Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 16 Ιουλίου 1940

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά
C. Carathéodory
Münche 27
Rauchstrasse 8


                                                   Hern Prof Dr J Kalitzunakis
                                                   Berlin - Spandau
                                                   Boxflede
                                                   Schwanensteg 4


Φίλε κ. Κ. Πώς εφαντάσθητε ότι ο Le
Bruyère δέν ήτο γνήσιος Γάλλος; Πρέπει νά
αναγνώσητε το σπουδαίον άρθρον εις τήν
Biographie Générale τού Didot τήν οποίαν
θά εύρητε εις τό Lesesaal τής Staatsbiblio-
thek. Ο Voltaire γράφει δι’ αυτόν (Siècle de
Louis XIV, Chap. 32) Un style rapide, concis, ner-
veux, des expressions pittoresques, un usage tout
nouveau de la langue, mais qui n’ en blesse pas
les règles
. Πολύ σας ευχαριστώ διά τάς εφη-
μερίδας. Πάλιν έρχονται αι Ολλανδικαί εφημερί
δες προχθές ανέγνωσα εις μίαν αυτού πολύ
ενδιαφέρουσαν ανταπόκρισιν των Αθηνών.
Με πολλήν φιλίαν
Κ.
16.7.40

free counters


Opus