Καταγραφή της επιστολής του Κ. Κτενά στον Κ. Καραθεοδωρή 

Ν. Λυγερός

 

Αθήναι, Ακαδημίας 38

18 Ιουνίου.


Αξιότιμε κ. συνάδελφε,

Κατά την εκτύπωσιν της προη-
γουμένης ανακοινώσεως σας εις
την Ακαδημίαν Αθηνών ακούσα-
μεν πολλούς επαίνους δια μίαν
στοιχειοθέτησιν. Δυστυχώς, αυτήν
την φοράν δεν ήτο πλέον διαθέσι-
μος ο στοιχειοθέτης εκείνος και
δεν σας ευχαριστήσαμεν.

Σας αποστέλλω και νέα δοκίμια,
λείπουν από την ανακοίνωσιν τα
κόκκινα στοιχεία, τα οποία πα-
ρηγγέλθησαν ειδικώς.

Επί τη ευκαιρία αυτή θα μου

_________________________________________________

επιτρέψετε να σας ερωτήσω και
πάλιν δια το ζήτημα του κ. Κοκ-
κόρου, δια τον οποίον είχετε την
καλωσύνην να δείξετε νέον ενδια-
φέρον. Νομίζετε ότι πρέπει να
γράψωμεν στο Παρίσι ή να ενερ-
γήσωμεν κατ’ άλλον τινά τρόπον;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Φιλικώτατα

Κωνστ. Α. Κτενάς