Droits de l'Humanité - N. Lygeros
end

Droits de l'Humanité

Articles & Analyses

N. Lygeros

Articles       Talks





Articles



Το χρονικό του μέλλοντος. (ποίημα).


Διαχρονική στρατηγική της Ανθρωπότητας
Όταν εξετάζουμε το θέμα των γενοκτονιών και γενικότερα των εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η ανάγκη μιας διαχρονικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βαρβαρότητας, όποια και αν είναι η μορφή της. Γι’ αυτό το λόγο μάλιστα, δεν επαρκούν τα ανθρώπινα ...

Τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας. (ποίημα).


Η νομική υπόσταση της γενοκτονίας
Ο Raphael Lemkin ήταν νομικός κι όχι ιστορικός. Η επινόησή του της έννοιας της γενοκτονίας είναι νομική και όχι ιστορική. Η γενοκτονία είναι ο χαρακτηρισμός ενός εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας που καθορίζεται από συγκεκριμένες συνθήκες, αποδεκτές πλέον από τη Χάρτα του Ο.Η.Ε. Δεν υπάρχει, λοιπόν ...

The recognition of the genuicide. (poem).


Απόφαση Ανθρωπότητας
Η επιλογή της 9 Δεκεμβρίου για την επέτειο όλων των Γενοκτονιών είναι απόφαση Ανθρωπότητας. Βέβαια σε πρακτικό επίπεδο η απόφαση πάρθηκε μετά από τη πρωτοβουλία της Αρμενίας και αυτό δείχνει ότι η αρμενοσύνη αποτελεί αιχμή του δόρατος για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την ...

From Genocide to the Rights of Humanity
Many consider that genocide is a final concept, without realizing that this idea is of the genociders, since they especially speak about ultimate solution. While in reality the conception of the word by Lemkin, is in essence the first stage of the research question of the Rights of Humanity. Because the work of Lemkin is not...

Από τη γενοκτονία στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας
Πολλοί θεωρούν ότι η γενοκτονία είναι μία τελική έννοια, δίχως να αντιληφθούν ότι αυτή η ιδέα είναι των γενοκτόνων, αφού μιλούν μάλιστα για έσχατη λύση. Ενώ στην πραγματικότητα, η επινόηση της λέξης από τον Lemkin, είναι ουσιαστικά το πρώτο στάδιο της προβληματικής των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας...

From genocide to the rights of Humanity
Ever since Raphael Lemkin managed to provide as a gift the term genocide to Humanity in order to protect legally its entity against barbarism, we continue the course through the rights of indigenous peoples, in order to conceptually move on to the Rights of Humanity. There is a structural transfer from the reparation...

Φυλλάδιο - Ημέρα κατά των γενοκτονιών


Η χρονική υπερδομή
Όταν γνωρίζουμε τόσα λίγα για την Ανθρωπότητα ως χρονική υπερδομή πώς να μιλήσουμε για τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας; Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας για να δούμε το μέγεθος του εμποδίου των γνώσεών μας ή μάλλον της απουσίας τους. Διότι οι περισσότεροι από ...

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν επαρκούν. (ποίημα).


Τα Δικαιώματα. (ποίημα).


Άρθρο 1


Article 1


Artículo 1


Articolo 1


Article 1


29564


Άρθρο 2


Article 2


Artículo 2


Articolo 2


Article 2


Article 2


Статья 2


Άρθρο 3


Article 3


Artículo 3


Articolo 3


Article 3


Статья 3


Άρθρο 4


Article 4


Artículo 4


Articolo 4


Article 4


Статья 4


Άρθρο 5


Article 5


Artículo 5


Articolo 5


Article 5


Статья 5


Άρθρο 6


Article 6


Artículo 6


Articolo 6


Article 6


Άρθρο 7


Article 7


Artículo 7


Articolo 7


Article 7


Статья 7


Άρθρο 8


Article 8


Artículo 8


Articolo 8


Article 8


Статья 8


Άρθρο 9


Article 9


Artículo 9


Articolo 9


Article 9


Статья 9


Άρθρο 10


Article 10


Artículo 10


Articolo 10


Article 10


Статья 10


Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας. (Dessin au feutre)


ΔΕΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ. (Dessin au feutre)


La Déclaration des Droits de l'Humanité.


Τα δικαιώματα των μηχανών. (ποίημα).


Ο διαχρονικός ορισμός. (ποίημα).


Opus Humanitatis


Έργο Ανθρωπότητας. (ποίημα).


Η στρατηγική αξία των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας
Ενώ τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας ανήκουν φυσιολογικά στο πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά συνέπεια του Διεθνούς Δικαίου αφού αφορούν το παγκόσμιο επίπεδο μέσω της Χάρτας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, έχουν μια στρατηγική αξία διότι ενσωματώνουν την έννοια της γενοκτονίας και προκαλούν επιπτώσεις και κόστος σε όσους έχουν διαπράξει ένα έγκλημα αυτής της κατηγορίας...

El valor estratégico de los Derechos de la Humanidad
Mientras que los Derechos de la Humanidad pertenecen, de forma natural, en el contexto de los Derechos Humanos y, en consecuencia, del Derecho Internacional, dado que se refieren a nivel mundial a través de la Carta de las Naciones Unidas, tienen...

Τα Δικαιώματα. (ποίημα).


Τα κριτήρια της βαρβαρότητας
Αν μια παράδοση εμπεριέχει στοιχεία βαρβαρότητας, δεν είναι παράδοση αλλά βαρβαρότητα. Αν μια θρησκεία εμπεριέχει στοιχεία βαρβαρότητας, δεν είναι θρησκεία, αλλά βαρβαρότητα. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι η βαρβαρότητα μπορεί να λειτουργήσει ως κριτήριο αφού είναι ο εχθρός της Ανθρωπότητας...

Polycyclic Sequence


Πολυκυκλική Ακολουθία


Για τα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας. (ποίημα).


Η οριοθέτηση του Wilson
Η οριοθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ως συνέπεια της Συνθήκης Σεβρών του 1920 και των 14 σημείων του, θέτει ένα πρόβλημα κι έναν προβληματισμό που αφορά στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας. Πιο συγκεκριμένα μετά τη Συνθήκη Σεβρών οι Μεγάλες Δυνάμεις ζήτησαν από τον Πρόεδρο Wilson που είχε ...

Το υπόβαθρο των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας
Το υπόβαθρο των Δικαιωμάτων της Ανθρωπότητας είναι η νοητική στρατηγική και η έξυπνη ιστορία. Χάρη σε αυτό εμπλουτίζει το νομικό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο δεν επαρκεί από μόνο του λόγω της κυριαρχίας του σύγχρονου πάνω στο διαχρονικό, επειδή πολλοί ειδικοί του τομέα δεν έχουν εικόνα της ...

Τα χρονοστρατηγικά Δικαιώματα της Ανθρωπότητας
Όταν εξετάζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών ή ακόμα και τη Χάρτα των Ηνωμένων, αντιλαμβανόμαστε ότι λείπει ένα στρατηγικό ύφος. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι είναι η νομική που κυριαρχεί στο Διεθνές Δίκαιο. Όμως πρακτικά δεν βλέπουμε μια απόδοση και οι αθώοι δεν μπορούν να προστατευθούν...

The chronostrategic Rights of Humanity
When we examine the Human Rights, the Rights of Indigenous People or even the Charter of the UN we realize that a strategic style is missing. This is explained by the fact that it is the legal which dominates the International Law. But practically we don’t see an imputation and the innocents cannot be protected. So the...

August 9th, the International Day of Indigenous peoples
Since 1994, August 9th is the International Day of Indigenous peoples with the decision of the General Assembly of the United Nations. So the vision for the rights of people who live with their laws in their own land, began appearing and this first stage lead in 2007 to the Rights of the Indigenous Peoples. It is thus...

The non representativeness of polisario of the population of Sahara
In order to be represented, one must have the choice of their representation because this cannot be imposed. It is for this reason that no dictatorship can be a representative of a people. It tramples the Human rights, it can torture it, it can submit it to its will but never represent it. A power that claims itself, doesn’t represent...

Το κουρδικό δημοψήφισμα
Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα γίνει το κουρδικό δημοψήφισμα κι όμως γίνεται και το ζούμε όσο αδιανόητο και να φαινόταν αρχικά. Πολλοί προσπάθησαν να εμποδίσουν την διεξαγωγή του, άλλοι για λόγους διπλωματικούς δίχως όμως να επιμένουν κι άλλοι για λόγους ιδεολογικούς, διότι ήθελαν να το αποκλείσουν ...

Before the Rights of Humanity




Conférences/Talks


· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας". Θεματικό Σεμινάριο ΚΠΕ Καστρίου με θέμα: «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία». 19/03/2011. - Audio.
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τα δικαιώματα της ανθρωπότητας". «Νεστωρίδειον Μέλαθρον», ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, Οδός Ιωάννη και Πάολας Νεστωρίδου, Ρόδος. Κυριακή 20 Μαΐου 2012, ώρα: 19.00. - Αφίσα. - Photos. - Video.
· Έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Λυγερού "Ανθρώπινα κάρβουνα". Διάλεξη με τίτλο: "Η στρατηγική της Ανθρωπότητας". Αρμενικό Πολιτιστικό Κέντρο, Αντωνίου Καμάρα 1, Θεσσαλονίκη. Εγκαίνια: Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, ώρα: 20.30. -Αφίσα - Photo. - Photo. - Video
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από την ποινικοποίηση της άρνησης στην απαγόρευση της βαρβαρότητας". Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης 13), Τρίτη 20 Μαΐου 2014, ώρα: 18.30 -Αφίσα
· Διάλεξη του Ν. Λυγερού: "Δικαιώματα της Ανθρωπότητας". Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου. Λευκωσία, 01/12/2015
· Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Η τρομοκρατία ως Λερναία Ύδρα". Πολυχώρος "Αίτιον", Τζιραίων 10 - Μετρό Ακρόπολη. Αθήνα. Τρίτη 26 Ιουλίου 2016, ώρα: 20:00 - Αφίσα
· Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "Ο Ραφαέλ Λέμκιν και ο αγώνας για τα δικαιώματα της Ανθρωπότητας", Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50. Αθήνα. Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18.00.
· Ν. Λυγερός: "9 Δεκεμβρίου Ημέρα Μνήμης κατά των Γενοκτονιών". Πολιτιστικό κέντρο της Ένωσης Ποντίων Πιερίας, Μητρ. Τραπεζούντας Χρύσανθου 13, Κατερίνη. Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, ώρα: 20.00 - Αφίσα, Πρόσκληση







Opus
top






free counters


Opus