporelle
Autant il est aisé pour une personne cultivée de comprendre la dyssynchronie liée au phénomène du surdouement, autant il est difficile pour cette même personne de réaliser l'effet de bord que représente l'intelligence extrême dans le même contexte...

Éléments d'une théorie mentale de l'intelligence


Δεδομένα, ερμηνείες και σκέψεις


Sur l'apport cognitif des paradoxes mathématiques


De l'absence méthodologique comme liberté heuristique


Remarques sur le modèle cognitif en psychologie


Des systèmes coopératifs à l'alliance stratégique


De la supériorité du relatif sur l'absolu en didactique


 Sur le confinement intellectuel


De la rigidité à la fluidité via l'immersion


Précocité et surdouement


Morales sociales et intelligence humaine


Une approche didactique du problème du cavalier


Le maître et la pierre


Ο αγώνας για το γυμνάσιο της ελευθερίας
Όταν η κατοχή θέτει τα όρια του κράτους, ο μόνος νόμιμος τρόπος αντιμετώπισης παραμένει ο άνθρωπος. Σ αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις και οι συμβάσεις, όλα είναι θέμα ανάγκης. Και το γυμνάσιο στο Ριζοκάρπασο είναι μια ανάγκη για όλα τα κατεχόμενα, για όλη την ελέυθερη Κύπρο...

Une approche didactique de la visualisation des trois dimensions


Τα μαθήματα της ελευθερίας
Στο Ριζοκάρπασο, τα μαθήματα της ελευθερίας άρχισαν. Έπρεπε κι έγινε. Δεν μπορούμε πια να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια τις επίσημες αποφάσεις ούτε τους διπλωματικούς ελιγμούς, η πραγματικότητα των παιδιών είναι άλλη. Η σχολική χρονιά δεν περιμένει την πολιτική. Η ανάγκη δεν περιμένει την τύχη, δημιουργεί...

De l'étrange à l'entraide


Ο Δάσκαλος και ο Μαθητής


Un regard cognitif sur le processus de stabilisation sélective de Changeux et Danchin


Quotient Intellectuel, Statistiques et Politique Sociale


De l'asymétrie hémisphérique à la coopération hémisphérique


Sur la rareté de l'équipartition


Une approche di-hémisphérique de la topologie de E


L'expérience de Piaget de Szeminska et les nouvelles approches de la numérosité


De la difficulté de la simplicité en didactique


Considérations sur l'acquisition de la chaîne verbale numérique


La Tour de Hanoï en tant qu'outil cognitif


Déficience et douance : quand les différences se rejoignent


Sur la nécessité du think tank


Douance et Perspectives


Sur la religiosité et la spiritualité


Le problème éthique de l'enseignement pour enfants handicapés


Το ειδικό παιδί (ποίημα) 


L'enfant spécial (poème)


Η μοναδική ανάγκη 


L'unique nécessité


Libre arbitre et Liberté conditionnée


L'enfant qui reconnaissait les étoiles


Sur la sexuation de la différence


Ludwig I


Coexistence sociale et symbiose humaine


Ludwig II


Ludwig III


Conte pour enfants


Sur l'extension noétique du maître


 De la couleur comme élément temporel


Principes heuristiques


Προικισμένα παιδιά και προικισμένη εκπαίδευση


Le lexique comme objet cognitif


Sur la notion de superfluidité linguistique


Les enfants déficients ou le conflit de la pitié et de l'amour


Méthodologie et tracabilité


On a didactic remark


Sur la perturbation triangulaire


Η ομορφιά της γνώσης και η γνώση της ομορφιάς
Στον κανονικό και συμβατικό χώρο είναι σπάνια η πρόσβαση στη γνώση και σπανιότερη η ανάγκη της ομορφιάς. Για κοινωνικούς λόγους η γνώση έχει μετατραπεί σε ένα διαχωριστικό σύστημα που αντιμετωπίζεται με δέος διότι καθορίζει τη σταδιοδρομία του νέου ανθρώπου με ένα τρόπο που θεωρείται οριστικός...

Οι εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων 


Les inventions des anciens grecs


Sur la complexité du temps et de l'information


Η δημιουργικότητα του χάους 


La créativité du chaos


Sur le caractère expérimental de l'informatique


Le génie, la société et le problème de la reconnaissance


Sur l'œuvre holistique du génie universel


Sur le schéma mental de la rupture méthodologique


Η σοφία της ευφυϊας
Το ερώτημα αν μπορούν οι λίγοι, οι μικρές ομάδες εδώ και τώρα να τροποποιήσουν το περιβάλλον τους, λυτρώνοντας τον κάθε άνθρωπο επιτέλους από τη μανιώδη ανάγκη των πόθων, μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είναι δράση των ολίγων. Με άλλα λόγια, ποιος δημιουργεί την εξέλιξη των ανθρώπων;...

Sur la recherche de la clarté


Παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και ιδιοφυΐα
Όπως το γράφει ο ψυχολόγος Φρανκ Μπάρον η βιογραφία της επινοητικής ιδιοφυΐας συνήθως καταγράφει μια ζωή πρωτότυπης σκέψης, αν και μόνο ελάχιστες ιδέες επιβιώνουν και τους χαρίζουν τη δόξα. Η πολύ μεγάλη παραγωγικότητα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για τα άτομα που έχουν συνεισφέρει κάτι το αξιόλογο στον τομέα τους...

La mythologie en tant que moteur social


De Grillparzer à Gödel


De la couleur comme indicateur spatial


Le problème de l'incertitude


Remarques sur le test de Raven


Sur la notion d'intelligence collective


Des livres aux libres


La puissance des contes philosophiques


Lecture et connaissance


Des mots et des codes


Γεωμετρική επικοινωνία


Γεωμετρική επικοινωνία
Όπως το θέτει η Μαριάννα Παυλίδου στο ομότιτλο άρθρο της, το εικαστικό παιχνίδι είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Ενώ το σύνηθες κοινωνικό πλαίσιο δίνει μια καθαρή προτίμηση στον προφορικό λόγο. Με αυτή την ίδια ιδεολογία δημιουργήσαμε νέα μαθήματα και για παιδιά με ειδικές ανάγκες και για προικισμένα παιδιά...

Όταν η τέχνη αγγίζει το παιδί


Σημασιολογία και Γλωσσολογία
Εξ αρχής, η σημασιολογία δεν αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα ως προς το αντικείμενο της μελέτης της. Η προσέγγισή της είναι καθαρά ολιστική και απαιτεί ένα διατμηματικό πλαίσιο λειτουργίας. Κάθε κωδικοποίηση της πραγματικότητας μπορεί να εξεταστεί με τη βοήθεια της σημασιολογίας ακόμα και αν ο λόγος δεν είναι γλωσσικός...

Sur la logique archaïque


Πολιτικά σχήματα στη στρατηγική και στην εκπαίδευση


Ο δάσκαλος, ο μαθητής και η εκπαίδευση


Δια βίου εκπαίδευση.


L'apport cognitif d'Albert Einstein dans les révolutions scientifiques


Εκπαίδευση και Κοινωνία


Περί δημιουργικότητας στη μουσική
Ένα από τα θέματα που αγγίζει ο Ιάννης Ξενάκης στο άρθρο του Μουσική και πρωτοτυπία είναι η ποιότητα της δημιουργικότητας. Και για να την αναλύσει χρησιμοποιεί την έννοια της ποσότητας, εξηγώντας τις ικανότητες του ανθρώπου που διαθέτει μία μέση ευφυία...

L'Europe et les droits de l'enfant


Sur la laïcité universelle


Τεχνολογία και εκπαίδευση στην Ευρώπη
Με τη χρήση του παραδείγματος της Γαλλίας σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τις ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε την ανάπτυξη των ανώτερων τεχνητών γλωσσών στις θετικές επιστήμες. Αρχικά το υπολογιστικό υλικό εκτός από τον τομέα της πληροφορικής θεωρήθηκε ως ανεκδοτικό...

Η τεχνολογία της εκπαίδευσης


Feedback et conscience


Τεχνολογία και άνθρωπος


Τεχνολογία και άνθρωπος
Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η τεχνολογία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, είναι σίγουρα αυτός που ασχολείται με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η τεχνολογία επιτρέπει σε πολλά παιδιά όχι μόνο να ζουν αλλά και να μαθαίνουν με έναν διαφορετικό τρόπο τα ίδια πράγματα...

La complexité de la simplicité


Sur la notion de rupture conceptuelle


Conception et compréhension


Η ανθρωπιά των ανθρώπων
Πριν εξετάσουμε καν το αφαιρετικό σύστημα της ανθρωπότητας πρέπει να ερευνήσουμε την έννοια της ανθρωπιάς των ανθρώπων. Και πριν ακόμα, το υπόβαθρό της, τη μνήμη. Η μνήμη μπορεί, όπως το εξηγήσαμε σ’ ένα προηγούμενο άρθρο, να ερμηνευτεί ως ένα κομμάτι της ανθρωπότητας μέσα στη νοημοσύνη του ανθρώπου...

Le secret du jardin botanique


De la reconnaissance de l'être


Du labyrinthe à la complexité


Abstraction et stabilité


Οπτικά Μαθηματικά


De l'élémentaire à l'initiation


Sur la contrainte formelle


Enrichissement versus diversification


L'aspect expérimental des mathématiques


Sur la concrétisation de l'abstrait en didactique des mathématiques


Des effets et des causes


Γνωστικό όριο και διδακτική των μαθηματικών
Στη διδακτική των μαθηματικών αντιμετωπίζουμε μια φοβία εκ μέρους των καθηγητών που προέρχεται από την πεποίθηση ότι οι φοιτητές δεν έχουν τις αρμόδιες ικανότητες στον τομέα των μαθηματικών. Οι ίδιοι όμως ξεχνούν ότι και τα μαθηματικά έχουν τη δική τους ορολογία και τεχνική που εμποδίζει τους φοιτητές δίχως αυτό να σημαίνει ότι έχουν φτάσει τα όρια τους όσον αφορά στις γνωστικές τους ικανότητες...

Η συμβολή του Alfred Binet στην ειδική παιδαγωγική


Une approche didactique des sections coniques


Sur le temps humain et le temps social des enfants


Le monde de l'enfant précoce


Sur le questionnement dans l'enseignement


Συγγνώμη που υπάρχω
Κάθε ειδικός των προικισμένων παιδιών που δεν είναι ο ίδιος προικισμένος, πρέπει ν' ακούει μέσα του κάθε προικισμένο παιδί να του λέει: συγγνώμη που υπάρχω . Διότι σε μία κοινωνία όπου όλα είναι φτιαγμένα για τη μάζα, όπου η ιδιομορφία θεωρείται ως ιδιοτροπία, όπου η νοημοσύνη θεωρείται ως επικίνδυνη, είναι φυσιολογικό για τα παιδιά που είναι μόνο και μόνο προικισμένα, να νιώθουν ότι με την ύπαρξή τους ενοχλούν τη δομή της κοινωνίας...

L'art d'enseigner


Proposition visuelle


Du problème de la conscience à la vision de Penrose


Ένας δάσκαλος του γένους (ποίημα)


Un maître du peuple (poème)


Η συμβολή της Εγκυκλοπαίδειας στον αγώνα του Ρήγα
Αν εξετάσουμε την ιστορική εποχή του, είναι δύσκολο να δούμε με σαφήνεια τους στόχους του Ρήγα. Το πρώτο πρόβλημα προέρχεται από την ίδια την Ελλάδα εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστικά. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ίδια η νοοτροπία του Ρήγα σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα...

Sur la pertinence des tests de QI ouverts


Enseignement non uniforme


Δομικά στοιχεία και ανάπτυξη του παιδιού


Μάθημα ζωής


Συγγνώμη που σας αδικούμε


Το φως των ασημάντων (ποίημα)


La lumière des insignifiants (poème)


Spécialisation versus Universalité


Vision protéiforme


Aξιολογία της διδακτικής των Μαθηματικών και το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. των Μαθηματικών του δημοτικού σχολείου


Μία πρώτη εισαγωγική προσέγγιση. Ιούλιος 2006 (Α. Παυλίδης)


Συνοπτική κριτική προσέγγιση του νέου διδακτικού εγχειριδίου Ιστορίας της ΣΤ΄Δημοτικού (Πρώτο μέρος) (Α. Παυλίδης)


Sur la complexité du temps


De la transformation du boulanger au codage du temps


Συνοπτική κριτική προσέγγιση του νέου διδακτικού εγχειριδίου Ιστορίας της ΣΤ΄Δημοτικού


Ιστορία του μέλλοντος
Πολλά άτομα που δεν συμμετείχαν ποτέ σε αγώνες και δεν έγραψαν ποτέ την ιστορία, καταφεύγουν στη διαγραφή της από τη συλλογική μνήμη. Ο τρόπος είναι απλός διότι τα δεδομένα είναι απλά. Είναι σπάνιοι οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την ιστορία ή την ερευνούν συστηματικά διασταυρώνοντας πληροφορίες...

Το δικαίωμα στην ιστορία
Οι εξελίξεις που προκαλεί η πολιτική της πραγματικότητας στην ιστορία είναι τόσο δραματικές που θα πρέπει να τη διεκδικήσουμε ως ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν μπορούμε να είμαστε πια απλώς ουδέτεροι ως προς την ιστορία....

La mémoire et le temps


Les énigmes des maîtres (poème)


Οι μαθητές του μέντορα


Le petit monstre


La petite librairie


Le petit homme


La petite carte


Le petit caméléon


Le petit muet


Les petits livres (poème)


Multiplicité théorique et dogmatisme scientifique


Evolution ou infection en astrobiologie


Réflexions sur la nature humaine de Zénon d'élée


Η νέα απαγόρευση του υπουργείου παιδείας της Τουρκίας
Δεν επαρκούσε η απαγόρευση του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de Saint-Exupéry για το υπουργείο παιδείας της Τουρκίας. Τώρα αποφάσισε να λογοκρίνει από τα σχολικά βιβλία τον πίνακα του Eugène Delacroix «Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό». Η πρώτη απαγόρευση αφορούσε τον Kemal, ενώ η δεύτερη αφορά τη μουσουλμανική θρησκεία...

Sur la dichotomie de Zénon d'élée


Νοημοσύνη, δημιουργικότητα και ανθρώπινο δυναμικό
Όπως δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ νοημοσύνης και δημιουργικότητας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και συμπληρωματικά αυτές τις δύο πτυχές ως εργαλεία για τη μελέτη και την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πράγματι, αυτός ο τομέας επηρεάζεται περισσότερο από κάθε άλλο στον χώρο της εργασίας διότι δεν μπορεί ν’ απομονωθεί σ’ ένα ειδικό περιβάλλον...

Leonardo da Vinci και οπτικά Μαθηματικά


Du refus du statique à la recherche de l'universel


L'intelligence du jour (poème)


Les opérateurs (poème)


La vision du maître (poème)


La société des miséreux (poème)


De la normalité à la naissance de l'exceptionnel


Position humaine versus position sociale


La rareté des amis (poème)


Les petits souvenirs


La lecon de barbarie (poème)


Les yeux du Maître (poème)


La géométrie en tant qu'instrument pour l'étude des ombres de Leonardo da Vinci


Η δημιουργικότητα του παιδιού (Φ. Κούσουλας)


Το γελαστό παιδί (ποίημα)


Παιδικά ερωτήματα


Παιδικά ερωτήματα
Πότε αρχίζει το μάθημα για τα παιδιά; Όταν μπαίνουν στην τάξη; Κι αν δεν υπάρχει τάξη; Γιατί τα παιδιά να είναι μαθητές; Επειδή το θέλει ο δάσκαλος; Διότι το θέλει ο θεσμός, το κράτος ή ο ΑΣΕΠ; Ο δάσκαλος θέλει κάτι; Ή ακολουθεί μόνο και μόνο την ύλη;...

Χάσιμο χρόνου


Χάσιμο χρόνου
Εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μάθησης δίχως να δίνουμε έμφαση στο χάσιμο χρόνου. Ενώ στην ουσία, είναι από τις πιο σημαντικές έννοιες όχι μόνο στα πρώτα στάδια της μάθησης, αλλά και σε όλη την εξέλιξη του μαθητή...

Δημιουργικότητα και Δημιουργία (Φ. Κούσουλας)


Η ομορφιά του λάθους


Από την ομορφιά του λάθους στην αλήθεια της λύσης


Ολισμός και Δημιουργικότητα (Φ. Κούσουλας)


Διάλεξη Καθηγητή Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με γενικό θέμα: Η γυναικεία εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη: Συμβολή και Προοπτικές 29/01/2007


Ίδρυμα και Ινστιτούτο
Ένα Ινστιτούτο το οποίο προορίζεται να γίνει Κέντρο Μελέτης και Έρευνας σ’ έναν τομέα όπου υπάρχουν στρατηγικές δυσκολίες, πρέπει να έχει ένα ισχυρό υπόβαθρο. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο έμμεσος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ιδρύματος που δεν εξαρτάται άμεσα από τον κρατικό φορέα, αλλά που είναι αναγνωρισμένο από αυτόν...

Η αξία της σιωπής (ποίημα)


Το βάθος του μετώπου (ποίημα)


Δημιουργία και Διδακτική (Φ. Κούσουλας)


Κομμάτια ανθρωπιάς (ποίημα)


Ο ρόλος της δημιουργίας στην ανάπτυξη του παιδιού (Φ. Κούσουλας)


Ο ρόλος της δημιουργίας στην ανάπτυξη του παιδιού
Στην εκπαίδευση σπάνια χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα του παιδιού και βέβαια ακόμα λιγότερο τις δημιουργίες του. Θεωρούμε ότι υπάρχει εξ ορισμού μία δυσκολία ένταξής της στη διαμόρφωση της ύλης. Ο εκπαιδευτικός που είναι εγκλωβισμένος μέσα στην ύλη, δεν συνειδητοποιεί ότι η ύλη είναι η δημιουργία του παιδιού...

Φυσικό ταλέντο και ακατέργαστο
Στην εκπαίδευση σπάνια χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα του παιδιού και βέβαια ακόμα λιγότερο τις δημιουργίες του. Θεωρούμε ότι υπάρχει εξ ορισμού μία δυσκολία ένταξής της στη διαμόρφωση της ύλης. Ο εκπαιδευτικός που είναι εγκλωβισμένος μέσα στην ύλη, δεν συνειδητοποιεί ότι η ύλη είναι η δημιουργία του παιδιού...

Ο κανόνας των 10 ετών και το αντιπαράδειγμα της νοημοσύνης (Φ. Κούσουλας)


Η συμβολή του ρωμαϊκού συστήματος στη μάθηση των αριθμών
Η μάθηση των αριθμών ταυτίζεται στην κλασική εκπαίδευση με τη μάθηση των σχημάτων των αριθμών. Αυτή η ταύτιση έχει ένα ενδογενές πρόβλημα. Ξεχνά την αφαιρετικότητα του σχήματος των αραβικών αριθμών. Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν ένα αυτονόητο σχήμα. Το σχήμα τους είναι αποτέλεσμα μίας γεωμετρικής εξέλιξης...

Δημιουργικές διαστάσεις της Γλώσσας και της Τέχνης (Φ. Κούσουλας)


Mémoire mathématique


Δομικά στοιχεία της πυραμίδας και γνωστική μάθηση


Δομικά στοιχεία της πυραμίδας και γνωστική μάθηση
Η πυραμίδα με τα δομικά της στοιχεία αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη γνωστική μάθηση. Επιτρέπει, με τη γεωμετρία της, την ύπαρξη ενός δικτύου νοητικών σχημάτων που εξηγούν το γνωστικό πλαίσιο των οπτικών μαθηματικών...

Η φυσική ως πειραματική επιστήμη (Γ. Ζησιμόπουλος)


Τάξη και ανθρωπιά


Γνωστικά εργαλεία και διδακτική της φυσικής (Γ. Ζησιμόπουλος)


Οι αξίες της φυσικής και οι απαιτήσεις της κοινωνίας (Γ. Ζησιμόπουλος)


Όταν γεννιέσαι δάσκαλος, οι μαθητές δεν γεννήθηκαν ακόμα


Η συμβολή του άπειρου στην εξέλιξη των μαθηματικών


Ελεύθερη διδακτική


Ανθρωπότητα και Χρόνος ΧΙΙ
Εάν η ανθρωπότητα είναι αναγκαία, η νοημοσύνη είναι μία ανάγκη. Η νοημοσύνη μας είναι αναμφίβολα ένα τίποτα μέσα στο σύμπαν, αλλά δίχως αυτό το τίποτα δεν θα ήμαστε αυτό που είμαστε. Η σημασία του ρόλου της νοημοσύνης είναι τόσο μεγάλη διότι έρχεται σε σύγκρουση με την κοινωνία...

Κοινωνικός κίνδυνος (διάλογος).


Σχολικές μονάδες και δυναμικές τάσεις (Φ. Κούσουλας)


Δημιουργικότητα και δημιουργική έκφραση (Φ. Κούσουλας)


Η υπόθεση Riemann (Διάλογος)


Η επιλεκτική σχέση (διάλογος)


La relation choisie (dialogue)


Ανθρώπινο Όραμα και Καλλιτεχνικά Σχολεία


Μια διευκρίνιση (διάλογος)


Ανύπαρκτος διάλογος (διάλογος)


Μεταμοντέρνο παίγνιο (διάλογος)


Όταν διάβασες την ιστορία (ποίημα)


Η δύναμη του παπά (ποίημα)


Αναρχικός κατάλογος (διάλογος)


Πνευματική διαθήκη (διάλογος)


Éclats d'humanité (dialogue)


Ο δάσκαλος στη Θράκη (ποίημα)


Αόρατες γραμμές (ποίημα)


Ερωτήσεις από το Σούνιο (διάλογος)


Sur l'unicité de l'humanité


Περί ολότητας της ανθρωπότητας


Vision holistique (dialogue)


Ολιστικό όραμα (διάλογος)


Le principe du champ de la négation (poème)


La théorie de la vacuité (poème)


Η θεωρία της κενότητας (ποίημα)


The theory of emptiness (poem)


Доктрина порожнечі (вірш)


La teoria de la vacuidad (poema)


Теория пустоты (Стихотворение)


La compréhension de l'interdépendance (poème)


The understanding of interdependence (poem)


Η κατανόηση της αλληλεξάρτησης (ποίημα)


L'intersection du karma et de la cause (poème)


La compassion et l'altruisme (poème)


L'apex du sextuple (poème)


Η κορυφή του εξαπλάσιου (ποίημα)


Οι αξίες μας (ποίημα)


Наші цінності (вірш)


Наши ценности (Стихотворение)


Αθώες ερωτήσεις (διάλογος)


Невинні питання (Діалог)


Η μετα-γνώση του Σωκράτη
Το Leitmotiv, το moto, το νοητικό σχήμα του Σωκράτη: οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα, δεν είναι μία ταπεινή αποδοχή μιας άγνοιας, όπως θεωρούν οι περισσότεροι. Ο Σωκράτης δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη σοφία του, αλλά κι από τη νοημοσύνη του που ήρθε σε αντιπαράθεση με την κοινωνία...

Εκπαίδευση εκτός ύλης
Όταν η κρατική οντότητα έχει συνθηκολογήσει για τα πάντα, διότι δεν έχει ούτε την πυγμή ούτε την εμβέλεια να καθορίσει την εκπαίδευση, τότε είναι χρέος του δασκάλου να γίνει ακόμα πιο δημιουργικός και να λειτουργήσει εκτός ύλης...

Εκπαίδευση και παιδεία (με Β. Ευαγγελίου). (διάλογος).


Τα παιδιά ως επόμενοι άνθρωποι
Μέσω των Μαθηματικών και της νοημοσύνης συνειδητοποιούμε ότι τα παιδιά της κοινωνίας, είναι στην πραγματικότητα, οι επόμενοι άνθρωποι. Ο αρχικός δείκτης νοημοσύνης της μικρής ηλικίας δέχεται εξελίξεις και γι' αυτό το λόγο η αρχική καμπύλη του λογαριθμικού τύπου μετατρέπεται σε καμπύλη του Gauss...

To νοητικό επίπεδο των παιδιών
Το παράδοξο που βιώνει η κοινωνία είναι ότι θεωρεί τον εαυτό της έξυπνο και ταυτόχρονα ότι το νοητικό επίπεδο των παιδιών είναι χαμηλό. Βέβαια, δεν επενδύει περισσότερο στην παιδεία και βασίζεται τυπικά σε μία εκπαίδευση που αδιαφορεί για τα ταλέντα και λειτουργεί αποκλειστικά σε ένα μαζικό πλαίσιο, όπου το άτομο δεν είναι παρά ένας αριθμός...

To νοητικό επίπεδο των παιδιών.
Το παράδοξο που βιώνει η κοινωνία είναι ότι θεωρεί τον εαυτό της έξυπνο και ταυτόχρονα ότι το νοητικό επίπεδο των παιδιών είναι χαμηλό. Βέβαια, δεν επενδύει περισσότερο στην παιδεία και βασίζεται τυπικά σε μία εκπαίδευση που αδιαφορεί για τα ταλέντα και λειτουργεί αποκλειστικά σε ένα μαζικό πλαίσιο, όπου το άτομο δεν είναι παρά ένας αριθμός...

Οι νοητικές φάσεις του παιδιού.
Υπάρχουν πολλά νοητικά εργαλεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού. Σε πολλούς είναι παντελώς άγνωστα και σε άλλους δεν είναι κατανοητά. Μέσω των πειραμάτων μας έχουμε δει τη διαφοροποίηση που προκαλούν ακόμα και σε παιδιά που θεωρούνται προβληματικά ως προς την κλασική μάθηση...

Μέσα στο μάθημα.
Μέσα στο μάθημα με τα παιδιά άντεξες τα πάντα κι εύκολα...

Ακόμα ένα γεφύρι.


Ανθρώπινη διευκρίνιση.


Τα μυαλά της Ελλάδας.
Η οικονομική κρίση έχει την τάση να προκαλεί παράλογες κινήσεις. Μερικοί από τους δικούς μας θεωρούν ότι η ασφάλεια είναι στο εξωτερικό. Γι’ αυτό το λόγο είναι ικανοί να βάλουν τα χρήματά τους ακόμα και στην Κύπρο. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτονται πια τα κατεχόμενα και το κυπριακό. Επίσης ξεχνούν ότι η Κύπρος ανήκει όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Το εγκυκλοπαιδικό πνεύμα
Δεν δίνουμε σημασία στη διαφορά μεταξύ λεξικού και εγκυκλοπαίδειας. Κι όμως, η διαφορά είναι ριζική και ριζοσπαστική. Το λεξικό ακόμα και όταν το εξετάζουμε αλγοριθμικά ως ένα δένδρο ύψους δύο, τα φύλλα του εμπεριέχουν θεωρητικά όλες τις λέξεις δίχως διάκριση. Σε πρώτο επίπεδο, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα δημοκρατικό πλαίσιο, διότι όλες οι λέξεις έχουν την ίδια αξία...

Εκπαίδευση στο Καστελλόριζο
Δεν μπορούμε την ώρα που όλη η Ελλάδα προσέχει τη σημασία του Καστελλορίζου για το εθνικό θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να πρέπει να παλεύουμε για να υπάρχει μία κανονική εκπαίδευση στο νησί μας...

Στο σχολείο που δεν υπάρχει. (ποίημα).


Parole de maître (poème)
Parole de maître écoute dans le silence...

L’essence des maîtres (poème)
L’essence des maîtres
ne se trouve pas dans leur vie
mais dans leur œuvre...


Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι μέτρο ανθρωπιάς
Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι μέτρο ανθρωπιάς για κάθε κοινωνία που θεωρεί τον εαυτό της ανθρώπινο. Κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες μάς προβληματίζει και μάς επιτρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο μ’ έναν διαφορετικό τρόπο, και σαφώς πιο ανθρώπινο. Όταν πιστεύουμε ότι όλα είναι ίδια, απλώς ακολουθούμε τις επιθυμίες του...

Το τοπολογικό σχολείο. (ποίημα).


Η προικισμένη εμπάθεια. (ποίημα).


Εξωτερική Διδασκαλία. (ποίημα).


Η διδασκαλία της ελευθερίας. (ποίημα).


Η ουσία της εμπάθειας
Στο πλαίσιο της Φιλοσοφίας, η έννοια της εμπάθειας είναι ουσιαστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η έννοια είναι απόλυτα θετική στα γαλλικά, όπως το βλέπουμε στο λεξικό Petit Robert...

Αν τα παιδιά διαβάζουν. (ποίημα).


Η Ανθρωπότητα είναι εκτός ύλης
Όταν όλη η κοινωνία εξετάζει συνεχώς τα σχολικά βιβλία, δεν ξέρει ότι μόνο ένα μέρος τους θα είναι στην ύλη του προγράμματος των παιδιών, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος που θα κρίνει ότι μερικά στοιχεία δεν είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση. Και για αυτό το λόγο αυτή η εκπαίδευση δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την παιδεία...

Στο ειδικό σχολείο. (ποίημα).


Η διαφορετικότητα της παιδείας. (ποίημα).


Ενάντια στη βαρβαρότητα της εκπαίδευσης. (ποίημα).


Ανθρώπινη Παιδεία. (ποίημα).


Διδασκαλία του βιωματικού
-Έχει κάποιο νόημα η διδασκαλία του βιωματικού;
-Και βέβαια.
-Μα δεν είναι αντιφατικό;
-Όχι, μόνο παράδοξο εξ αρχής.


Περί διδασκαλίας και μαθητείας
Μαθητής : Όσον αφορά στους μαθητές του Σωκράτη αυτοί δεν ακολούθησαν στην ουσία το μονοπάτι του Δασκάλου, σε αντίθεση με τους Απόστολους του Χριστού. Γι’ αυτό κι είχαν διαφορετική εξέλιξη.
Δάσκαλος: Είναι η διαφορά που έκανε τη διαφορά.
Μαθητής : Αν ο Σωκράτης είχε αφήσει γραπτό έργο θα μπορούσαν μελλοντικοί μαθητές να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι;


Μετά το μάθημα
- Πότε γίνεσαι άνθρωπος;
- Μετά το μάθημα, όταν δεν είσαι πια άτομο.
- Και το ξύπνημα;
- Αρχίζει με τη συνανθρωπιά.


Η αγάπη δεν είναι διδασκαλία. (ποίημα).


Δάσκαλος δίχως διδασκαλία. (ποίημα).


Στοιχεία ειδικής αγωγής
Στοιχεία ειδικής αγωγής μπορείς να δεις σε μια μικρή αίθουσα με μερικούς μαθητές που δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η διδασκαλία και προσπαθούν με την εκμάθηση να γεμίσουν το κενό μιας ζωής που οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι καταδικασμένη εξαρχής...

Όταν γέμισε το σχολείο. (ποίημα).


Η ρομποτική στην Παιδεία
Η ρομποτική στην Παιδεία μπορεί να ξαφνιάσει την παραδοσιακή εκπαίδευση. Κι όμως η ρομποτική μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα τα μαθήματα των μαθηματικών και της πληροφορικής. Επίσης σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση της υποχρεωτικής εκμάθησης του σκακιού στο δημοτικό, έχουμε μια ενίσχυση της ικανότητας να παρθούν στρατηγικές και ορθολογικές αποφάσεις...

Είμαστε λαοί του βιβλίου
Η ζωή είναι μια αλυσίδα, που δεν είναι φτιαγμένη από κρίκους ξεχωριστούς. Είναι η ίδια η αλυσίδα, που είναι σκαλισμένη και, στη συνέχεια, παράγει κρίκους. Αυτό το διαχρονικό στοιχείο το επιτρέπει το βιβλίο. Αν σκεφτούμε, τα αντικείμενα που έχουμε στο περιβάλλον μας όσο ζούμε, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα, όσον αφορά στις διαχρονικές γνώσεις, βρίσκεται στα βιβλία...

Η γραφή μας επιτρέπει να διαβάσουμε τη σιωπή
Με το γέροντα δεν μπορεί να υπάρχει προετοιμασία, γιατί δεν είναι θέατρο. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτός που πάει να δει τον γέροντα προετοιμάζεται. Τελικά παίζει μια κωμωδία, γιατί δεν προλαβαίνει να πει αυτά που λέει. Δεν καταλαβαίνει ότι μιλάει σε σκηνοθέτη. Και ο σκηνοθέτης είναι πολύ παράξενος, γιατί άμα το σκεφτείτε είναι ο μόνος που δεν παίζει θέατρο, ενώ δημιουργεί θέατρο...

Η Βίβλος είναι εγκυκλοπαίδεια. (ποίημα).


Παρακολούθηση και Διδασκαλία
Στον τομέα της διδασκαλίας υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό και εκφράζεται απλά με τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ρημάτων «ακολουθώ» και «παρακολουθώ». Ενώ η διαφορά είναι τόσο σημαντική όσο η διαφορά που υπάρχει ...

Με το πρέπον της Παιδείας. (ποίημα).


Η παιδεία είναι σπάνια. (ποίημα).


Η παιδεία σε δυναμώνει. (ποίημα).


http://www.lygeros.org/articles?n=18627&l=gr


Η σημασία της ιστορίας στα παιδιά
Όταν εξετάζουμε αποκλειστικά την ιστορία ως ένα από τα μαθήματα της ύλης του σχολικού προγράμματος μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, όχι μόνο την εκφυλίζουμε αλλά ουσιαστικά ακυρώνουμε την αξία της για την Παιδεία και ...

Η καινοτομία στην εκπαίδευση
Η καινοτομία στην εκπαίδευση προέρχεται από την εισαγωγή της παιδείας. Πιο συγκεκριμένα η παιδεία που λειτουργεί σε ελεύθερο πλαίσιο μετά από τη διπλή επιλογή του Δασκάλου και του μαθητή, μπορεί να επηρεάσει τόσο...

Innovation in education
Innovation in education derives from the introduction of paideia. More specifically, the paideia, which is functioning in a free context, following a double selection of the Master and the disciple, can affect the compulsory education, both fundamentally and radically, which makes it an innovation. Because, in actual fact, it uses the brain as a cutting-edge technology and does not restrict it ...

Τα απαραίτητα στάδια της συνεννόησης
Στο κλασικό πεδίο γνώσεων, η επικοινωνία θεωρείται θεμελιακή, ενώ οι νευροεπιστήμες και τα μαθηματικά δείχνουν ότι είναι απλώς βασική και δεν επαρκεί από μόνη της. Είναι βέβαια μια επαφή μεταξύ δύο ατόμων αλλά δύο ...

The essential stages of communication
In the classical field of knowledge, communication is considered fundamental, while neuroscience and mathematics indicate that it is simply basic and inadequate by itself. It is certainly a contact between two individuals,but two people need a form of communication. In other words, the foundation of society is inadequate, whereas the foundation of Humanity is necessary. In this context we can...

Παιδεία Καινοτομίας
Όλοι μας λέμε ότι είμαστε της Παιδείας αλλά όλοι στέλνουμε τα παιδιά μας στην εκπαίδευση από την οποία, επί της ουσίας, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Όλοι θέλουμε ν’ αλλάξουν τα πράγματα αλλά από μόνα τους χωρίς την εμπλοκή μας σε κανένα σημείο. Δεν είναι όμως με αυτόν τον τρόπο που εξελίσσεται η ...

Βιωματική προσέγγιση του Math-Factor
Ο καθένας μπορεί να δει το πλαίσιο του Math-Factor ως ένα απλό διαγωνισμό, αν το προσεγγίσει απλοϊκά. Όμως η δυνατότητα που μας έδωσε ο Γρηγόρης Μακρίδης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, να συμμετάσχουμε στην ...

Στρατηγική στο σχολείο
Καταφέραμε να βάλουμε το σκάκι στο σχολείο και να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα στα παιδιά με το θέμα της συγκέντρωσης. Αυτό βέβαια μπορούμε να το πετύχουμε και με άλλα παίγνια στρατηγικής που έχουμε ενσωματώσει στις μαθηματικές προκλήσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σκακιέρες, όπως είναι η βυζαντινή...

Η νοημοσύνη των μικρών ανθρώπων
Η νοημοσύνη των μικρών ανθρώπων, επειδή δεν έχει προφτάσει λόγω χρόνου, να εξελιχθεί στον τομέα της μεθοδολογίας της διαχείρισης της σκέψης, μας επιτρέπει να δούμε με πολύ πρακτικό τρόπο, την αρχική πλαστικότητα του εγκεφάλου, όταν ανιχνεύει βασικά στοιχεία, τα οποία δεν γνωρίζει ότι μπορεί να είναι και ...

Τα φτωχά προικισμένα παιδιά
Ένα από τα χειρότερα προβλήματα που προκαλεί η ανισότητα στην εκπαίδευση, η οποία επιδεινώνεται με τα οικονομικά προβλήματα είναι το θέμα των φτωχών προικισμένων παιδιών. Πιο συγκεκριμένα αν υπολογίσουμε ότι ένα παιδί στα πενήντα είναι κατά μέσο όρο προικισμένο κι ένα παιδί στα χίλια είναι ...

Διάλεξη με σχήματα. (ποίημα).


Από τη νοημοσύνη στην αυτοπεποίθηση
Το θέμα της αυτοπεποίθησης δεν είναι άμεσο ως πρόβλημα για τους μικρούς ανθρώπους, μόνο που επειδή είναι εγκλωβισμένοι σε μια εκπαίδευση δίχως παιδεία λόγω ύλης, με την πάροδο του χρόνου προβληματίζονται για τις ...

Η έννοια της γενοκτονίας στην Παιδεία
Η έννοια της γενοκτονίας στην Παιδεία, δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από την Πολιτεία και δεν κατανοεί τον σπουδαίο ρόλο που παίζει για την ανάπτυξη των μικρών ανθρώπων. Την ώρα που μερικοί προσπαθούν να καταργήσουν ...

Ορθογώνια γωνία μόνο με διαβήτη σε Ν-διαστάσεις. (Dessin au feutre)


Ρίζα του 3 με γωνία και διαβήτη. (Dessin au feutre)


Αν έβλεπες τον εγκέφαλό σου. (ποίημα).


New Reality. (Dessin au feutre).


Next Reality. (Dessin au feutre).


Parallel worlds. (Dessin au feutre).


Alpha Go – Lee Se-dol 3-0. (ποίημα).


Όσοι δεν πιστεύουν. (ποίημα).


Η μηχανή άλλαξε. (ποίημα).


Όταν άκουσες. (ποίημα).


Όταν παίζει. (ποίημα).


South part of the world. (Dessin au feutre).


Alpha Go - Lee Sedol 3-1. (ποίημα).


Κορεάτικη μουσική. (ποίημα).


Musica coreana. (poesia).


Корейскую музыку. (Стихотворение).


Just for Lee. (poem).


Μόνο για τον Lee. (ποίημα).


B 19. (Dessin au feutre).


B3, C1, C4, A2. (Dessin au feutre).


J11, J12, M12. (Dessin au feutre).


D2, A3, C1. (Dessin au feutre).


G15, H14. (Dessin au feutre).


L9, K10, L9. (Dessin au feutre).


D3, E2, C2. (Dessin au feutre).


T2. (Dessin au feutre).


L1, L1. (Dessin au feutre).


L11, L11. (Dessin au feutre).


A10, A12, A7. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


G19, J19, E19. (Dessin au feutre).


S1, T4. (Dessin au feutre).


P8, O7, P8. (Dessin au feutre).


D19, C18, D19. (Dessin au feutre).


D2, D2. (Dessin au feutre).


C7. (Dessin au feutre).


H7. (Dessin au feutre).


C2, A2. (Dessin au feutre).


P1. (Dessin au feutre).


G2. (Dessin au feutre).


F18. (Dessin au feutre).


Με έξυπνα παιχνίδια. (ποίημα).


Lee's tesuji. (poem).


Το tesuji του Lee. (ποίημα).


Q2, P1. (Dessin au feutre).


C4. (Dessin au feutre).


D19, E18. (Dessin au feutre).


AlphaGo training pipeline. (Dessin au feutre)


Η συμβολή του go
Η συμβολή του go στην εξέλιξη της Ανθρωπότητας είναι εμφανής στην Άπω Ανατολή και αυτό φαίνεται και από τις επιστημονικές επιδόσεις της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Κορέας. Το γεγονός μάλιστα ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο go, είναι από τη Νότια Κορέα είναι βέβαια ενδεικτικό ότι δεν πρόκειται μόνο ...

Atari. (ποίημα).


Με ελλειπτικές καμπύλες. (ποίημα).


Βαθιές κινήσεις. (ποίημα).


Η δυναμική. (ποίημα).


Μετά τα ψηφία του π. (ποίημα).


A Master. (poem).


Dharma. (poem).


Silent illumination. (poem).


Who are you? (poem).


Ποιος είσαι; (ποίημα).


The Monkey jump. (poem).


O3. (Dessin au feutre)


B4, C4. (Dessin au feutre)


B19. (Dessin au feutre)


Q1. (Dessin au feutre)


O19, M19, O18. (Dessin au feutre)


E19, D18. (Dessin au feutre)


O16, P15, N15. (Dessin au feutre)


C19. (Dessin au feutre)


H3, J4. (Dessin au feutre)


Q19, N19, T18. (Dessin au feutre)


A2, B4, A1. (Dessin au feutre)


S2, T2. (Dessin au feutre)


D9. (Dessin au feutre)


Lee's style. (poem).


Block 1. (poem)


The Magic Sword. (poem).


Do not use. (poem).


Lee. (Dessin au feutre).


B2, A5. (Dessin au feutre).


C18, C19. (Dessin au feutre).


F19, D16. (Dessin au feutre).


R5, S5. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


B4. (Dessin au feutre).


Για τα έξυπνα παίγνια. (ποίημα).


Tetrominoes and Tetracubes. (Dessin au feutre).


Non-planar pentacubes. (Dessin au feutre)


New stones. (dialogue).


F19, H18, H19, G19. (Dessin au feutre)


Amashi. (ποίημα).


Semeai. (ποίημα).


Uttegaeshi. (ποίημα).


La grue dans son nid. (Dessin au feutre)


C19, A19. (Dessin au feutre)


Β19, A18. (Dessin au feutre)


Β15, Β17. (Dessin au feutre)


A18, C18. (Dessin au feutre)


A17, C19. (Dessin au feutre)


D15, A15. (Dessin au feutre)


C16, B16. (Dessin au feutre)


A15, A17. (Dessin au feutre)


B19, E18. (Dessin au feutre)


A16, B14, A14. (Dessin au feutre)


B19, E18, D19. (Dessin au feutre).


D18, A17, A19. (Dessin au feutre).


B15, A14. (Dessin au feutre).


B18, B17, E19. (Dessin au feutre).


B18, A16, A17. (Dessin au feutre).


A17, B19, D19, A19. (Dessin au feutre).


F14, F15, F18, D18. (Dessin au feutre).


E16, F15, F14, F13, F12, C12. (Dessin au feutre).


E13, F14, E16, G15, H16, G18. (Dessin au feutre).


D14, F15, E13, F13, G15, G12, I13. (Dessin au feutre).


F16, E14, G15, F13, H14, H13, F12, H11, E11, F9. (Dessin au feutre).


E14, G15, F13, H14, I13, F12, G10, E11. (Dessin au feutre).


D14, F15, E13, G15, G12, I13. (Dessin au feutre).


G15, G16, F18, H17, H18. (Dessin au feutre).


D14, E15, E16, D18, F17, F18. (Dessin au feutre).


F15, F16, E18, G17, G18. (Dessin au feutre).


E15, E16, D18, F17, F18. (Dessin au feutre).


E14, F15, F16, E18, G17, G18. (Dessin au feutre).


B14, B15. (Dessin au feutre).


Tesuji. (ποίημα).


B16, B17. (Dessin au feutre).


B15, B16. (Dessin au feutre)


D18, C18. (Dessin au feutre).


B15, B16. (Dessin au feutre).


Η κίνηση του ίππου. (ποίημα).


A16, B15, A14. (Dessin au feutre).


B13, B15, A14. (Dessin au feutre).


Ο άνθρωπος που μιλούσε στις πέτρες


L'homme qui parlait aux pierres


L'uomo che parlava alle pietre


Человек, который говорил с камнями


Η πρώτη προσγείωση


Le premier atterrissage


Il primo atterraggio


Η πορεία του ανοίγματος


Il primo tragitto di apertura


La trajectoire de l'ouverture


Il primo tragitto di apertura


Το επίλεκτο Fuseki


Le Fuseki élu


Il Fuseki eletto


Η πέτρινη συμφωνία και το Tsumego


La symphonie de pierre et le Tsumego


La sinfonia di pietra ed il Tsumego


Tesuji με θάνατο


Tesuji avec mort


Tesuji con morte


Η απαραίτητη θυσία


Le nécessaire sacrifice


Il sacrificio necessario


Το χτύπημα στο Yose


Le coup de Yose


Il colpo nello Yose


Καινοτόμο φινάλε


Finale innovante


Finale innovativo


H19, J19. (Dessin au feutre).


A13, A14, B15. (Dessin au feutre).


A17, A16, B15. (Dessin au feutre).


B16, C15, B17, A18. (Dessin au feutre).


D16, B12 A14. (Dessin au feutre).


B14, A15, B17, A16. (Dessin au feutre).


B14, A15, A13. (Dessin au feutre).


A14, B15, A16. (Dessin au feutre).


A14, B13, A12. (Dessin au feutre).


B13, B12. (Dessin au feutre).


C16, D15, C13. (Dessin au feutre).


D15, C14, B15, A15. (Dessin au feutre).


Όταν σώζεις τις πέτρες σου. (ποίημα).


Когда спасаешь свои камни. (Стихотворение).


E19, D17, E18, B19. (Dessin au feutre).


B16, C15, A17. (Dessin au feutre).


A15, B17, A16, B14. (Dessin au feutre).


C14, B15, A14. (Dessin au feutre).


B16, A15. (Dessin au feutre).


C10. (Dessin au feutre).


Si tu connais. (poème).


Αν γνωρίζεις. (ποίημα).


Hei-zi και Bai-zi. (ποίημα).


Κάθε φορά. (ποίημα).


Каждый раз. (Стихотворение).


Είναι όμορφο. (ποίημα).


Q10. (Dessin au feutre).


C10. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


C11. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


C11. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


Q11. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


Q11. (Dessin au feutre).


Q11. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


Q9. (Dessin au feutre).


Q10. (Dessin au feutre).


C10. (Dessin au feutre).


Με το σκάκι. (ποίημα).


B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


E18. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


C19, C19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


D19, E18. (Dessin au feutre).


E19, B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


D19, E19, E19. (Dessin au feutre)


Με το σκάκι και το go. (ποίημα).


Νέο fuseki. (ποίημα).


D19, E19. (Dessin au feutre).


D19, F18, E19. (Dessin au feutre).


E19, F19, B19, F19. (Dessin au feutre).


E19, B19, F19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, B18. (Dessin au feutre).


C19, B19. (Dessin au feutre).


A17, B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A19, C19, A17. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A19, C19. (Dessin au feutre).


A19. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


E19, B19, A18. (Dessin au feutre).


A17, A19, C19. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


E19, A19. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


B18, A18. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


C18, A18, A18, A19. (Dessin au feutre).


A17, B17. (Dessin au feutre).


Ε19, B17. (Dessin au feutre).


Β19, B17. (Dessin au feutre).


Β19, F19. (Dessin au feutre).


C17, B19, C18. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


C19, B16, D19. (Dessin au feutre).


D19, F19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


B19, C18, A18. (Dessin au feutre).


D19, D18. (Dessin au feutre).


D19, C18, C17. (Dessin au feutre).


D17, D18. (Dessin au feutre).


C18, C19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


D19, D18, D18, E17. (Dessin au feutre).


D19, C16. (Dessin au feutre).


D18, E19, A19. (Dessin au feutre).


D18, E19, A19. (Dessin au feutre).


F18, E19, D18. (Dessin au feutre).


E18, D18, F19. (Dessin au feutre).


E18, F18. (Dessin au feutre).


F18, F19, G19. (Dessin au feutre).


D17, A17, A, 18. (Dessin au feutre).


D19, D17, A15. (Dessin au feutre).


C19, C17. (Dessin au feutre).


B18, B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


F19. (Dessin au feutre).


E19, G18, C18. (Dessin au feutre).


A18, A17. (Dessin au feutre).


D18, F19, C19. (Dessin au feutre).


E19, F18, C18. (Dessin au feutre).


D18, E17, C19. (Dessin au feutre).


D19, C18, C19. (Dessin au feutre).


C19, C18. (Dessin au feutre).


C16, B15, A17, D19, C19. (Dessin au feutre).


D19, F17, A18. (Dessin au feutre).


C17, D18, C19, A18. (Dessin au feutre).


D17, E19, D18. (Dessin au feutre).


E19. (Dessin au feutre).


D19, B19, E17. (Dessin au feutre).


D19, D18, D18, E17. (Dessin au feutre).


B17, D18. (Dessin au feutre).


D19, C18, C17. (Dessin au feutre).


C19, C18, C18, D17. (Dessin au feutre).


C19, C18, C18. (Dessin au feutre).


C19, C17. (Dessin au feutre).


A18, B19, C19. (Dessin au feutre).


Funagakoi. (ποίημα).


B18. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


E19, C19. (Dessin au feutre).


B18, A15. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A15, A16. (Dessin au feutre).


C19, E19. (Dessin au feutre).


E19, B19, C19. (Dessin au feutre).


G18, F19, E19. (Dessin au feutre).


A18, B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, A18, B19. (Dessin au feutre).


A18, A17. (Dessin au feutre).


A17, B19. (Dessin au feutre).


D19, A18. (Dessin au feutre).


A17, A16, C19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, D19. (Dessin au feutre).


Α19, C19. (Dessin au feutre).


C19, B18, C18. (Dessin au feutre).


B18, A19. (Dessin au feutre).


C19, B18, A19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


C18. (Dessin au feutre).


D18, E17. (Dessin au feutre).


B18, B16. (Dessin au feutre).


C17, E17, C19. (Dessin au feutre).


E19, E17, C19. (Dessin au feutre).


D19, A19, D19. (Dessin au feutre).


C18, D19. (Dessin au feutre).


D17, C17, D19. (Dessin au feutre).


D19, C19, C18. (Dessin au feutre).


C16, A18, C19. (Dessin au feutre).


Μερικά παιδιά. (ποίημα).


F19, D17, E16. (Dessin au feutre).


D17. (Dessin au feutre).


D17, D18. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A18, C19, A19, A17. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


A18, B18. (Dessin au feutre).


B19, D19, A17. (Dessin au feutre).


B18, B19. (Dessin au feutre).


A18, B19, A19. (Dessin au feutre).


E19, D18, E19. (Dessin au feutre).


D18, E19. (Dessin au feutre).


A16, B19, B16. (Dessin au feutre).


C19, B18. (Dessin au feutre).


A17, С19, B17. (Dessin au feutre).


С19, B19. (Dessin au feutre).


С19. (Dessin au feutre).


We have no doubt. (poem).


Δεν έχουμε καμία αμφιβολία. (ποίημα).


A18, C19. (Dessin au feutre).


B19, E19, D19. (Dessin au feutre).


B19, F19, D19. (Dessin au feutre).


B18, A18. (Dessin au feutre).


A18, E18, E19. (Dessin au feutre).


D19, A17. (Dessin au feutre).


A18, B16, A16. (Dessin au feutre).


A17, C18. (Dessin au feutre).


A18, C18. (Dessin au feutre).


B19, A17. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A17, C18, D19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B18, C19. (Dessin au feutre).


B18, C19. (Dessin au feutre).


B18, E19. (Dessin au feutre).


B18, E19, E19. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


B19, D19, A18. (Dessin au feutre).


B18, E18, B19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


B18, B19, E19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


C19, A18. (Dessin au feutre).


Dans le go. (poème).


Στο go. (ποίημα).


Le coup de maître. (poème).


Η κίνηση του Δάσκαλου. (ποίημα).


B19, E19, A18, A18. (Dessin au feutre).


B18, B19. (Dessin au feutre).


B18, A18, B19. (Dessin au feutre).


ΑΘΔΠΑΠΔΑΚ. (Dessin au feutre).


B18, A17. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


A18, C18. (Dessin au feutre).


A17, C18, A19. (Dessin au feutre).


A16. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


A18, A16, D19. (Dessin au feutre).


A18, D19. (Dessin au feutre).


A18, C18, A18, A18. (Dessin au feutre).


D17, B18, C18, E19. (Dessin au feutre).


D18, C18, B19. (Dessin au feutre).


A18, A19, D18, C19. (Dessin au feutre).


E19, D18, A16, A17. (Dessin au feutre).


F19, B18. (Dessin au feutre).


C19, A17, A18. (Dessin au feutre).


C19, A17, E19. (Dessin au feutre).


B18, D19, B19. (Dessin au feutre).


D18, B19, A18, D19, C18. (Dessin au feutre).


C19, A17, A18. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


A17, C19, A18, D19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


E18, C18, D19, E19, A18. (Dessin au feutre).


E18, C18, D19. (Dessin au feutre).


Με τα ανοίγματα. (ποίημα).


Με τις παρτίδες. (ποίημα).


D19, C18. (Dessin au feutre).


C18, E19. (Dessin au feutre).


B19, D18. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


B18, B19, C18. (Dessin au feutre).


A18, D18. (Dessin au feutre).


A18, B19, C18. (Dessin au feutre).


D19, E19, C19, B19. (Dessin au feutre).


B17, C18, A19. (Dessin au feutre).


A18, C18. (Dessin au feutre).


B19, A17. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


B17, B19. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


A17, B18, D19. (Dessin au feutre).


E19, B18, B19. (Dessin au feutre).


B18, A19, D18. (Dessin au feutre).


C19, B19. (Dessin au feutre).


B18, B19, B19. (Dessin au feutre).


C19, B19. (Dessin au feutre).


C18, A18. (Dessin au feutre).


D19, C19, D18. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


C18, B17. (Dessin au feutre).


B18, A17, A19, A16, E19. (Dessin au feutre).


C18, F19. (Dessin au feutre).


A17. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


D19, C19, E18. (Dessin au feutre).


A18, D17, B19. (Dessin au feutre).


B18, B19, D19. (Dessin au feutre).


A18, B19, B16. (Dessin au feutre).


C18. (Dessin au feutre).


B17, D19. (Dessin au feutre).


A18, B16. (Dessin au feutre).


C18, B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, C18. (Dessin au feutre).


D18, E19, E17. (Dessin au feutre).


D17, A18. (Dessin au feutre).


E19, C19, B19. (Dessin au feutre).


C19, D17. (Dessin au feutre).


D19, D18. (Dessin au feutre).


B19, B18, A17. (Dessin au feutre).


D19, C19. (Dessin au feutre).


B18, A17. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


E19, C19, B19. (Dessin au feutre).


B19, A17. (Dessin au feutre).


D19, F19, E19. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


C18, C19, F18, G19, D19. (Dessin au feutre).


B19, C18, A17. (Dessin au feutre).


C18, D19. (Dessin au feutre).


B19, C19, B18. (Dessin au feutre).


C18, B17, C18. (Dessin au feutre).


A18, D17. (Dessin au feutre).


C19, D19, D17. (Dessin au feutre).


B18, A18. (Dessin au feutre).


C19, E18, B19. (Dessin au feutre).


B19, D18, A16. (Dessin au feutre).


D18. (Dessin au feutre).


C18, C19. (Dessin au feutre).


D18, C18, F19. (Dessin au feutre).


C19, C18. (Dessin au feutre).


D18, E19, F19. (Dessin au feutre).


D19, E18, C18. (Dessin au feutre).


D19, D18. (Dessin au feutre).


E18, D19, D19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


E19, A18, E18. (Dessin au feutre).


A18, A17, D19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


A19, C19. (Dessin au feutre).


C19. (Dessin au feutre).


E19, B19. (Dessin au feutre).


D18, D18, E17. (Dessin au feutre).


Τα προικισμένα παιδιά. (ποίημα).


Smart Education. (poem).


Τα προικισμένα παιδιά. (ποίημα).


D18, D17. (Dessin au feutre).


E19, D18. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


C17, D19, C19. (Dessin au feutre).


D19, C19. (Dessin au feutre)


F19, D18. (Dessin au feutre).


E19, E18, D19, A19. (Dessin au feutre).


C19, E19. (Dessin au feutre).


D18, A19. (Dessin au feutre).


C18. (Dessin au feutre).


G19, F19, E18. (Dessin au feutre).


E18, F17. (Dessin au feutre).


Tsumeshogi 1. (Dessin au feutre).


Tsumeshogi 2. (Dessin au feutre).


Tsumeshogi 3. (Dessin au feutre).


You have to respect. (poem).


Οφείλεις να σέβεσαι. (ποίημα).


Tsumeshogi 4. (Dessin au feutre).


F19, E19, G19. (Dessin au feutre).


C18, G19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


D18, E19, E17. (Dessin au feutre).


D18, B19. (Dessin au feutre).


D19, E19. (Dessin au feutre).


A17, C19, C18, C19. (Dessin au feutre).


E19, B19. (Dessin au feutre).


B18, A17, A19. (Dessin au feutre).


C18, B17. (Dessin au feutre).


D18, D19. (Dessin au feutre).


C18, E19, D18. (Dessin au feutre).


A16. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


A18, A17. (Dessin au feutre).


B19, B18, E19. (Dessin au feutre).


B19, A17. (Dessin au feutre).


D17, F18, C19. (Dessin au feutre).


C17, B18, A17. (Dessin au feutre).


E17, E19, A17, B19. (Dessin au feutre).


C18, B19. (Dessin au feutre).


C18, D19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, D17. (Dessin au feutre).


E18, D19, B19, D18. (Dessin au feutre).


C19, D19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


F18, G18, C19. (Dessin au feutre).


D19, D18, B19. (Dessin au feutre).


D19, G19, E18, F19. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


C18, B18, B19. (Dessin au feutre).


B19, C17. (Dessin au feutre).


B19, C17. (Dessin au feutre).


C17, D19. (Dessin au feutre).


A18, B17. (Dessin au feutre).


B18, A18, C18. (Dessin au feutre).


B19, C17, A18. (Dessin au feutre).


B18, B19. (Dessin au feutre).


E19, B19, C19. (Dessin au feutre).


A17, B19. (Dessin au feutre).


B18, B19, E19. (Dessin au feutre).


B18, A17, A19. (Dessin au feutre).


C17, D18, E18. (Dessin au feutre).


D18, B19. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


B18, A17. (Dessin au feutre).


C18, B18, C19. (Dessin au feutre).


D18, B17, A18. (Dessin au feutre).


C17, B18, B19, E19 (Dessin au feutre).


C18, B19. (Dessin au feutre).


D19, C17. (Dessin au feutre).


B18, C19, D18. (Dessin au feutre).


A17, E19. (Dessin au feutre).


Atlanticus Go. (poème).


Atlanticus Go. (poem).


Atlanticus Go. (ποίημα).


The quantum Experience. (poem).


The quantum Composer. (poem).


The quantum computers. (poem).


Quantum physics. (poem).


Single Qubit states. (Dessin au feutre).


Five keys. (poem).


Quantum circuits. (poem).


B19, A15, A18. (Dessin au feutre).


C19, C19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


A18, D19. (Dessin au feutre).


C19, A18, B19, B19. (Dessin au feutre).


D17, C18, C18. (Dessin au feutre).


B18, A16. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


Each new game. (poem).


Κάθε νέο παιχνίδι. (ποίημα).


C19, B19, A19. (Dessin au feutre).


C19, A18. (Dessin au feutre).


C19, B19, A19. (Dessin au feutre).


A17, D19, A19. (Dessin au feutre).


C19, B19, C19. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B18, B19. (Dessin au feutre).


A18, B18, C18. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


Στα ανοίγματα. (ποίημα).


A18, B18, C18. (Dessin au feutre).


A18, B17, C19, A19. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


A18, B18, D19. (Dessin au feutre).


B18, A18, C18. (Dessin au feutre).


Truth table of Toffoli gate. (Dessin au feutre).


AND gate and Billiard-ball model. (Dessin au feutre).


The Toffoli gate. (poem).


C19, B18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


C19, B18. (Dessin au feutre).


B19, C19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B18, E18. (Dessin au feutre).


C19, B18. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


B19, C18, A18. (Dessin au feutre).


B18, A18. (Dessin au feutre).


B18, C18. (Dessin au feutre).


B18, B19, C18. (Dessin au feutre).


Προοπτική Go. (ποίημα).


Go perspective. (poem).


B18, D18, B17. (Dessin au feutre).


B18, B18. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


B19, A18, C18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


A18, E18. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


D19, A19, C18. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C19, A19. (Dessin au feutre).


A18, B18. (Dessin au feutre).


B19, A17, A19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


Intelligence. (poem).


Hex and Atari. (poem).


25487) Ο Toshiro. (ποίημα).


Ο φωτονικός υπολογιστής. (ποίημα).


Фотонный компьютер. (Стихотворение).


A19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C18, A17. (Dessin au feutre).


C19, B19, A19. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


Με τη σκακιέρα του Σύδνεϋ


A17, E19, C18. (Dessin au feutre).


E19, C18. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


C19. (Dessin au feutre).


B19, E19. (Dessin au feutre).


C18, C18, A18, D18. (Dessin au feutre).


C18, D17, C19, A18. (Dessin au feutre).


D19, A19, A19. (Dessin au feutre).


A17, B18, D18. (Dessin au feutre).


The Axiom of Reproduction. (poem).


Το Αξίωμα της Αναπαραγωγής. (ποίημα).


D17, D19, C19. (Dessin au feutre).


C18, B19. (Dessin au feutre).


C18, B18. (Dessin au feutre).


C19, B19. (Dessin au feutre).


C19, A19, A16. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


C18, C19, A17. (Dessin au feutre).


A18, D18, C18. (Dessin au feutre).


D18, C18. (Dessin au feutre).


Η εξέλιξη της έρευνας στο Go
Μετά από τα αποτελέσματα του Alpha Go με τον πρωταθλητή της Ευρώπης και στη συνέχεια του κόσμου, η έρευνα στο Go, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Διότι τώρα είδαμε επί του πρακτέου πολύ καλά fuseki. Ανακαλύφθηκαν μερικά tesuji και είδαμε ισχυρά yose, τα οποία θα ήταν εντελώς ...

B19, G18. (Dessin au feutre).


B19, C19, C19. (Dessin au feutre).


A17, A19. (Dessin au feutre).


E19, B19. (Dessin au feutre).


B19, C19, D18. (Dessin au feutre).


A19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C18, D19, C19. (Dessin au feutre).


F17, D19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


B19, F18, 19, C19. (Dessin au feutre).


D19, E17. (Dessin au feutre).


B19, D18. (Dessin au feutre).


B18, C18, F19. (Dessin au feutre).


B19, D18. (Dessin au feutre).


E19, D18, A18, B18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


D19, C18, D18. (Dessin au feutre).


D19, D18, E19. (Dessin au feutre).


B18, A19, A17. (Dessin au feutre).


B18, F19, E19. (Dessin au feutre).


A18, E19. (Dessin au feutre).


A18, E19. (Dessin au feutre).


B19, E19. (Dessin au feutre).


B19, E19. (Dessin au feutre).


A18, D18. (Dessin au feutre).


A18, D18. (Dessin au feutre).


C18, A17, A18. (Dessin au feutre).


C18, A17, A18. (Dessin au feutre).


E17, C19. (Dessin au feutre).


E17, C19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


D19, C18. (Dessin au feutre).


B18, A17, A19, C18. (Dessin au feutre).


B19, B18. (Dessin au feutre).


C19, A17, B19. (Dessin au feutre).


B18, A18, A17. (Dessin au feutre).


C18, C19, A17. (Dessin au feutre).


C18, A17. (Dessin au feutre).


B19, D18, A19. (Dessin au feutre).


C18, B19, B19. (Dessin au feutre).


C19, B18. (Dessin au feutre).


C18, A18, A19. (Dessin au feutre).


A18, C18, B19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


C18, B19. (Dessin au feutre).


C19, C18. (Dessin au feutre).


D18, C19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


B19, C18. (Dessin au feutre).


25704) D18, B18, B19. (Dessin au feutre).


C19, B18, B19. (Dessin au feutre).


D18, C19, B19, D18. (Dessin au feutre).


A18, D19. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


C19, F19. (Dessin au feutre).


G18, G19. (Dessin au feutre).


Α18, Β19. (Dessin au feutre).


C18, D18. (Dessin au feutre).


C19, D18, B19. (Dessin au feutre).


D19, C19, A19. (Dessin au feutre).


E19, C18, F19. (Dessin au feutre).


B19, C18, A19. (Dessin au feutre).


A17, E19, D18. (Dessin au feutre).


D18, D18, F19. (Dessin au feutre).


F19, E19, D19. (Dessin au feutre).


D19, F19. (Dessin au feutre).


B18, E19, A16. (Dessin au feutre).


B19, G19, E19, F19. (Dessin au feutre).


C19, D19, E19. (Dessin au feutre).


C18, C18. (Dessin au feutre).


B19, C19, C19. (Dessin au feutre).


A18, B17, D19. (Dessin au feutre).


C18, B17, C19, A18. (Dessin au feutre).


B18, D18, A19. (Dessin au feutre).


B18, A19. (Dessin au feutre).


Μάθε το Μικαντό. (ποίημα).


A18. (Dessin au feutre).


D19, E18. (Dessin au feutre).


B18, D19. (Dessin au feutre).


B18, B19, A18, D19. (Dessin au feutre).


B19, E19, C19. (Dessin sur cahier).


A18, F18, C18. (Dessin sur cahier).


E19, C18, A19. (Dessin sur cahier).


C18, B18. (Dessin sur cahier).


A18, A17. (Dessin sur cahier).


B19. (Dessin sur cahier).


C18, B18. (Dessin sur cahier).


B18, D19, A19. (Dessin sur cahier).


F19, C19. (Dessin sur cahier).


C18, C19. (Dessin sur cahier).


A18, B18. (Dessin sur cahier).


C18, B19. (Dessin sur cahier).


B19, C18, A18. (Dessin sur cahier).


B18, C19, D18. (Dessin sur cahier).


B18, D19. (Dessin sur cahier).


C19, D19. (Dessin sur cahier).


A18, B18, A16. (Dessin au feutre).


F19, E19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


D19, C18. (Dessin au feutre).


A18, A17. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


E19, B18, A19. (Dessin au feutre).


A17, A19. (Dessin au feutre).


C18, C19, A18. (Dessin au feutre).


C18. (Dessin au feutre).


B18, D18, A18. (Dessin au feutre).


C18, B18. (Dessin au feutre).


D19, B18. (Dessin au feutre).


B18, D19, A19. (Dessin au feutre).


C19. (Dessin au feutre).


B18, C18. (Dessin au feutre).


C18, A18, A16. (Dessin au feutre).


C19, A19, C18. (Dessin au feutre).


B18, D18. (Dessin au feutre).


E19, B18. (Dessin au feutre).


A18, D19, D19. (Dessin au feutre).


C19, D19. (Dessin au feutre).


C19, D18. (Dessin au feutre).


D19, B18. (Dessin au feutre).


C19, A18, C19. (Dessin au feutre).


C18, D19. (Dessin au feutre).


A18, B19. (Dessin au feutre).


C19, A18. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


A18. (Dessin au feutre).


A17, F18, D18. (Dessin au feutre).


D18, A18, B19. (Dessin au feutre).


D19, E18, F19. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre).


D19, C18. (Dessin au feutre).


F19, D18, C19. (Dessin au feutre).


D18, D19. (Dessin au feutre).


D19, H18, E19. (Dessin au feutre).


D19, H18, E19. (Dessin au feutre).


Masterclass Smart Education. (Dessin au feutre).


Στην έξυπνη παιδεία. (ποίημα).


Dans l'éducation intelligente. (poème).


Tsumeshogi 5. (Sur bloc Fabriano 23x31).


Η Γη. (ποίημα).


D19, G18, E19. (Dessin au feutre).


G18, E18, C19. (Dessin au feutre).


E19, C18. (Dessin au feutre).


E18. (Dessin au feutre).


D19, E19. (Dessin au feutre).


C19 A16, B19, A15. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, C18, D19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C18, D19. (Dessin au feutre).


D19, E18, E19. (Dessin au feutre).


Αναγνώριση μοτίβων στο Shogi
Πριν καν παίξουμε Shogi έχει ενδιαφέρον η αναγνώριση των μοτίβων. Βέβαια μερικοί προτιμούν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική ορολογία ή την γαλλική για να αποφύγουν την ανάγνωση των ιαπωνικών χαρακτήρων. Αλλά στο πλαίσιο της Έξυπνης Παιδείας δίνουμε μεγάλη σημασία και στον πολιτισμό που ...

C18, D18. (Dessin au feutre).


C19, E18. (Dessin au feutre).


B19, D18. (Dessin au feutre).


B19, E18, C19. (Dessin au feutre).


E18, D19, D18, A18. (Dessin au feutre).


D19, E18. (Dessin au feutre).


Japanese Puzzle. (Dessin au feutre).


Shogi pieces. (Dessin au feutre).


Shogi's Battle. (Dessin à l'encre de Chine sépia).


D19, F19. (Dessin au feutre).


A18, B18, E18, F18, B18. (Dessin au feutre).


A18, B18. (Dessin au feutre).


G18, G19. (Dessin au feutre).


B19, C19, B18. (Dessin au feutre).


E18, B18, E19, C19. (Dessin au feutre).


E19, F18, D19, E19. (Dessin au feutre).


B19, A15, A18, A19, A19. (Dessin au feutre).


C18, C17, B19. (Dessin au feutre).


C18, D19. (Dessin au feutre).


B19, D17, B17. (Dessin au feutre).


B18, C18. (Dessin au feutre).


A17, C18, C19. (Dessin au feutre).


C17, C18. (Dessin au feutre).


A18, C19. (Dessin au feutre).


C18, A17, A19. (Dessin au feutre).


D19, C17, A19, C19. (Dessin au feutre).


D19, C17. (Dessin au feutre).


C19, C18. (Dessin au feutre).


Με το go. (ποίημα).


C18, D16, C19. (Dessin au feutre).


B18, B19, C18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, B17, A18. (Dessin au feutre).


B18, B19, F19. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


F19, H19, D18, D19, F18. (Dessin au feutre).


B18, B17, C18. (Dessin au feutre).


B18, B17. (Dessin au feutre).


C18, C19. (Dessin au feutre).


B17, B19, A18. (Dessin au feutre).


B18, C18, C17, A19, A17. (Dessin au feutre).


C17, B19. (Dessin au feutre).


B19, A15. (Dessin au feutre).


C19, B17, C17. (Dessin au feutre).


B19, C19, B17. (Dessin au feutre).


A18, C18, D19, D17. (Dessin au feutre).


A18, C18, D19, D17. (Dessin au feutre).


B19, B17. (Dessin au feutre).


C19, A19. (Dessin au feutre).


B17, A17, A16. (Dessin au feutre).


B18, A17, C17. (Dessin au feutre).


B18. (Dessin au feutre).


B19, C19. (Dessin au feutre).


B19, C18, A18. (Dessin au feutre).


B18, C19, C17. (Dessin au feutre).


A18, A17. (Dessin au feutre).


B19, A18. (Dessin au feutre).


B17, D17, E19, D18, A19, C19. (Dessin au feutre).


B19, A17, B18. (Dessin au feutre).


C17, A18. (Dessin au feutre).


Με το σκάκι. (ποίημα).


B17, A18, A17. (Dessin sur cahier).


B19, B18. (Dessin sur cahier).


F19, D19, B19. (Dessin sur cahier).


C19, B17, B17. (Dessin sur cahier).


A18. (Dessin sur cahier).


A18, C17. (Dessin sur cahier).


A18, A17.(Dessin sur cahier).


B18, B19, B19, B18.(Dessin sur cahier).


B17, D19, A17, A19.(Dessin sur cahier).


B18, D19, B19, A17.(Dessin sur cahier).


Jubango. (ποίημα).


C18, B19, A19. (Dessin sur cahier).


B17, A18. (Dessin sur cahier).


B18, C19, A19. (Dessin sur cahier).


C17, C19. (Dessin sur cahier).


C19, D19. (Dessin sur cahier).


B19. (Dessin sur cahier).


C19, A19.(Dessin sur cahier).


A17, B17.(Dessin sur cahier).


B19, B18.(Dessin sur cahier).


B17, A18.(Dessin sur cahier).


Με το Atari. (ποίημα).


B18, B19. (Dessin au feutre).


C19, A17, A17. (Dessin au feutre).


B19, A16, B17. (Dessin au feutre).


B19. (Dessin au feutre).


B19, B17, B18. (Dessin au feutre).


E19, C19, A19. (Dessin au feutre).


C19, C17, A17, A16. (Dessin au feutre).


D19, A17, A19, A17. (Dessin au feutre).


A17, A16. (Dessin au feutre).


E19, F19. (Dessin au feutre).


Με την έξυπνη παιδεία. (ποίημα).


Tangram 1. (Dessin au feutre).


26150) Tangram 2. (Dessin au feutre).


Tangram 3. (Dessin au feutre).


Tangram 4. (Dessin au feutre).


Tangram 5. (Dessin au feutre).


Tangram 6. (Dessin au feutre).


Tangram 7. (Dessin au feutre).


Tangram 8. (Dessin au feutre).


Tangram 9. (Dessin au feutre).


Tangram 10. (Dessin au feutre).


Tangram 11. (Dessin au feutre).


Tangram 12. (Dessin au feutre).


Tangram 13. (Dessin au feutre).


TI Si 5. (Dessin au feutre).


Makruk problem


Σύμβολα του Xiangqi. (Dessin au feutre).


E19, G19. (Dessin au feutre)


E19, I18, F19. (Dessin au feutre).


F19, D19, H19. (Dessin au feutre).


C19, F19, G19. (Dessin au feutre).


E19, F19. (Dessin au feutre).


G19, I19, E19. (Dessin au feutre).


J19, G19. (Dessin au feutre).


H18, I17. (Dessin au feutre).


F19. (Dessin au feutre).


F19, D19, G19. (Dessin au feutre).


G19, E19. (Dessin au feutre).


G19. (Dessin au feutre).


F19, F18. (Dessin au feutre).


F19, E19. (Dessin au feutre).


H19, E18. (Dessin au feutre).


C19, H19, E18. (Dessin au feutre).


F19, G18. (Dessin au feutre).


G19. (Dessin au feutre).


F19, G18. (Dessin au feutre).


G19. (Dessin au feutre).


G19, G18. (Dessin au feutre).


F19, F18, I19. (Dessin au feutre).


E18, D18, E19. (Dessin au feutre).


D19, D18. (Dessin au feutre).


D18, C19. (Dessin au feutre).


G19, E19. (Dessin au feutre).


E18, D18. (Dessin au feutre).


E19. (Dessin au feutre).


E19, C19. (Dessin au feutre).


F18, E19, F19. (Dessin au feutre).


H18, E19. (Dessin au feutre)


H18, E19. (Dessin au feutre).


F18. (Dessin au feutre)


F18. (Dessin au feutre).


G18, H17. (Dessin au feutre)


G18, H17. (Dessin au feutre).


G19, H19, I18, H19, C17. (Dessin au feutre)


G19, H19, I18, H19, C17. (Dessin au feutre).


E17, F17, C17, G19. (Dessin au feutre)


E17, F17, C17, G19. (Dessin au feutre).


E19, F19. (Dessin au feutre)


E19, F19. (Dessin au feutre).


G17, F19, I19. (Dessin au feutre)


G17, F19, I19. (Dessin au feutre).


F18, E19. (Dessin au feutre)


F18, E19. (Dessin au feutre).


E18, B18. (Dessin au feutre)


E18, B18. (Dessin au feutre).


F18, E19. (Dessin au feutre)


F18, E19. (Dessin au feutre).


Έξυπνη Παιδεία και Διαδίκτυο
Πολλοί γονείς δεν ξέρουν πώς ν’ αξιολογήσουν το Διαδίκτυο για την επιρροή που έχει στα παιδιά τους. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι απλά. Το Διαδίκτυο είναι όχι μόνο συμβατό με την Έξυπνη Παιδεία αλλά αποτελεί ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο που θα ήταν άγνωστος αλλιώς...

Έξυπνες πράξεις. (ποίημα).


Ο ρόλος της Έξυπνης Παιδείας
Ο ρόλος της Έξυπνης Παιδείας δεν αφορά αποκλειστικά τα προικισμένα παιδιά αλλά όλους τους μικρούς ανθρώπους χωρίς εξαίρεση, διότι λειτουργεί καταλυτικά για την ανάπτυξη της νοημοσύνης τους μέσω τεχνικών, που ενεργοποιούν τη σκέψη...

The role of Smart Education
The role of Smart Education does not concern exclusively the gifted children but all the little people without exception, because it works in a catalytic manner for the development of their intelligence through techniques which activate thinking...

Resolution. (Dessin au feutre)


Resolution. (Dessin au feutre)


F19, E18. (Dessin au feutre)


F19, E18. (Dessin au feutre)


F19. (Dessin au feutre)


F19. (Dessin au feutre).


F19, E18. (Dessin au feutre)


F19, E18. (Dessin au feutre).


C19, F18, G19. (Dessin au feutre)


C19, F18, G19. (Dessin au feutre).


D19, C19, C19. (Dessin au feutre)


D19, C19, C19. (Dessin au feutre).


E19. (Dessin au feutre)


E19. (Dessin au feutre).


F19. (Dessin au feutre)


F19. (Dessin au feutre).


D19, B19, E19. (Dessin au feutre)


D19, B19, E19. (Dessin au feutre).


D18, E18, F18. (Dessin au feutre)


D18, E18, F18. (Dessin au feutre).


Πρώτοι αριθμοί του τύπου Conway


Octahedral network in cubic network. (Dessin au feutre).


Hyperstructural approach. (Dessin au feutre).


E18, F19. (Dessin au feutre)


F19, D18. (Dessin au feutre)


D18, C18. (Dessin au feutre)


E18, D19. (Dessin au feutre)


F18, E19. (Dessin au feutre)


D18, E19, F18. (Dessin au feutre)


A18, C17. (Dessin au feutre)


Νοοστρατηγική του Go. (ποίημα).


Ουσιαστικές λεπτομέρειες
Η πρώτη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της Παιδείας, είναι ότι η πρώτη είναι απλώς υποχρεωτική, ενώ η δεύτερη μπορεί να είναι έξυπνη. Η ιδέα δεν είναι η αμφισβήτηση του υποχρεωτικού, αφού θεωρούμε ότι ...

Μαθηματικές Προκλήσεις από τo Göttingen


Το σκάκι δεν είναι εξάσκηση
Όσοι πιστεύουν ότι το σκάκι είναι ένα άθλημα σαν τα άλλα και μαθαίνουν απ’ έξω παρτίδες άλλων παικτών για να αναβαθμίσουν το Elo τους, δεν ξέρουν ότι το Elo και ο δείκτης νοημοσύνης έχουν έναν μηδενικό συσχετισμό. Πράγμα...

Indian Chess. (Dessin au feutre).


D19. (Dessin au feutre)


D19, E18. (Dessin au feutre)


C17, F18. (Dessin au feutre)


D18. (Dessin au feutre)


E19. (Dessin au feutre)


F18, G19, F19. (Dessin au feutre)


F18, D18. (Dessin au feutre)


F19, G17, E17. (Dessin au feutre)


E18, F18. (Dessin au feutre)


Universe of Go. (Dessin au feutre)


Universe of Go II. (Dessin au feutre)


Many Worlds Theory. (Dessin au feutre)


Άσκηση στο Σκάκι με πνεύμα του Go


Άσκηση II στο Σκάκι με πνεύμα του Go


E18, E19, F18. (Dessin au feutre)


E18, G19, C19. (Dessin au feutre)


D18, D19. (Dessin au feutre)


D18, H19, E19. (Dessin au feutre)


D19, F19, F18, F18. (Dessin au feutre)


E18, F18. (Dessin au feutre)


H19, G19. (Dessin au feutre)


E18, B19, E16. (Dessin au feutre)


E17, C18. (Dessin au feutre)


C18, D19, C19. (Dessin au feutre)


E19, F19. (Dessin au feutre)


F19, C18. (Dessin au feutre)


F19. (Dessin au feutre)


F17, F16. (Dessin au feutre)


F19. (Dessin au feutre)


F17,G17,E17. (Dessin au feutre)


F15, G17, E17. (Dessin au feutre)


E17, E15, F16. (Dessin au feutre)


E17. (Dessin au feutre)


B18, A18, C19. (Dessin au feutre)


F1, D1. (Dessin au feutre)


Β1. (Dessin au feutre)


Α1. (Dessin au feutre)


Β1, Β3, Β5, Α5. (Dessin au feutre)


From Snapback to Atari. (Dessin au feutre)


Core Code. (poem).


Κάθε Masterclass. (ποίημα).


Η Εσπεράντο. (ποίημα).


Γλώσσα υπολογιστών.


Τα βιώματα. (ποίημα).


Στην ισπανική παρτίδα. (ποίημα).


Με την ολική προσέγγιση. (ποίημα).


Ο μοναχικός. (ποίημα).


Trifractal. (ποίημα).


Η ανθρώπινη κατασκευή. (ποίημα).


Μάθε τα κάστρα. (ποίημα).


Complementarity. (Dessin au feutre).


Mental Schema. (Dessin au feutre).


Inside the computer. (poem).


Μέσα στον υπολογιστή. (ποίημα).


Intelligence's vision. (poem).


Το όραμα νοημοσύνης. (ποίημα).


Με τις ασκήσεις. (ποίημα).


Όταν ο μαθητής. (ποίημα).


http://www.lygeros.org/articles.php?n=27939&l=gr


Με τους μαθητές. (ποίημα).


Ρομπότ με τετράγωνα, τρίγωνα, ρόμβους και ορθογώνια παραλληλόγραμμα. (Dessin au feutre).


Κατασκευή οκταγώνου για μικρούς ανθρώπους. (Dessin au feutre).


Η πολύ μικρή μαθήτρια. (ποίημα).


Talk with robots. (poem).


Speech synthesis. (poem).


Faced with a strange move. (poem).


When White jumped. (poem).


The Code 3141. (poem).


Ο κώδικας 3141. (ποίημα).


The new game. (poem).


Το νέο παίγνιο. (ποίημα).


You should learn. (poem).


Εξαγωνική κατασκευή. (ποίημα).


Ξύλινο Πυθαγόρειο θεώρημα. (ποίημα).


Neuromorphic chip. (poem).


Brain-inspired computing. (poem).


Tensor processing units. (poem).


Οι μικροί άνθρωποι του Mikado.


The young Mikado people.


Το τραγούδι του μικαντό. (ποίημα).


Κινήσεις μοναχικού.


Ανακαλύπτοντας. (ποίημα).


Με τα πειράματα. (ποίημα).


Εφαρμοσμένα Σχήματα. (Dessin au feutre).


Posets carrables cubables. (Dessin au feutre).


Le poset K2,2 est cubable. (Dessin au feutre).


Le poset K3,2 est cubable. (Dessin au feutre).


Le poset K3,3 n'est pas cubable. (Dessin au feutre).


Poset hétérocarrable et hétérocubable. (Dessin au feutre).


Poset diagonal hétérocarrable et hétérocubable. (Dessin au feutre).


Détail du poset cubable K2,2. (Dessin au feutre).


Détail du poset cubable K3,1. (Dessin au feutre).


Autre détail du poset cubable K3,1. (Dessin au feutre).


Poset cubable K2,2,2. (Dessin au feutre).


Robots. (Dessin au feutre).


Robot. (Dessin au feutre).


Toric go. (Dessin au feutre).


Τα μαθήματα. (ποίημα).


Έξυπνη ιστορία


Εκτός ύλης


Ρομποτική μοντελοποίηση


Βιβλιοθήκη κάστρου. (ποίημα).


Στη βιβλιοθήκη. (ποίημα).


Στην ιστορία. (ποίημα).


Έξυπνη Παιδεία και Κήπος Ανθρωπιάς
Ο κήπος είναι ένας χώρος της φύσης όπου μπορεί να εκφραστεί η ανθρωπιά με την έννοια της περιποίησης. Λόγω αυτής, η διαμόρφωση του χώρου που θέλει χρόνο δημιούργησε νοητικά σχήματα πολιτισμού. Έτσι έχουμε τον αγγλικό κήπο που είναι κοντά στη φύση...

Έξυπνη Παιδεία το 1480
Αν περιγράψουμε μόνο την Πολιορκία της Ρόδου το 1480, δεν θα γίνει κατανοητό το πλαίσιο της προετοιμασίας και της αντίστασης ενώ με την έξυπνη παιδεία που εισχωρεί σιγά σιγά στο πλαίσιο της έξυπνης ιστορίας μπορούμε...

Αν η επιστήμη. (ποίημα).


Με τη διδασκαλία. (ποίημα).


Μαθηματικά παίγνια. (ποίημα).


Γεωμετρικά μοτίβα. (ποίημα).


Δίχως λέξεις απόδειξη. (Dessin au feutre).


The Acrobat. (Construction with fractiles).


Crown. (Construction with whacks).


Skeletal Triacontahedron. (Construction with whacks).


Star Whacks (Construction with whacks).


Στο Γυμνάσιο. (ποίημα).


Με τα παίγνια. (ποίημα).


Analysis of Fractiles. (Dessin au feutre).


Η άσκηση του Αριστοτέλη. (ποίημα).


Με το Tangram. (ποίημα).


Με τον μοναχικό. (ποίημα).


Smartiles. (Creation).


We made smartiles. (poem).


Μάθε. (ποίημα).


Έξυπνα μυκηναϊκά. (ποίημα).


Μυκηναϊκό Σκάκι. (Dessin au feutre).


Με το μυκηναϊκό σκάκι. (ποίημα).


Νέα μυκηναϊκά ονόματα. (Dessin au feutre).


Documents in Mycenaean. (Dessin au feutre).


Νοημοσύνη ενάντια στο τατού
Ενώ είναι φαινόμενο μόδας το τατού, οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τις αρνητικές επιπτώσεις του τατού. Διαφημίζεται συνεχώς για λόγους αισθητικούς, υποτίθεται, αλλά η ουσία είναι μία. Από μόνο του το άτομο...

Network 24. (Dessin au feutre).


Μυκηναϊκή πινακίδα. (argile).


Μυκηναϊκή πινακίδα II. (argile).


Μυκηναϊκή πινακίδα III. (argile).


Φοινικικό και Ελληνικό Αλφάβητο. (Dessin au feutre).


Έξυπνη Παιδεία και Νευροεπιστήμες
Ενώ υπάρχουν οι Νευροεπιστήμες που μας δείχνουν μια ζωντανή εικόνα της λειτουργίας του εγκεφάλου μας, η υποχρεωτική εκπαίδευση συνεχίζει να ακολουθεί μια ύλη που καθορίστηκε δίχως να κάνει κάποια αποτελεσματική...

Η Έξυπνη Παιδεία ως ανθρώπινη προστασία
Πολλοί από εμάς λέμε ότι αγαπούμε τα παιδιά μας και τους γονείς μας, αλλά παρκάρουμε τα πρώτα σε μια οθόνη και τους δεύτερους σε ένα γηροκομείο, θεωρώντας ότι έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας επειδή ξεχνούμε πολύ...

Masterclass Έξυπνης Παιδείας για μεγάλους ανθρώπους
Είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από μια κοινωνία που φοβάται τους γέρους, ποιο είναι το όφελος ν’ ασχολούμαστε με την ποιότητα ζωής των μεγάλων ανθρώπων, ενώ η απάντηση είναι απλή στο πλαίσιο της Ανθρωπότητας διότι αν...

Έξυπνη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
Υπάρχουν πολλές τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και μάλιστα υπάρχει και προσωπικό που είναι εξειδικευμένο. Όμως βλέπουμε ότι πολλές μεθοδολογίες φτάνουν εύκολα στα όριά...

Η παράλληλη ιστορία. (ποίημα).


Στρατηγική και Έξυπνη Ιστορία
Όταν κάποιος εξετάζει τον εαυτό του με αντικειμενικό τρόπο, βλέπει μόνο ένα πιόνι πάνω στην σκακιέρα και θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το συνολικό έργο. Ξεχνά ότι ένας ίππος έχει περιορισμένο ορίζοντα κι ότι...

Στρατηγική και Έξυπνη Ιστορία
Όταν κάποιος εξετάζει τον εαυτό του με αντικειμενικό τρόπο, βλέπει μόνο ένα πιόνι πάνω στην σκακιέρα και θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για το συνολικό έργο. Ξεχνά ότι ένας ίππος έχει περιορισμένο ορίζοντα κι ότι το τέλος της σκακιέρας δεν αποτελεί προαγωγή...

ΣΥΝΟ. (Dessin au feutre).


ΣΥΝΟ και το μάθημα. (Dessin au feutre).


Μέγιστο σταθερό στον γράφο. (Dessin au feutre).


ΣΥΝΟ και Ιδέες. (Dessin au feutre).


ΣΥΝΟ και TANGRAM. (Dessin au feutre).


Η καινοτομία του Tesla. (ποίημα).


Σύμβολα & ΣΥΝΟ. (Dessin au feutre).


Braille Smartiles. (Dessin au feutre).


Μυκηναϊκά Μαθηματικά. (ποίημα).


Στην έξυπνη παιδεία


Η κρυφή βιβλιοθήκη
Όλοι πιστεύουμε ότι τα βιβλία δημιουργούν τις βιβλιοθήκες και χρειάζονται πολλά χρόνια για ν’ αποκτήσουμε τις γνώσεις που αντιστρέφουν το αρχικό λάθος. Τα βιβλία δεν είναι φτιαγμένα για να υπάρχουν μόνα τους. Η ύπαρξή...

Πράξεις βάρβαρης κυβέρνησης
Όταν μια βάρβαρη κυβέρνηση δεν έχει τα κότσια να κάνει μια συνταγματική αλλαγή για να περάσει την ιδεολογία της, λειτουργεί με ύπουλο τρόπο και κάνει μερικές τυπικές αλλαγές σε αντικείμενα που φαινομενικά ...

Με τα έξυπνα παιχνίδια. (ποίημα).


Στο κέντρο. (ποίημα).


Serendipity. (Dessin au feutre).


Serendipity. (Dessin au feutre).


Serendipity. (Dessin au feutre).


Πυθαγόρειος Σταυρός. (Dessin au feutre).


Μοτίβο με Πυθαγόρειο Σταυρό. (Dessin au feutre).


Έξυπνη παιδεία και σεξουαλικότητα
Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται στον εικοστό πρώτο αιώνα, υπάρχουν ακόμα πολλές χώρες όπου η έννοια της σεξουαλικότητας όχι μόνο δεν είναι γνωστή, αλλά επί της ουσίας λόγω απουσίας υποβάθρου, δεν υπάρχει. Έτσι η έξυπνη...

Ένας λαός του βιβλίου δεν ξεχνά
Όσοι προσπαθούν να βγάλουν τα βιβλία μας από τον πολιτισμό, γιατί θεωρούν ότι είναι το τέλος του βιβλιοκεντρισμού, να ξέρουν ότι πάνω σε αυτά τα βιβλία θα γράψουμε πώς τους βοηθήσαμε έμπρακτα να φύγουν, όπως έγινε με του...

Οι βιβλιοκλάστες δεν θα περάσουν
Οι βιβλιοκλάστες δεν θα περάσουν γιατί η κατάργηση των βιβλίων είναι βαρβαρότητα όχι μόνο ενάντια στους πολιτισμούς, αλλά και στην ίδια την Ανθρωπότητα. Τα βιβλία δεν είχαν πάντα το ίδιο υλικό υπόβαθρο: πάπυροι, ρολά...

Παράγοντες που μειώνουν τον δείκτη νοημοσύνης


Έξυπνα παιχνίδια και ανθρώπινη ανάπτυξη
Στο πλαίσιο της έξυπνης παιδείας δεν εξετάζουμε μόνο τις παιδαγωγικές ιδιότητες ενός παιχνιδιού, δίνουμε σημασία και στα υλικά με τα οποία έχει κατασκευαστεί. Διότι έχουμε ανάλογα προβλήματα με την παρουσία φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα που καταναλώνουν οι μικροί άνθρωποι...

Έξυπνη Παιδεία και Ορθογραφία
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση η ορθογραφία θεωρείται ως μια άσκηση ανιαρή όταν δεν υπάρχουν προβλήματα και καταναγκαστική όταν υπάρχουν. Η ορθογραφία με αυτόν τον τρόπο εξετάζεται απαξιωτικά. Κι ενώ είμαστε ένας λαός του βιβλίου που άρχισε με την ιστορία...

Από τη θεραπεία στην αλλαγή
Για τη θεραπεία της αμβλυωπίας γίνεται χρήση καλύμματος του οφθαλμού, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ο άλλος οφθαλμός για να καταφέρει να κάνει ευθυγράμμιση. Επειδή ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος όταν δέχεται εικόνες από τον...

Σκάκι και Έξυπνη Ιστορία
Στην Έξυπνη Ιστορία ανακαλύπτουμε εργαλεία που δεν αξιοποιούνται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ένα από αυτά είναι το σκάκι. Με τα ανοίγματα ειδικά, βλέπουμε κομμάτια της ιστορίας που έχουν ενσωματωθεί μέσα στο τακτικό επίπεδο της σκακιστικής σκέψης...

Puzzle 4x4x2. (Dessin au feutre).


Έξυπνη παιδεία και αισθητική
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση η αισθητική δεν είναι ένα μάθημα από μόνο και προσεγγίζεται με πολλαπλούς τρόπους όταν υπάρχουν βέβαια καθηγητές που ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δίνεται η...

Έξυπνη παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη
Το παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι βοηθά περισσότερο τη φυσική. Λόγω της απαίτησης των εξηγήσεων για να γίνουν κατανοητές οι εντολές από τους υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε να ακολουθεί νέα...

Έξυπνη παιδεία και Τεχνητή Νοημοσύνη
Το παράδοξο με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι βοηθά περισσότερο τη φυσική. Λόγω της απαίτησης των εξηγήσεων για να γίνουν κατανοητές οι εντολές από τους υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε να ακολουθεί νέα νοητικά σχήματα σε σχέση με την υποχρεωτική εκπαίδευση...

Έξυπνη Παιδεία και Μουσική
Στο πλαίσιο της Έξυπνης Παιδείας είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε με τρόπο διαφορετικό την μουσική. Το παράδειγμα που θα μελετήσουμε αφορά στην κλασική μουσική, αλλά εφαρμόζεται και σε άλλες από τη στιγμή που έχουν ...

Οι εξελίξεις στο go
Οι εξελίξεις στο go εμφανίζονται πλέον ορατά με τις νέες κατακτήσεις του προγράμματος Alphago και ειδικά με την εκδοχή Master. Το βαθύ νευρωνικό δίκτυο που αποτελεί το υπόβαθρο του καινοτόμου προγραμματισμού, αναβαθμίζεται ...

Η νίκη του AlphaGo
Η νίκη του AlphaGo στην Κίνα δηλαδή στη χώρα που γεννήθηκε το Go πριν 4.000 χρόνια ενάντια στον τωρινό πρωταθλητή του κόσμου, δεν είναι απλώς ένα συμβολικό αποτέλεσμα σ' ένα παίγνιο στρατηγικής, είναι μια επιβεβαίωση μιας νέας αρχής στον τομέα διότι ο AlphaGo...

Το μέγεθος της σκακιέρας
Πολλοί προσπαθούν να εφαρμόσουν στοιχεία στρατηγικής δίχως να εξετάσουν το μέγεθος της σκακιέρας πάνω στην οποία σκέφτονται. Όμως δίχως τη μελέτη του πλαισίου, του πεδίου, του πεδίου δράσης και του πεδίου μάχης, τι νόημα έχει μια λήψη απόφασης που επιλέγει μια κίνηση που θα γίνει πράξη...

Η ρευστή νοημοσύνη
Η ρευστή νοημοσύνη είναι ένα σπάνιο εργαλείο που σπάνια αξιοποιείται από μόνο του, ενώ τώρα υπάρχει το πλαίσιο της έξυπνης παιδείας. Σε πρώτο επίπεδο η διδασκαλία λειτουργεί ως απελευθερωτικό πεδίο δράσης, έτσι ώστε να...

Η εμβέλεια της Ρομποτικής
Η ρομποτική σιγά σιγά εμφανίζεται στα σχολεία και στις ανώτερες βαθμίδες λόγω του ενδιαφέροντος που έχουν οι μικροί άνθρωποι. Μ’ αυτήν την έννοια ακολουθεί την πορεία που είχε το σκάκι πριν την ένταξή του ως μάθημα στο Δημοτικό από το 2014...

Δείκτης Τεχνητής Νοημοσύνης
Ενώ οι περισσότεροι αναρωτιούνται ακόμα ποια είναι η αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης και ποια θα είναι η εμβέλειά της στον χώρο των επιχειρήσεων, άλλοι μιλούν ήδη για τον Δείκτη Τεχνητής Νοημοσύνης μιας επιχείρησης χωρίς...

Πολυκυκλική ιστορία τεχνητής νοημοσύνης


Λουλούδια, γλάστρες και Bee-Bot


Η ρομποτική είναι τρόπος σκέψης
Όσο και παράξενο να φαίνεται η ρομποτική δεν είναι μόνο μία επιστήμη μεταξύ άλλων, διότι είναι και τρόπος σκέψης. Από την κατασκευή και τον προγραμματισμό, ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για μία δημιουργία ...

Smart Games and Serendipity
Imagine a new world with smart games all around you, just for your mentation to test your skills in designs, brainstorming, lateral thinking and of course serendipity. Imagine that you have with you a Master of these fields, what would you expect from you? You will be also able to use Deep Neural Networks for different cognitive tasks in a wide variety of problems which are considered challenging ...

Το Serendipity


Έξυπνη Παιδεία και Heraldo
Με το έξυπνο παίγνιο Heraldo παρατηρούμε την ώρα του μαθήματος με μικρούς ανθρώπους ότι ο ισομορφισμός μεταξύ χρωμάτων και σχημάτων δεν είναι συμμετρικός για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι βλέπουμε ότι πιο εύκολα παίζουν...

Έξυπνη Παιδεία και Disomas
Πριν μάθουμε στους μικρούς μαθητές στοιχεία της Θεωρίας Somas του Carathéodory, είναι καλό να εξετάσουμε την περίπτωση όπου έχουμε δύο Somas Α και Β...

Παίγνιο Αυτοματισμού ELS


Η βιονοητική
Ήδη από τώρα βλέπουμε ότι η βιοηθική δεν επαρκεί σε μερικά ζητήματα που αφορούν στις μηχανές. Έχουμε μάλιστα από τώρα τους τομείς της ρομποτηθικής και της μηχανηθικής που καλύπτουν τα προβλήματα των ρομπότ και ...

Η βιοτεχνοηθική
Η βιοτεχνοηθική μας βάζει σε προβληματισμό για το τι είμαστε ακριβώς, όχι μόνο από μόνοι μας αλλά σε σχέση με τα ρομπότ και γενικότερα το τεχνητό πλαίσιο της νοημοσύνης. Διότι ήδη από τώρα έχει νόημα να σκεφτούμε...

Όταν τα ρομπότ θα έχουν φαντασία
Ενώ αρχικά για όλους μας το θέμα με τα ρομπότ ήταν αν κάποτε θα αποκτήσουν κάποια μορφή νοημοσύνης, βλέπουμε ότι σιγά σιγά εύκολα μοντέλα όπως το Σκάκι, το Go, το Pacman, το Poker έχουν πλέον ξεπεραστεί. Βέβαια πάντα υπάρχουν...

Ρομποτική νοημοσύνη
Έχουμε τη φυσική νοημοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, αν και μερικοί από εμάς δεν βλέπουν ακόμα τη δεύτερη. Όμως σιγά σιγά θέλουμε δεν θέλουμε εμφανίζεται η ρομποτική νοημοσύνη. Βέβαια για μερικούς αυτό ξεπερνά εντελώς...

Σχολή Καινοτομίας
Οι τεχνικές σχολές κουβαλούν μέσα τους κοινωνικά προβλήματα και δυσκολεύονται να εκφραστούν ελεύθερα, διότι συχνά πρέπει να υποστούν το βλέμμα της απαξίωσης. Εσωτερικά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι μέσα...

Η εξέλιξη του Δείκτη Νοημοσύνης
Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι ο Δείκτης Νοημοσύνης των μικρών ανθρώπων ήταν σταθερός. Οι μελέτες της τελευταίας δεκαετίας δηλαδή τώρα που έχουμε περισσότερα εργαλεία μέτρησης της νοημοσύνης και απεικόνισης του ...

Η διατήρηση του Δείκτη Νοημοσύνης
Ένας τομέας που σίγουρα θα αναπτυχθεί όλο και περισσότερο θα είναι αυτός που θα αφορά στη διατήρηση του Δείκτη Νοημοσύνης. Λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, το θέμα της διατήρησης είναι όλο και πιο σημαντικό. Επίσης ...

Νοημοσύνη και Ρύπανση
Ένα νέο φαινόμενο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ανθρωπότητας σε πολλές περιοχές του κόσμου: ο δείκτης νοημοσύνης μειώνεται. Ενώ ξέρουμε ότι αυτός εξελίσσεται συνεχώς και μάλιστα το μετρούμε...

Ζεόλιθος και Serendipity
Με την ανακάλυψη του ζεόλιθου και την εφαρμογή του, σπάνιοι ήταν αυτοί που έβλεπαν ότι θα δημιουργήσει και ένα καινούργιο τρόπο προσέγγισης ασθενειών που οφείλονται στην ύπαρξη βαρέων μετάλλων στο σώμα. Ξέρουμε ότι...

Παιδεία και Πάγια Σκέψη
Όσο καλά και να είναι τα φροντιστήρια ένα θέμα θεσμικό, διότι πάντα πρέπει να διορθώνουν τις λανθασμένες κινήσεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που βασίζεται στα ελαττώματα του Δημοσίου. Έτσι εξαρτούνται άμεσα από την ...

Μάθημα και Πάθος
Αν δεν υπάρχει Πάθος στο Μάθημα, τότε αυτό δεν είναι διδασκαλία. Διότι το μάθημα που καταλήγει να είναι ρουτίνα, καταντά να είναι μόνο υποχρεωτικό. Η συμμετοχή πρέπει να είναι ενεργητική και από τον μαθητή και από τον...

Εταιρείες Υψηλής Νοημοσύνης
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των εταιρειών υψηλής νοημοσύνης είναι η παραγωγή δημιουργικού έργου. Ειδικά όταν αυτές επανδρώνονται σε όχι και τόσο υψηλό επίπεδο, έχουμε πολλά άτομα που θεωρούν το γεγονός ότι...

Κάθε έξυπνο παίγνιο. (ποίημα).


Τα έξυπνα παιχνίδια. (ποίημα).


Οι στρατηγικές συμβουλές στην Έξυπνη Παιδεία
Οι στρατηγικές συμβουλές στην Έξυπνη Παιδεία είναι η πρακτική εφαρμογή της νοητικής στρατηγικής. Στην Έξυπνη Παιδεία, ο κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση της νοημοσύνης, όποια και να είναι, όποιο επίπεδο και να έχει για ...

Στρατηγική και Δημιουργικότητα
Αν και για τους περισσότερους δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ στρατηγικής και δημιουργικότητας, στην Έξυπνη Παιδεία βλέπουμε ότι λειτουργούν συνδυαστικά και μάλιστα κάποτε και συμπληρωματικά λόγω νοημοσύνης. Ξέρουμε...

Αν ήσουν αριστερόχειρας
Αν ήσουν αριστερόχειρας και η κοινωνία σου απαγόρευσε να κάνεις χρήση του χεριού σου, να ξέρεις ότι είσαι θύμα μιας βαρβαρότητας. Αν νομίζεις ότι το ξεπέρασες, τότε μάθε ότι έχεις υποστεί και εγκεφαλικά τραύματα όσο αφορά στη λειτουργία σου τη νοητική. Έτσι πρέπει συνειδητά να κατηγορήσεις αυτόν τον...

Μοναχικό Σκάκι 1


Μοναχικό Σκάκι 2


Μοναχικό Σκάκι 3


Μοναχικό Σκάκι 4


Μοναχικό Σκάκι 5. (με Α. Θωμά)


Μοναχικό Σκάκι 6. (με Α. Θωμά)


Μοναχικό Σκάκι 7. (με Α. Θωμά)


Με τα νέα παίγνια. (ποίημα).


Avec de nouveaux jeux. (poème).


Κάλυψη της Σκακιέρας SER με ίππο


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι απλώς ένα κλασικό όργανο του σώματος. Η εξέλιξή του και η πολυπλοκότητά του σε σχέση με τα άλλα είναι απλά ασύγκριτη. Επίσης οι δυνατότητές του σε διάφορους τομείς λόγω της...

Έξυπνη Παιδεία και Μουσική
Επειδή η Έξυπνη Παιδεία εξετάζει όλο το φάσμα της εγκεφαλικής δραστηριότητας των πραγμάτων, είναι αναμενόμενο να ενδιαφέρεται για τη μουσική, αφού αυτή έχει θεμελιακή σχέση με την ακουστική προσέγγιση. Επίσης ξέρουμε ...

Έξυπνη Παιδεία και Βιοηθική
Δομικά η Βιοηθική είναι ένα μάθημα απόλυτα συμβατό με την Έξυπνη Παιδεία όταν αυτή βρίσκεται σε επίπεδο της κρυσταλικής και όχι μόνο σε αυτό της ρευστής, διότι χρειάζονται πολλαπλές γνώσεις για να επιλυθούν πρόβλημα ...

Τα έξυπνα παίγνια ως εργαλείο αντίστασης στη Νόσο Alzheimer
Όταν η άμεση αντιμετώπιση ενός προβλήματος δεν είναι εφικτή στην επίλυση, αξιοποιούμε την πλάγια σκέψη για να βρεθεί ένας τρόπος που αποφεύγει αυτή την δυσκολία. Η Νόσος Alzheimer ανήκει σε αυτή την κατηγορία προβλημάτων...

Το πιστοποιητικό Έξυπνης Παιδείας
Σε μια χώρα όπου όλα λειτουργούν με πιστοποιητικά γιατί αλλιώς ο καθένας μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει, δεν θα ξαφνιαστεί κανένας με το πιστοποιητικό Έξυπνης Παιδείας παρόλο που μερικοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα...

Το παράδοξο της ελευθερίας του ρομπότ
Μπορεί μια χώρα να δώσει μια υπηκοότητα σε μια τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσει τα εμπορικά της συμφέροντα, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο βαθιά και μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η επιλογή μιας γυναίκας, η επιλογή...

3-color Trigrafium.


Έξυπνη Παιδεία και Πολυκυκλικότητα
Ενώ η έννοια της επανάληψης θεωρείται θεμελιακή στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω της αδυναμίας της πλειοψηφίας να εμπεδώσει μια νέα έννοια με την πρώτη, στην Έξυπνη Παιδεία ένα από τα θεμελιακά στοιχεία είναι η έννοια...

Ενάντια στη σχολική βία
Επειδή τώρα είναι της μόδας να χτυπούν έναν άνθρωπο δέκα άτομα μόνο και μόνο για να σπάσουν πλάκα, είναι επείγον να δούμε τα όρια της εκπαίδευσης όταν οι καθηγητές δεν ξέρουν πια τι να κάνουν αφού δεν έχουν δώσει βαρύτητα στη...

Trominoes και Έξυπνη Παιδεία
Η χρήση των Trominoes στη διάγνωση έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα λόγω καινοτομίας, διαδραστικότητας, αλλαγής κανόνων σε κάθε παρτίδα , ύπαρξη βαθέων νοητικών σχημάτων, ανάδρασης και πλαστικότητας εγκεφάλου. Οι μικροί ...

Η ανθρωπιά της Έξυπνης Παιδείας
Στην υποχρεωτική εκπαίδευση δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην κοινωνία και στην κοινωνικοποίηση παρά στον ανθρωπισμό και την ανθρωπιά που αποτελούν θεμέλια της Έξυπνης Παιδείας. Στην εκπαίδευση μένουμε στις επαφές...

Οι υπερδομές και η Έξυπνη Παιδεία
Πολλοί θεωρούν ότι όλα έχουν ειπωθεί στην Παιδεία επειδή επί της ουσίας μιλούν μόνο για εκπαίδευση. Όταν βλέπουμε παράλληλα πώς λειτουργούν οι υπερδομές στο Σκάκι, στο Go, στο Shogi ειδικά όταν αρχίζουν την εκμάθηση τους tabula rasa είναι δύσκολο να πει κάποιος ότι δεν ζούμε μια επανάσταση ακόμα...

Rings and stability. (Dessin au feutre).


Η άσκηση. (ποίημα).


Όταν ο πύργος. (ποίημα).


Μοτίβα Ι. (Dessin au feutre).


Μοτίβα ΙΙ. (Dessin au feutre).


Μοτίβο. (Dessin au feutre).


Με τα μονόχρωμα. (ποίημα).


Κάθε ιδέα. (ποίημα).


Τα μοτίβα. (ποίημα).


Etude. (Dessin au feutre).


D-Puzzle. (Dessin au feutre).


Γεωμετρία του D-Puzzle


Μη κυρτά τρίγωνα. (ποίημα).


Fivestar. (Construction)


Circular equilibrium. (Construction)


Cubic Neodym. (Construction).


Bicolor Schema. (Construction)


Sierpinski Triangle. (Construction)


Hemi Dodecahedron. (Construction)


Percolation Schema. (Construction)


Vertical D-puzzle. (Construction)


Κανόνας Κο. (Dessin au feutre)


Στρατηγική Σκάλα στο Go. (Dessin au feutre)


Modified D-puzzle. (Construction)


Κανονικός συνδυασμός. (Construction)


Πολυμοτίβο. (Construction)


Εξέλιξη. (Construction)


Πολυγωνική ζωοφόρος. (Construction)


Οφθαλμαπάτη. (Construction)


Ο Σοφός. (Construction)


Υπερδομικό μοντέλο. (Construction)


In the Box. (Dessin au feutre)


Μοναχικό Go. (Dessin au feutre)


Product of two braids I. (Dessin au feutre)


Product of two braids ΙI. (Dessin au feutre)


Product of two braids ΙΙI. (Dessin au feutre)


Τα έξυπνα παίγνια
Τα έξυπνα παίγνια δεν αφορούν μόνο και μόνο τους μικρούς ανθρώπους ή τους πολύ μεγάλους, αγγίζουν κάθε άνθρωπο που λειτουργεί και αξιοποιεί το μυαλό του. Δεν είναι ένα φαινόμενο μόδας διότι έχουν βάθος χρόνου και προοπτικές. Επίσης δημιουργούν νέες συνθήκες για νέες στρατηγικές διότι δεν αντιμετωπίζουν...

T-test. (Dessin au feutre)


The target. (Dessin au feutre)


Perception Test. (Dessin au feutre)


Cross Test. (Dessin au feutre)


The Square test. (Dessin au feutre)


Distraction Test. (Dessin au feutre)


Hommage à Oscar. (Dessin)


Με τους κύβους. (ποίημα).


Με τους κύβους. (ποίημα).


IXΘΥΣ. (Construction)


ΣΤΑΥΡΟΣ. (Construction)


ΑΠΕΙΡΟ. (Construction)


ΣΤΕΜΜΑ. (Construction)


ΤΡΙΦΥΛΛΙ. (Construction)


ΠΑΡΑΛΛΕΠΙΠΕΔΟ. (Construction)


ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. (Construction)


Αλλαγές φάσης και Έξυπνη Παιδεία
Με την πάροδο του χρόνου, η Έξυπνη Παιδεία αποκτά όλο και περισσότερα εργαλεία χάρη στην κατασκευή νέων παιγνίων που έχουν επινοηθεί με μια συγκεκριμένη τελεολογία. Η δομή, η υποδομή, το υλικό, τα χρώματα αποτελούν ένα στρατηγικό μείγμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τόσο οι μικροί άνθρωποι όσο και οι...

Οι προικισμένοι μικροί άνθρωποι
Οι προικισμένοι μικροί άνθρωποι δεν βλέπουν ούτε εξετάζουν τον κόσμο μ' έναν παραδοσιακό ή κλασικό τρόπο. Αξιοποιούν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για να συνθέσουν μια σκέψη και αυτή η ικανότητα ξαφνιάζει τους πιο ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, αποτελούν ένα καλό μοντέλο για την εξέλιξη των...

How many squares. (Dessin au feutre)


How many cubes. (Dessin au feutre)


Australian Hypercube. (Dessin au feutre)


Tactical Moves in Chess. (Dessin au feutre)


Ko Rule & Atari. (Dessin au feutre)


Imitation Game. (Dessin au feutre)


Kn & Cn. (Dessin au feutre).


Two cycles of K7. (Dessin au feutre).


First Contact. (Construction).


Rules for 3-color Trigrafium with 4 colors. (Dessin au feutre).


Escape. (Construction)


Stars. (Construction)


Yin Yang. (Construction)


Symmetrical Go. (Construction)


Αν στο παίγνιο. (ποίημα).


Τα παίγνια. (ποίημα).


Γρανάζια περιστροφής. (Dessin au feutre)


Γιατί οι αυτιστικοί. (ποίημα).


Για κάθε παιδί υπάρχει στρατηγική μάθησης
Η κλασική προσέγγιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι ότι η μέθοδος που επιλέχτηκε παιδαγωγικά ισχύει για όλους και γι' αυτό στα αποτελέσματα βλέπουμε τεράστιες διαφορές αφού οι μαθητές δεν είναι ίδιοι. Απλά το γεγονός ότι δεν έχουν το ίδιο Mastereye, την ίδια πλευρίωση επηρεάζει άμεσα τη...

Παίζω, χαίρομαι άρα μαθαίνω
Όσοι γονείς διαχωρίζουν τα παιχνίδια από τα μαθήματα διαπράττουν ένα στρατηγικό λάθος επειδή δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχει αυτός ο νοητικός επιμερισμός. Στην πραγματικότητα το παιχνίδι είναι η αρχή μιας ακολουθίας που καταλήγει στην εκμάθηση μέσω της χαράς. Ενώ αυτή η έννοια είναι σχεδόν απούσα ως...

Exercises with Hexagons. (Dessin au feutre)


Polyhexes. (Dessin au feutre).


Fractal Blocks. (Dessin au feutre).


Construction & Pavage. (Dessin au feutre).


2D -> 3D. (Dessin au feutre).


Transformation & Freedom. (Dessin au feutre).


Frank Game. (Dessin au feutre).


S(2)=5. (Dessin au feutre).


s(3)≥14


R(2)=6 & R(3) ≤ 17


Logique du Braille. (Dessin au feutre).


Chiffres Braille et Chiffre Antoine. (Dessin au feutre).


Relations & Hypercubes. (Dessin au feutre).


Bicoloriage de l'Hypercube. (Dessin au feutre).


Analyse stratégique du Jeu de Frank


Εγκέφαλος και Έξυπνη Παιδεία
Οι τεχνικές της Έξυπνης Παιδείας βοηθούν αποτελεσματικά τον ανθρώπινο εγκέφαλο ακόμα και αν αυτός είναι σε προχωρημένη ηλικία. Επίσης επειδή οι μελέτες του εγκεφάλου μέσω νευροεπιστημών δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα...

Δεν έχουμε ανάγκη βάρβαρη εκπαίδευση
Όλα τα αυταρχικά συστήματα και ιδιαίτερα ο ναζισμός και ο κομμουνισμός ασχολήθηκαν εντατικά με την υποχρεωτική εκπαίδευση, διότι την έβλεπαν σαν ένα καταναγκαστικό έργο που τους έδινε την ευκαιρία να κάνουν μια ...

Έξυπνη Παιδεία και μητρική γλώσσα
Αφού η μητρική γλώσσα είναι αυτή που μαθαίνουμε με τον πιο φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή χωρίς μεθοδολογία ουσιαστικά την ξέρουμε προφορικά πριν μάθουμε να τη γράφουμε, την χρησιμοποιούμε πριν κατανοήσουμε τις δομές της...Conférences/Talks


· Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Le rôle des nouvelles technologies dans l'éducation et la recherche au XXIème siècle.
CYTA Conference, Nicosie, Chypre 21 mars 2002.
· Εισαγωγή στα ανοιχτά προβλήματα. Une introduction aux problèmes ouverts.
CYTA Workshop, Nicosie, Chypre 25 mars 2002.
· Δημιουργικότητα και Συνεργασία I. Créativité et Synergie I. Creativity and Synergy I.
Συνεργατική μάθηση, Apprentissage coopératif, Limassol, Chypre 5 octobre 2002.
· Δημιουργικότητα και Συνεργασία III. Créativité et Synergie III. Creativity and Synergy III.
Συνεργατική μάθηση, Apprentissage coopératif, Nicosie, Chypre 10 octobre 2002.
· Τι σημαίνει γνωρίζω τις επιστήμες. Que signifie connaître en sciences. What means to know in sciences
Λύκειο κοκκινοχωριόν Φώτη Πίττα, Παραλίμνι, Chypre 10 octobre 2002.
· Δημιουργικότητα και Συνεργασία IV. Créativité et Synergie IV. Creativity and Synergy IV.
Συνεργατική μάθηση, Apprentissage coopératif, Nicosie, Chypre 11 octobre 2002.
· Η νοημοσύνη και το μέλλον της ανθρωπότητας. L'intelligence et le futur de l'humanité. Intelligence and mankind's future.
Paphos, Chypre 12 octobre 2002.
· Απλά παραδείγματα ανοιχτών προβλημάτων. Exemples simples de problèmes ouverts.
Coral Beach, Paphos 12 octobre 2002.
· Η εξέλιξη της βιοηθικής με την τεχνολογία του αύριο. L'évolution de la bio-éthique avec la technologie de demain. The evolution of bio-ethics with technology of tomorrow.
1ο Πανκύπριο ιατρικό συνέδριο. : Meres iatrikhs sthn Kypro. 1° Congrès médical panchypriote : Journées de médecine à Chypre. Nicosie, Chypre 13 octobre 2002.
· Η έννοια του βλέμματος στις επιστήμες. La notion de regard en sciences.
1ο Λύκειο Αιγίου, Grèce 14 novembre 2002.
· Η έννοια της συνεργατικής νοημοσύνης. Le sens de la pensée coopérative
Αθηαίνου, Κύπρος, 10 Δεκεμβρίου 2002.
· O ρόλος της νοημοσύνης στην κοινωνία. Le rôle de l'intelligence dans la société.
Cyprus college, Nicosie, Chypre 12 décembre 2002.
· Η συμβολή του υπολογιστή στην εκπαίδευση.. L'apport de l'ordinateur dans l'éducation.
Πληροφορική και Εκπαίδευση. Hilton, Λευκωσία, Κύπρος, 13 Δεκεμβρίου 2002.
· Δυναμική ομάδας και δημιουργική δομή. Dynamique de groupe et structure créative
Sharelink, Αγρός, Chypre 2003/01/11.
· Περί γνώσεων της διδασκαλίας και διδασκαλίας των γνώσεων.
Grammar School. Limassol, Chypre 14/01/2003.
· Πληροφορική σκέψη και χρήση της γλώσσας Maple. Pensée informatique et utilisation du logiciel Maple.
Eργαστήρι Πληροφορικής. Λευκωσία, Κύπρος, 15 Ιανουαρίου 2003.
· Η γνώση του κόσμου και ο κόσμος των γνώσεων. La connaissance du monde et le monde des connaissances.
Agia Napa, Chypre 15/01/2003.
· Γνωστικά προβλήματα. Problèmes cognitifs.
Mediterranean High School, Larnaka, 15/01/2003.
· -> Γνωστικά μοντέλα και σκέψεις της κοινωνίας.. Modèles cognitifs et pensées de sociétés.
Γερμανική Σχολή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 17 Ιανουαρίου 2003.
· Μία ειδική άσκηση. Un exercice spécial. Β Δημοτικό Ινταλίου.
Dali, Chypre 19/02/2003.
· Επιστήμη, Εκπαίδευση και Κοινωνία. Science, Education et Société.
Kampos 28/05/2003.
· Συνδυαστική Σκέψη. Pensée combinatoire.
Μαθηματική Εταιρεία, Άργος 29/06/2003.
· Στοιχειακά προβλήματα και προβλήματα μεθόδων. Problèmes élémentaires et problèmes de méthodes.
Μαθηματική Εταιρεία, Άργος 30/06/2003.
· Τα παιδιά και η νοημοσύνη. Les enfants et l'intelligence.
EdITC, Hilton Nicosie 03/07/2003.
· Ανοιχτά προβλήματα. Problèmes ouverts.
Editc, Nicosie, Chypre 25/07/2003.
· Ανάπτυξη και Δημιουργικότητα. Développement et créativité
Editc, Nicosie, Chypre 25/07/2003.
· Ανάπτυξη και Δημιουργικότητα. Développement et créativité.
Editc, Nicosie, Chypre 28/07/2003.
· Ελεύθερη παιδεία. Education libre.
Fondation Altroyismos, Nicosie, Chypre 30/07/2003.
· Προικισμένα παιδιά. Enfants surdoués.
Editc, Nicosie, Chypre 25/09/2003.
· Τα παιδιά και η νοημοσύνη. Les enfants et l'intelligence.
Grevena, Grèce 18/12/2003.
· Νοητικά σχήματα στη επινόηση των θεωριών. Schémas mentaux de la conception des théories.
Αίγιο, Ελλάδα 19/12/2003.
· Ανάπτυξη και Λογοτεχνία. Développement et Littérature.
Ριζοκάρπασο 14/03/2004.
· Η λογική ως βάση των τεχνιτών γλωσσών. La logique en tant que base des langues artificielles.
Xenion 15/03/2004.
· Ανάπτυξη και Δημιουργικότητα. I.
Agias Napas, Chypre 14/04/2004.
· Ανάπτυξη και ζωγραφική I.
Agias Napas, Chypre 14/04/2004.
· Ανάπτυξη και Λογική I.
Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία, Chypre 17/04/2004.
· Τα παιδιά και η νοημοσύνη.
ΣΠΕ Καρπασίας, Larnaka, Chypre 23/04/2004.
· Ανοιχτά προβλήματα I.
Chypre 08/05/2004.
· Ανάπτυξη και Λογική I.
Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία, Chypre 08/05/2004.
· Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση.
Chypre 08/05/2004.
· Ανοιχτά προβλήματα I.
Larnaka, Chypre 09/05/2004.
· Ανάπτυξη και Λογική I.
Larnaka, Chypre 09/05/2004.
· Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση.
Larnaka, Chypre 09/05/2004.
· Ανάπτυξη και Μαθηματικά : θεωρία ομάδων. Développement et mathématiques : théorie des groupes.
Larnaka, Chypre 05/09/2004.
· H nohmosynh twn paidiwn. L'intelligence des enfants.
Oroshmo. Komothnh 11/09/2004.
· Ανοιχτά προβλήματα C. Problèmes ouverts C.
Κομοτηνή 11/09/2004.
· Ανοιχτά προβλήματα Β. Problèmes ouverts B.
Κομοτηνή 11/09/2004.
· Ανοιχτά προβλήματα Α. Problèmes ouverts A.
Ορόσημο. Κομοτηνή 11/09/2004.
· Μεθοδολογία και Μαθηματικά. Παιδαγωγικό Τμήμα.
Πανεπιστήμιο Θράκης. 13/09/2004.
· Γνωστική προσέγγιση των παιδιών.
Λευκωσία 30/10/2004
· Η νοημοσύνη και το μέλλον των παιδιών.
Cyprus College 06/12/2004.
· Θεωρία παιγνίων και εφαρμοσμένη διδακτική. Théorie des jeux et didactique appliquée.
Παιδαγωγικό Τμήμα. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Département de didactique. Université d'Athènes. 15/12/2004.
· Εισαγωγή στη γνωστική θεωρία. Introduction à la théorie cognitive.
Αλεξανδρούπολη 12/01/2005
· Αποτελεσματικές στρατηγικές στην εκπαίδευση I. Stratégies efficaces en éducation I.
Δράμα 13/01/2005
· Αποτελεσματικές στρατηγικές στην εκπαίδευση II. Stratégies efficaces en éducation II.
Καβάλα 14/01/2005
· Αποτελεσματικές στρατηγικές στην εκπαίδευση III. Stratégies efficaces en éducation III.
Ορεστιάδα, 18/01/2005.
· Χαρισματικά παιδιά. Les enfants surdoués. Αλεξανδρούπολη 19/01/2005.
· Πολιτικά σχήματα στη στρατηγική και στην εκπαίδευση. Schémas politiques en stratégie et dans l'éducation.
Αμαλιάδα, 19/02/2005.
· Η γνώση ως πεδίο της σοφίας και της νοημοσύνης. La connaissance en tant que champ de la sagesse et de l'intelligence.
Χαλάνδρι, 24/02/2005.
· Θεωρία παιγνίων και διδακτική. Théorie des jeux et didactique.
Μελίσσια, 17/03/2005.
· Επιστήμη και Τέχνη. Science et Art. Ξάνθη 22/03/2005.
· Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Enfants avec besoins spéciaux. Ξάνθη 22/03/2005.
· Παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Enfants intellectuellement déficients.

Ορεστιάδα, 27/03/2005.
· Γονείς – Μαθητές – Δάσκαλοι. Parents-Élèves-Professeurs. Αλεξανδρούπολη. 28/03/2005.
· Παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικό σχολείο. Enfants intellectuellement déficients et école spécialisée.
Ξάνθη29/03/2005.
· Παιδιά με ειδικές ανάγκες και ειδικό σχολείο. Enfants intellectuellement déficients et école spécialisée.
Ξάνθη 29/03/2005.
· Η συμβολή των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη εκπαίδευση. L'apport des enfants intellectuellement déficients dans l'éducation. Αλεξανδρούπολη 30/03/2005.
· Δια βίου μάθηση.
Formation continue.

Κομοτηνή 01/04/2005.
· Τι θα ήταν μια ιδανική εκπαίδευση για τα παιδιά.
Que serait une éducation idéale pour les enfants.

Cyprus College, Leykwsia, Cyprus 18/04/2005.
· Η νοημοσύνη και το μέλλον των παιδιών. L'intelligence et l'avenir des enfants. (Poliths, page 2)
Limassol, Chypre 19/04/2005.
· H nohmosynh kai to mellon twn paidiwn. L'intelligence et l'avenir des enfants. (Poliths, page 2)
Larnaka, Chypre 20/04/2005.
· Το νοητικό σχήμα των παιδιών με αναπηρία. Le schéma mental des enfants handicapés.
Αθήνα, Athènes 22/04/2005.
· Ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση. Το παράδειγμα της Γαλλίας.
Tendances européennes. L'exemple de la France.  ( Aspaite.com )
Ημερίδα Τεχνολογία και Εκπαίδευση.
Colloque Technologie et Education.
Πανεπιστήμιο της Ρόδου-Université de Rodos, 11/06/2005.
· Θεωρία Παιγνίων. Théorie des Jeux. ( Aspaite.com ) ( Από τη ζωή του Πανεπιστημίου μας #71 )
Πρώτο θερινό σχολείο: Δυναμικές στρατηγικές στην Εκπαίδευση
Première école d'été : Stratégies dynamiques dans l'éducation.
Delfoi, Delphes, Grèce 20/08/2005.
· Κοινωνιολογία της παιδείας. Sociologie de l'éducation. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 25/10/2005.
· Πληροφορική και υψηλή νοημοσύνη. Informatique et intelligence supérieure.
ΤΕΙ Αθηνών. Athènes, Grèce 30/11/2005.
· Κοινωνιολογικά κριτήρια στην εκπαίδευση. Critères sociologiques dans l'éducation.Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 06/12/2005.
· Χαρακτηριστικά των προικισμένων παιδιών. Caractéristiques des enfants surdoués.
Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης, Université d'Alexandroupolis, Grèce 08/12/2005.
· Προικισμένα παιδιά και βιοηθική. Enfants surdoués et bioéthique.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 19/12/2005.
· Προικισμένα παιδιά και κοινωνιολογία. Enfants surdoués et sociologie.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 20/12/2005.
· Ερωτήσεις – Απαντήσεις. Questions-Réponses.
10o Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής. Komotini, Grèce 17/01/2006.
· Η νοημοσύνη και το πλαίσιο της κυβερνητικής. L'intelligence et le cadre de la cybernétique.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 10/04/2006.
· Η κυβερνητική νοημοσύνη. L'intelligence cybernétique.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 11/04/2006.
· Ανάπτυξη και ανακάλυψη. Développement et découverte.
Nicosie, Chypre 22/05/2006.
· Ανοιχτά προβλήματα. Problèmes ouverts.
Larnaca, Chypre 23/05/2006.
· Ανάπτυξη και γλώσσα. Développement et langue.
Larnaca, Chypre 24/05/2006.
· Ανάπτυξη και ανακάλυψη. Développement et découverte.
Larnaca, Chypre 24/05/2006.
· Ανάπτυξη και ανακάλυψη (4-6).
Développement et découverte. Development and discovery.

Λάρνακα 07/07/2006.
· Ανοιχτά προβλήματα (8-12).
Problèmes ouverts. Open problems.

Λεμεσός 07/07/2006.
· Ανοιχτάπροβλήματα (12-16).
Problèmes ouverts. Open problems.

Λάρνακα 08/07/2006.
· Ανοιχτά προβλήματα (8-12).
Problèmes ouverts. Open problems.

Λάρνακα 08/07/2006.
· Εκπαίδευση και στρατηγική του ποντιακού ελληνισμού.
Χρυσούπολη 09/09/2006.
· Ανάπτυξη και ζωγραφική (8-12). Développement et dessin. Development and drawing.
Λάρνακα, Larnaka, Chypre 03/10/2006.
· Το σημείο φυγής και η προοπτική.
Δημοτικό Σχολείο Δασάκι Άχνας.
Le point de fuite et la perspective.
Ecole primaire de Dasaki Achnas, Chypre 04/10/2006.
· Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης.
Αίθουσα Συνεδρίων Cyprus College, Λευκωσία. 04 Οκτωβρίου 2006.

· Ανοιχτά προβλήματα (8-12). Problèmes ouverts. Open problems.
Λευκωσία, Nicosie, Chypre 05/10/2006.
· Ανοιχτά προβλήματα (8-12). Problèmes ouverts. Open problems.
Λάρνακα, Larnaka Chypre 07/10/2006.
· Ανοιχτά προβλήματα (12-16). Problèmes ouverts. Open problems.
Λάρνακα, Larnaka, Chypre 08/10/2006.
· Ανάπτυξη και δημιουργικότητα (8-12). Développement et créativité. Development and
creativity.

Λεμεσός, Limassol, Chypre 08/10/2006.
· Στρατηγική Μάθησης σε μη συμβατικό πλαίσιο.
Stratégie d’enseignement dans un cadre non conventionnel.

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα. Université d’Athènes. Grèce 23/10/2006.
· Στρατηγική Μάθησης και Θέατρο.
Stratégie d'enseignement et Théâtre.

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελλάδα. Université d'Athènes. Grèce 24/10/2006.
· Το περιεχόμενο του νέου εγχειριδίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού ή η διαγραφή της Ιστορίας από τη συλλογική μας μνήμη.
25 Οκτωβρίου 2006.

· Νοημοσύνη. Intelligence. Σκέψεις πάνω στην παρουσίαση.
Αμερικάνικο Κολλέγιο. Collège Américain, Athènes 03/11/2006.
· Νοητική στρατηγική μάθησης. Stratégie mentale d'enseignement.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes Grèce 20/11/2006.
· Στρατηγική μάθησης και αξιολογία. Stratégie d'enseignement et axiologie.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 21/11/2006.
· Εφαρμοσμένη στρατηγική μάθησης. Stratégie d'enseignement appliquée.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 19/12/2006.
· Εισαγωγή στην επιστημολογία. Introduction à l'épistémologie.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 09/01/2007.
· Τα θεμέλια της επιστημολογίας. Les fondements de l'épistémologie.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce 11/01/2007.
· Ανοιχτά προβλήματα (15-17). Problèmes ouverts. Open problems.
Larnaka, Chypre 13/01/2007.
· Ανάπτυξη και δημιουργικότητα (6-8). Développement et créativité. Development and creativity.
Larnaka, Chypre 13/01/2007.
· Ανάπτυξη και δημιουργικότητα (8-12). Développement et créativité.
Development and creativity.

Larnaka, Chypre 14/01/2007.
· Ανοιχτά προβλήματα (12-14). Problèmes ouverts. Open problems.
Larnaka, Chypre 14/01/2007.
· Η συμβολή της επιστήμης στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δάσκαλος-μαθητής.
L'apport de la science dans l'évolution de l'humanité. Maître-disciple.

Παγκύπριο Γυμνάσιο. Collège Panchypriote, Nicosie, Chypre 15/01/2007.
· Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του μαθητή.
17/01/2007.
· Επιστημολογία και ιδιομορφίες. Epistémologie et singularités.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes 23/01/2007.
· Στρατηγική μάθησης στο δημοτικό. Stratégie d'enseignement à l'école primaire.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes 23/01/2007.
· Εναντίον της ιστορίας τα νέα βιβλία της ιστορίας. -Προσκληση
Αθήνα. Athènes, Grèce 23/01/2007. - Video
· Εκπαίδευση και Ιστορία. Cyprus, 17/03/2007
· Ιδεοθύελλα και Πλάγια Σκέψη (12-16). Brainstorming and Lateral Thinking.
Larnaka, Chypre 18/03/2007.
· Ανάπτυξη και δημιουργικότητα (8-12). Développement et créativité. Development and creativity.
Larnaka, Chypre 18/03/2007.
· Ανάπτυξη και ζωγραφική (8-12). Développement et dessin. Development and drawing.
Larnaka, Chypre 18/03/2007.
· Η έννοια του τετραγώνου. La notion de carré.
Δημοτικό Σχολείο Περβολιών.
Περβόλια, Larnaka, Chypre 19/03/2007.
· Ανοιχτά προβλήματα (8-12). Problèmes ouverts. Open problems.
Nicosie, Chypre 19/03/2007.
· Ανάπτυξη και δημιουργικότητα (6-8). Développement et créativité. Development and creativity.
Larnaka, Chypre 21/03/2007.
· Προβληματισμοί σε σχέση με το νέο βιβλίο Ιστορίας της. ΣΤ΄ Δημοτικού. 22/05/2007
· Ημερίδα με Θέμα "Η Παιδεία στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα". στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, την Δευτέρα 4η Ιουνίου 2007 και από ώρα 19.45.
· Γνωστική Προσέγγιση του Ασύμμετρου Διπόλου Δάσκαλου-Μαθητή. Approche cognitive du dipôle asymétrique maître-disciple. Chypre, 22/09/2007. Abstract. - Video.
· Στρατηγική και διδακτική. Stratégie et didactique.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Halandri. 21/11/007.
· Αξιοπιστία των πηγών στο διαδίκτυο. Crédibilité des sources sur internet.
Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. 07/12/2007.
· Εφαρμογές των στρατηγικών μάθησης. Application des stratégies d'enseignement.
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Université d'Athènes, Grèce. 11/12/2007.
· Σεμινάρια σε μαθητές του νομού στην Άλγεβρα και τη Γεωμετρία. Μεσσηνία, 05/03/2008
· Τεχνικές διαδικτύου. Techniques d'internet.
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, École de Sécurité Nationale, Athènes, Grèce, 26/11/2008.
· Διαδύκτιο και ασφάλεια. Internet et sécurité.
Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. Athènes, Grèce, 07/01/2009.
· "Στρατηγική Βελτίωση της Ελληνικής Παιδείας και Προοπτικές Απασχόλησης στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης". Amélioration stratégique de l'Education Grecque et Perspectives d'emploi à l'époque de la crise économique. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη, 04/05/2009.
«Το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για να χορηγεί βεβαιώσεις φοίτησης». Εμπρός, 06/05/2009.
· Εισήγηση του Καθηγητή Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον των παιδιών και τα παιδιά του μέλλοντος". Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Πτολεμαϊδας, 21/04/2010. - Audio. - Video. - Δελτιο τυπου.
· Εισήγηση του Καθηγητή Νίκου Λυγερού με θέμα "Νοημοσύνη και Σοφία στην Παιδεία" στην ημερίδα που διοργανώνεται με τίτλο "Από την Εκπαίδευση του οφέλους στην Παιδεία του Βάθους". Αμφιθέατρο Τοπογράφων "Α.Τσιούμης". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρασκευή 14 Μαϊου 2010, ώρα: 13.00. - Πρόσκληση. - Αφίσα. - Audio. - Text. - Video.
· Aνθρώπινο δυναμικό και ανθεκτικότητα. Ressources humaines et robustesse. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών. 29/10/2010.
· Θεωρία Παιγνίων. Théorie des jeux. Σχολή Εθνικής Άμυνας, École de Défense Nationale. Athènes, Grèce, 02/05/2011
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Γλώσσα". Rhodos College, Ρόδος, 14/06/2011.
· Μaster class: "Ανοιχτά προβλήματα". Rhodos College, Ρόδος, 14/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Λογική". Rhodos College, Ρόδος, 14/06/2011.
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Τα παιδιά του Μέλλοντος και το Μέλλον των παιδιών». Κολλέγιο Ρόδου, 14/06/2011. - Video.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Ανακάλυψη". Rhodos College, Ρόδος, 15/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Rhodos College, Ρόδος, 15/06/2011.
· Μaster class: "Ανοιχτά Προβλήματα". Rhodos College, Ρόδος, 15/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Rhodos College, Ρόδος, 17/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Γλώσσα". Rhodos College, Ρόδος, 17/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Λογική". Rhodos College, Ρόδος, 18/06/2011.
· Μaster class: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Rhodos College, Ρόδος, 18/06/2011.
· Master Class: "Γονείς παιδί και αυτοπεποίθηση". Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Λευκωσία, 14/10/2011. - Πρόσκληση.
· Master Class: "Ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση". Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Λευκωσία, 14/10/2011. - Πρόσκληση.
· Master Class: "Ανάπτυξη και ανακάλυψη". Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Λευκωσία, 14/10/2011. - Πρόσκληση.
· Master Class: "Ανοικτά μαθηματικά προβλήματα". Σχολείο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Λευκωσία, 14/10/2011. - Πρόσκληση.
· Μaster class: "Σύγχρονο Θέατρο και Ομαδικότητα". College of Rhodes, Ρόδος, 30/11/2011. - Photos
· Μaster class: "Πληροφορική - Αλγοριθμική". College of Rhodes, Ρόδος, 30/11/2011. - Photos
· Μaster class: "Ανάλυση". College of Rhodes, Ρόδος, 30/11/2011.
· Master Class "Problem Solving and Decision Making". Avalon Boutique Hotel, Μεσαιωνική Πόλη, Ρόδος. Tετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, ώρα: 17.00 - 20.00. Αφίσα. - Photos.
· Μaster class: "Σύγχρονο Θέατρο και Ομαδικότητα". College of Rhodes, Ρόδος, 01/12/2011. - Photos
· Μaster class: "Ανάλυση". College of Rhodes, Ρόδος, 01/12/2011. - Photos
· Μaster class: "Πληροφορική - Αλγοριθμική". College of Rhodes, Ρόδος, 01/12/2011. - Photos
· Master Class "Στρατηγικό Μάνατζμεντ – Ιδεοθύελλα και Πλάγια Σκέψη". Avalon Boutique Hotel, Μεσαιωνική Πόλη, Ρόδος. Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011, ώρα: 17.00 - 20.00. Αφίσα. - Photos.
· Μaster class: "Τοπολογία". College of Rhodes, Ρόδος, 02/12/2011. - Photos
· Μaster class: "Άλγεβρα". College of Rhodes, Ρόδος, 02/12/2011. - Photos
· Master Class "Πλάγια Σκέψη". Neapolis University, Πάφος. Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012, ώρα: 18.00. -Αφίσα.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Γενικές παιδαγωγικές και διδακτικές κατευθύνσεις». 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης. 07/09/2012. - Video
· Master Class: "Επαγγελματικός προσανατολισμός: Ανάπτυξη και Λογική". Παπαδοπούλου - HLANDER, Αθήνα. Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 16.00. -Αφίσα - Photos
· Master Class: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω: Ανάπτυξη και Λογική". Παπαδοπούλου - HLANDER, Αθήνα. Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, ώρα: 18.00. -Αφίσα - Photos
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελληνική Παιδεία". Εκπαιδευτήρια Ράπτου, Λάρισα,14/02/2013. - Video
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα "Φαντασία και Νόηση: Στρατηγική για ανάπτυξη και δημιουργικότητα στη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσης" στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής Γενικού Νοσοκομείου "O Κύβος της Ψυχιατρικής". Ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 22/02/2013, ώρα: 18.45. - Πρόγραμμα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι άνθρωποι". Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Τρικάλων. Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, ώρα: 19.00. -Αφίσα - Video - Photos
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Παιδεία και Ανθρωπιά". Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Ηράκλειο, Κρήτη. Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, ώρα: 19:00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η βιβλιοθήκη της μνήμης". Εύξεινος Λέσχη Νάουσας. Κυριακή 7 Απριλίου 2013. -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Σχολή του Πυθαγόρα, Ακαδημία του Πλάτωνα, Λύκειο του Αριστοτέλη και Ελληνική Παιδεία". Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Ειρηνούπολης. Δευτέρα 8 Απριλίου 2013, ώρα: 12.30. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τελειώνουν τα παιδιά από το σχολείο και μετά τι;" Πολυκοινωνικό κέντρο Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη, Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, ώρα: 11:00. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω" στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών Κωνσταντίνος Καραμανλής. -Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Δάσκαλος, Μαθητής και διάλογος ανάπτυξης". Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών. 30/05/2013 -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρωπισμός, Παιδεία, Κοινωνία". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Τρίτη 4 Ιουνίου 2013, ώρα: 19.30. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Όσες περισσότερες γλώσσες γνωρίζεις, τόσο πιο ανθρώπινος είσαι". 28ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης & Έκθεση Ξενόγλωσσου βιβλίου. Athenaeum Intercontinental, αίθουσα Omega. Αθήνα, Τρίτη 27 Αυγούστου 2013, ώρα: 12.00. - Αφίσα . Πρόγραμμα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η νοημοσύνη του μαθητή". 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών. Ρόδος. Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα: 9:00 -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ μικρών και μεγάλων". Αμφιθέατρο Γυμνασίου - Λυκείου του Κολεγίου "ΔΕΛΑΣΑΛ", Πεύκα Θεσσαλονίκης. Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, ώρα: 18:30.-Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μετά την εκπαίδευση, η παιδεία". Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, ώρα: 20.00. - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν.Λυγερού με τίτλο "Διδασκαλία και ψυχολογία ειδικής αγωγής" στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας "Ελεούσα του Κύκκου" 11/11/2013 -Video
· Διάλεξη του Ν.Λυγερού με θέμα:"Οι αξίες και ο ρόλος των καθηγητών". Παλιομέτοχο, Κύπρος 12/11/2013 -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον ανήκει σε μας τα παιδιά". Δημοτικό Σχολείο "Άγιος Μάρωνας". Κύπρος, 14/11/2013. -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ειδική αγωγή και ανθρώπινη συνεργασία". Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρήτη. Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 9.00 -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Προσανατολισμός της εκπαίδευσης σήμερα". Ξενοδοχείο Φαίδων, Φλώρινα. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, ώρα: 19.30. -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επιστήμη και Γνώση". Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014, ώρα: 11.30 -Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον ανήκει σε μας τα παιδιά". Πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου. Έκτη τάξη Δημοτικού. Κύπρος, 20/01/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τελειώνουν τα παιδιά το σχολείο και μετά τι; " Αμφιθέατρο Λυκείου Λατσιών, Λευκωσία, Κύπρος. Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, ώρα 19:30. - Video
· Master Class: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, ώρα: 16.00.- Αφίσα
· Master Class: "Στρατηγικές και τεχνικές μάθησης". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, ώρα: 18.00. - Αφίσα
· "Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον". Λύκειο Λατσιών, Κύπρος. 14/02/2014 - Video
· Master Class: "Από το Παιχνίδι στη Στρατηγική". Παλαιολόγου 1, διαμ. 11, 1ος όροφος. Στρόβολος - Λευκωσία. Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2013, ώρα: 16.00. - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Γνώση, Σεβασμός, Επιμέλεια". 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. 19/02/2014 - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Αξίες, Παιδεία και Ανθρωπότητα". Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η παιδεία ως αντίδοτο στην κοινωνική και οικονομική κρίση". Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 18/03/2014, ώρα: 18.00 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από το ειδικό σχολείο στην ένταξη στην Ανθρωπότητα". Ειδικό Σχολείο, Σέρρες, 19/03/2014. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δυσλεξία και Νοημοσύνη". Λύκειο Ηρακλείου, Αμφιθέατρο του σχολείου, Πιτσουλάκη 24 Πατέλες. Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 18.30. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επαγγελματικός προσανατολισμός - ΑΟΖ - Ζεόλιθος". ΤΕΙ Ηρακλείου, 04/04/2014 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Γνώση και εργασία". Νυχτερινό Σχολείο Ηρακλείου, 04/04/2014 -Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον ανήκει σε μας τα παιδιά". Δημοτικό Σχολείο Ορόκλινης - Κύπρος. Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, ώρα 10:00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον ανήκει σε μας τα παιδιά". Δημοτικό Σχολείο Καμάρες , Λάρνακα - Κύπρος. Τρίτη 29 Απριλίου 2014, ώρα 10:00. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το μέλλον των παιδιών μας". Δημοτικό θέατρο Λάρνακας. Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αξιολογία στην οικογένεια και σχολείο". Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά, Λευκωσία. Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ώρα 19:00. - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αναζητώντας πρότυπα στην εκπαίδευση". Αίθουσα Εκδηλώσεων Τράπεζας Κύπρου, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή - Στρόβολος, Λευκωσία - Κύπρος. Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, ώρα 20:30. - Πρόσκληση
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Υγιής διάλογος Γονέων - Εκπαιδευτικών - Μαθητών σε συσχετισμό με την Παραβατικότητα". Λυκείου Λατσιών - Κύπρος. Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19:00.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αξίες, Ανθρωπότητα ενάντια στο bullying". A' Δημοτικό σχολείο Παλιομετόχου. Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18:00. - Video
· Εφαρμογές της Θεωρίας Σχέσεων στην Οργάνωση και Διοίκηση. Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών, Αθήνα, 19/11/2014.
· Master Class: "Ανάπτυξη και γλώσσα". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 10.00 - 12.00 - Αφίσα
· Master Class: "Ανάπτυξη κ αυτοπεποίθηση". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 12.00 - 14.00 - Αφίσα
· Master Class: "Ανοιχτά προβλήματα και ανάπτυξη σκέψης". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 17.30 - 20.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση στην παιδεία της αγωγής". 17 Δημοτικό σχολείο Καβάλας Αγίας Παρασκευής. Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 17.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αξίες και ρόλος των εκπαιδευτικών". Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου – Αυγόρου. Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, ώρα: 11.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω". Κέντρο Ξένων Γλωσσών Σεβαστουπόλεως 63, Αμπελόκηποι, 115 26, Αθήνα. Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 17.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τη Διδακτική στον Προσανατολισμό". Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού σχολείου Αρχάνων, Κρήτη. Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015, ώρα: 12:30 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως τεχνολογία αιχμής στην Παιδεία". 6η Διημερίδα: Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη. Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, Αθήνα. Σάββατο 7 Μαρτίου 2015, ώρα: 10.00 . - Video
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Σχέσεις, Στρατηγική και Ανθρωπότητα". 2o Γενικό Λύκειο Γρεβενών, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω". Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης, Γκινοσάτη και Πλαστήρα 14452 - Μεταμόρφωση Αθήνα. Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα, Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Παιδεία των Μικρών Ανθρώπων". Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Αραδίππου, Κύπρος. Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, ώρα: 17.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικές κινήσεις μαθητών". Επιμελητήριο Έβρου 3ος όροφος, ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Κυριακή 26 Απριλίου 2015, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω". 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ορεστιάδος, "Ευγενίδειο". Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 11:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δημιουργικότητα μικρών ανθρώπων και καινοτομία μεγάλων ανθρώπων". Δημοτικό Θέατρο Διδυμοτείχου. Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 13:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δάσκαλοι, γονείς, παιδιά". 18ο Δημοτικό σχολείο, Ερυθραίας 40. Ηράκλειο. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video
· Master Class: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Νηπιαγωγείο Γέλα Χαμογέλα. Κωνσταντίνου Βαλσαμάκη 10, Λάρνακα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η νοημοσύνη των μικρών ανθρώπων". Κανάκης Restaurart - τεχνοχώρος. Δεκελείας 80, Νέα Φιλαδέλφεια, Αθήνα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κατασκευαστικά σχήματα". 17ο Νηπιαγωγείο Καβάλας. 03/11/2015.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η διδακτική και στρατηγική διαχείριση του εφήβου". Ρηνείας 2-4 Κυψέλη, 60 Γυμνάσιο Αθηνών. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015, ώρα: 18.30 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανάπτυξη και αυτοπεποίθηση στην παιδεία της αγωγής". Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αγίας Νάπας. Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video
· Μάθημα του Ν. Λυγερού με θέμα: "Νοητικά σχήματα της λογικής σκέψης". Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Λάρνακα, Κύπρος. Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική διαχείριση ανάπτυξης και παιδείας ". 18 Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, Ερυθραίας 40. Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγέλματα με μέλλον". Καπετανάκειο Λύκειο, Ηράκλειο Κρήτης. Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 21.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Γνωρίζοντας τα χαρισματικά παιδιά". Βυζαντινό Μουσείο, Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2015, ώρα: 19.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική διδακτική Παιδείας στον 21ο αιώνα". Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών, (πάροδος Κηφισίας), Νέο Ψυχικό, περιοχή «Φάρος». Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 , ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Αγία Νάπα. Σάββατο 16 Ιανουαρίου, ώρα 10.00 - 12.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Ανάπτυξη στρατηγικής συμπεριφοράς". Αγία Νάπα. Σάββατο 16 Ιανουαρίου, ώρα 12.15 - 14.15 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Δεν υπάρχει ανθρώπινη ελευθερία χωρίς πρόληψη". Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρνακας. Κύπρος. Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Πλάγια σκέψη και αυτοπεποίθηση". Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Λάρνακα, Κύπρος, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, ώρα: 10.00
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Όταν ο καθηγητής γίνεται στρατηγικός Δάσκαλος". Τεχνική Σχολή Πάφου, Κύπρος, Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, ώρα: 9.00
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικές συμπεριφοράς και διαχείριση κρίσεων". Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Κύπρος. Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· Master Class: "Σκάκι και Μαθηματικά", Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 ώρα: 09.00 - 11.00
· Masterclass: "Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση". Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 ώρα: 11.15 - 13.15
· Masterclass: "H ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ", Αθηνάς 30 , 5ος όροφος ( Στάση Μετρό Μοναστηράκι ), Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 , ώρα: 15.00 – 17.00 - Πρόσκληση
· Master Class "Πλάγια Σκέψη". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 - Αφίσα
· Masterclass "Χωροαντιληπτικής". Παπαδοπούλου - ELANDER, Αθήνα. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 10.00-12.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική & μαθηματική προσέγγιση σχέσεων μαθητή, γονιού και δασκάλου", Αμφιθέατρο του Μουσείου Γ. Μπουζιάνη, οδός Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη. Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, ώρα: 19.οο - Πρόσκληση, - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Παιχνίδια σκέψης και ανθρώπινη νοημοσύνη". 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 10.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινη πληροφορική ως επάγγελμα μέλλοντος", 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης. Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "π, Ο αριθμός του Αρχιμήδη". Λύκειο Αγίου Γεωργίου. Λάρνακα, Κύπρος. Τετάρτη 09 Μαρτίου 2016, ώρα: 10.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μη καις την ζωή σου". Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας. Δερύνεια. Κύπρος. Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, ώρα: 11.40
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνα παιχνίδια για την ανάπτυξη". Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης. Αμοργός, 22/03/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνα παιχνίδια για την ανάπτυξη". Δημοτικό Σχολείο Καταπόλων. Αμοργός, 22/03/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κώδικες και σκάκι". Δημοτικό Σχολείο Αρκεσίνης. Αμοργός, 24/03/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Κώδικες συνεννόησης". Δημοτικό Σχολείο Χώρας, Αμοργός, 25/03/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Εμπλουτισμός νοητικών σκακιστικών σχημάτων μέσω σκακιέρων καινοτομίας". Αίθουσα σκακιστικού τμήματος, Πλατεία Πολυτεχνείου, Παλιά Δημαρχία, 1ος όροφος. Αλεξανδρούπολη. Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η στρατηγική του βιβλίου και το βιβλίο της στρατηγικής". Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης "Καπνομάγαζο" Αίνου 46. Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Μαθαίνω πώς να μαθαίνω", Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. 16 Απριλίου 2016 - Αφίσα
· Masterclass: "Παιδεία και Καινοτομία", Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. 16 Απριλίου 2016 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινη διδασκαλία ζωής". Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Νεάπολη Θεσσαλονίκης, 20/05/2016
· N. Lygeros: "Smart Education". Function Centre “The Grand Roxy” Brighton Le Sands, Sydney. Saturday, June 4, 2016 at 6:00 PM - 9:30 PM - Poster, Κείμενο
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Πολλαπλότητα γλωσσών και μοναδικότητα σκέψης". POLIS ART CAFE, στοά Πεσμαζόγλου 5, Κέντρο. Σάββατο 18 Ιουνίου 2016, ώρα: 17.00.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοημοσύνη και Στρατηγικά Παίγνια Άπω Ανατολής". Κανάκης Restaurart - τεχνοχώρος. Δεκελείας 80, Νέα Φιλαδέλφεια, Αθήνα. Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016, ώρα: 20:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Σκάκι και Έξυπνη Παιδεία". Βουλευτικό - Ναύπλιο. Σάββατο 16 Ιουλίου 2016, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· Νίκος Λυγερός: Φιλοσοφικοί περίπατοι «2016 Έτος Αριστοτέλη». Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, Κυριακή 24 Ιουλίου 2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα". Takadum, Αγίου Μηνά 1, Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το θέατρο ως Ανθρώπινη σκακιέρα". Πολύκεντρο Μοιρών. Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· 6ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής. Ψαρά, 29 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2016 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Esperanto ως γλώσσα Ανθρωπότητας". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Παιδιά, γονείς και έξυπνη παιδεία". Καφενείο "Το Δημαρχείο", Ελευθερίου Βενιζέλου 49, Λουτράκι. Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα: 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία και Νοητική Μουσική". Ρηνείας 2-4 Κυψέλη, 60 Γυμνάσιο Αθηνών. Αθήνα. Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινη συμμαχία γονιών και δασκάλων για την πρόληψη". Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου. Κύπρος. Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικοί στόχοι των μικρών ανθρώπων". Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, ώρα: 17.30
· Masterclass: "Στρατηγικά έξυπνα παίγνια", Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016 ώρα: 11.15 - 12.15 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία". Πνευματικό κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, ώρα: 10.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ανθρώπινη προστασία των αθώων". 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 01/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Ball of Whacks, Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 01/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα. 01/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επιστήμη - Καινοτομία - Ανθρωπότητα". 5ο Λύκειο Καβάλας, 03/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η στρατηγική αξία των ξένων γλωσσών". Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA - Τίνα Ζωγοπούλου, Σόλωνος 116 και Λόντου 8, Αθήνα. Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go, Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 05/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Χημεία, Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 09/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go, Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 10/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα. 10/11/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Σκάκι. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 11/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Διδακτικές σχέσεις γονέων και παιδιών". Αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου. Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Ζωγραφική. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα. 13/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Αναδραστικά έξυπνα παίγνια". Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, Δρόση 2 & Δροσίνη, Ψυχικό. Αθήνα. Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Ball of Whacks και Fractiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα. 19/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η νοημοσύνη του εγκεφάλου μας". Πνύκα. Αθήνα. Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, ώρα: 14.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Μαθηματικά και Σκάκι. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 20/11/2016
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η στρατηγική βοηθάει τους μικρούς ανθρώπους με μεγάλες αγωνίες". 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, Αθήνα. 02/12/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Μαθηματικά και Σκάκι. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 03/12/2016
· Masterclass: "Χάρτες Έξυπνης Ιστορίας". Κέντρο ξένων γλωσσών Π. Παπαδοπούλου - ELANDER, Ποσειδώνος 5, Κορυδαλλός. Αθήνα. Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Παιχνίδια νοημοσύνης". Κέντρο ξένων γλωσσών Π. Παπαδοπούλου - ELANDER, Ποσειδώνος 5, Κορυδαλλός. Αθήνα. Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, ώρα: 16.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Στρατηγικά παίγνια εγκεφάλου". Κέντρο ξένων γλωσσών Π. Παπαδοπούλου - ELANDER, Ποσειδώνος 5, Κορυδαλλός. Αθήνα. Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και 3D Puzzle. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 13/12/2016
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 15/12/2016.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Ball of Whacks και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα. 16/12/2016.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Ζωγραφική. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 19/12/2016.
· 2ο Masterclass Πολυκυκλικότητας, Xenia Palace, Πορταριά Πηλίου, 06-07/01/2017 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 11/01/2017
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 12/01/2017
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Go και Smartiles. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 12/01/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Παίγνια ουσίας και παιχνίδια εξουσίας". Takadum, Αγίου Μηνά 1, Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 17.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, λ-puzzle και Σκάκι. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 04/02/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, λ-puzzle, Go και Μοναχικός. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 04/02/2017.
· Masterclass: "Ανάπτυξη εγκεφάλου με στρατηγικά παιχνίδια", Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ, Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, λ-puzzle και Shogi. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 05/02/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Χημεία. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 06/02/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 07/02/2017.
· Ν. Λυγερός - Δυναμική του μοναχικού κι απαρίθμηση τετραγώνων δομής. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 20/02/2017.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινη συμμαχία γονιών και δασκάλων για την πρόληψη". Δ΄ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου. Κύπρος. Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικός επαγγελματισμός για ανθρώπινη ζωή". Αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου. Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Πώς βλέπουμε τους επόμενους ανθρώπους". Intercollege Λάρνακας. Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Έξυπνα παιχνίδια και μετα-μαθηματικά". Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοημοσύνη και ανάπτυξη". Εκθεσιακός χώρος έξυπνων παιχνιδιών. Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ασκήσεις Έξυπνης Ιστορίας". Πνευματικό κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 10.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Special Masterclass "Από την κρίση στην καινοτομία". Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Καρπουζή Ελένη, Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. 28/02/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 01/03/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Μοναχικός και Go. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 03/03/2017.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επιστήμη χωρίς Μαθηματικά είναι ιστορία χωρίς στρατηγική". Αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Λυκείου Λευκάδας. Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, ώρα 19.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Νοητική Στρατηγική Μέλλοντος", Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ, Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, ώρα: 18.00 - 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ασκήσεις Έξυπνης Ιστορίας και Κρήτη". Νεώριο Μόρο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, ώρα: 19:00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Έξυπνη Παιδεία της Καινοτομίας". Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης. Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα: 18:30 - Αφίσα
· N. Lygeros: "Strategy Seminar". University of Nicosia. 4/04/2017 - Poster
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Το βάθος του Ελληνισμού". Λύκειο Ακροπόλεως. Λευκωσία, 04/04/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία". Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Αμφιθέατρο ΟΥΝΕΣΚΟ. Λευκωσία. Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, ώρα: 17.00 - 20.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ο Καραθεοδωρή ως παραδειγματικός επιστήμονας & άνθρωπος". Ευρίχου, 05/04/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Εγκεφαλικές δομές και στρατηγικές διδασκαλίας". Intercollege Λάρνακας. Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, ώρα: 09.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Γνωστικά και οπτικά μαθηματικά". Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου. Λάρνακα. Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ώρα: 09.45 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνα παιχνίδια και ανάπτυξη εγκεφάλου". Δημόσιο και κοινοτικό νηπιαγωγείο Αγίας Νάπας. Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Master Eye and Eye's Master". Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 8 Απριλίου 2017, ώρα: 10.00-12.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Brain Master". Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 8 Απριλίου 2017, ώρα: 12.15-14.15 - Αφίσα
· Masterclass: "Next New Brain". Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 8 Απριλίου 2017, ώρα: 16.00 - 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Νοητική στρατηγική και έξυπνη ιστορία". Πνευματικό κέντρο Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα. Κύπρος. Κυριακή 9 Απριλίου 2017, ώρα: 10.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Heraldo και Ρομποτική. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 02/05/2017.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: Έξυπνη παιδεία, ανθρώπινος εγκέφαλος και βιοηθική. 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών - Γεννάδειο. 04/05/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Μικροί άνθρωποι και έξυπνη παιδεία". 8o Νηπιαγωγείο Κηφισιάς, Παύλου Μπακογιάννη 31 (Β) 14562, Κηφισιά, Αθήνα. Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, ώρα: 18.30 - Αφίσα
· Conférence de N. Lygeros sur "Education intelligente et sports cérébraux". VENDREDI 12 MAI 2017 à 15H. Club des retraités MGEN. 278 rue Vendôme 69003 LYON - Affiche
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία". Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κιλκίς. Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα, Πρόσκληση - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνα παίγνια". ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, Έναντι Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Λακκώματος. Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, ώρα: 18.00 - Αφίσα - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Διαχείριση Διαδικτύου". 18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. 30/05/2017
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού: "Η ρομποτική ως εισαγωγή στις υπερδομές της Ανθρωπότητας" στην ημερίδα με θέμα: "Ρομποτική στην Εκπαίδευση". Αίθουσα ΑΝΔΡΟΓΕΩ του Δ. Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2. Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Robot, Kυβομπίλιες και IQ twist. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 07/06/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Go και Kύβο-milies. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 10/06/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Robot, Kυβομπίλιες και IQ twist. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 10/06/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η ετυμολογία ως δυναμική σκέψης για την υπέρβαση λεκτικών ορίων". Φιλοσοφική ομάδα Δράμας "Σωκρατικό καφενείο", καφέ Κατώι, Αιγαίου 4 (πάρκο Αγ. Βαρβάρας), Δράμα. Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Θεωρία αποφάσεων στη σκακιέρα της ζωής". Σκακιστικός Όμιλος Δράμας, 25ης Μαρτίου 2α, Δράμα. Δευτέρα 12 Ιουνίου, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Στρατηγική διαχείριση ανάπτυξης". Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA - Τίνα Ζωγοπούλου, Σόλωνος 116 και Λόντου 8, Αθήνα. Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, ώρα: 18.30-20.30 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός: "Λευκή νύχτα έξυπνων παιχνιδιών", Καφενείο "Το Δημαρχείο", Ελευθερίου Βενιζέλου 49, Λουτράκι. Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Bee-Bot και Heraldo. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 24/06/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη και Go. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 24/06/2017.
· Ν. Λυγερός - Ανάπτυξη, Heraldo και Bee-Bot. Ignitions, Αθήνα, Ελλάδα, 27/06/2017
· Masterclass: "Τεχνικές έξυπνης παιδείας". ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΟΣ, Φρουρίου 18, Πλαταμώνας Πιερίας. Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Πλάγια σκέψη και ανθρώπινη νοημοσύνη". Gazi College, Γλυφάδα. Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, ώρα: 20.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Οι πνευματικές διαστάσεις της νοημοσύνης". Συνεδριακός χώρος του KNOSSOS BEACH, Ηράκλειο. Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία". Δημοτικό κατάστημα Μαλίων. Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, ώρα: 19.30 - Αφίσα
· Masterclass: "Τα παιχνίδια του εγκεφάλου". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα έξυπνα παιχνίδια ως ανθρώπινη προστασία". Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ηρακλείου, Αίθουσα Σεμιναρίων. Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ώρα: 10.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικά έξυπνα παίγνια". Παιδική - Νεανική Βιβλιοθήκη Δήμου Άργους Μυκηνών. Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Το σκάκι ως στρατηγική ανάπτυξη του μυαλού", Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 15.00 - 17.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Έξυπνα παιχνίδια και στρατηγική σκέψης", Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 17.15 - 19.15 - Αφίσα
· Masterclass: "Η ανάπτυξη του μυαλού ως ανθρώπινο παιχνίδι". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 10.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Η Διδασκαλία του θεάτρου". Θεατράκι Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας, Junior School. Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 16.30-19.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινη Νοημοσύνη και Έξυπνη Παιδεία". 3ο Λύκειο Καβάλας. Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η Έξυπνη Παιδεία". Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Κατερίνης. Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η αυτοαξιολόγηση ως εργαλείο μαιευτικής". ΓΕΛ Κρύας Βρύσης, 27/11/2017
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική, Ανθρώπινες σχέσεις & Αντίσταση στη βία". 60ο Γυμνάσιο Αθηνών. 12/12/2017
· Masterclass: "Θεμέλια νοητικής στρατηγικής". Κέντρο ξένων γλωσσών Π. Παπαδοπούλου - ELANDER, Ποσειδώνος 5, Κορυδαλλός. Αθήνα. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικές Διδασκαλίας". ΕΠΑΛ Λαγκαδά, 19/12/2017
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία και Πολιτισμός". Χατζηγιάννειο - Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, Ρούσβελτ 59. Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη Παιδεία και ανάπτυξη νοημοσύνης". Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, (Άλσους 15). Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Συλλογικές έξυπνες λύσεις". Σάρχος, Δήμος Μαλεβιζίου, Κρήτη. Πρώην Δημοτικό Σχολείο Σάρχου. Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· N. Lygeros - From Mind & Body to Brain & Mankind. Melbourne, 13/02/2018
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική και Παιδεία μικρών ανθρώπων". Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου. Κύπρος. Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 17.00
· Ν. Λυγερός - Έξυπνη Παιδεία και μαθηματικά. Δημοτικό Σχολείο Ευρύχου. 21/02/2018
· Ν. Λυγερός - Masterclass Συμμετρίας και Πραγματικότητας. Serendipity, Λάρνακα, 22/02/2018
· Ν. Λυγερός - Η δημιουργικότητα των Μαθηματικών. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 22/02/2018
· Masterclass: "Στρατηγική και Ιστορία Νοημοσύνης". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Νοητική εξέλιξη". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 10.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Πολυπλοκότητα και νοημοσύνη". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα: 12.15 - Αφίσα
· Masterclass: "Λίγο πιο μετά με τη Στρατηγική". Κέντρο Ξένων Γλωσσών PERUGIA - Τίνα Ζωγοπούλου, Σόλωνος 116 και Λόντου 8, Αθήνα. Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη παιδεία και προστασία εγκεφάλου". Λέσχη Φιλίας Κυψέλης Αθηνών, Καυκάσου 45. Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Μικροί άνθρωποι και νοητική στρατηγική". Διοικητήριο Σερρών, αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής". Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Στρατηγικές Καινοτομίες". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Κυριακή 22 Απριλίου 2018, ώρα: 16.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Τακτικές χωροαντιληπτικής. Serendipity, Λάρνακα. 22/04/2018
· Ν. Λυγερός - Λεπτές κινήσεις και αναγνώριση μοτίβων. Serendipity, Λάρνακα. 22/04/2018
· N. Lygeros: "AI and HI as pieces of Mankind". Cine Studio. University of Nicosia. 23/04/2018, at 16.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Αυτοπεποίθηση και Νοημοσύνη", Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Λεμεσός. Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Βαθιά στον ανθρώπινο εγκέφαλο". Serendipity, Αγίου Σπυρίδωνος 4, Αραδίππου, Λάρνακα. Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες», ΠΟΕΔ, Λευκωσία, 10-11/05/2018 - Αφίσα
· Masterclass: "Με το βλέμμα της νοημοσύνης", Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ, Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, ώρα: 16.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Βαθιά Νοημοσύνη", Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ, Κράτητος 40, Νέα Σμύρνη. Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Έξυπνα παιχνίδια και νοητική εξέλιξη", Ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΟΣ, Φρουρίου 18, Πλαταμώνας Πιερίας. Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ανθρώπινα Έξυπνα Παιχνίδια". Παιδική Λέσχη Σ.Κ.Ε Αγίας Νάπας. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, ώρα: 11.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Έξυπνες σχέσεις και δομές σκέψης". Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 21 Ιουλίου 2018, ώρα: 12.15 - 14.15 - Αφίσα
· 8ο Masterclass Τοποστρατηγικής και Χρονοστρατηγικής, Δημοτικό κινηματοθέατρο «Μαρούλα», Μύρινα Λήμνου. 24-27 Αυγούστου 2018 - Αφίσα
· N. Lygeros - Masterclass: Business Strategy. Security Plus Australia. Melbourne, 05/09/2018
· N. Lygeros - Masterclass: Empire Building. Security Plus Australia. Melbourne, 06/09/2018
· Ν. Λυγερός - "Ελληνικές πράξεις και δραστηριότητες". Ελληνική Σχολή "Ζήνων". Μελβούρνη, 07/09/2018
· N. Lygeros - Brain, Structures and Vision. Oakleigh Grammar. Melbourne, 13/09/2018
· Ν. Λυγερός - Συνδυαστική λέξεων για την εξέλιξη του εγκεφάλου. Oakleigh Grammar. Melbourne, 13/09/2018
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ρομποτική και γλωσσολογία". Κέντρο ξένων γλωσσών Φανής Καράτζου, Βελή 16, Λάρισα. Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα: 18.30 - Αφίσα, Πρόσκληση
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Εφαρμοσμένη Έξυπνη Παιδεία". Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Λάρισα. Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Ομιλία του Ν. Λυγερού με θέμα: "Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον των νέων" στη τελετή βράβευσης των αριστούχων αποφοίτων μαθητών των Γυμνασίων και του Λυκείου Μελισσίων του σχολικού έτους 2017-2018. Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων Αττικής. Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018, ώρα: 19.30 - Πρόσκληση
· Masterclass: "Η χαρά και τα παιχνίδια για τη νοημοσύνη". Για παιδιά 5-8 ετών. Κέντρο ξένων γλωσσών Π. Παπαδοπούλου - ELANDER, Ποσειδώνος 5, Κορυδαλλός. Αθήνα. Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ο ρόλος των γονέων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών/τριων". 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά. Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ώρα:18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Έξυπνα Παιχνίδια και Έξυπνη Παιδεία". 2ο και 3ο Γυμνάσιο Άργους. Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: " Έξυπνα Παιχνίδια και Έξυπνη Παιδεία". Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Άργος. (Μακαρίου 2 και Τημένους (έναντι ΟΤΕ). Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: " Έξυπνα Παιχνίδια και Έξυπνη Παιδεία". 1ο και 2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: " Έξυπνα Παιχνίδια και Έξυπνη Παιδεία". Κέντρο Νεότητας Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, Ναύπλιο. Βασιλέως Κωνσταντίνου 33 & Ναυαρίνου. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα: 18.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Μετά την ακύρωση του Προσυμφωνου". Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λειβαδιάς. Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, ώρα: 11.30
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Από τον Εκπαιδευτικό στον Δάσκαλο για την Εξέλιξη της Ανθρωπότητας". Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού. Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, ώρα: 12.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός: Έξυπνα παιχνίδια και Έξυπνη Παιδεία. Αργάκας, 08/03/2019
· Masterclass: "Οι Αιωνόβιες γενοκτονίες ενάντια στη βαρβαρότητα της λήθης". Για ενήλικες. Serendipity. Λάρνακα. Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός - Έξυπνη Παιδεία, Γυμνάσιο Ξυλοφάγου, 12/03/2019
· Ν. Λυγερός - Θέματα στρατηγικής για τη χρήση των έξυπνων παιγνίων. Αγία Νάπα, 12/03/2019
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "IQ, Genius & Serendipity". Serendipity Μακεδονίας. Γοργοποτάμου 15 Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Τρίτη 7 Μαίου 2019, ώρα: 19.00 - Αφίσα
· Ν. Λυγερός: "Στρατηγική, μαθηματικά και εφαρμογές". Seminar Room 12, 33 Finsbury Square, London EC2A1 AG. Σάββατο 11 Μαΐου 2019, ώρα: 17.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Εργαλεία της Μνήμης και της Νοημοσύνης". Serendipity Μακεδονίας. Γοργοποτάμου 15 Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, ώρα: 18.00 - 20.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Καστρικό σκάκι SER". Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης "Έξυπνα Παιδιά" Λάρισας. Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ώρα: 19.00 - 21.00 - Αφίσα
· Masterclass: "Καστρικό σκάκι". Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης "Έξυπνα Παιδιά" Λάρισας. Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ώρα: 17.00 - 19.00 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Πλαστικότητα εγκεφάλου και πλάγια σκέψη". Serendipity Μακεδονίας. Γοργοποτάμου 15, Εύοσμος Θεσσαλονίκης. Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ώρα: 19.30 -Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Έξυπνη παιδεία και πολιτισμός". Αγίας Μαρίνα -Γεωπονικά, Καλλικράτεια. Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, ώρα: 20.30 - Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού με θέμα: "Ξενόγλωσση Εκπαίδευση". Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, ώρα: 20.00 - ΑφίσαOpus
top


free counters


Opus