Καταγραφή της επιστολής της Σάμου στον Α. Καραθεοδωρή

N. Lygeros
1409

06/48        Εξοχώτατε, 

Επί τη προσεχώς επετείω ονοματική υμών ε- 
ορτή, σπεύδω, καθήκον ιερόν επιτελών, να υπο- 
βάλω εγώ και άπασα η οικογένειά μου τα ταπει- 
νά ημών σέβη τη υμετέρα Εξοχότητι μετά των 
ενθέρμων ημών ευχών όπως την ημέραν ταύτην 
πανηγυρίζητε μετά της περιβλέπτου υμών οικο- 
γενείας επί πλείστα όσα έτη εν υγεία, ευπρα- 
γία, ευκλεία και εν παντί καταθυμίω εφετώ 
προς τιμήν και δόξαν του έθνους ημών και χαράν. 

          Τη Αυτού Εξοχότητι 
τω Κυρίω Αλεξάνδρω Πασά Καραθεοδωρή 
          κλ         κλ         κλ 

                  Εις Κωνσταντινούπολιν 

---------------------------------------------------------------- 

άδολον πάντων των θαυμαστών των αρετών και 
φιλοξενείας υμών, ων ελάχιστός ειμί καγώ. 

Τα καθ’ υμάς βαίνουσι δυστυχώς ουχί ευαρέστως. 
Ζήτημα δε ακαίρως και ατόπως αναφυέν, έφερε θύμα- 
τα εξιλαστήρια εμέ, τον δήμαρχον της πρωτευούσης 
Πλάτωνα Γεωργιάδην ιατρόν και τον αστυνόμον της 
Βαθίας Μιλτιάδην Λουκάν, και τους τρεις απολυθέντας 
της υπηρεσίας• προ τριών ημερών. Δι εμέ ο Ηγεμών 
λέγει ότι θα με επαναφέρη εντός μικρού εις την προ- 
τέραν μου θέσιν, ην προσορινώς ανέθεσεν εις τον 
πρώην Βουλευτήν Χώρας κ. Θεόδωρον Φλετορίδην. 

Εάν όμως η τοιαύτη υπόσχεσις δεν πραγματοποι- 
ηθεί ή αναβάλληται επ’ αόριστον, προτίθεμαι να 


-------------------------------------------------------------------- 

μεταβώ εις Κωνσταντινούπολιν και ελπίζω επί την 
ευεργετικήν προσπάθειαν της υμετέρας Εξοχότητος 
ότι θέλω τύχει θέσεώς τινος αναλόγου προς εξοι- 
κονόμησιν των οικογενειακών αναγκών. 

Η οικογένειά μου άπασα μετ’ εμού προσφέρει 
τα βαθύτατα σεβάσματά μου τη ευγενεστάτη 
Κυρία Καραθεοδωρή Πασά εις ταις δεσποσύναις 
τους δε προσρ* ημών τοις κυρίοις Στεφάνω 
και Παύλω αν μένωσιν αυτόθι. Επί τούτοις διατελώ 

Εν Σάμω τη 26 Αυγούστου 1899 
                       Της Υμετέρας Εξοχότητος 
                            Ταπεινότατος και ευγνώμων θεράπων 
                                [ Υπογραφή] free counters


Opus