Καταγραφή επιστολής Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, 10 Οκτωβρίου 1935

Ν. Λυγερός, Β. Τσατσαμπά
                                                   Prof Dr J. Kalitzunakis
                                                   Athen (Griechenland)
                                                   Palaion Falhron
                                                   od Paseidwnos 66


6.10.35
Αγ. Κ. Καλιτσουνάκι
Ευχαριστώ για τήν χάρταν σας
που με περιήλθεν εδώ εις τω
Chiemsee. Βλέπετε ότι είχον
δίκαιον νά μήν κατέλθω αφ’ ού
ήρχισεν ο πόλεμος του οποίου
αι συνέπειαι ακόμη εντελώς
άδηλοι. Ο Κυριακίδης έκαμεν
πολύ ωραίαν διάλεξιν με λαμ-
πράς προβολάς. Αν έχητε και-
ρόν γράψητε μου εκτενέστερον
δια τήν κατάστασιν των Πανεπι-
στημιακών.
Με πολλήν φιλιάν
Κ. Καρ.free counters


Opus