Πρώτη σελίδα της καταγραφής του Α. Καραθεοδωρή
του καταλόγου των Σουλτάνων
 

Ν. Λυγερός

 

Οι τουρκικοί τίτλοι εκάστου Σουλτάνου και η σειρά
των Σουλτάνων απ’ αρχής μέχρι τέλους αντεγράφησαν
εκ της επισήμου επετηρίδος.

Επί δύο τυμπάνων κυκλοτερών παρά την πύλην του
παλαιού παλατίου υπάρχουσιν εγγεγραμμένα τα ονό-
ματα των Σουλτάνων των διαβάντων δι’ αυτής κατά
την ημέραν της αναγορεύσεώς των. Γενάρχης αυτών είναι
ο Οσμάν ή Οθμάν.
                                      [πρόταση στα οθωμανικά]

ήτον «ο θεμελιωτής του κτιρίου της Σουλτανίας ο Γαζής Σουλτάν
Οσμάν ο υψηλής μυτίας.»

Ο Οσμάν ήν υιός του Ερτογρούλ εκ των Δζογκισλανικών
αρχηγών, υποτελής το κατ’ αρχάς του μεγάλου Σελτσου-
κικού κράτους και των Σελτσούκων Σουλτάνων του Ικο-
νίου «Κόνια» ύστερον ετιμήθη υπ’ αυτών διά της απο-
νομής σημαίας και τυμπάνου συμβόλων της αναγνωρίσεως
της αυτοτελούς κυριαρχίας του Οσμάν. Έκτοτε άρχεται
η ύπαρξις των Οσμανιδών.