Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, Ιανουάριος 1936

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά
                                                   Hern Prof Dr J Kalitzunakis
                                                   Berlin - Wilmesdorf
                                                   Hohenzollerndamm 184.


1936
Φίλε κ. Καλιτσουνάκι
Σας εύχομαι αίσιον τό Νέον
Έτος καί πολλά έτη διά τήν εορτήν
σας. Ευχαριστώ διά τό γράμμα
σας – ίσως κατέλθω καί εγώ τόν
Μάρτιον εις Αθήνας. Τελευταίως
απέκτησα σπανιώτατον βιβλίον
του Wolfg. Lazius τό Comment.
Rer. Graecar. libri II Βιέννη 1558
μέ δύο χάρτας χαλκογραφημένους τής
στερεάς Ἑλλ. καί τής Πελοπ. καί Κρή
της. Τό Βρετταν. Μους. δέν έχει
παρά τήν έκδοσιν του 1609 χωρίς τούς
χάρτας ως καί τήν έκδος. του Grono-
vius. Ευρίσκεται άραγε η α´ έκδο-
σις εις τό Βερολ.;
Με πολλήν φιλίαν
Κ. Κ

free counters


Opus