Καταγραφή της επιστολής της Ι.Μ. Αδριανουπόλεως στον Α. Καραθεοδωρή 

Ν. Λυγερός

 

1682

06/52


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
           1896


             Εξοχώτατε.

    Επί ταις επικειμέναις κοσμοχαρμοσύνοις εορ-
ταίς της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού και της εν τω Ιορδάνη θείας αυτού επιφα-
νείας ασμένας πάνυ προάγομαι όπως συγχαρώ υμίν δεό-
μενος του αγαθοδότου θεού όπως καταξιοί υμάς εν
υγιεία αδιαπτώτω και πνευματική χαρά εορτάζειν
ταύτας εις πολλάς ετών περιόδους προσεπιδωρούμενος
άμα υμίν και το επιτέλλον νέον σωτήριον έτος παρε-
κτικόν παντός αγαθού.
                Επί τούτοις διατελώ μετά πολλής υπο-
λήψεως και αγάπης.
                Εν Αδριανουπόλει τη 22 Δβρίου 1902.
Της υμίν εριτίμου μοι Εξοχότητος

                        Ένθερμος προς θεόν ευχέτω
                        και όλος πρόθυμος
                        + ο Αδριανουπόλεως Ντόριλλος