MNHMH MEONTO II


NIKO YEPOME TA BAANA OY ENNH0HKE H EIKH TYH.

KAE NYXTA KI ENA KAINOYPIO ONO
KAE MEPA KI ENA KAINOYPIO HIO.

OA HTAN ENA AO
MIAN ANAKH
MIAN OPMH
KI EINAN ENA AO
KAI
MIA KOKKINH OPH.

AN TO BPAXO TH ENITIA
TON APENNA TH AHEIA
TON APEIO AO TH AIKIA
AANATE TITANE
EINE
O RTO ANPO.

O AXIEA TH AANAIA
KAI TH ANPINH ENIA,
O OYEA TH TITANOMAXIA
KAI TOY AKINHTOY TAIIOY.

'EOPIE
TA EPATA TH H
H EOPIH TH EOYIAӰ
EEE AN
TH NH THN ATPAH
TH YNAMH O KEPAYNO.

TA MATIA OY HPAN TO XPMA TOY HIOY.

EMENO KAI MIHMENO
EY, POMHEA,
O PTO ANPO
EYE
TO AINIMA TH OA
EY, POMHEA,
O PTO ANPO
ANAE
TO YKO TN EN
AZONTA
TA AOPATA TEIXH
TH NH.

OA EINAI ENA.

INONTA TON ANA
TH HMIOYPIA
O MYO OY EAE
KAI THN AINIOTHTA.

KAOKAIPI KATAEYKO
O EMO OY,
XEIMNA KATAMAYPO
TA EMA OY.

MA H KEH OY
EN NPIZEI
YMBIBAMOY
MONO TOMH.

TO EEE AN E TOYTH TH H.

KI H AAA KI O OYPANO
EMIAN
ME TH ENIA TH TIA.

H KIA OY
YAPXEI
MONO KAI MONO
IA NA EIEI
OY BPIKETAI
TO OY.

TO AO OY,
TO AOTAMA
TH ANPOTHTA.

TIE TON KEANO TOY ANTOY
KAI TH MAYPH OY MOIPA,
EAE THN EPHMIA TH KEH
M'OH OY TH YNAMH
KAI HMIOYPHE
ENA KAINOYPIO AINOMENO :
TH NOHMOYNH TO AYMA :
TON ATPOYIMO
MIAN AHN YH
MIAN AHN ENEPEIA :
TO EEYEPO NEYMA.

H ANAZHTHH TH AHEIA
IO AKPIBH
KI AO THN AHEIA.

KONTA TON HIO
EKEI TA YH
EIE
MONO THN OYIA
THN ENNOIA TH ZH.
KAI ME TI NEI OY
MA EEIE
OTI KAE ETPA
EINAI MIA IEA
KAI KAE MAPMAPO
MIA AMENH MNHMH.

TIOTA EN EXNA O HIO TH IKAIOYNH,
TIOTA EN OBATAI H TOMH TH PMIOYNH.

ME TH TAXTH TOY TO
TO BEMMA
KOITAE TH TIA
TOY KOMOY
KI EIE
ME TH MNHMH TOY MEONTO
TO POO
TH ANPOTHTA.

HIE MA,
AN EN YHPXE
AINIA
A HTAN H NYXTA MA.

EY, O PTO
MA EMAE
KAE ITOPIA TN ANPN
EINAI ENA MONAIKO THO
OY BATA ENA MEPO
TH YOIKH MA
MNHNH.

EY,
KPATH TH TOMH
AYTOKTONHE
ATEEITE OPE
IA NA ZHOYME AI
KAE TIMH
TH ZH MA.

IOTI THN IIA TIMH
YO OPE EN ZEI.

MA EEIE
OTI KAE TIMH
EINAI ENA KOMMATI
AANAIA
EN
H AANAIA
EINAI MONO
TIME.

KAI META TO ANTA
TN EN
KAI TO ONEIPO
TN NHTN,
META TO YKO
TN EIN
A'PEI
H XAPAYH
TN ANPN
KAI MAZI TH
O HIO
TH IKAIOYNH.

ME TH TIA
TOY APONTO
EIE TO
TOY MEONTO.

ME TO ONEIPO
TN ANPN
EIE
THN YAPH
TH ANPOTHTA.

POMHEA,
EIAI EKEINO
OY EN
EXNA
TO AYPIO,
MEA
TO KATEXOMENO APON,
EIAI
TO EKBIMENO MEON.